18 Σεπ 2020

Ἐρωτήματα σχετικά μέ τήν ἱκανοποίηση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) γιά τά μεταβατικά Βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν

Παναγιώτη Τσαγκάρη, Καθηγητή Θεολόγου - Ὑπ. Δρ. Θεολογίας

Συχνά στόν δημόσιο βίο κατατίθεται ἡ πρόταση - αἴτημα οἱ θέσεις - ἀπόψεις πού κατατίθενται στόν δημόσιο διάλογο νά διακρίνονται ἀπό εὐγένεια, εὐπρέπεια καί τεκμηρίωση. Ἡ θέση αὐτή θεωρείται  λογική καί ἀναζητεῖται ἡ καθολική ἐφαρμογή της.

Ὡς μάχιμοι Θεολόγοι καί ἐνεργά μέλη τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ), στοιχούμενοι ἐπί τῆς ὡς ἄνω προτάσεως καί ἐπιζητώντας πάντοτε τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, θεωροῦμε ὄτι ἐγείρονται δεοντολογικά ἀλλά καί οὐσιαστικά ἐρωτήματα μέσα ἀπό τό ἐπίσημο Δελτίο Τύπου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου(ΔΙΣ) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 3/9/2020 στό ὁποῖο δηλώνεται ὅτι «Ἐνημερώθηκε(ἡ ΔΙΣ) περί τοῦ ἀπό 4/8/2020 ἐγγράφου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀποστολή πρός ἐνημέρωση...

πλήρους σειρᾶς τῶν Βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν» καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή της γιά τό γεγονός ὅτι τά ἐν λόγω Βιβλία εἶναι ἀπολύτως ἐναρμονισμένα μέ τίς πρόσφατες ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Σ.τ.Ε., 1749/2019, 1750/2019 καί 1752/2019.».

 

Ἀβίαστα προκύπτουν λοιπόν, τά παρακάτω πολύ συγκεκριμένα ἐρωτήματα:

1.       Ἂραγε ἡ ἔκφραση τῆς ἱκανοποίησης τῆς ΔΙΣ στό ὡς ἄνω ἔγγραφο προῆλθε κατόπιν ἐνδελεχοῦς μελέτης τῶν νέων Βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν; Συστήθηκε μήπως Ἐπιτροπή, ἀπό ἐγνωσμένου κύρους Ἱεράρχες καί εἰδικούς ἐπιστήμονες, ἡ ὁποία μελέτησε, ἐπί ἱκανό χρόνο μέ ἐπιστημονικά κριτήρια, τό ὅλο θέμα καί πρότεινε τήν ἀποδοχή τῆς ἀλήθειας τοῦ ἐγγράφου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων; Ἡ σπουδαιότητα τοῦ θέματος θεωροῦμε ὅτι ἐπιβάλλει τήν δημοσιοποίηση ἀπό τήν ΔΙΣ, ἄν φυσικά ὑπάρχουν, ὅλων τῶν παραπάνω στοιχείων.

 

2.       Στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) γιά τήν ὑπόθεση τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τῶν Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν προσέφυγαν ὡς γνωστόν, τό 2016 καί 2017 γονεῖς μαθητῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί ἡ ΠΕΘ καί κέρδισαν τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τό ὁποῖο ἀκύρωσε αὐτά τά Προγράμματα καί τά Βιβλία. Δέν εἶναι λογικό, λοιπόν, νά θεωρεῖται ὅτι οἱ φορεῖς καί τά πρόσωπα αὐτά, θά ἔπρεπε κατ΄ ἀρχήν -διότι ἐξάλλου καί ἡ εὐγένεια αὐτό ἐπιβάλλει- νά κληθοῦν νά καταθέσουν τήν γνώμη τους ἢ τουλάχιστον νά ἀναζητούνταν  μέ κάποιο τρόπο ἡ γνώμη τους ἐπί τοῦ θέματος ὡς οἱ ἄμεσα ὑπεύθυνοι, ὠς εκείνοι δηλαδη  πού προκάλεσαν τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ;

 

3.       Δέν εἶναι ἐπίσης, λογικό νά ὑποθέσει κάποιος ὅτι ἡ παραπάνω ἓκφρασή της ἱκανοποίησης τῆς ΔΙΣ -γιά τό γεγονός ὅτι τά νέα Βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν «εἶναι ἀπολύτως ἐναρμονισμένα μέ τίς πρόσφατες ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Σ.τ.Ε.»- θα εἶναι ἕνα ἀπό τά βασικά στοιχεῖα πού θά προσκομισθεί ως ἐπιχείρημα γιά νά ἐπηρεάσει προφανῶς καί τήν κρίση ἐκείνων τῶν δικαστῶν τοῦ ΣτΕ οἱ ὁποῖοι καί θά ἐξετάσουν τή συμμόρφωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας στό θέμα τῆς ἐναρμόνισης τῆς διδακτέας ὕλης τῶν Θρησκευτικῶν μέ τίς πρόσφατες ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ; Συντελείται, κατ΄ αὐτόν τόν τρόπο θά ἔλεγε κανείς, μία ὁλοφάνερη προσπάθεια παραπλάνησης τῆς δικαιοσύνης ἤ τῆς κοινῆς γνώμης, παρόμοια μέ αὐτήν πού ἐπιχείρησε παλαιότερα ὁ κ. Γαβρόγλου.

 

Ὅλα τά παραπάνω μᾶς ὠθοῦν στήν δημοσιοποίηση τῆς ξεκάθαρης θέσης ὅτι τά μεταβατικά Βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν τοῦ 2020, σέ γενικές γραμμές, εἶναι τά ἴδια μέ τά ἀκυρωμένα ἀπό τό ΣτΕ Βιβλία τῶν Φίλη – Γαβρόγλου ἀπό τά ὁποία, ὅμως, ἔχουν ἀφαιρεθεῖ ἤ μετακινηθεῖ θρησκειολογικά στοιχεία γιά νά δοθεῖ ἡ ἐντύπωση τῆς ὀρθοδοξοποίησής τους. Ὅμως, παρά τήν φιλότιμη προσπάθεια τῶν συγγραφέων καί τά μεταβατικά Βιβλία πού προέκυψαν, εἶναι γεμάτα ἀπό θεολογικά καί παιδαγωγικά λάθη καί εἶναι ἀντίθετα μέ τό ὀρθόδοξο πνεῦμα καί τίς ὀρθόδοξες δογματικές ἀρχές καί παραδόσεις πού ἔθεσε τό 2018 καί 2019 μέ τίς ἀκυρωτικές του ἀποφάσεις τό ΣτΕ, τό ὁποῖο «ἀποφάσισε, ὁριστικά καί ἀμετάκλητα, τήν ἀκύρωση τοῦ ὅλου τῶν Προγραμμάτων καί τῶν Βιβλίων Φίλη – Γαβρόγλου, δηλαδή τή θεολογική δομή, τό περιεχόμενο, τούς στόχους, τήν παιδαγωγική μεθοδολογία τους καί ὄχι τήν βελτίωση ἤ διόρθωσή τους ἤ, ἀκόμα χειρότερα, τήν, κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους, ἀντιγραφή καί παραμονή τους σέ ἰσχύ!»

 

Τά «νέα» μεταβατικά Βιβλία λοιπόν, δέν μποροῦν νά κρύψουν τήν ἀνορθόδοξη παιδαγωγικά καί νομικά καί τελικά, τήν ἀντορθόδοξη δομή τους, καθώς ἔχουν στηριχθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου πάνω στά ἀκυρωμένα ἀπό τό ΣτΕ Βιβλία Διαμαντοπούλου – Φίλη – Γαβρόγλου. Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους ἀπαιτεῖται ἡ ἐξ ὁλοκλήρου ἀλλαγή τους, τήν ὁποία ὅμως ἐπιχειρεῖ νά ἀποτρέψει, δυστυχῶς, μέ τήν ἀνακοίνωσή της ἡ ΔΙΣ.

2 σχόλια:

  1. δεν μπορώ να σας καταλάβω ,όταν κυβερνά η "μασονία " περιμένετε να βρείτε άκρη ....ζούμε εποχές που το δόγμα τον Χριστό και ότι έχει να κάνει με την Ορθοδοξία μπορεί πλέον το σπίτι μόνο να την διδάξει και όχι το σχολείο ...ζούμε εποχές "κρυφού σχολειού " ενάντια στην "Φραγκιά " ...που είναι τρισχειρότερη των Τούρκων

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ποσα χρονια θα ειναι μεταβατικα τα βιβλια των θρησκευτικων;τι ειναι αυτο που τα κανει μεταβατικα;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.