7 Ιαν 2020

Ἡ Ἑλλάδα ἀντέχει 120.000.000 μετανάστες! Τί λέει ξεχασμένη ἔκθεση τῆς Κομισιὸν;

Οἱ ἐξελίξεις στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴ Βόρεια Ἀφρική, μεταξὺ ἄλλων, τροφοδοτοῦν τὸ ἔτσι κι ἀλλιῶς ἰσχυρὸ μεταναστευτικὸ ρεῦμα πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ἡ Τουρκία διευκολύνει μὲ πολλοὺς τρόπους ὅσους μετανάστες ἐπιδιώκουν νὰ μεταβοῦν στὴν Εὐρώπη καὶ βέβαιά τους ἐργαλειοποιεῖ γιὰ νὰ καταπονήσει τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἐκβιάσει τὴν ΕΕ. Μετὰ τὸ κλείσιμο τοῦ βαλκανικοῦ διαδρόμου, ἔχει καταστεῖ σαφὲς πὼς χωρὶς νὰ τὸ λέει, ἡ ΕΕ γιὰ νὰ λύσει τὸ δικό της πρόβλημα, ἔχει ἐν μέρει μετατρέψει τὴν Ἑλλάδα σὲ "ἀποθήκη ψυχῶν" καὶ γι' αὐτὸν τὸν ρόλο τὴν προορίζει. 

Εἶναι γι' αὐτὸ ποὺ ἀποκτᾶ πρόσθετο ἐνδιαφέρον μία ἐλάχιστα γνωστή ερευνα ποὺ διενεργήθηκε γιὰ λογαριασμὸ τῆς Κομισιὸν τὸ 2010. Αὐτή, λοιπόν, ἡ ἔρευνα ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι ἡ Εὐρώπη μπορεῖ νὰ δεχτεῖ πάνω ἀπὸ 3,8 δισεκατομμύρια μετανάστες! Ἡ δὲ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ "βολέψει" πάνω ἀπὸ 120 ἑκατομμύρια! Ἐπειδή, ὅμως, τὸ πόσα θὰ δεχτοῦν οἱ βορειοευρωπαϊκὲς χῶρες ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἴδιες, τὸ 3,8 δισεκατομμύρια ἔχει θεωρητικὴ σημασία. Ἀντίθετα, τὰ 120 ἑκατομμύρια ποὺ "χωράει" ἡ Ἑλλάδα ἔχει πολὺ πρακτικὴ ἀξία. 
Τὴν μελέτη εἶχαν πραγματοποιήσει γιὰ λογαριασμὸ τῆς Κομισιὸν ἀπὸ κοινοῦ δύο φορεῖς: Ὁ συμβουλευτικός κολοσσος Ramboll που ἑδρεύει στὴ Δανία καὶ ἡ...
συμβουλευτικὴ ἐταιρεία Εurasylum που εἰδικεύεται στὸ μεταναστευτικό. Η Εurasylum καὶ ἠ Ramboll (ἔχει ὡς μότο "Λαμπρὲς Ἰδέες-Βιώσιμη Ἀλλαγὴ") παρουσίασαν μία μελέτη σχετικὰ μὲ τὶς οἰκονομικές, πολιτικὲς καὶ νομικὲς συνέπειες τῆς μετεγκατάστασης τῶν δικαιούχων διεθνοῦς προστασίας. 

Τὸ πεδίο τῆς μελέτης κάλυπτε τὶς οἰκονομικές, πολιτικὲς καὶ νομικὲς συνέπειες τῆς μετεγκατάστασης προσφύγων, δικαιούχων ἐπικουρικῆς προστασίας ἢ/καὶ αἰτούντων ἄσυλο. Πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ μία πολιτικὴ ποὺ υἱοθέτησε ἐπίσημα ἡ Κομισιόν, ἀλλὰ σίγουρα ἔχει μεγάλη σημασία, διότι ἐντάσσεται στὰ σενάρια ποὺ ἡ Κομισιὸν λαμβάνει ὑπόψη ὅταν πρόκειται νὰ λάβει σχετικὲς ἀποφάσεις, ἢ νὰ εἰσηγηθεῖ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο. 

Ἡ ἐν λόγω ἔρευνα οὐσιαστικὰ ἀποπειράθηκε νὰ ἀπαντήσει στὸ ἐρώτημα, πόσους ἀνθρώπους χωράει τὸ κάθε κράτος-μέλος. Η μεθοδολογία τῶν ἐρευνητῶν, τοὺς ὁδήγησε στὰ νούμερα τοῦ παρακάτω πίνακα, βασιζόμενη στὸ ΑΕΠ, στὴν πυκνότητα τοῦ πληθυσμοῦ καὶ στὴν ἔκταση τοῦ κάθε κράτους-μέλους. Βέβαια στὶς προτεινόμενες πολιτικὲς γιὰ τὴν ἐγκατάσταση προσφύγων, ἡ ἔρευνα ἀναφέρει ὅτι μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ ἄλλα κριτήρια, ὥστε νὰ ὁριστεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν νέο-εἰσερχόμενων. 

Ἡ μελέτη ἐκπονήθηκε σὲ μία περίοδο ποὺ τὰ πράγματα δὲν εἶχαν φτάσει σὲ κρίσιμη κατάσταση. Τότε, ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, πρότειναν διαθέσιμες ἐπιλογές για τὴν καλύτερη «προώθηση τῆς ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς ΕΕ γιὰ τὴ διαχείριση τῶν αἰτούντων ἄσυλο». Ἡ ἔρευνα ὑποτίθεται ἀξιολόγησε κατὰ πόσο οἱ ἐπιλογὲς τῆς ΕΕ σχετικὰ μὲ τὸ μεταναστευτικὸ μποροῦσαν νὰ προσαρμοστοῦν στὸ κοινοτικὸ κεκτημένο, ὑπολογίζοντας καὶ τὸ κόστος τους. 

Σὲ γενικὲς γραμμές, τὸ οἰκονομικὸ κόστος ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀναλάβει τὸ κάθε κράτος μέλος γιὰ τὴν μετεγκατάσταση θὰ εἶναι τὸ 10% τῶν συγχρηματοδοτούμενων μὲ τὴν ΕΕ προγραμμάτων. Ἐνδεικτικά, τὸ κόστος γιὰ νὰ μεταφερθεῖ ἕνα πρόσωπο ὁρίστηκε πάνω ἀπὸ 4.000 εὐρώ. 

Ἡ Ἑλλάδα μὲ τὸ ΑΕΠ τοῦ 2008 καὶ τὸν τότε πληθυσμὸ λοιπὸν εἶχε δυνατότητες νὰ δεχτεῖ 120.785.260 ἀνθρώπους! Ὅταν οἱ συμβουλευτικὲς ἑταιρεῖες ἔκαναν τοὺς ὑπολογισμούς τους, τὸ ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδας ἦταν 354.461 δίσ. εὐρώ, ἐνῶ σήμερα ἀγκομαχᾶ στὰ 218 δίσ. εὐρώ. Ἀκόμα, ὅμως, κι ἂν ἡ Ἑλλάδα εἶχε διατηρήσει τὸ ΑΕΠ τοῦ 2008 εἶναι ἁπλῶς γελοῖο νὰ ἰσχυρίζονται σοβαρὰ πὼς μπορεῖ νὰ δεχτεῖ 120 ἑκατομμύρια μετανάστες, ἔστω κι ἂν θὰ τοὺς βαφτίσουν πρόσφυγες. 

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, θὰ ἦταν γελοῖο, ἐὰν δὲν ἦταν ἐφιαλτικὰ ἐπικίνδυνο, ἀφοῦ καταδεικνύει προθέσεις. Προθέσεις, οἱ ὁποῖες μπορεῖ ποτὲ νὰ μὴν ὑλοποιηθοῦν ἀπολύτως, ἀλλὰ θὰ ἐπηρεάσουν ἀποφάσεις. Εἶναι προφανὲς πὼς ἡ Ἑλλάδα δὲν χρειάζεται 120 ἑκατομμύρια μετανάστες γιὰ νὰ τελειώσει ὡς ἔθνος καὶ κράτος. Ἀρκεῖ τὸ ἕνα ἑκατοστὸ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ ποὺ ἀναφέρει ἡ μελέτη γιὰ νὰ ἀπειληθεῖ δραστικὰ ἡ ἐθνικὴ συνοχή, ἡ κοινωνικὴ ὁμαλότητα καὶ βέβαια ἡ ἐθνικὴ ἀσφάλεια. 

Κι ἄλλοι κι ἄλλοι μετανάστες! 

Στὴν ἔκθεσή της Κομισιὸν ὑπάρχει καὶ ἕνα "εὔρημα" ποῦ ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα σὲ ποιὰ μέρη μίας ἐπικράτειας θὰ ἐγκατασταθοῦν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι; Οἱ συντάκτες τῆς προτείνουν πὼς τὰ «κράτη-μέλη μποροῦν νὰ δεσμευτοῦν νὰ δεχτοῦν (πρὸς ἐγκατάσταση) καὶ μεγαλύτερο ἀριθμό εαν ἡ ὁμάδα ποὺ πρόκειται νὰ μετεγκατασταθεῖ περιλαμβάνει μέλη κοινοτήτων ποὺ εἶναι ἤδη ἐγκατεστημένες σε μία περιοχή, ὅπως π.χ. νὰ μιλᾶνε τὴν ἴδια γλώσσα». ("Member States might be able to pledge a higher number for relocation if the group to be relocated includes members of previously settled communities, or co-language groups, for example.."). Ὅποτε ἡ Ἑλλάδα, γιὰ χάρη τῆς κοινοτικῆς ἀλληλεγγύης, ἐπιφυλάσσει ἕναν γεωγραφικὸ παράδεισο γιὰ πρόσφυγες μουσουλμάνους στὴ Θράκη; 

Οἱ δὲ Κύπριοι, τῶν ὁποίων ὁ πληθυσμὸς τότε ἦταν ὅσο ἡ Θεσσαλονίκη, ἔχουν δυνατότητα, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα, νὰ ἀντέξουν ἐπιπλέον σχεδὸν 8.500.000 ἀνθρώπους! Δηλαδὴ ἄλλη μία Ἑλλάδα μὲ διαφορετικὴ θρησκεία, πολιτισμό, κουλτούρα, συνήθειες καὶ ὅλοι αὐτοὶ νὰ συμβιώσουν ὅταν ἡ βόρεια Κύπρος βρίσκεται ὑπὸ τουρκικὴ κατοχή. Ἡ ἔρευνα μάλιστα φέρνει ὡς παράδειγμα τὴν πρακτικὴ Καναδά, ὅπου ἡ κυβέρνηση ἐγκαθιστᾶ μετανάστες σὲ περιοχὲς ποὺ ἔχουν τοὺς πόρους γιὰ νὰ ἐνσωματώσουν τοὺς μετανάστες «δίχως νὰ σηκώνουν τὸ βάρος οἱ πόλεις». 

Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπικαλοῦνται τὸ παράδειγμα τοῦ Καναδᾶ καταδεικνύει ὅτι οἱ συντάκτες ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν ποιοτικὲς διαφορές. Πρῶτον, ὁ Καναδᾶς δὲν εἶναι ἐθνικὸ κράτος, εἶναι κράτος ποὺ συγκροτήθηκε ἀπὸ μετανάστες διαφορετικῆς ἐθνικῆς προέλευσης. Δεύτερον, ὁ Καναδᾶς εἶναι τεράστιος σὲ ἔκταση καὶ λόγω τοῦ ψυχροῦ κλίματος ἐξαιρετικὰ ἀραιοκατοικημένος. 

Ἡ ἀνύπαρκτη κοινοτικὴ ἀλληλεγγύη 

Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι μέρος τῆς μεθοδολογίας τῆς ἔρευνας ἦταν συνεντεύξεις καὶ μὲ ἀντιπροσώπους τῶν κρατῶν-μελῶν. Γιὰ λογαριασμὸ τῆς Ἑλλάδας, μίλησε τότε ὁ σημερινὸς γενικὸς πρόξενος στὴ Νέα Ὑόρκη Κωνσταντῖνος Κούτρας, ὁ ὁποῖος τότε εἶχε ἀναλάβει χρέη ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀργανικῆς Μονάδας Δικαιοσυνης & Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Μόνιμης Ἀντιπροσωπείας στην ΕΕ. Ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ μαθαίναμε ποιὰ ἦταν ἡ στάση του καὶ ποιὰ ἡ στάση τῆς Ἀθήνας γι' αὐτὴ τὴν ἔρευνα. 

Στὴν εἰσαγωγή της, ἡ ἔρευνα ἐπισημαίνει τὸν «τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο τὰ κράτη-μέλη μποροῦν νὰ ἐπιδείξουν ἀλληλεγγύη μεταξύ τους σὲ περιπτώσεις ὅπου ἕνα κράτος-μέλος ὑπόκειται σὲ εἰδικὴ καὶ δυσανάλογη πίεση στὶς αἰτήσεις ἀσύλου». Δέκα χρόνια μετά, ἡ κοινοτικὴ ἀλληλεγγύη ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα φάνηκε καθαρὰ πόσο ἀνύπαρκτη εἶναι. 

Ἐὰν στὴν Κομισιὸν πληρώνουν με κοινοτικοὺς πόρους καὶ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ τέτοιες μελέτες μπορει κανεὶς νὰ καταλάβει γιατί ἡ ΕΕ δὲν ἔχει μέλλον, γιατί οἱ ἴδιοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοί, ποὺ τὴν εἶχαν ἀγκαλιάσει τώρα πλέον ἔχουν ἀρχίσει νὰ τῆς στρέφουν τὴν πλάτη. Ἡ Βρετανία μπορεῖ νὰ ἔκανε ἤδη τὸ ἅλμα ἐξόδου, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἄλλες χῶρες-μέλη ποὺ ἔχουν εἰσέλθει σὲ τροχιὰ σύγκρουσης μὲ τὸ διευθυντήριο τῶν Βρυξελλῶν.

3 σχόλια:

 1. Δυστυχώς αυτό είναι
  το κόστος της
  ε υ μ ά ρ ε ι α ς
  των αριθμών.

  Για να ανταγωνιστούμε την
  Κίνα πρέπει
  να γίνουμε... πολυπληθείς
  μυρμηγκοφωλιές.

  Όσο κι αν φωνάζουμε έχουμε ήδη καταπιεί το
  δόλωμα:
  Το δικαίωμα στη μερσεντές
  και τη μεζονέττα...
  μας έδεσε χειροπόδαρα
  -κυριως μεσω του δανεισμού αλλα και της
  ιδεολογικής αποβλάκωσης
  και του φόβου της
  ευλογημένης

  π ε ν ί α ς

  (που δέν είναι η φτώχια
  και η ανέχεια, μετά από
  μιά κατοχή -και καπάκι έναν εμφύλιο- αλλα το να
  ζείς ευλογημένα έχοντας

  μ ό ν ο τα
  α π α ρ α ί τ η τ α,

  και να μην αποζητάς το
  πλεόνασμα των υ λ ι κ ώ ν
  αγαθών).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. είναι καιρός να καταλάβουμε τι βρωμιά κρύβει αυτό το σχέδιο αποθήκευσης ψυχών στο κράτος μας,από την μία διαλύουν τη χώρα μας και από την άλλη μας βάζουν να πληρώσουμε το τίμημα για λογαριασμό τους, αυτοί δεν ανακατεύονται καθόλου,εμείς θα γίνουμε κακοί αν προσπαθήσουμε να αρνηθούμε το στημένο κόλπο των βρυξελών,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΗΣΗ!!!
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.
  ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΜΠΟΙ
  ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
  ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΧΡΥΣΟΛΑΜΠΕΙ
  ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ!!!
  ....
  ΟΛΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΑ
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
  ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΙ ΑΘΩΡΗΤΟ ΣΑΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΧΤΙΝΑ
  ΚΑΙ ΚΡΑΖΕΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ....
  ΝΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΙΑ......
  ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ΒΟΛΕΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΝ......ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΤΟΥΣ......
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.