8 Οκτ 2020

Πῶς ὁ «Μεγάλος ἀδελφός» τῆς ΕΥΠ θὰ ἀκούει καὶ τό… Internet

Νέο «Μεγάλο ἀδελφὸ» προηγμένης τεχνολογίας, κόστους 6,2 ἑκατ. εὐρώ, ποὺ θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ καταγράφει πλέον χιλιάδες τηλεφωνικὲς ἐπαφὲς μέσω Viber, Whatsapp, Signal καὶ ἄλλων διαδικτυακῶν ἐφαρμογῶν ἀποκτᾶ – ὅπως ἀποκαλύπτει «Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς» – τὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα ἡ ΕΥΠ. Πρόκειται γιὰ σύστημα μὲ τριπλάσιες σχεδὸν δυνατότητες καὶ εὖρος τηλεφωνικῶν παρακολουθήσεων ἀπὸ αὐτὸ ποὺ χρησιμοποιοῦσαν μέχρι τώρα οἱ ἑλληνικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες. Τὸ νέο σύστημα θὰ μπορεῖ νὰ καταγράφει τὶς συνομιλίες 1.100 κινητῶν τηλεφώνων τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο, ἀλλὰ καὶ νὰ προχωρᾶ σὲ ταυτόχρονες live ἀκροάσεις συνομιλιῶν σὲ 350 κινητὰ... τηλέφωνα. 

Τὸ σύστημα ποὺ διέθετε μέχρι τώρα ἡ ΕΥΠ (ἀντίστοιχης τεχνολογίας συστήματα ἔχει ἡ Ἀντιτρομοκρατικὴ Ὑπηρεσία καὶ ἡ Διεύθυνση Διαχείρισης καὶ Ἀνάλυσης Πληροφοριῶν) εἶχε τὴ δυνατότητα καταγραφῆς τῶν συνομιλιῶν περίπου 600 κινητῶν καὶ 100 σταθερῶν τηλεφώνων, ὅπως καὶ τὴ live παρακολούθηση 100 τηλεφώνων. Τὸ προηγούμενο σύστημα εἶχε ἀποκτηθεῖ τὴν περίοδο 2005-2007, ἀλλὰ παρουσίαζε πολλὰ λειτουργικὰ προβλήματα. 

Ἡ καινοτομία που κάνει τὴ διαφορὰ 
Ἡ κύρια καινοτομία τοῦ νέου ἀποκτήματος τῶν Ἀρχῶν ἀφορᾶ τὶς διαδικτυακὲς πλατφόρμες τῆς κινητῆς τηλεφωνίας. Μέχρι τώρα δὲν μποροῦσε νὰ ὑπάρξει ἐκεῖ ὁποιοσδήποτε ἔλεγχος ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς ἀρχὲς ἀσφαλείας καὶ ἀποτελοῦσε «μαύρη τρύπα» στὶς ἔρευνες γιὰ ἐξάρθρωση συμμοριῶν, δράση μελῶν τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, ὑποθέσεις ἐθνικῆς ἀσφάλειας κ.λπ. 

Ἡ προκήρυξη διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν προμήθεια τοῦ νέου συστήματος τῆς ΕΥΠ ἔγινε στὶς 18 Ἰουλίου 2020 μὲ σχετικὰ μικρὲς προθεσμίες (ὑποβολὴ προσφορῶν ἕως ἀρχὲς Αὐγούστου) καὶ μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴ διαγωνιστικὴ διαδικασία. Καὶ αὐτὸ γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν παρατυπίες καὶ παρανομίες – μὲ κατηγορίες γιὰ ὑπερκοστολογήσεις – ποὺ εἶχαν ὑπάρξει στὸν διαγωνισμὸ πρὶν ἀπὸ 14 περίπου χρόνια καὶ εἶχαν ὁδηγήσει στὴ φυλακὴ τὸν ἕλληνα ἀντιπρόσωπο τῆς γερμανικῆς προμηθεύτριας ἑταιρείας. 

Διευρυμένες δυνατότητες 

Σύμφωνα μὲ τὶς προδιαγραφές του, τὸ νέο σύστημα θὰ ὑποστηρίζει τὴν παρακολούθηση τουλάχιστον 1.100 «στόχων» κινητῆς τηλεφωνίας (φωνή, δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ὑπηρεσιῶν Internet) καὶ 500 στόχων σταθερῆς τηλεφωνίας (φωνή, δεδομένα, ὑπηρεσιῶν Διαδικτύου). Ἐπιπλέον, τὸ νέο σύστημα θὰ ἐξασφαλίζει τὴν ταυτόχρονη παρακολούθηση τουλάχιστον 350 «στόχων» κινητῆς τηλεφωνίας / Διαδικτύου καὶ τουλάχιστον 200 στόχων σταθερῆς τηλεφωνίας καὶ Internet. Τὸ σύστημα θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἐντοπίζει μέσω «κλειδώματος» στόχων καὶ προσδιορισμοῦ στίγματος ἂν ὑπάρχει παρουσία ἑνὸς ὑπόπτου τηλεφώνου σὲ οἰκήματα ἢ ἄλλους χώρους (π.χ. γιάφκες κ.λπ.) ποῦ παρακολουθοῦνται ἀπὸ τὶς Ἀρχές. Ἀκόμη προβλέπεται ἡ ἐκπαίδευση 100 ὑπαλλήλων τῆς ΕΥΠ στὸν χειρισμὸ τοῦ συστήματος. 

Τὸ ἰντερνετικό δικτυο κλήσεων 

Ἐκεῖνο λοιπὸν ποὺ θεωρεῖται ὅτι θὰ δώσει ὤθηση στὴν ἔρευνα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν – καὶ ὄχι μόνο – θὰ εἶναι ὅτι μέσω τῆς δυνατότητας καταγραφῆς δεδομένων τοῦ Internet ἀπὸ τὰ κινητὰ τηλέφωνα θὰ μπορεῖ νὰ διαπιστώνεται ὅλο τὸ δίκτυο τηλεφωνικῶν κλήσεων μέσω Viber, WhatsApp καὶ ἄλλων περίπου 1.000 προγραμμάτων διαδικτυακῆς τηλεφωνίας (VoIP – Voice over Internet Protocol). Οἱ ἐρευνητὲς τῆς ΕΛ.ΑΣ. καὶ τῆς ΕΥΠ εἶχαν διαπιστώσει ὅτι σὲ ποσοστὸ ἄνω του 90% τὰ μέλη τῶν ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων, ἐμπλεκόμενοι σὲ ὑποθέσεις διαφθορᾶς, σκάνδαλα κ.λπ. χρησιμοποιοῦσαν τέτοιου εἴδους διαδικτυακὲς ἐφαρμογὲς γιὰ τὴν ἐπικοινωνία τους. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι μέχρι τώρα δὲν ὑπῆρχε κανεὶς τρόπος νὰ ἐλεγχθεῖ οὔτε τί συζητεῖται, ἀλλὰ οὔτε καὶ ποιὸς ἐπικοινωνεῖ μὲ ποιὸν μέσα σὲ αὐτὲς τὶς πλατφόρμες. Ἔτσι ὑπῆρχε γιὰ τὴν ΕΛ.ΑΣ. καὶ τὴν ΕΥΠ ἕνας ὁλόκληρος «κόσμος» ἀπροσδιόριστων ἐπικοινωνιῶν καὶ διευκόλυνε τὶς παρανομες δραστηριότητες. 

Χαρτογραφήσεις των διασυνδέσεων 

Τώρα μέσω τῶν δυνατοτήτων τοῦ νέου συστήματος οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες θὰ μποροῦν νὰ σχηματίσουν ἐπαρκεῖς «χαρτογραφήσεις» κλήσεων μεταξὺ διαφόρων ὑπόπτων ὥστε νὰ προσδιορίσουν πρόσωπα καὶ διασυνδέσεις. Οἱ συνομιλίες ποὺ θὰ ὑπάρχουν μέσω τοῦ Διαδικτύου θὰ ἀποτυπώνονται ὅπως αὐτὲς μέσω τοῦ δικτύου τῆς κινητῆς τηλεφωνίας. Ἐπιπλέον, θὰ μπορεῖ νὰ διαπιστώνεται ὁ κάτοχός του τηλεφώνου, ποιὲς ἰστοσελίδες ἐπισκέπτεται μέσω τοῦ κινητοῦ του, καθὼς καὶ ποιὸ προφὶλ στὸ Facebook μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ μέσω κινητοῦ κ.λπ. 

Σημειώνεται πάντως ὅτι πρὸς τὸ παρὸν τὸ νέο σύστημα τῆς ΕΥΠ δὲν θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ καταγράφει καὶ τὸ περιεχόμενο μηνυμάτων ἢ ἀνταλλασσόμενων ἀρχείων, φωτογραφιῶν, βίντεο μέσω Viber κ.λπ. 

Οἱ τρέχουσες προσφορὲς καὶ ἡ σημασία στὴν ἀποτελεσματικότητα 

Γιὰ τὸ νέο σύστημα παρακολουθήσεων μέχρι τώρα ἔχουν ὑποβάλει προσφορὲς δύο ἰταλικές, δύο ἰσραηλινὲς καὶ μία καναδικὴ ἑταιρεία. Ἐνδεικτικό της σημασίας ποὺ δίνεται στὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ συστήματος εἶναι ὅτι ἡ τεχνικὴ προσφορὰ θὰ ἀξιολογηθεῖ μὲ 80% καὶ ὅτι οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς ἔχουν μελετήσει καὶ τὴν ἀπόκτηση εἰδικῶν λογισμικῶν ὅπως τοῦ «Pegasus» (ἰσραηλινῆς ἑταιρείας), ὥστε νὰ παγιδεύεται μέσω ἀποστολῆς μηνυμάτων τὸ ὕποπτο τηλέφωνο καὶ νὰ καταγράφονται ὅλες οἱ κινήσεις ποὺ πραγματοποιεῖ ὁ χρήστης ἀπὸ ὁποιαδήποτε συμβατικὴ ἢ διαδικτυακὴ ἐφαρμογή.
 

Ρεκὸρ πέρυσι στὶς ἐξπρὲς ἄρσεις ἀπορρήτου 

Στὸ ρεκὸρ τῶν 11.680 εἰσαγγελικῶν διατάξεων γιὰ ἄρση τηλεφωνικοῦ ἀπορρήτου μὲ ταχύρρυθμες διαδικασίες καὶ μὲ ἐπίκληση λόγων ἐθνικῆς ἀσφαλείας προχώρησαν τὸ 2019 ἡ ΕΛ.ΑΣ. καὶ ἡ ΕΥΠ, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Ἀρχῆς Διασφάλισης Ἀπορρήτου Ἐπικοινωνιῶν ποὺ ἀποκαλύπτει «Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς». Σημειώνεται ὅτι τὸ 2018 ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἦταν 11.113 καὶ τὸ 2017 μόλις 7.182, ἐνῶ τὸ 2016 ἦταν 9.295. Πάντως ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς προκαλεῖ ἀπορίες, ἀφοῦ πλέον ἡ δράση τῶν ἐνόπλων ὀργανώσεων στὴν πατρίδα μας ἢ ἡ διέλευση μελῶν τοῦ ISIS ἔχουν περιορισθεῖ. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ αἰτήματα γιὰ ἄρσεις ἀπορρήτου μπορεῖ νὰ ἀφοροῦν καὶ τὴν παρακολούθηση περισσοτέρων του ἑνὸς τηλεφώνων σὲ ἕναν ἀτέρμονο κύκλο ὑποκλοπῶν. 

Πάντως φαίνεται νὰ ἔχουν μειωθεῖ τὰ αἰτήματα τῆς ΕΛ.ΑΣ. γιὰ τηλεφωνικὲς παρακολουθήσεις μὲ βάση βουλεύματα δικαστικῶν συμβουλίων, γιὰ ὑποθέσεις δηλαδὴ κοινοῦ ἐγκλήματος. Τὸ 2019 ἐκδόθηκαν 2.302 βουλεύματα δικαστικῶν συμβουλίων μὲ πλήρη αἰτιολόγηση, ἔναντι 3.400 τὸ 2018 (μείωση 32,3%). Τὸ 29% αὐτῶν τῶν βουλευμάτων ἀφορᾶ δράση ὀργανωμένου ἐγκλήματος (κλοπές, ληστεῖες, ναρκωτικὰ καὶ ὄπλα), τὸ 9% ἀφορὰ ἀμιγῶς ὑποθέσεις ναρκωτικῶν, τὸ 15% περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπῶν, τὸ 21% περιπτώσεις διακεκριμένων ληστειῶν, τὸ 2% ὑποθέσεις δωροληψίας κρατικῶν ὑπαλλήλων, τὸ 3% ἀφορὰ ἐγκλήματα ἐμπρησμοῦ, τὸ 5% ἀδικήματα ποὺ σχετίζονται μὲ ἐκρήξεις (π.χ. βόμβες μολότοφ), τὸ 2% πορνογραφία ἀνηλίκων καὶ τὸ 3% παραβάσεις τοῦ τελωνειακοῦ κώδικα. 

1 σχόλιο:

  1. Έλληνα,ετοιμάσου γιά ένα Rapid
    πήδημα..καί μήν βγάλεις άχνα.!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.