18 Ιουλ 2019

Δούρειος ἵππος γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἡ Μητροπόλη Δημητριάδος;

Πολλὰ ἐρωτηματικὰ προκάλεσαν οἱ πρόσφατες ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς κρατικὲς ἐπιχορηγήσεις πρὸς τὴν Μητρόπολη Δημητριάδος καὶ τὴν «Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου». Ἔτσι, ἡ Μητρόπολη Δημητριάδος καὶ ὁ βραχίονάς της ἡ «Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου», συνεχίζουν μὲ πλεῖστες ὅσες προβληματικὲς θεολογικὲς θέσεις καὶ ἀντιλήψεις.
Ἐνῶ λοιπὸν ἀκόμα ἐπισήμως δὲν ἔχει ἀναγνωριστεῖ ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος, σπεύδει νὰ ἐπιμορφώσει τοὺς σχισματικοὺς κληρικούς της! Μὲ τὴν πράξη του αὐτὴ ποδοπατεῖ κάθε συνοδικὴ διαδικασία καὶ παρουσιάζει ἔντονα δείγματα γραφῆς τοῦ τρόπου λειτουργίας ὁρισμένων Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν! Ἄραγε, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ τὸν ἐπαναφέρει στὴν τάξη;
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ:...

Βόλος – Κωνσταντινούπολη, 30 Ἰουνίου – 14 Ἰουλίου 2019
Κατὰ τὸ διάστημα ἀπὸ 30 Ἰουνίου ἕως 14 Ἰουλίου 2019 ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ὑλοποίησε πρόγραμμα ἐπιμόρφωσης (Θερινὸ Πανεπιστήμιο) κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῆς ἐν Οὐκρανία Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ σύσταση τῆς ὁποίας σηματοδοτεῖ μία νέα ἐποχὴ στὴ σύγχρονη ἱστορία τῆς φίλης, ὅσο καὶ πολύπαθης αὐτῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἀπόφαση τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ καὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁδήγησε στὴ θεραπεία ἑνὸς σχίσματος ποὺ στεροῦσε ἑκατομμύρια πιστῶν ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία. Ἡ μακροχρόνια ἐκκλησιαστικὴ ἀνωμαλία καὶ ἡ ἐπὶ δεκαετίες ἀπομόνωση δημιούργησαν συνθῆκες οἱ ὁποῖες καθιστοῦν πρόδηλη τὴν ἀνάγκη ἐπιμόρφωσης τοῦ κλήρου καὶ τῶν θεολόγων τῆς νέας Ἐκκλησίας.

Μὲ ἀφετηρία τὴν πολυετῆ ἐμπειρία της στὴ διοργάνωση ἐπιτυχημένων συνεδρίων καὶ ἐπιμορφωτικῶν προγραμμάτων ὑψηλῆς ἀκαδημαϊκῆς ποιότητας καὶ διεθνοῦς ἀναγνώρισης, ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου ἀνταποκρίθηκε στὴν πρόκληση καὶ ἀνέλαβε τὴν ἐπιμόρφωση μίας ὁμάδας 15 κληρικῶν καὶ λαϊκῶν θεολόγων, καθηγητῶν καὶ φοιτητῶν ἀπὸ τὶς Θεολογικὲς Ἀκαδημίες τοῦ Κιέβου καὶ τοῦ Volyn, ὅπως καὶ ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Πανεπιστήμιο Yuriy Fedkovych Chernivtsi. Τὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα ποὺ προσέφερε κάλυψε ἕνα εὐρὺ φάσμα θεολογικῶν, κανονικῶν καὶ ποιμαντικῶν ζητημάτων, ἐνῶ συμπεριελάμβανε καὶ πληθώρα οὐσιαστικῶν περαιτέρω δράσεων.

Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχὴ τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἀπὸ τὴν Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἔλαβε χώρα στὸ Βόλο, στὶς 30 Ἰουνίου 2019, σὲ ἐκδήλωση τὴν ὁποία χαιρέτισαν ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ὁ νεο-ἐκλεγεῖς Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ὀλβίας κ. Ἐπιφάνιος (Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας), ὁ Διευθυντὴς τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου Δρ. Παντελὴς Καλαϊτζίδης καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν προσκεκλημένων ὁ Πρύτανις τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Volyn Πρωθιερέας π. Βλαδίμηρος Vakin.

Ὁ Δρ. Παντελὴς Καλαϊτζιδης, Διευθυντὴς τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν καλωσόρισε τοὺς συμμετέχοντες στὸ Θερινὸ Πανεπιστήμιο, τονίζοντας τὴ σημασία τῆς θεολογικῆς ἐκπαίδευσης γιὰ τὴν νεοπαγῆ Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῶν συνεπειῶν τοῦ σχίσματος, ἐνῶ ὑπογράμμισε τὴν ἑτοιμότητα τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βόλου νὰ σχεδιάσει καὶ νὰ φέρει σὲ πέρας τὸ ἀπαιτητικὸ αὐτὸ πρόγραμμα (Γιὰ τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ χαιρετισμοῦ πατῆστε ἐδῶ). Ὁ Μητροπολίτης Ἰγνάτιος τόνισε τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ πνευματικὴ σημασία τοῦ προγράμματος καὶ τὴ σπουδαιότητά του γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία, ἐνῶ ὁ Ἐπίσκοπος Ὀλβίας Ἐπιφάνιος (ἐκλεγεῖς πρόσφατα ὡς τιτουλάριος ἐπίσκοπος γιὰ τοὺς Ἑλληνόφωνούς της Ὀρθόδοξης Ἐκλκησίας στὴν Οὐκρανία) ἐξέφρασε τὰ συγχαρητήριά του πρὸς τὴν Ἀκαδημία ἡ ὁποία ἀνέλαβε μία τέτοια πρωτοβουλία ἡ ὁποία ὑποστηρίζει τὴν νεοπαγῆ Ἐκκλησία στὰ πρῶτα της βήματα.

Ἐκ μέρους τῶν Οὐκρανῶν συμετεχόντων ὁ π. Βλαδίμηρος εἶπε στὴ συνάφεια αὐτὴ καὶ τὰ ἑξῆς: «Θυμόμαστε σταθερὰ καὶ συνειδητοποιοῦμε πὼς λάβαμε τὸ φῶς τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία μας, τὸν Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὡς ἐκ τούτου, μὲ τὸ πρόγραμμα αὐτό, ὅπως καὶ μὲ τὴ μελέτη τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἐπιστρέφουμε στὶς ἀδιατάρακτες καὶ αὐθεντικὲς πηγὲς τῆς κληρονομίας τῶν Πατέρων». Ὁ π. Κύριλλος Hovorun (Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Loyola Marymount καὶ Διευθυντὴς τοῦ Huffington Ecumenical Institute στὴν Καλιφόρνια, ὁ ὁποῖος δίδαξε καὶ στὸ Θερινὸ Πανεπιστήμιο) ὑπογράμμισε τὴ σημασία τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ αὐτοῦ προγράμματος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ θεολογικῆς ἀπομόνωσης μεγάλου μέρους τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδοξίας.
imd.gr

5 σχόλια:

 1. Μήπως κάποιοι έχουν φακελλο με
  ...καραμπινάτα
  ηθικά
  και ...ποιούν την ανάγκη φιλότιμο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ.ΧΟΡΤΑΣΕ ΨΩΜΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΒΑΛΘΗΚΕ ΝΑ ΧΑΛΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἔ,ΝΑΙ ! ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΤΟΥΣ ΤΟΥ <>
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ποια Μητρόπολη Δημητριάδος; Δούρειος ίππος για την Εκκλησία είναι ο δεσπότης της Μητροπόλεως Δημητριάδος! Γιατί; Διότι όλα γίνονται κατόπιν εντολής του δεσπότη. Ποιος δεν ξέρει τι σημαίνει δεσποτιλίκι; Από τη μια παραπονούνται ότι τους κάνει μπούλινγκ ο λαός (βλέπε Αλεξανδρουπόλεως) και από την άλλη ενεργούν σαν απόλυτοι άρχοντες επί παντός επιστητού. Ας μας πει κάποιος ότι δεν φοβάται τον δεσπότη της επαρχίας του! Ποιος δίνει διαταγές απόλυτου άρχοντα μέσα σε μια Μητρόπολη; Αυτός είναι και ο υπεύθυνος για την έκβαση κάθε πράγματος. Για να μην τρελαθούμε, δηλαδή!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.