7 Νοε 2020

Τί θέλετε ἐπιτέλους;

Παναγιώτη Τσαγκάρη, Καθηγητή Θεολόγου, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, 
Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων 
Ἀγωνιζομενοι μέ συνέπεια καί συνέχεια ἐδῶ καί μία δεκαετία γιά τά δίκαια τῆς ἑλληνορθόδοξης χριστιανικῆς παιδείας τοῦ τόπου μας σκεφτόμαστε ὅτι πολλοί συμπολίτες μας, ἐνδεχομένως, νά ἔχουν κουραστεῖ, παρακολουθώντας ὅλον αὐτόν τόν μακροχρόνιο ἀγώνα γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί τίς ἀντιθέσεις μεταξύ τῶν ἀντιμαχόμενων μερῶν. Πολλοί μάλιστα, ἐχθροί καί φίλοι, πολλές φορές ἴσως ἀναρωτιοῦνται: Δέν σᾶς ἀρκεῖ τό γεγονός ὅτι τό 2020 ἐπιτεύχθηκε ἡ ἀπόσυρση τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν τῶν Ὑπουργῶν κ. Διαμαντοπούλου, κ. Φίλη καί κ. Γαβρόγλου καί ἡ ἔστω καί... ἐλάχιστες ἀλλαγές, πού ἔκανε ἡ κ. Κεραμέως μέ τήν ἔκδοση τῶν νέων μεταβατικῶν Προγραμμάτων καί βιβλίων; Τί ἄλλο θέλετε ἐπιτέλους; 

Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα «τί θέλετε ἐπιτέλους;», εἶναι ἁπλή καί ξεκάθαρη: 

1. Θέλουμε η ὑπεύθυνη πολιτεία καί οἱ πολιτικοί μας να ὑπηρετοῦν ἀταλάντευτα μία Χριστοκεντρική καί συνταγματική πολιτική παρέχοντας τοιουτοτρόπως στούς ὀρθόδοξους μαθητές τῆς χώρας αὐτό πού δικαιοῦνται, δηλαδή μία ἑλληνορθόδοξη θρησκευτική παιδεία στά σχολεῖα της πατρίδας μας. 

2. Θέλουμε σύνολη ἡ Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία μας, ἀκολουθώντας τό ἁγιοπνευματικό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας μας, νά θεωρήσει πρωτεῦον καθῆκον της, τήν προστασία μέ κάθε θυσία, τῆς σχολικῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς 1.000.000 ἑλληνοπαίδων. 

3. Θέλουμε οἱ Θεολόγοι καθηγητές στά σχολεῖα, μή συμβιβαζόμενοι μέ τό πνεῦμα καί τή νοοτροπία τοῦ κόσμου, ἀλλά μέ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, νά ἀναλώνουν ὅλη τους τήν ἐκπαιδευτική ζωή καί διδασκαλία, ἔτσι ὥστε αὐτή, κατά τούς λόγους τοῦ Εὐαγγελίου, «ἀποβήσεται εἰς μαρτύριον» ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ (Λούκ. 21, 12-13). 
Θέλουμε δηλαδή, ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα στόν Χριστό νά κοσμεῖ τούς ἀνθρώπους τῆς πολιτείας, τῆς Ἐκκλησίας, τῶν σχολείων, πρός ὄφελος πρῶτα τῶν παιδιῶν μας καί ἔπειτα ὅλης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. 

Πρός τοῦτο ὅμως, εἶναι ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουν, ὅσοι ἐπί μία δεκαετία ταλαιπωροῦν, κυριολεκτικά, τά παιδιά, τούς γονεῖς, τόν ἐκκλησιαστικό, θεολογικό ἀλλά καί πολιτικό κόσμο, προσπαθώντας νά ἐφαρμόσουν στήν πλάτη ὅλων αὐτῶν ἰδεοληψίες ἤ ἐντολές διάφορων ξένων ἤ ντόπιων κέντρων ἐξουσίας ἤ νά προωθήσουν οἰκεία συμφέροντα καί καριέρες, τί πραγματικά ἔχουν ἀνάγκη, ὡς τροφή, οἱ ψυχές τῶν παιδιῶν μας γιά νά μήν λιμοκτονοῦν πνευματικά. Ἐάν τοποθετηθεῖ πάνω ἀπό ὅλα, τό ὅραμα τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν «ἐν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου», θά σταματήσουν ὁρισμένοι νά πουλᾶνε ψευδεπίγραφη ἐπιστημοσύνη καί πρωτοτυπία, χωρίς, μάλιστα, νά ἔχουν πλήρη γνώση τῆς σχολικῆς πραγματικότητας ἤ να ἑρμηνεύουν αὐτήν ὅπως τούς βολεύει, σχεδιάζοντας ἐπί χάρτου καί ἀγνοώντας τά πραγματικά δεδομένα μίας ὄντως χριστιανικῆς ἀγωγῆς. 

Ἐάν ἀκόμη, διαβάσει κανείς προσεκτικά τά μεταβατικά βιβλία τοῦ μαθήματος των Θρησκευτικῶν τότε τοῦ δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση ὄτι ὑπάρχει ἕνα μέγα χάσμα, μεταξύ ἐκείνων πού συντάσσουν τά βιβλία καί τά Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί τῆς σχολικῆς πραγματικότητας. Σάν νά λείπει ἀπό ὅλους αὐτούς, τούς ἐπιλεγμένους ὡς «εἰδικούς», ἡ ἐνσυναίσθηση, ἡ συναισθηματική δηλαδή ταύτιση, μέ τήν ψυχική καί πνευματική κατάσταση καί δεκτικότητα τῶν παιδιῶν καί ἡ ἀντίληψη τοῦ τί εἶναι ἐκεῖνο πού ζητᾶ καί ἔχει ἀνάγκη ἡ ψυχή τῶν παιδιῶν. 

Φθάνει κανείς στό σημεῖο, βλέποντας ὅλα αὐτά πού συντελοῦνται στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, νά ἀναρωτηθεῖ, ἐάν ἐκεῖνοι πού σχεδιάζουν τά Προγράμματα καί τά βιβλία τοῦ συγκεκριμένου μαθήματος, ὄντως ἀγαποῦν ἤ μισοῦν τά παιδιά. Ἀναρωτιέται κανείς ἐπίσης, ἐάν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ὄντως ἀγαποῦν αὐτό πού ἐκφράζει καί ἐπιδιώκει ὡς σκοπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. 

Ὅλους αὐτούς τούς παρακαλοῦμε θερμά, νά ἀφήσουν τά παιδιά «νά ζήσουν τό μύθο τους», νά μήν τούς στεροῦν δηλαδή, μέ ὅλα αὐτά τά περίεργα, τά πολύπλοκα καί τά δυσνόητα πού τούς προσφέρουν ὡς διδακτέα ὕλη, τήν παιδικότητα καί τήν ἀθωότητα πού ἔβλεπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέσα στίς ψυχές τῶν παιδιῶν. 

Πιό συγκεκριμένα θά εἰσηγούμασταν τά κάτωθι: 
1. Προτείνουμε τα βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν νά περιλαμβάνουν τίς μισές διδακτικές ἐνότητες ἀπό ὅτι σήμερα καί κυρίως, νά εἶναι γραμμένες ὅλες αὐτές, μέ ἁπλότητα, μία ἁπλότητα πού οἰκοδομείται μέ τή σαφήνεια, τή συντομία καί τήν συνάφεια, συνδυασμένα παράλληλα, ὅλα αὐτά, μέ ἕνα σύγχρονο βοηθητικό ἐποπτικό ὑλικό. Σοφόν το σαφές, τό σύντομο καί τό ἁπλό. 

2. Καλούμε όλους ἐκείνους πού συντάσσουν Προγράμματα Σπουδῶν καί βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἄν δέν θέλουν λόγω ἐγωισμοῦ, νά ἀκούσουν τή δική μας ἔμπονη - συνετή φωνή, νά δοῦν και να παραδειγματιστούν απο τά ἀντίστοιχα βιβλία τῆς ἑβραϊκῆς καί μουσουλμανικῆς κοινότητας τῆς χώρας μας. Νά πάρουν ἐπίσης, ὡς παράδειγμα τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσεγγίζουν τόν μαθητή τά ἀντίστοιχα ἐκπαιδευτικά ἐγχειρίδια τῆς Κύπρου. Νά διδαχθοῦν ἀκόμη, ἀπό τήν ἁπλότητα καί τήν καθαρότητα τῆς περιγραφῆς διαμέσου τῆς ὁποίας καθοδηγοῦσαν πρός τη γνώση τόν μαθητή, τά παλαιότερα βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τά ὁποία φαίνεται ὅτι μέχρι σήμερα, εἶναι ἀξεπέραστα στή συνείδηση τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων διότι γνωρίζουν ἀλλεπάλληλες ἐκδόσεις καί πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Καί συνεχίζουμε… 

3. Θεωρούμε ὅτι, ἴσως εἶναι δυνατόν, ὅλα τά ἐνδιαφερόμενα μέρη νά συμφωνήσουν στό ὅτι οἱ συντεταγμένες τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικών οφειλουν νά περιλαμβάνουν ξεκάθαρα τά παρακάτω βασικά -αὐτονόητα(;) θέματα: 

- Εἰσαγωγικά στήν πίστη καί στήν Ἐκκλησία 
- Οἱ Ἅγιοι καί ἡ μαρτυρία τους 
- Οἱ Δεσποτικές καί οἱ Θεομητορικές ἑορτές 
- Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 
- Ἡ Παλαιά Διαθήκη 
- Ἡ Καινή Διαθήκη 
- Η ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας 
- Ἡ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
- Τά θρησκεύματα 
- Κοινωνικά, ἠθικά καί φιλοσοφικά θέματα ἐξ ἀποψεως χριστιανικῆς 

Καταθέσαμε λοιπόν, τίς παραπάνω προσωπικές θέσεις καί ἀγωνίες προσπαθώντας σύντομα νά σκιαγραφήσουμε ἁδρά κάποια βασικά χαρακτηριστικά τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πού ὁραματιζόμαστε, ἐπιθυμώντας ἔτσι, νά συμβάλουμε κατ΄ ἐλάχιστον στή διαφώτιση τοῦ λαοῦ μας στά σχετικά μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θέματα ἀλλά ταυτόχρονα, εὐελπιστώντας να εὐαισθητοποιηθοῦν καί ὅλοι ἐκεῖνοι πού χαράσσουν τήν πολιτική γιά τήν θρησκευτική παιδεία τοῦ τόπου μας καί νά ἀφουγκραστοῦν καημούς, πόθους καί ἐλπίδες, πολλῶν συμπολιτῶν μας πρός χάριν τελικά, τῶν παιδιῶν μας καί τοῦ μέλλοντος τῆς πατρίδας μας. Τόσο ἁπλά! 

Ἀπό τήν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος»

3 σχόλια:

 1. Λυπάμαι αδελφέ μου. Κάνεις τον αγώνα σου αλλά εις μάτην. Δυστυχώς τα βιβλία τα προωθούν άθεοι και τα αποδέχονται δημοκρατικοί συμπολίτες μας που θεωρούν ότι ο Θεός είναι ένας άρα όλοι έχουν δίκιο και συνεπώς γιατί τα παιδιά να μην μάθουν όλους τους θεούς και να αποφασίσουν μετά ποιος θεός τους ταιριάζει. Αν δεν με πιστεύεις τσεκαρε το με δύο τρόπους.
  Ρώτα δέκα άτομα ποιος πιστεύουν ότι είναι ο αληθινός Θεός αν βέβαια υπάρχει και αν τους ενδιαφέρει ή ρώτα 10 τι κόμμα ψήφισαν.
  Λυπάμαι από τώρα για τη στενοχώρια που θα πάρεις από τις απαντήσεις.
  Είμαστε ένα συνονθύλευμα μασκοφόρων τελούντων εν πλήρη συγχήσει....
  Συγνώμη αλλά η αλήθεια είναι αυτή και με πονάει κι εμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτή η διαπίστωση μας πάει στην επόμενη. Ο Θεός είναι απλά κάτι άλλο που είναι θέμα γούστου. Άρα μάλλον κάτι σαν μόδα που έρχεται και παρέρχεται και ο καθένας έχει ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να προσωποποιεί τον δικό του, ή έναν από τους ήδη έτοιμους Θεούς.
  Ποιος καλέ μου άνθρωπε που σκέφτεται τον Θεό σαν αντικείμενο μόδας υποτασσόμενο στα γούστα του που εν τέλει είναι θέμα δευτερεύον θα πάρει χαμπάρι ποτέ από το κάλεσμα του Θεού στην πατρική του αγκαλιά της ζωοποιού Αγάπης;
  Σήμερα η κοινωνία φωνάζει εκκωφαντικά:
  Δεν με αφορούν οι Θεοί σας. Διαλέξτε όποιον θέλετε. Τώρα είναι η ώρα του αληθινού Θεού που θα διαλύσει την σύγχυση ο Ίδιος.
  Οι άνθρωποι ελπίζω σύντομα να καταλάβουν τι είναι ο Θεός στη ζωή τους. Προς το παρόν τον έχουν βάλει στο περιθώριο και Αυτός ο άπειρος ο Πανάγαθος δεν "αντιδρά".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όταν θά "αντιδράσει" ΟΛΟΙ θά τρέξουν νά κρυφτούν στίς τρύπες τους...
  άν προλάβουν,που πολύ αμφιβάλλω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.