14 Ιουν 2020

434 Ὀργανώσεις Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἀπὸ 16 χῶρες καταδικάζουν τὸν ΟΗΕ γιὰ τὴν προώθηση τῆς θανάτωσης βρεφῶν μὲ τὴν ἄμβλωση

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ἑκατοντάδες ὀργανώσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σὲ ὁλόκληρη τὴν Κεντρικὴ καὶ Νότια Ἀμερικὴ ἐπέκριναν τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς δολοφονίας ἀγέννητων βρεφῶν σὲ ἀμβλώσεις κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κρίσης τοῦ κοροναϊοῦ. Οἱ ἀνησυχίες τοὺς εἶναι παρόμοιες μὲ ἐκεῖνες ποὺ ἐξέφρασε ἡ κυβέρνηση Τρὰμπ σχετικὰ μὲ τὶς προτάσεις βοήθειας τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κοροναϊοῦ καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα γιὰ τὰ ἀγέννητα. Σύμφωνα μὲ τὴν Ὑπηρεσία Εἰδήσεων Καθολικῶν, 434 ὀργανώσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σὲ 16 χῶρες δημοσίευσαν τὸ «Διεθνὲς Μανιφέστο γιὰ τὸ Δικαίωμα στὴ Ζωὴ» ὡς ἀπάντηση στὸ Σχέδιο τοῦ ΟΗΕ, Ἀνθρωπιστικῆς Ἀντιμετώπισης τοῦ COVID-19. 
Τὸ μανιφέστο παραδόθηκε στὰ γραφεῖα τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στὴν Κόστα Ρίκα, τὴν Ἀργεντινή, τὸ Περοὺ καὶ τὸν Ἰσημερινὸ ἐν μέσω αὐξανόμενων ἀνησυχιῶν γιὰ τὴν προώθηση ἀμβλώσεων ἀπὸ τὸν ΟΗΕ σὲ χῶρες ἀντίθετες στὶς ἀμβλώσεις. 
Τὸ ἔγγραφο προτρέπει τὸν ΟΗΕ νὰ «ἐπικεντρωθεῖ σὲ πολιτικὲς ποὺ βασίζονται στὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια» καὶ νὰ τερματίσει «ὁποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης ἢ ἐπίθεσης στὴν κυριαρχία τῶν χωρῶν μας, ἰδίως προερχόμενες ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ...
τὶς κεντρικὲς ὑπηρεσίες του». 
Κατηγορεῖ ἐπίσης τὸν ΟΗΕ ὅτι ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν Ἰσημερινὸ νὰ στηρίξει τὴν «ἀσφαλῆ, νόμιμη ἄμβλωση» ὡς προϋπόθεση γιὰ νὰ διατεθοῦν στὸν Ἰσημερινὸ τὰ κονδύλια ἐνίσχυσης κατὰ τοῦ κορονοϊοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση. 
Τὸ σχέδιο ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι «ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια», ἀλλὰ «περιλαμβάνει μία κατανομὴ 3 ἑκατομμυρίων δολαρίων γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τοῦ προσωπικοῦ ὑγειονομικῆς περίθαλψης στὴ λεγόμενη ἀσφαλῆ καὶ νόμιμη ἄμβλωση, παραβιάζοντας τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους τοῦ Ἰσημερινοῦ», ἀναφέρει τὸ μανιφέστο. 
Τὸ μανιφέστο ἀπορρίπτει ἐπίσης τὴν «Κοινὴ Δήλωση γιὰ τὴν Προστασία τῆς Σεξουαλικῆς καὶ Ἀναπαραγωγικῆς Ὑγείας καὶ δικαιωμάτων καὶ τὴν προώθηση τῆς θετικῆς ἀνταπόκρισης τῶν φύλων στὴν κρίση COVID-19» ὑπογεγραμμένη ἀπὸ ἐκπροσώπους 59 χωρῶν -συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἀργεντινῆς, τῆς Βολιβίας, τῆς Κόστα Ρίκα, τοῦ Ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ Περοῦ – ἡ ὁποία δήλωση προωθεῖ τὴν πρόσβαση στὴν ἄμβλωση. 
Ὁ Λουὶς Λοσάντα, διευθυντὴς τοῦ λατινοαμερικάνικου κλάδου τῆς ὀργάνωσης ὑπὲρ τῆς ζωῆς CitizenGO, δήλωσε στὸ CNA (μὴ κερδοσκοπικὸς ὀργανισμὸς ἔρευνας κ συμβουλευτικῆς βοήθειας) ὅτι ὁ ΟΗΕ παραβιάζει τὴ δέσμευσή του νὰ σέβεται τὴν κυριαρχία τῶν ἐθνῶν. 
«Παραβιάζει τὸ Σύνταγμα τοῦ Ἰσημερινοῦ ποὺ προστατεύει τὸ δικαίωμα στὴ ζωὴ ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς σύλληψης», ἀνέφερε. «Καὶ παραβιάζει τὴν κοινοβουλευτικὴ συζήτηση (στὸν Ἰσημερινὸ) ποὺ ἔλαβε χώρα πέρυσι σχετικὰ μὲ τὴν πρόταση γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση των ἀμβλώσεων, ἡ ὁποία πρόταση εὐτυχῶς δὲν πέρασε». 
Τὴν περασμένη ἑβδομάδα, μία ὁμάδα ἀξιωματούχων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἀγνόησε τὶς ἐκκλήσεις τῆς κυβέρνησης Τρὰμπ νὰ σταματήσει νὰ πιέζει γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἀμβλώσεων ἐνῶ ἐπέκρινε ἀρκετὲς Ἀμερικανικὲς πολιτεῖες γιὰ τὴν προσπάθεια νὰ προστατέψουν τὰ ἔμβρυα ἀπὸ τὶς ἀμβλώσεις κατὰ τὸ ξέσπασμα τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ.
Ἡ Ὁμάδα Ἐργασίας τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὶς Διακρίσεις ἰσχυρίστηκε ὅτι οἱ ἀμβλώσεις εἶναι «βασικὴ ὑγειονομικὴ περίθαλψη», καὶ οἱ προσπάθειες ὑπὲρ τῆς ζωῆς (κατὰ τῶν ἀμβλώσεων) θέτουν τὶς γυναῖκες σὲ κίνδυνο.
Ὡστόσο, ἰατρικὲς ὁμάδες ποὺ ἐκπροσωποῦν περισσότερους ἀπὸ 30.000 γιατροὺς στὴν Ἀμερικὴ τόνισαν ὅτι οἱ ἀμβλώσεις δὲν εἶναι “ἀπαραίτητες” ἢ “ἐπείγουσες”, καὶ οἱ κλινικὲς καὶ ἄλλες ἐγκαταστάσεις ἄμβλωσης ποὺ συνεχίζουν νὰ λειτουργοῦν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας εἶναι “ἰατρικὰ ἀνεύθυνες.” Κοινὲς ἐπιπλοκὲς τῆς ἄμβλωσης περιλαμβάνουν λοιμώξεις, θρόμβους αἵματος, αἱμορραγία καὶ μὴ ὁλοκληρωμένη ἄμβλωση. Οἱ κίνδυνοι ἄμβλωσης περιλαμβάνουν τὶς μελλοντικὲς πρόωρες γεννήσεις, τὸν καρκίνο τοῦ μαστοῦ, τὴν αὐτοκτονία, τὸ ἄγχος/ κατάθλιψη καὶ τὸ θάνατο. Καὶ δὲν εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ ἀμβλώσεις εἶναι ἀσφαλέστερες ἀπὸ τὸν τοκετό.
Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, ἡ κυβέρνηση Τρὰμπ συνέχισε τὴν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀγέννητων βρεφῶν καὶ τῶν χωρῶν ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῆς ζωῆς (κατὰ τῶν ἀμβλώσεων) ὅταν ἀπέρριψε ἕνα σχέδιο βοήθειας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ποὺ προωθεῖ τὶς ἀμβλώσεις.
Σύμφωνα μὲ τὴν ὀργάνωση ὑπὲρ τῆς ζωῆς C-Fam, ἡ ὁποία ἀσκεῖ πιέσεις στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, μέσω τῶν ἐκπρόσωπων τῶν ΗΠΑ στὸν ΟΗΕ, γιὰ νὰ ἐγκριθεῖ ἡ συμφωνία τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὴν παγκόσμια ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια για τὸν κορονοϊὸ καὶ ἄλλες καταστάσεις ἔκτακτης ἀνάγκης μὲ τροποποίηση ὅμως τῆς ἀτζέντας τοῦ ΟΗΕ ποὺ τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἄμβλωσης στὸ πλαίσιο τοῦ σχεδίου.
Οἱ ἡγέτες τοῦ Ρεπουμπλικάνου προέδρου ἐπέκριναν ἐπίσης τὸν ΟΗΕ καὶ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας (ΠΟΥ) γιὰ τὴν προτροπὴ τῆς δολοφονίας τῶν ἀγέννητων βρεφῶν σὲ ἀμβλώσεις “ἀπαραίτητες” σύμφωνα μὲ τὸν (ΠΟΥ), κατὰ τὴ διάρκεια μίας παγκόσμιας κρίσης ὑγείας, καὶ προέτρεψαν τὶς ὀργανώσεις νὰ ἀφαιρέσουν ἀναφορὲς σὲ “ὑπηρεσίες σεξουαλικῆς καὶ ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας”, οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν ἀμβλώσεις, ἀπὸ τὰ σχέδια ἀντιμετώπισης τῆς πανδημίας τοῦ κοροναϊοῦ.
Ἡ Ἀμερικὴ δίνει τεράστια χρηματικὰ ποσὰ στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη. Ὡστόσο, ὁ Τρὰμπ καὶ ἡ κυβέρνησή του πιέζουν ἐπιθετικὰ ἐνάντια στὴν ἀτζέντα τοῦ ΟΗΕ ὑπὲρ τῶν ἀμβλώσεων, ἐπιμένοντας ὅτι οἱ χῶρες πρέπει νὰ στηρίζουν τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά, γεννημένα καὶ ἀγέννητα. Ἀπὸ τὸ 2017, ὁ Τρὰμπ σταμάτησε νὰ δίνει δολάρια τῶν φορολογουμένων στὸ Ταμεῖο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸν Πληθυσμό, τὸ ὁποῖο ταμεῖο προωθεῖ τὶς ἀμβλώσεις.

2 σχόλια:

 1. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ 10000000 ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ 80000000;
  ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΑΜΕ ΝΑ ΦΑΜΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΠΡΕΠΕ ΟΛΟΙ 4 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πώς καί πού θα τα μεγάλωνες μέσα σ'αυτήν τήν ελληνική κοινωνια-κόλαση
  τα 4 παιδιά, οταν η κυβερνηση νοιάζετε περισσότερο γιά τούς λαθροπιθήκους παρά γιά τά ελληνόπουλα...δέν βλέπεις σέ τί μαύρα χάλια μάς έχουν καταντήσει,
  εδώ ούτε ένα παιδί δέν μπορούμε να μεγαλώσουμε...ΣΩΣΤΑ...θα μεγαλώσουμε
  τέσσερα παιδιά?? όταν ζεί ενας ολοκληρος λαός πεσμένος στα.... "τέσσερα"???

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.