7 Μαΐ 2020

Ἀπάντηση στήν «Ἐπιτροπή 2021» καί στόν κ.Χατζή

Νικόλαος Καρζῆς, Ἠλ/γος – Μηχ/κος ΕΜΠ
Μετά ἀπό πάρα πολλά χρόνια ἐπανέρχεται στό προσκήνιο ἡ προπαγάνδα τοῦ γερμανοῦ πράκτορα Φρειδερίκου Θείρσιου ὁ ὁποῖος εἶχε χαρακτηρίσει ὡς δικτάτορα τόν Καποδίστρια. Ἡ προπαγάνδα του τότε εἶχε νόημα, διότι ὁ συγκεκριμένος ἤθελε νά προλειάνει τό ἔδαφος γιά τήν θετική ὑποδοχή τοῦ Ὄθωνα στήν Ἑλλάδα. Γιά νά τό πετύχει αὐτό ἔπρεπε συκοφαντῶντας τήν προσωπικότητα τοῦ Καποδίστρια νά ἀποδομήσει τό ἔργο του.
Ἐνῶ ὁ Φρειδερίκος Θείρσιος εἶχε αὐτή τή δικαιολογία, δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε σύγχρονοι «πνευματικοί» ἄνθρωποι ποιά δικαιολογία ἔχουν ὥστε νά ἀναμασοῦν ἐπιχειρήματα πού ἡ ἱστορική ἐπιστήμη ἐδῶ καί χρόνια ἔχει καταρρίψει. Διερωτώμεθα τί θέλει ὁ κύριος Χατζῆς καί ἡ κυρία Ἀγγελοπούλου νά πετύχουν μέσω τῆς ἐπιτροπῆς 2021 υἱοθετῶντας ἀστήριχτες ἐπιστημονικά ἀπόψεις;
Ἀπαντῶντας στήν θέση τῆς «Ἐπιτροπῆς 2021» ὅτι ὁ Καποδίστριας ἦταν δικτάτορας, μή δημοκράτης καί ὅτι ἀντιπαθοῦσε τά συντάγματα, θά θέλαμε χρησιμοποιῶντας ἱστορικά ντοκουμέντα καί ὄχι ἀνεύθυνες προσωπικές ἀπόψεις, νά...
παραθέσουμε τά παρακάτω.
Στή θητεία του ὡς Γενικός Γραμματέας τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας συνέταξε τό Σύνταγμα τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας. Ἕνα πρῶτο Σύνταγμα φιλελεύθερο καί προοδευτικό γιά τήν ἐποχή του στό ὁποῖο προβλεπόταν ἡ κατοχύρωση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν.
Ὁ Καποδίστριας ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Τσάρου, θεμελίωσε τό Σύνταγμα τῆς Ἑλβετίας καί κατοχύρωσε τήν οὐδετερότητα καί ἀνεξαρτησία της. Τό γεγονός τοῦ καθεστώτος τῆς οὐδετερότητας τῆς Ἑλβετίας, διατηρεῖται ἀκόμα στίς μέρες μας.
Ἐπίσης τάχθηκε μέ εἰδικό ὑπόμνημα ὑπέρ τῆς κατάργησης τοῦ δουλεμπορίου τῶν μαύρων τῆς Ἀφρικῆς ὑποστηρίζοντας τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.
Πῶς ὅμως ἕνας δικτάτορας θά κυβερνοῦσε χωρίς στρατιωτική ἰσχύ; Ὁ Καποδίστριας ἦταν ἀντίθετος ἀκόμα καί στήν ἰδέα ὅτι γιά νά κυβερνήσει ἔπρεπε νά στηριχθεῖ στά ὅπλα. «....Δέν φρονῶ ὅτι ἡ νέα ἑλληνική κυβέρνησις πρέπει νά ἔλθη εἰς τήν Ἑλλάδα ἐπί κεφαλής λόχων καί πυροβόλων. Τοῦτο εἶναι ἔξω τῶν δυνάμεών μου, ἀλλά καί ἄν ἠδυνάμην, δέν θά ἠρχόμην τοιουτοτρόπως».

Ὀφείλουμε νά ξεκαθαρίσουμε ὅτι ἀπό ἱστορικές πηγές ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Καποδίστριας δέν εἶχε πρόθεση νά ἐγκατασταθεῖ στήν Ἑλλάδα μετά τήν παραίτησή του ἀπό Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας, πόσο μᾶλλον νά τήν κυβερνήσει.
Ὁ Καποδίστριας δέχθηκε τήν ἐκλογή του ὡς Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος κατόπιν πολλαπλῶν προσκλήσεων καί πολλῶν πιέσεων. Ὁ ἴδιος δήλωνε πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι ἄν εἶναι νά ἔρθει στήν Ἑλλάδα πρέπει νά εἶναι πρός ὄφελός της καί τήν κατάλληλη πολιτική στιγμή. Πρωτοφανές γιά «δικτάτορα» νά μήν βιάζεται νά κυβερνήσει.
Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε αὐτό πού γράφει πρός τόν φίλο του
Μητροπολίτη Οὐγγροβλαχίας Ἰγνάτιο: « Περὶ τοῦ ἐρχομοῦ μου εἰς τὴν Ἑλλάδα χρειάζεται σκέψις...... Μ΄ ὅλα ταῦτα (πού λέγουν οἱ ἀντίπαλοί του) θεωροῦμαι ὡς Ρῶσσος, καὶ ἄν ἔλθω αὐτοῦ, θέλει στοχασθῆ ὅτι εἶναι σκοπὸς νὰ κάμωμεν τὴν Ἑλλάδα ἐπαρχίαν ῥωσσικὴν, καὶ πιθανόν περισσότερον νὰ βλάψω, παρὰ νὰ ὠφελήσω, καὶ μάλιστα τώρα ἐν ᾧ τὸ νέον Μινιστέρον τῆς Ἀγγλίας δὲν μᾶς ἔδωσεν ἀκόμη σημεῖα νὰ γνωρίσωμεν τὶ φρονεῖ περὶ Ἑλλάδος, καὶ ὁποῖα μέτρα θέλει λάβει εἰς ὅσα ἀποβλέπουν τὸ Γένος μας. Ὑποτάττω εἰς τὴν σοφίαν σας τοὺς στοχασμούς μου, καὶ ἐπειδὴ ἔχετε δοθέντα νὰ γνωρίζετε καλήτερα τὰ πράγματα, λάβετε μέτρα νὰ γενῇ ὁ ερχομός μου ἐν καιρῷ καὶ νὰ μὴ προξενηθῇ πολιτικῶς βλάβη.»
Γιά τό διάστημα πού μεσολαβεῖ μέχρι νά φθάσει ὁ Καποδίστριας στήν Ἑλλάδα διορίστηκε Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή ἡ ὁποία ἀνέλαβε τήν διακυβέρνηση.
Οἱ ἀναφορές τῆς Ἐπιτροπῆς πού γίνονται γιά τό πρόσωπό του δηλώνουν τήν ἀναγνώριση, ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων, τοῦ ἦθους καί τῆς προσωπικότητός του.
«Ἡ πεῖρα ἀπέδειξεν ὅτι διά νά διοικηθῶμεν καλῶς, ἔπρεπε νά ἔμβῃ ἐπί κεφαλῆς τῶν πραγμάτων ἄνθρωπος ἔμπειρος τῆς τέχνης τοῦ διοικεῖν. Τοῦτο ἐκπληροῦται σήμερον.
Ὁ Κόμης Κ. Ἰωάννης Καποδίστριας, διωρισμένος διά τοῦ ὑπ’ἀριθ. ΣΤ’ ψηφίσματος Κυβερνήτης, ἔφθασεν εὐτυχῶς εἰς τήν Πατρίδα μας.
Σπεύδομεν λοιπόν ν’ἀναγγείλωμεν τοῦτο πρός τό Πανελλήνιον, καί νά συγχαρῶμεν τό Ἔθνος, διότι ἀπολαμβάνει εἰς τούς κόλπους του ἄνδρα, τοῦ ὁποίου τά φῶτα, ὁ πατριωτισμός καί ἡ εἰς τά πράγματα ἐμπειρία, ὑπόσχονται βεβαίως ὅτι δέν θέλομεν ψευσθῆ εἰς τάς ἐλπίδας μας. Χαρῆτε λοιπόν, Ἕλληνες χαρῆτε, καί ἀποδώσατε εὐχαριστίας πρός τόν Ὕψιστον, ὅτι ἐπεσκέψατο ἡμᾶς καί ἀπέστειλε τῶν ἐπιθυμιῶν ἡμῶν τήν ἐκπλήρωσιν.
Ἐν Αἰγίνῃ τῇ 10 Ἰανουαρίου 1828
Ἡ Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή
«Χαῖρομεν ὅτι παραδίδομεν τάς ἡνίας τῆς Κυβερνήσεως εἰς χεῖρας ἀνδρός, Σεβαστοῦ διά τήν ἀρετήν καί τά προτερήματά του, ἐμπείρου εἰς τά πράγματα, καί ἐν ἐνί λόγῳ τοιούτου, ὁποῖος μόνον ἐμπορεῖ νά φέρῃ τό Ἔθνος εἰς τήν ἀπόλαυσιν τῶν ἀγαθῶν τῆς διά τοσούτων αἱμάτων ἀποκτηθείσης ἐλευθερίας του.»

Ἐν Αἰγίνῃ τῇ 12 Ἰανουαρίου 1828
Ἡ Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή

Ἀνταποκρινόμενος ὁ Καποδίστριας στήν πρόσκληση αὐτή ἔθεσε στήν Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή καί στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων τό σχέδιό του γιά τήν Προσωρινή κυβέρνηση, ζητῶντας ἄν συμφωνοῦν τήν ἐπικύρωση τοῦ σχεδίου του. Ἀναφέρει μάλιστα ὅτι: «Τοιαῦτα συλλογιζόμενος αἰσθάνομαι ζωηρὰν θλίψιν, ὅτι ἡ ἐν Τροιζῆνι Ἐθνικὴ Συνέλευσις δὲν ἐφωδίασε τὴν Βουλὴν μὲ ἀποχρώσας δυνάμεις, διὰ νὰ ἔχη τὴν ἐξουσίαν νὰ κυρώσῃ τὰ μέτρα, ἅτινα ἡ κοινὴ σωτηρία ἀποκαθιστᾷ εἰς τὸ ἑξῆς ἀνάγκης κατεπειγούσης ἀπαραίτητα.»

Τούς παρακαλεῖ δέ νά σκεφθοῦν αὐτά πού τούς λέει διότι: «οἱ ὑποθέσεις ἐπισωρεύονται, αἱ στιγμαί εἶναι πολύτιμοι σᾶς παρακαλῶ διά τοῦτο νά σκεφθῆτε περί τῆς παρούσης ἐπιστολῆς χωρίς καμία ἀναβολή καί νά μέ γνωστοποιήσετε τήν γνώμη σας ὅσο τάχος»»


Ἡ Ἀντικυβερνητική ἐπιτροπή ἀπαντᾶ:
«...Ἡ ἐπιθυμία, τήν ὁποίαν πάντοτε εἴχομεν, νά ἴδωμέν εἰς τήν πάσχουσαν πατρίδα τήν ποθητήν εὐνομίαν καί εὐταξίαν, καί ὁ ἐγνωσμένος διακαής ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῆς Ἑλλάδος ζῆλος καί τά λαμπρά φῶτα τῆς Ἐξοχότητός Σας, μᾶς πείθουσι ν’ ἀποδεχθῶμεν ἀσμένως τήν σωτήριον ἀπόφασίν Σας, καί νά προσφέρωμεν ἑαυτούς, καθ’ οἷον δήποτε ἐγκρίνετε τρόπον, συμμετόχους τῶν ἔργων Σας καί συνυπευθύνους καθ’ ὅλην τήν ἔκτασιν...»
Ἐν Αἰγίνῃ τῇ 17 Ἰανουαρίου 1828

Τό ἴδιο καί ἡ Ἑλληνική Βουλή:
«Ἐπειδή ὁ παρά τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους ἐμπεπιστευμένος τάς ἡνίας τῆς Κυβερνήσεως Κύριος Ἰωάννης Α. Καποδίστριας ἔφθασεν εἰς τήν Ἑλλάδα·
Ἐπειδή αἱ δειναί τῆς πατρίδος περιστάσεις, καί ἡ διάρκεια τοῦ πολέμου δέν ἐσυγχώρησαν, οὔτε συγχωροῦσι τήν ἐνέργειαν τοῦ ἐν Τροιζῆνι ἐπικυρωθέντος, καί ἐκδοθέντος Πολιτικοῦ Συντάγματος καθ’ ὅλην αὐτοῦ τήν ἔκτασιν·
Ἐπειδή ἡ σωτηρία τοῦ ἔθνους εἶναι ὁ ὑπέρτατος πάντων τῶν νόμων, καί ἐπειδή ἡ Βουλή ἀνεδέχθη παρά τῶν λαῶν τήν πρόνοιαν τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας·
Ἡ Βουλή μόνον σκοπόν ἔχουσα τό νά σωθῇ ἡ Ἑλλάς, καί ὡς ἱερώτερόν της χρέος θεωροῦσα τοῦτο, καί τήν εὐδαιμονίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, τοῦ ὁποίου ἐνεπιστεύθη τήν φροντίδα·
Καί ἐπειδή ὁ Κυβερνήτης ἐπρόβαλε σχέδιον μεταβολῆς Διοικήσεως προσωρινῶς·
Ψηφίζει
Α. Ὁ Κυβερνήτης μετά τῆς Βουλῆς συγκαλοῦσι τόν Ἑλληνικόν λαόν εἰς Ἐθνικήν Συνέλευσιν κατά τήν παραγρ. Δ τῆς Κ συνεδριάσεως τῆς ἐν Τροιζῆνι τρίτης Ἐθνικῆς Συνελεύσεως.
Β. Ἡ Προσωρινή Διοίκησις τῆς ἐπικρατείας κανονίζεται κατά τά ἐφεξῆς ἄρθρα. (Ἐνταῦθα ἀκολοθεῖ τό ψήφισμα Α’ – τό ὁποῖο ὁρίζει τόν τρόπο συγκρότησης Προσωρινῆς Κυβέρνησης)
Γ. Ἀποτίθεται ἡ Βουλή τό ὁποῖον ἀνέλαβε χρέος τῆς Νομοδοτικῆς ἐξουσίας
Ἐν Αἰγίνῃ τῇ 18 Ἰανουαρίου 1828

Ἡ ἴδια ἡ Ἑλληνική Βουλή ἀνέστειλε τό Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας, παρέδωσε τήν νομοθετική ἐξουσία στήν προσωρινή κυβέρνηση ἐπικυρώνοντας τήν πρόταση τοῦ Καποδίστρια.

Ποιός δικτάτορας παρακαλεῖ τήν Βουλή ὄχι μόνο νά συμφωνήσει ἀλλά καί νά ἐγκρίνει τή διάλυσή της; Εἶναι σαφές ὅτι ἄν ὁ Καποδίστριας δέν ἔπαιρνε τήν ἔγκριση τῆς Βουλῆς θά ἀποχωροῦσε ἀπό τήν Ἑλλάδα.
Ὁ κ. Χατζῆς θαυμάζει σέ ἄρθρο του τόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ὡς τόν σημαντικότερο φορέα τῶν φιλελεύθερων ἰδεῶν κατά τή διάρκεια τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης ....
Ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος ἦταν ἕνας ἀπό τούς βασικούς ἀντιπολιτευομένους τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια καί κατήγορος τοῦ Κυβερνήτη γιά τή μή ἐφαρμογή τοῦ Συντάγματος. Στήν ἀλληλογραφία τοῦ Σπ. Τρικούπη μέ τόν Ἀλ. Μαυροκορδάτο τό 1837, ὁ Σπ. Τρικούπης ἐλέγχει τόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδάτο γιά τήν ἄρνησή του νά ὑποστηρίξει τήν ἐφαρμογή τοῦ Συντάγματος θέτοντας ἕνα σωρό ὅρους καί προϋποθέσεις ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ πραγματοποίηση τοῦ Συντάγματος μπορεῖ νά ἀναβληθεῖ γιά τά ἑπόμενα ἔτη: «Ἄν εἰς τά 1831 ἐνόμιζες τούς Ἕλληνας ἀξίους εἰς ἄμεσον ἐνέργειαν συντάγματος καί ἔλαβες περί αὐτοῦ τούτου καί τά ὅπλα εἰς χεῖρας σου (ἐγώ δέν τά ἔλαβα), πῶς γίνεται μετά ἕξ χρόνους νά νομίζῃς ὅτι δέν εἶναι πλέον ἱκανόν;»
Εἶναι πολύ ὀφέλιμη αὐτή ἡ ἀλληλογραφία διότι ἀκριβῶς δείχνει τό ἦθος τοῦ Μαυροκορδάτου τόν ὁποῖο θαυμάζει ὁ κ. Χατζῆς.
Εἶναι κατανοητό ὅτι ὁ κ. Χατζῆς καί ἡ κα Ἀγγελοπούλου δέν μποροῦν νά καταλάβουν τήν προσωπικότητα τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια καί γι’ αὐτό συνεχῶς τήν διαστρέφουν. Δέν μποροῦν νά τήν καταλάβουν γιατί τό πιστεύω καί τό ἦθος του εἶναι ἄγνωστα σ’ αὐτούς. Ὅσο λοιπόν ἀσχολοῦνται μέ τό πρόσωπο τοῦ Μαρτυρικοῦ Κυβερνήτη, τό μόνο πού καταφέρνουν εἶναι νά ἀποδεικνύουν πόσο ἀποκομμένοι εἶναι ἀπό τήν Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη παράδοση, τῆς ὁποίας γνήσιος ἐκφραστής ἦταν ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας

36 σχόλια:

 1. Ο Αριστείδης Χατζής είναι ο κυριος εκφραστής της ιδεολογίας της ΝΔ, του πιο πουριτανικού κόμματος της Ελλάδας


  Ελευθέριος Αναστασιάδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο χαρακτηρισμός της ΝΔ ως πουριτανικού κόμματος είναι ολοκληρωτικά εξωπραγματικός.
   Πουρανισμός είναι η ακραία υπερβολική ηθική.
   Κανένα κόμμα στην Ελλάδα δεν έχει ούτε ίχνος πουριτανισμού.
   Γενικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ίχνος πουριτανισμού.

   Ρωμιός

   Διαγραφή
  2. Η Αγγλία είναι πουριτανική χώρα, σαν την Ελλαδα της μεταπολίτευσης. Επίσης ο πουριτανισμός, κυρίως, γεννησε τον φιλελευθερισμό, τον καπιταλισμό και τον κοινοβουλευτισμό


   Ελευθέριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
  3. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ πουριτανισμό.
   Αντίθετα κιόλας στα τελευταία 60-70 χρόνια και περισσότερο κυριαρχεί το αντίθετο, η ελευθεριάζουσα "ηθική" και η περιφρόνηση της χριστιανικής ηθικής της Εκκλησίας.

   Ελληνας Ορθ.

   Διαγραφή
  4. Η Αγγλία σήμερα και εδώ και πολλές δεκαετίες μόνο πουριτανική χώρα ΔΕΝ είναι... Ο ηθικός φιλευλεθερισμός στο αποκορύφωμα του....

   Διαγραφή
  5. Ακριβώς αδερφέ. Ειδικά η σημερινή Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε προτεσταντική χώρα. Έχουμε προτεσταντική ηθική, κουλτούρα, και αντιλήψεις, αλλά με ορθόδοξη θεολογία. Θεολογικά είμαστε ορθόδοξοι, αλλά κοσμικά προτεστάντες του κερατά.
   Και σχετικά με τη ΝΔ, το να συνδυάζεις gay pride και υιοθεσίες, αλλαγή φύλου, αμβλώσεις και αποποινικοποίηση ναρκωτικών κλπ με χριστιανισμό, όπως κάνει η ΝΔ του Μητσοτάκη, δεν είναι υποκρισία όπως το αποκαλούν πολλοί, αλλά προτεσταντική-πουριτανική ηθική

   Διαγραφή
  6. Εδώ και πολλά πολλά χρόνια επικρατεί στην Ευρώπη το αντίθετο του πουριτανισμού.
   Μην μένουμε αιώνες πίσω...
   Το ηθικό ξεχαρβάλωμα ισχύει σήμερα...

   Διαγραφή
  7. Εδώ επιτρέπονται όλα τα αμαρτωλά και ανώμαλα και εσείς μιλάτε για πουριτανισμό;;;;

   Διαγραφή
  8. Ο πουριτανισμός αρχικά, είχε μια απέχθεια για κάθε είδους ευχαρίστηση και την ηδονή, επιθυμώντας την ασκητική ζωή και την αυτοσυγκράτηση. Αλλά μετά με τον φιλελευθερισμό, δηλαδή την ατομική ελευθερία και τον ατομικιστικό υλισμό που δημιούργησε, αυτό άλλαξε επικίνδυνα. Μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι ο Άνταμ Σμιθ ο πατέρας του οικονομικού φιλελευθερισμού, ήταν καθηγητής ηθικής φιλοσοφίας
   Έτσι φτάσαμε στη σημερινή ευρωπαϊκή παρακμή και την αμερικανοποίηση (=προτεσταντοποίηση) του δυτικού κόσμου, και όχι μόνο, διότι και η Κίνα έχει αρκετές προτεσταντικές επιδράσεις


   Ελευθέριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
  9. Αυτά δεν στέκουν που γράφεται κ. Αναστασιάδη.
   Δηλαδή τί πάει να πει πού ήταν καθηγητής ηθικής φιλοσοφίας ο Ανταμ Σμιθ;
   καμία σχέση δεν έχει με τον πουριτανισμό όλη η σύγχρονη ηθική πρακτική της Ευρώπης εδώ και δεκαετίες. Εχει φθάσει στο αντίθετο του πουριτανισμού.
   Στην τέλεια "ηθική" ελευθεριότητα.

   Ελληνας Ορθ.

   Διαγραφή
  10. Η σημερινή ηθική όλων των κομμάτων αλλά και της κοινωνίας σε μεγάλο μέρος δεν έχει ούτε ίχνος προτεσταντικής και πουριτανικής ηθικής. Είναι ηθική ελευθεριάζουσα που έχει πετάξει κάθε χριστιανικό φραγμό.

   Ελληνας Ορθ.

   Διαγραφή
  11. Μην ταυτίζετε τον πουριτανισμό με την χριστιανική ηθική. Ο πουριτανισμός απέβαλε τα χριστιανικά στοιχεία του και αντέγραψε τον Ιουδαϊσμό. Η ηθική του καπιταλισμού είναι ο πουριτανισμός. Με το υποκειμενισμό του πουριτανισμού μπορείς να δικαιολογείς και τα πιο σκληρά εγκλήματα στο όνομα της Βίβλου.
   Στον πουριτανισμό ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και οι ηθικοί νόμοι δεν αναγνωρίζονται για τους «εκλεκτούς». Ο σημερινός πουριτανισμός δεν είναι σαν τον παλαιό, διότι η παλαιά «ηθική αυστηρότητα» του, με τον φιλελευθερισμό και την εκκοσμίοκευση άλλαξε νόημα και έγινε «αποτελεσματικότητα». Έτσι μια σύγχρονη πουριτανική κοινωνία διακρίνεται από αποτελεσματική διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία, οικονομική λιτότητα (π.χ Γερμανία, Μέρκελ), και προπάντων ορθολογικότητα.
   Όσον αφορά στο ήθος, και αυτό άλλαξε. Διότι η ελευθερία στην ανάγνωση της Γραφής από τον παλαιό πουριτανισμό, έγινε σήμερα ελευθερία στην προσωπική ηθική με αποτέλεσμα την αναγνώριση και τη δικαιολόγηση όλων των διαστροφών, (με «χριστιανική» δικαιολόγηση από τους διάφορους νεοπουριτανούς αγαπούλιδες του Θεού). Άλλωστε ο Φιλελευθερισμός, που δημιούργησε ο πουριτανισμός αυτό δεν υποστηρίζει;; Δεν υποστηρίζει την ελευθερία του ήθους;;; Αλλά με προϋπόθεση όλα αυτά να γίνονται οργανωμένα και κανείς να μην ενοχλεί τον άλλον(πχ αντιρατσιστικοί νόμοι, ομοφοβίες, ξενοφοβίες κλπ). Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο εκκοσμικευμένος πουριτανισμός του καπιταλισμού, στην τέλεια οργανωμένη πλουραλιστική κοινωνία όπου ο καθένα ζει στο «σύμπαν» του και κανείς δεν θα πρέπει να τον ενοχλεί, διότι τότε θα επεμβαίνει το νεοπουριτανικό κράτος για να διορθώσει αυτή την αναποτελεσματικότητα της λειτουργίας της κοινωνίας

   Ελευθέριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
  12. Δεν μας τα λέτε καλά κ. Αναστασιάδη. Εδώ και αιώνες η Ευρώπη αρνήθηκε τον Χριστό. Δεν είναι χριστιανική και έχει εκκοσμικευθεί.
   Μόνο για πουριτανισμό δεν μπορεί να "κατηγορηθεί" εδώ και αιώνες!!
   Πουριτανική ήταν σε κάποιες χώρες της Ευρώπης κάποιο χρονικό διάστημα πριν αιώνες. Μην συγχέουμε τα πράγματα και τις έννοιες. Πουριτανισμός=πολύ υπερβολική ηθική συντηριτική.
   Σήμερα δεν έχει Καθόλου ηθική υπερβολική συντηρηρική. Καθόλου! Το αντίθετο ισχύει και είναι φώς φανάρι!!

   Στ.

   Διαγραφή
  13. Παιδιά ζητώ συγγνώμη. Νόμιζα ότι οι αναγνώστες του ιστολογίου θα τα γνώριζαν αυτά. Διότι στους δικούς μου εκκλησιαστικούς κύκλους αυτά είναι πασίγνωστα. Πολλοί μορφωμένοι ιερείς τα γνωρίζουν άριστα αυτά τα πράγματα.
   Καλύτερα να μην ασχοληθείτε άλλο με το θέμα διότι άθελα μου σας μπέρδεψα και φαίνεται αμέσως ότι δεν έχετε ασχοληθεί και έχετε λανθασμένη εντύπωση για την ιστορία του πουριτανισμού στην Αγγλία και τις ΗΠΑ και για την επίδραση του στην ευρωπαϊκή παρακμή

   Ξεχάστε το καλύτερα. Σταματάω το θέμα εδώ


   Ελευθέριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
  14. Πουριτανισμός είναι υπερβολική συντηρητική ηθική πάνω απο κάθε μέτρο.
   Σήμερα έχει ξεχαλινωθεί ο περισσότερος κόσμος απο κάθε ηθική. Σήμερα επικρατεί η νεοταξίτικη "ηθική" που δεν έχει καθόλου ηθική με την σημασία της χριστιανικής ηθικής ούτε και πουριτανισμό. Ο πουριτανισμός ήταν χριστιανικός προτεσταντικός.

   Στ.

   Διαγραφή
  15. Ο πουριτανισμός ήταν ακραία υπερβολικός ηθικός χριστιανικός προτεσταντικός, αλλά είχε στρεβλωμένη ηθική.
   Σήμερα επικρατεί το "όλα επιτρέπονται", η απέχθεια για κάθε πουριτανισμό και για κάθε αναλλοίωτη χριστιανική ηθική.

   Ρωμιός

   Διαγραφή
  16. Νομίζω ότι ο Αναστασιάδης θέλει να πει ότι ο συντηρητισμός του πουριτανισμού στη σημερινή εποχή του καπιταλισμού εγινε πειθαρχία και ορθολογική οργάνωση της ζωής και της οικονομίας. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει παντως στις προτεσταντικές χώρες και να υποστηρίζεται από τις liberal κυβερνήσεις. Ενω οι χώρες του Νότου όπως η Ελλαδα η Ιταλια και η Ισπανία διαφέρουν

   Διαγραφή
  17. 7:22 μμ
   Μπορεί να θέλει να πει ο κ. Αναστασιάδης αυτό που λέτε ότι "ο συντηρητισμός του πουριτανισμού στη σημερινή εποχή του καπιταλισμού εγινε πειθαρχία και ορθολογική οργάνωση της ζωής και της οικονομίας", όμως δεν πάει να πει αυτό ότι πρέπει να δεχθούμε τέτοιον συλλογισμό.
   Ο πουριτανισμός εκδηλώνεται σε όλες τις πτυχές της ζωής, όχι μόνο στην οικονομία-οργάνωση της ζωής.
   Δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι υπάρχει καθόλου πουριτανισμός στη σύγχρονη ηθική.

   Διαγραφή
  18. 7-5-2020 9:25 μμ
   Η προτεσταντική-πουριτανική ηθική δεν συμβουλεύει τίποτα απ' όσα γράφετε στην τελευταία παράγραφο και είναι γνωρίσματα της ηθικής των τελευταίων χρόνων, της Νέας Τάξης.

   Διαγραφή
 2. Ηθικισμός

  Η αντίληψη
  πως ε γ ώ
  με την ηθική μου ζωή
  -με το σπαθί μου-
  κερδίζω τον παράδεισο

  ενώ ο Θεός,
  στον κόσμο του
  -κάπου στο υπερπέραν-
  δεν ασχολείται
  με τον κόσμο μας...

  αυτονόμηση
  δηλαδή, της
  -σωστής καθ'εαυτήν ηθικης-

  από τον Θεό
  που τοποθετείται
  εκτός της ιστορίας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ηθικισμός

  Η αντίληψη
  πως ε γ ώ
  με την ηθική μου ζωή
  -με το σπαθί μου-
  κερδίζω τον παράδεισο

  ενώ ο Θεός,
  στον κόσμο του
  -κάπου στο υπερπέραν-
  δεν ασχολείται
  με τον κόσμο μας...

  αυτονόμηση
  δηλαδή, της
  -σωστής καθ'εαυτήν ηθικης-

  από τον Θεό
  που τοποθετείται
  εκτός της ιστορίας...

  όπερ άτοπον.

  Χριστός Ανεστη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εκτος τόπου και χρόνου το σχόλιο του Δονκιχότη.
   Δεν μιλάμε για τον ηθικισμό.

   Διαγραφή
  2. Δίκαιο τελικά έχει ο Δονκιχότης.
   Ο πουριτανισμός είναι ηθικισμός με την έννοια αυτή που δίνει ο Δονκιχότης.
   Αν και πολλές παρεξηγήσεις γίνονται σ' αυτό απο τους νικολαΐτες.

   Διαγραφή
 4. Και όμως έχει δίκιο ο Ελευθέριος Αναστασιάδης, το πράγμα είναι πολύ σύνθετο

  http://redskywarning.blogspot.com/2017/03/blog-post_29.html?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σχολιαστή 3:24 μμ
   Και έτσι αν το πάρουμε ότι οι Πουριτάνοι της Ευρώπης ήταν επηρεασμένοι περισσότερο απο τον Ιουδαϊσμό, δεν αλλάζει ότι είχαν ακραία υπερβολική ηθική.
   Σήμερα ζούμε το αντίθετο...

   Ρωμιός

   Διαγραφή
  2. Ρωμιε πολυ ζεστα έχεις παρει το θέμα του πουριτανισμού, απαντας σε όλα τα σχόλια βλέπω. Γιατί σε ενδιαφέρει τόσο πολύ;;;
   Είσαι τοσο σίγουρος οτι τα πραγματα είναι όπως τα λες;;

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε 9:51 μμ αν δεν έχεις να πεις κάτι ουσιαστικό πάνω στη συζήτηση άφησε τις σαχλαμάρες και μην χαλάς την συζήτηση σαν παράσιτο.

   Διαγραφή
  4. Ρωμιέ μην χάσεις τον χρόνο σου και απαντήσεις στον αργόσχολο ανώνυμο 9:51 μμ. Μην τσιμπήσεις...
   Αν είχε επιχειρήμα τότε μόνο έπρεπε ν'απαντήσεις. Τώρα αγνόησε τον.

   Διαγραφή
  5. 9:51 μ.μ.
   Πρέπει να σου έπεσε κάποια μεγάλη βίδα απο το μυαλό. Ψάξε βρες την!

   Διαγραφή
  6. Το κουτσομπολίστικο σχόλιο 9:51 το βράδυ το έγραψε κουτσομπόλα ή κουτσομπόλης και δεν προσφέρει τίποτα.

   Διαγραφή
  7. Το σχόλιο μου δεν έχει καμία διάθεση κουτσομπολιού. Αλλά με προβληματίζει η φανατική υπεράσπιση του Ρωμιου στον πουριτανισμό σαν να είναι κάτι θετικό. Γιατί τόση σιγουριά ότι δεν έχει καμία σχέση με την νέα εποχή;;; Πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται και απαιτούν περισσότερο ψάξιμο από το να ανοίξεις ένα λεξικό και να διαβάσεις τι σημασία μιας έννοιας

   Υ.Γ Μην είσαστε αγενείς και εμπαθείς. Αυτό δεν είναι ορθόδοξο και δεν προωθεί το διάλογο.

   Διαγραφή
  8. Αγενής και εμπαθής είσαι συ 4:36 μμ όχι μόνο για το αγενέστατο κοτσομπολίστικο σχολιο σου 9:51 μμ, αλλά και για την σημερινή στρέβλωση των γραφομένων απο τον Ρωμιό προκειμένου να δικαιολογήσεις το κουτσομπολίστικο αγενές και και παθιασμένο σχόλιο σου!
   Οι επισκέπτες δεν έχουν εμπάθεια βλέπουν ότι ο Ρωμιός πουθενά δεν υποστήριξε τον πουριτανισμό, όπως ψεύτικα γράφεις. Φανατισμό εμπάθειας έχεις εσύ και δεν μπορείς να διαβάσεις τί γράφει ο Ρωμιός στα σχόλια του!

   Το πιο πάνω σχόλιο του Ρωμιού είναι σαφές και δεν δικαιολογούνται παρεξηγήσεις εκτός απο φανατικά εμπαθείς σαν τον εμπαθή ανώνυμο 4:36.

   Το μεταφέρω και φαίνεται με σαφήνεια ότι ο Ρωμιός καταδικάζει τον πουριτανισμό.

   "
   8 Μαΐου 2020 - 6:49 μ.μ.
   Ο πουριτανισμός ήταν ακραία υπερβολικός ηθικός χριστιανικός προτεσταντικός, αλλά είχε στρεβλωμένη ηθική.
   Σήμερα επικρατεί το "όλα επιτρέπονται", η απέχθεια για κάθε πουριτανισμό και για κάθε αναλλοίωτη χριστιανική ηθική.

   Ρωμιός
   "

   Διαγραφή
  9. 4:36 μμ
   μιας και βλέπω ότι δεν καταλαβαίνεις ούτε σωστή ανάγνωση των σχολίων πήγαινε πρώτα ξανα στο Δημοτικό και μετά απο 6 χρόνια έλα να τα ξαναπούμε.

   Διαγραφή
  10. Κανείς απο τους σχολιογράφους δεν είπε κάτι θετικό για τον πουριτανισμό. Η συζήτηση γυρίζει γύρω απο το αν υπάρχει σήμερα στον νεοταξίτικο καιρό της νεοταξίτικης ηθικής(;;;) .

   Διαγραφή
 5. Προσοχή απο τους νικολαΐτες κληρικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους που λένε πουριτανούς τους αληθινούς Ορθόδοξους!

  Αντινικολαΐτης Ορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οταν η σημασία του πουριτανισμού έχει πάρει την σημασία του ακραίου συντηρητισμού τότε μπερδεύουμε τον κόσμο να λέμε ότι σήμερα έχουμε την οποιαδήποτε σχέση με τον πουριτανισμό.
  Είμαστε στο άλλο άκρο.

  Συμεών

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.