28 Ιουλ 2020

Ἐνῶ ἡ Ἁγία Σοφία ἔγινε τζαμί, τὰ τζαμιὰ τῆς Κομοτηνής ἀνακαινίζονται

Μὲ τὴν θλιβερὴ ἀφορμὴ τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σὲ ἰσλαμικὸ τέμενος, πράξη μεθοδευμένη ἀπὸ χρόνια καὶ ὄχι μεμονωμένη ἀπὸ τὴ σύνολη πρακτική της ἐρντογανικῆς Τουρκίας, ἀξίζει νὰ ἔχει κάποιος κατὰ νοῦ τί συμβαίνει στὴν ἑλληνικὴ Θράκη, σὲ σχέση μὲ τὰ τζαμιὰ τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας.

Ὄχι μόνο γιατί ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης προέβλεπε μία σύνδεση τῆς μοίρας τῶν δύο μειονοτήτων (στὴν πράξη ποτὲ καὶ καμία ἀντιστοιχία δὲν ὑπῆρξε), ἀλλὰ καὶ γιατί δείχνει μία πολιτισμικὴ διαφορὰ ποὺ περνάει ἀπαρατήρητη, ἀκόμα καὶ στὸ ἐσωτερικό της Ἑλλάδος. Στὸ παρὸν ἄρθρο θὰ περιοριστῶ στὴν Κομοτηνή, ποὺ εἶναι πρωτεύουσα τῆς Θράκης καὶ κέντρο τῆς παρουσίας καὶ τῆς δραστηριότητας τῶν μειονοτικῶν πολιτῶν.
Στὴν πόλη ὑπάρχουν περὶ τὰ 20 τεμένη καὶ μετζὶτ (δηλαδὴ μικρὰ τζαμιὰ δίχως μιναρέ), ἄλλα παλαιότερα καὶ ἄλλα νεότερα. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς γιὰ διπλάσιο ἀριθμὸ χριστιανῶν κατοίκων, ἡ πόλη διαθέτει τοὺς μισοὺς λατρευτικοὺς χώρους ἀπὸ...
τοὺς ὁποίους μόνον ἕνας κρατάει ἀπὸ τὰ χρόνια της Τουρκοκρατίας (πιθανὸν καὶ πολὺ πιὸ πίσω). Ποιὰ εἶναι λοιπὸν σήμερα ἡ κατάσταση τῶν τζαμιῶν στὴν Κομοτηνή; 
Πρακτικὰ στὴν πόλη δὲν ὑπάρχει τέμενος ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἀνακαινιστεῖ, μερικῶς ἢ ἐκ βάθρων, τὰ τελευταία χρόνια. Προηγήθηκε τὸ Γενὶ τζαμί, ἕδρα τοῦ ἑκάστοτε νόμιμου μουφτῆ Κομοτηνῆς, τὸ ὁποῖο ἴσως εἶναι καὶ τὸ παλαιότερό της πόλης καὶ βρίσκεται στὸ παλαιὸ ἐμπορικὸ κέντρο της. Ἀνακαινίστηκε τὸ 2008 ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ μὲ ἔξοδα καὶ φροντίδα τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Μουσουλμανικῆς Περιουσίας Κομοτηνῆς, ποὺ διενήργησε καὶ σχετικὸ ἔρανο. 
Εἶναι ὁ ἐπίσημος, ἁρμόδιος φορέας ποὺ ἐποπτεύεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Πολιτεία. Μάλιστα τὶς ἐργασίες καθυστέρησαν ἐπὶ μακρὸν οἱ καταγγελίες ποὺ γίνονταν ἀπὸ …μειονοτικοὺς κύκλους, προσκείμενους στὸν παράνομο μουφτὴ Ἰμπραὴμ Σερήφ, καθότι ἔχαναν οἱ τελευταῖοι ἐπιχειρήματα κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ποὺ "καταπιέζει" τὴ μουσουλμανικὴ μειονότητα. 
Ἐσκὶ τζαμὶ 
Τὸ δεύτερο σημαντικότερο τζαμὶ εἶναι τὸ ἐπίσης κεντρικὸ Ἐσκὶ τζαμί, ποὺ κατὰ ὁρισμένους εἶναι καὶ τὸ ἀρχαιότερό της πόλης (ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰώνα), ἐνῶ εἰκάζεται πὼς προϋπῆρξε ὡς χριστιανικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Γι' αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν διάρκειά της πρώτης Βουλγαροκρατίας (1913-1919) εἶχε μετατραπεῖ σὲ ναό. Ὁ κυρίως χῶρος ἔχει συντηρηθεῖ καὶ πρὸ τριετίας ἀνακατασκευάστηκε ὁ περίτεχνος μιναρές του. 
Ἀπορίας ἄξιο εἶναι τὸ γιατί ἡ σημερινὴ μουφτεία ἐξακολουθεῖ νὰ ἀφήνει τὸν χῶρο περίπου …σὲλφ σέρβις, ἀρνούμενη νὰ διορίσει ἰμάμη γιὰ νὰ λειτουργεῖ σὲ ἕνα τόσο ἐμβληματικὸ τζαμὶ ποὺ τὸ ἐποφθαλμιᾶ ἡ ἄλλη πλευρά. Σημειωτέον, ὅτι τὸ συγκεκριμένο τζαμὶ ἐθεωρεῖτο ἕδρα καὶ περίπου ἰδιοκτησία τῶν κύκλων τοῦ τουρκικοῦ προξενείου, μέχρι ποὺ ἀνέλαβε ἡ νῦν διοίκηση τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Μουσουλμανικῆς Περιουσίας Κομοτηνῆς ὑπὸ τὸν Σελὴμ Ἰσὰ καὶ ἐπανῆλθε ἡ νομιμότητα.

Τὰ ἑλληνικὰ τεμένη ἀνακαινίζονται 
Ἐκεῖ ποὺ ἔγινε θεαματικὸ ἔργο ἦταν τὸ τέμενος Ταμπακχανέ. Ἐπίσης πολὺ κεντρικό, ἦταν ἀφημένο στὸν χρόνο λόγω τῆς μικρῆς πλέον παρουσίας μουσουλμάνων στὴν γύρω περιοχή. Τὸ 2017 ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐντυπωσιακὴ ἀνακαίνισή του καὶ ἡ ἀνάδειξή του. Ἐξ ὁλοκλήρου ἐπίσης ἀνακατασκευάστηκε τὸ 2015 (ἐντὸς ἐλαχίστων ἑβδομάδων!) καὶ τὸ Μαχμοὺτ Ἀγὰ τζαμί, πίσω ἀπὸ τὸ κεντρικὸ πάρκο τῆς πόλης, μετὰ ἀπὸ φωτιὰ ποὺ προκλήθηκε ἐξ αἰτίας βραχυκυκλώματος. 
Μικρότερης ἔκτασης βελτιωτικὲς παρεμβάσεις ἔγιναν καὶ στὰ ὑπόλοιπα τεμένη, κυρίως μὲ ἐράνους μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς μειονοτικῆς κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἔσοδα τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Μουσουλμανικῆς Περιουσίας Κομοτηνῆς. Ἔτσι συνέβη μὲ τὸ μικρὸ τέμενος Κεσίκμπας ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἐγνατίας, μὲ τὸ γραφικὸ Σεχρέκουστου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φιλιππουπόλεως κτλ. 
Καὶ κάτι τελευταῖο ποὺ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ: τὰ τεμένη αὐτὰ ἀνακαινίζονται ἢ ἐπιδιορθώνονται, ἀσχέτως ἂν ὁ ἐπιτόπιος ἰμάμης ἀποδέχεται τὴ νομιμότητα τοῦ ἐπίσημου μουφτῆ καὶ τῆς διοίκησης τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Μουσουλμανικῆς Περιουσίας Κομοτηνῆς! Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ὁ ἰμάμης στὸ τέμενος Σεχρέκουστου, Ὀρχᾶν Μπουλμπούλ, ὁ ὁποῖος ἐπιδοκίμαζε πρὸ ἡμερῶν στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί. 
Καὶ δὲν εἶναι βέβαια ἡ μοναδικὴ περίπτωση. Ἄνθρωποι ποὺ ἐπιλέγονται καὶ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ παραθεσμικὸ κύκλωμα τοῦ Σερήφ, δηλαδὴ τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς, ἀμφισβητώντας πρακτικὰ τὴν νομιμότητα στὴν Πολιτεία ὅπου λειτουργοῦν, ὄχι μόνο δὲν ὑφίστανται καμία ἐνόχληση ἀλλὰ ἀπολαμβάνουν καὶ τὰ εὐεργετήματα ἀπὸ τὴν λειτουργία τῶν νομίμων θεσμῶν. Αὐτὴ τὴν κατάσταση ποὺ περιγράφεται ἀνωτέρω ὁρισμένοι τουρκόφρονες τὴν χαρακτηρίζουν –μὲ τὸ ἀζημίωτο, φαντάζομαι– στὰ διεθνῆ φόρα σὰν "θρησκευτικὴ καταπίεση" ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.