18 Σεπ 2019

Ἡ Νίκη τῶν ἀθέων


Ἡ Κεραμέως (ὡς μὴ ὤφειλε) συντάσσεται μὲ τοὺς ἐχθρούς της Ὀρθοδοξίας. Υἱοθέτησε ἀντισυνταγματικὴ σύσταση καὶ κατήργησε τήν ἀναγραφὴ ἰθαγένειας καὶ θρησκεύματος στὰ ἀπολυτήρια.
Ἀδιανόητη καὶ ἀψυχολόγητη εἶναι ἡ πρωτοβουλία τῆς Νίκης Κεραμέως νὰ ὑπακούσει τυφλὰ στὴν σύσταση - ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καὶ νὰ ἀνακοινώσει ὅτι στὸ ἑξῆς θὰ σταματήσει ἡ καταγραφὴ τῶν στοιχείων θρησκεύματος καὶ ἰθαγένειας στὰ ἀπολυτήρια τῶν μαθητῶν γυμνασίου καὶ λυκείου.
Τὸ ἴδιο τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, ὡς δημόσιος φορέας τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, κινεῖται στὰ ὅρια τῆς συνταγματικῆς νομιμότητας, ὅταν δείχνει ἰδιαίτερη σπουδὴ στὴν ἐφαρμογὴ ἀποφάσεων ἀνεξάρτητων Ἀρχῶν, ἐνῶ ἐκκρεμοῦν δικαστικὲς ἀποφάσεις, ποὺ ἔχουν ἰσχὺ ὑπέρτερη τῶν ἀποφάσεων τῶν ἀνεξάρτητων Ἀρχῶν. 
Ἡ χθεσινὴ καταστροφικὴ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἦταν μία πολιτικὴ...

πρωτοβουλία ποὺ ἀνήκει ἀποκλειστικὰ στὴν Νίκη Κεραμέως, ἡ ὁποία φέρει ἀκέραιη τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας.

Εἰδικότερα, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἀνακοίνωσε ὅτι σὲ συμμόρφωση μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθ. 28/2019 Ἀπόφαση ΑΠΔΠΧ ἔχει δρομολογήσει τὴν τροποποίηση τῶν κείμενων ρυθμίσεων προκειμένου νὰ μὴν ἀναγράφονται πλέον τὸ θρήσκευμα καὶ ἡ ἰθαγένεια στὰ στοιχεῖα ποὺ τηροῦνται στὸ σχολεῖο καὶ στοὺς τίτλους καὶ στὰ πιστοποιητικὰ σπουδῶν τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης καθὼς καὶ στὸ πληροφοριακὸ σύστημα «myschool».

Ἐρωτήματα γιὰ τὸ νόημά της δημιουργεῖ καὶ ἡ δήλωση τῆς Νίκης Κεραμέως ποὺ συνοδεύει τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου. Συγκεκριμένα, ἡ ὑπουργός, προκειμένου νὰ αἰτιολογήσει τὴν ἀπόφασή της νὰ ἐγκρίνει τὴν ἀπαλοιφὴ θρησκεύματος καὶ ἰθαγένειας ἀπὸ τὰ ἀπολυτήρια γυμνασίου - λυκείου, ὑποστήριξε:

«Στόχος μας στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων εἶναι νὰ καλλιεργοῦμε διαρκῶς ἕνα σχολικὸ περιβάλλον γνώσης, ἐλεύθερο, δημιουργικό, χωρὶς ἀποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε εἴδους διάκριση, σεβόμενοι τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις.
Παράλληλα μεριμνοῦμε γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν μαθητῶν, σύμφωνα μὲ τὸ ἐθνικὸ καὶ ἐνωσιακὸ δίκαιο».

Ἡ βιασύνη μὲ τὴν ὁποία ἔσπευσε ἡ Νίκη Κεραμέως, ἂν καὶ νομικός, νὰ υἱοθετήσει τὴν ἀπόφαση τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς φανερώνει τὴν ὑπερβολικὴ σπουδή της νὰ ἐπιβεβαιώσει ὅτι ἡ Ν.Δ. δὲν ἔχει τὸ πολιτικὸ καὶ ἰδεολογικὸ σθένος νὰ ἀκολουθήσει μία ἐθνικὴ ἀτζέντα, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἔρχεται νὰ ἐφαρμόσει ἀποφάσεις ποὺ οὔτε ὁ ἴδιος ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ δρομολογήσει, προφανῶς ὑπολογίζοντας τὸ πολιτικὸ κόστος.

Συμβιβάστηκαν
Τὴν ἑρμηνεία αὐτὴ ἐπιβεβαίωσε προφητικὰ ὁ Νίκος Φίλης πρὶν ἀπὸ μία ἑβδομάδα. Ὁ πρώην ὑπουργὸς Παιδείας, σχολιάζοντας τὴν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς, ἐπέκρινε πρόσωπα μέσα στὸ κόμμα του ὅτι «εἴτε συναίνεσαν καὶ συμβιβάστηκαν μὲ τὸν προκλητικὸ ἀναχρονισμὸ (σ.σ.: τὴν ἀναγραφὴ ἰθαγένειας καὶ θρησκεύματος στὰ ἀπολυτήρια) εἴτε δὲν τόλμησαν νὰ τὸν καταργήσουν».
Οὐσιαστικὰ ὁ Νίκος Φίλης ἐγκάλεσε τὸ κόμμα του ὅτι ρεαλιστικὰ ὑπολόγισε τὸ πολιτικὸ κόστος καὶ δὲν προχώρησε στὴν ἀπαλοιφὴ τῶν στοιχείων ἰθαγένειας καὶ θρησκεύματος.
Ἡ ἰδεολογικὴ προσέγγιση καὶ ἡ κριτικὴ τοῦ Νίκου Φίλη στὸ κόμμα του εἶναι κόλαφος γιὰ τὴ Ν.Δ. καὶ προσωπικὰ γιὰ τὴ Νίκη Κεραμέως, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ ἀκολουθεῖ τὰ χνάρια τῆς Ἄννας Διαμαντοπούλου καὶ τοῦ Κώστα Γαβρόγλου στὴν ἐφαρμογὴ μίας ἐθνοκτόνας πολιτικῆς στὴν Παιδεία.

Παρέβλεψε δικαστικὲς ἀποφάσεις ἐν ἀναμονὴ καὶ τοῦ ΣτΕ
Νομικὸ ὑπερβάλλοντα ζῆλο ἐπέδειξε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, σπεύδοντας νὰ υἱοθετήσει ἀσμένως, σὰν νὰ ἦταν μία ἁπλὴ δημόσια ὑπηρεσία καὶ ὄχι φορέας ἄσκησης ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, τὴν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) γιὰ τὴν ἀπαλοιφὴ τῶν στοιχείων ἰθαγένειας καὶ θρησκεύματος ἀπὸ τὰ ἀπολυτήρια τῶν μαθητῶν γυμνασίου καὶ λυκείου.
Τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, ἄγνωστο γιὰ ποιὸν λόγο, ἔκλεισε ἐπιδεικτικὰ τὰ μάτια καὶ ὑπάκουσε πειθήνια στὴν ἐξόφθαλμη ἀκυρότητα καὶ τὴν ἀντισυνταγματικότητα τῆς ἐπίμαχης ἀπόφασης τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) καὶ δὲν ἔλαβε ὑπόψη ἀμετάκλητες δικαστικὲς ἀποφάσεις ποὺ προηγήθηκαν χρονικά.
Εἰδικότερα, ἡ Ἀρχὴ Προστασίας «ξέχασε» τὴν ἀπόφαση 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων καὶ τὴν πιὸ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ 660/2018 γιὰ τὸν χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Τόσο ἡ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων ὅσο καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ συγκρούονται ἄμεσα μὲ τὸ σκεπτικό τῆς ἀπόφασης τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς.

Νομικὸ κώλυμα
Ἑπομένως, ὑπάρχει νομικὸ κώλυμα γιὰ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας. Καὶ τὰ δύο δικαστήρια ἔκριναν ὅτι θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει αἰτιολογημένη ἀπαλλαγή ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, συνεπῶς ὁ μαθητὴς ἢ ὁ γονέας - κηδεμόνας του θὰ πρέπει νὰ τεκμηριώσουν τὸν λόγο τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά.

Ἡ Πανελλήνια Ἑνώση Θεολόγων ἐξέφρασε τὴν ἔντονη δυσφορία καὶ ἐνόχλησή της γιὰ τὶς ἐξελίξεις αὐτὲς καὶ τὴν πρωτοβουλία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας νὰ ἐφαρμόσει τὴν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς προτοῦ τὸ ΣτῈ ἐκδώσει τὴν ἀπόφασή του γιὰ τὰ προγράμματα σπουδῶν τοῦ Κώστα Γαβρόγλου γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Τώρα, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει τὴν πιθανότητα δικαστικῆς προσφυγῆς μὲ αἴτηση ἀκύρωσης κατὰ τῆς ἀπόφασης τῆς Ἀρχῆς γιὰ τὴν ἀπαλοιφὴ τῆς ἰθαγένειας καὶ τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὰ ἀπολυτήρια ποὺ ἐφάρμοσε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, μία καὶ στὴν ἀπόφαση αὐτὴ ἐκτὸς τῶν στοιχείων ὑπάρχει καὶ ἡ πτυχὴ τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Δὲν εἶναι, ἑπομένως, ἀπίθανο τόσο τὸ θέμα τῆς ἰθαγένειας - ἀναγραφῆς θρησκεύματος ὅσο καὶ αὐτὸ τοῦ τρόπου ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ κριθοῦν τελικὰ ἀπὸ τὸ τμῆμα ἀναστολῆς τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Ἦταν ἡ μόνη ποὺ μπῆκε φέτος στὴ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ
Μὲ ἀκροβάτη ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἰσορροπήσει σὲ τεντωμένο σκοινὶ μοιάζει ἡ Νίκη Κεραμέως. Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας ἔκανε ἀρνητικό... μπάσιμο στὴν ἐπικαιρότητα μὲ τὴν ἀμφιλεγόμενη πολιτικὰ καὶ νομικὰ ἀπόφασή της νὰ πειθαρχήσει ὡς ὑπάκουη ὑπάλληλος, ἀντὶ νὰ ὀρθώσει ἀνάστημα ὡς πολιτικὴ προϊσταμένη ὑπουργὸς στὴν ἀπόφαση τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς καὶ νὰ δρομολογήσει τὴν ἀπαλοιφὴ τῆς ἰθαγένειας καὶ τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὰ ἀπολυτήρια.
Ἡ Νίκη Κεραμέως εἶναι μία νέα πολιτικὸς καὶ ἠλικιακά, μὲ βάση τὰ χρόνια τοῦ βίου, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὴν πολιτικὴ σταδιοδρομία της. Ἡ γεννημένη τὸ 1980 ὑπουργὸς Παιδείας ἔχει πίσω της μόλις πεντέμισι χρόνια κοινοβουλευτικῆς παρουσίας.
Δύο φορές, τὸν Ἰανουάριο καὶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2015, ἐξελέγη βουλευτὴς Ἐπικρατείας μὲ τὴ Ν.Δ., ἐνῶ στὶς ἐκλογὲς τοῦ περασμένου Ἰουλίου κατέβηκε πρώτη φορὰ μὲ σταυροδοσία στὴ δύσκολη καὶ ἰδεολογικὰ συντηρητικὴ περιφέρεια τοῦ Βόρειου Τομέα τῆς Ἀθήνας.

Πουλὲν τοῦ Σαμαρὰ
Προτοῦ ὁ Ἀντώνης Σαμαρὰς τὴ φέρει στὸ πολιτικὸ προσκήνιο καὶ τὴ συστήσει στὴ Ν.Δ. ὡς φέρελπι πολιτικό, ἡ Νίκη Κεραμέως ἐργαζόταν ὡς δικηγόρος. Οἱ σπουδὲς τῆς λαμπρὲς στὴ Σορβόνη, μὲ ἕνα πέρασμα καὶ ἀπὸ τὴ Νομική τοῦ Χάρβαρντ, ἀλλὰ καὶ ἕνα διάστημα διδασκαλίας ὡς βοηθὸς στὸ Παρίσι.
Ἀπὸ ἐκεῖ ἐπέστρεψε στὴν Ἀθήνα καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἐνεργὸ δικηγορία. Παρὰ τὴ μικρὴ δημόσια παρουσία της, ἡ Νίκη Κεραμέως μετράει ἤδη μία παρουσία στὴν περίφημη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, ποὺ τόσο πολλὰ ἀκούγονται καὶ φημολογοῦνται γιὰ τὸν ρόλο καὶ τὶς παρεμβάσεις της στὰ ἐσωτερικὰ κρατῶν καὶ κοινωνιῶν.

Ἡ νῦν ὑπουργὸς Παιδείας συμμετεῖχε στὶς φετινὲς ἐργασίες τῆς λέσχης τὸν περασμένο Μάιο, μόλις δύο μῆνες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς ἐκλογὲς καὶ τὴν ὑπουργοποίησή της ἀπὸ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μάλιστα, ἡ Νίκη Κεραμέως ἦταν ἡ μόνη Ἑλληνίδα πολιτικὸς ποὺ προσκλήθηκε φέτος στὶς ἐργασίες τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ καὶ αὐτὸ μόνο τυχαῖο δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ.
Τὸ μυστήριο γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό της ἐντείνει ἡ σχέση της μὲ ΜΚΟ, ποὺ μάλιστα εἶχαν τεράστιες χρηματοδοτήσεις ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Γιὰ παράδειγμα, ἦταν πρόεδρος τῆς «Δεσμός».
Πολλὰ ἑκατομμύρια (!) εὐρὼ δόθηκαν ἀπὸ γερμανικὲς πηγὲς καὶ ἄλλους ἰδιῶτες γιὰ νὰ προωθηθοῦν «ἀνθρωπιστικὲς δράσεις στὴν Ἑλλάδα» μέσω τοῦ συγκεκριμένου φορέα.

3 σχόλια:

 1. Όσοι αφελείς ψηφίσατε, για πολλοστή μάλλον φορά, αυτό το πανάθλιο κόμμα στο οποίο ανήκει η εν λόγω κυρία, απολαύστε τώρα και αργότερα (γιατί ακόμα δεν είδατε τίποτα) τις ευεργεσίες του προς την πατρίδα και την Ορθοδοξία. Καληνύχτα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν θα προλαβει το παναθλιο κομμα να πραγματοποιησει τις "ευεργεσιες" του προς την πατριδα και την ορθοδοξια γιατι απλα,πολυ συντομα,θα στηθουν κρεμαλες στο Συνταγμα και ολοι αυτοι που ποδοπατησαν,ξεπουλησαν,ξευτηλισαν,
  τον ελληνικο λαο θα πληρωσουν πολυ ακριβα το τομαρι τους για τις διαβολικες υπηρεσιες που "προσεφεραν".
  Να εισαι σιγουρος γι'αυτο, ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΡΟΔΟΣΑΝ-ΑΤΙΜΑΣΑΝ-ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.Ο Λ Ο Ι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Τριαδικός Θεός, Πατήρ-Υιός Κύριος ημών Ιησούς Χριστός-Άγιον Πνεύμα, η Παναγιά, οι Άγιοι και οι Άγγελοι είναι η μοναδική ελπίδα του κόσμου.
  Ο γνήσιος θεματοφύλακας της ελευθερίας μας απέναντι σε δυναστικές καταστάσεις, διωγμούς, πόνο, στενοχώριες, είναι το μοναδικό μήνυμα ελπίδας για μια αιώνια ζωή άξια μακριά από την ματαιότητα.

  Ο Κυβερνήτης της Ελληνικής Πολιτείας Ιωάννης Καποδίστριας, οικοδόμησε Ορθόδοξη χριστιανική παιδεία, οι οπλαρχηγοί μας, ήλπιζαν στον μεγαλοδύναμο Θεό.

  Δεν είναι "σκοταδιστές" αυτοί, αλλά οι συριζαίοι και οι αδύναμοι να τους ξεπεράσουν σημερινοί κυβερνήτες που αδικούν εαυτούς με τέτοιες επιλογές.
  Να μην φοβάται λοιπόν η υπουργός παιδείας και να σκέφτεται το κοινό καλό και όχι τις "ευγνωμοσύνες" των αυτοκλήτων "φωτισμένων".

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.