23 Ιουν 2018

Νέες ταυτότητες: Ἡ σύγχρονη ἠλεκτρονικὴ δουλεία!


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 21η Ιουνίου 2018
ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!
Ἡ νέα «ὀργουελικὴ ἐποχὴ» ἀποτελεῖ πλέον μία χειροπιαστὴ πραγματικότητα. Εἶναι γνωστὸ τὸ κλασσικὸ «προφητικὸ» βιβλίο τοῦ μεγάλου βρετανοῦ συγγραφέα, λογοτέχνη καὶ δημοσιογράφου Τζωρτζ Ὄργουελ, μὲ τίτλο «1984 - Ὁ μεγάλος ἀδελφὸς» τὸ ὁποῖο συνέγραψε τὸ 1949, περιγράφοντας πρὶν ἀπὸ 69 χρόνια μὲ καταπληκτικὲς λεπτομέρειες, γεγονότα τὰ ὁποῖα ζοῦμε σήμερα.
Στὸ μυθιστόρημα τοῦ Ὄργουελ: τηλεοθόνες ἐλέγχουν τὴν κάθε κίνηση τῶν πολιτῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν μελῶν τοῦ «Κόμματος». Ἀσκεῖται ἰδεολογικὴ χειραγώγηση, προπαγάνδα, ἐνῶ τιμωροῦνται μὲ φυλάκιση ὅποιοι ὑποπέσουν σὲ ἐγκλήματα σκέψης. Ἐπικρατεῖ κρατικὴ τρομοκρατία καὶ συνεχόμενοι πόλεμοι, μὲ πρόσχημα τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν. Κάποιοι θεώρησαν τὸ βιβλίο αὐτὸ ὡς...
νοσηρὴ σύλληψη, ἑνὸς εὐφάνταστου συγγραφέα. Ὅμως τὰ σύγχρονα γεγονότα δικαίωσαν ἀπόλυτα τὸν Ὄργουελ καὶ πολλοὶ χαρακτηρίζουν τὴν ἐποχή μας ὡς «ὀργουελική», δηλαδὴ συνώνυμη μὲ τὴν ἀνελευθερία καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ σκλαβιά. Μὲ τὸ δέσιμο τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου μὲ τὰ ἀόρατα δεσμὰ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης γιὰ τὴν εὔκολη ποδηγέτησή του ἀπὸ τὰ ἀόρατα καὶ ὁρατὰ παγκόσμια κέντρα ἐξουσίας, τὰ ὁποία ἐργάζονται πυρετωδῶς γιὰ τὴν παγκόσμια ἐνοποίηση τῆς ἀνθρωπότητος.


Ἡ ραγδαία ἀνάπτυξη τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας καὶ ἰδιαίτερά της Πληροφορικῆς, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κατάρρευση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 90 στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ τὴν ὑπόλοιπη Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, δημιούργησε νέα δεδομένα στὴν παγκόσμια κυριαρχία. Ἡ ἀπουσία τοῦ ἀντιπάλου δέους ποὺ ἐνσάρκωνε ὁ κομμουνιστικὸς κίνδυνος, ἔδωσε τὸ ἔναυσμα καὶ τὶς κατάλληλες προϋποθέσεις στὰ διεθνῆ σιωνιστικὰ κέντρα, τὰ οἰκονομικὰ λόμπυ τῶν πολυεθνικῶν καὶ τὶς λέσχες ἐπιλεγμένων ἀτόμων, ὅπως ἡ Μπίλντερμπεργκ, ποὺ κυβερνοῦν ἀοράτως καὶ ἐκ τοῦ ἀφανοῦς τὴν ἀνθρωπότητα, νὰ προχωρήσουν μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς στὴν ὑλοποίηση τῶν προαιωνίων στόχων τους, τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση. Γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ὅμως αὐτὴ προαπαιτεῖται πλήρης ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος ὅλων τῶν προσωπικῶν δεδομένων ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτὸς ὀ πλήρης ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος, ποὺ λέγεται καὶ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα, μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἄριστα μὲ τὴν εἰσαγωγὴ καὶ καθιέρωση τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν, ἢ ταυτοτήτων. Μ’ ἄλλα λόγια οἱ νέες ταυτότητες θὰ ἀποτελέσουν τὸ «κλειδὶ» γιὰ τὴν ὑλοποίηση αὐτοῦ τοὁράματος, τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο ποὺ θὰ στηρίξει τὸ παγκόσμιο οἰκοδόμημα ἐξουσίας καὶ ἐλέγχου.


Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ σύγχρονο ἐρευνητὴ τοῦ ὅλου θέματος,[1] ἡ ἱστορία τῶν νέων ταυτοτήτων ἀρχίζει τὸ 1986, πρὶν ἀπὸ 32 χρόνια, μὲ τὴν θέσπιση το νόμου 1599/1986, τοῦ γνωστοῦ ὠς «νόμο Κουτσόγιωργα», ἐπὶ κυβερνήσεως Ἀνδρέα Παπανδρέου. Ὁ νόμος αὐτὸς προέβλεπε τὴν ἔκδοση νέου δελτίου ταυτότητος μὲ τὴν καθιέρωση το Ενιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου, (Ε.Κ.Α.Μ.). Αργότερα, τὸ 1991, ὁ νόμος «Κουτσόγιωργα» τροποποιήθηκε μὲ τόν νόμο 1988/1991. Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ νόμοι τελικὰ δὲν ἐφαρμόσθηκαν λόγω σθεναρῆς ἀντίστασης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ὅλο ζήτημα ἐπανῆλθε τὸ 1997 μὲ τὴν κύρωση στῆς Συμφωνίας Σέγκεν καὶ ἀργότερα, στὴ διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 2000, ἄρχισε νὰ διαμορφώνεται ἡ ὑποδομὴ γιὰ τὴν θέσπιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ ἑνιαῖο κωδικὸ ἀριθμὸ καὶ δυνατότητα ἠλεκτρονικῆς ἀποθήκευσης καὶ διασύνδεσης προσωπικῶν δεδομένων τοῦ κατόχου της. Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θεσπίστηκε μὲ τον νόμο 3839/2010, (νόμος Ραγκούση) καὶ ἐξαγγέλθηκε ἐπίσημα ἀπὸ τὸν τότε πρωθυπουργὸ κ. Γ. Παπανδρέου τὸ 2011. Ἕνα βασικὸ στοιχεῖο ποὺ πρέπει νὰ τονίσουμε, διότι ἔχει μεγάλη σημασία καὶ φανερώνει πολλά, εἴναι η ἀδιαφάνεια ποὺ τηρεῖται ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς κυβερνήσεως σὲ σχέση μὲ τὶς τεχνικὲς προδιαγραφὲς τῆς κάρτας, ποὺ δὲν ἔχουν ἀνακοινωθεῖ ἀκόμη ἐπισήμως. Πάντως σύμφωνα μὲ τὰ ἐλάχιστα ποὺ ἔχουν ἀνακοινωθεῖ, ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, (ποὺ στὶς ἡμέρες μας «βαφτίστηκε» πάλι «νέα ταυτότητα», ἐνῶ στὴν οὐσία δὲν διαφέρει ἀπὸ τὴν παλαιὰ Κάρτα τοῦ Πολίτη), θὰ περιλαμβάνει τὸν Α.Μ.Κ.Α., τὸν Α.Φ.Μ. τὸν Ἀριθμὸ Δημοτολογίου καὶ τὸν Ἀριθμὸ Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος. Θὰ φέρει ἐπίσης ἕνα «ἔξυπνο» μικροτσίπ, τεχνολογίας R.F.I.D., ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου ἐγείρει, ὅπως εἶναι φυσικό, πολλὰ ἐρωτηματικά. Καὶ τοῦτο διότι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ταυτότητα θὰ εἶναι ἐφοδιασμένη μ’ αὐτὸ τὸ μικροτσίπ, παύει πλέον νὰ εἶναι ἕνα τυπικὸ δελτίο ταυτότητος, ποὺ ἔχει σὰν μοναδικὴ ἀποστολὴ τὴν ταυτοποίηση τοῦ ἀτόμου καὶ καθίσταται μία ταυτότητα μὲ πολὺ περισσότερες δυνατότητες. Ὁ κάτοχός της ταυτότητας, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν οἱ εἰδικοί, θὰ μπορεῖ νὰ ἐντοπίζεται ἀνὰ πάσα στιγμὴ καὶ ὅπου καὶ ἂν βρίσκεται, γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ταυτότητες ποὺ χρησιμοποιούν R.F.I.D. ἀποκαλοῦνται διεθνώς «ταυτότητες –καταδότες». Τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο στοιχεῖο στὴν ὅλη ὑπόθεση εἶναι, ὅτι τὰ πιὸ προηγμένα R.F.I.D. πού χρησιμοποιοῦνται, εἶναι ἐπαναπρογραμματιζόμενα, ἔχουν δηλαδὴ τὴν δυνατότητα ἐπανεγγραφῆς καὶ προσθήκης, ἢ ἀφαιρέσεως δεδομένων. Ἐπίσης ἡ ταυτότητα, θὰ μπορεῖ νὰ παραχωρεῖ ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ τὶς συναλλαγές, ποὺ μέσω αὐτῆς πραγματοποιοῦνται, στὴν ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων τοῦ συστήματος. Ὅλα αὐτὰ τὰ δεδομένα θὰ ἀποστέλλονται ἀπὸ τὸ μικροτσὶπ καὶ θὰ καταγράφεται πληθώρα πληροφοριῶν, ποὺ ἀφοροῦν τὴν προσωπικὴ ζωὴ καὶ τὴν δραστηριότητα τῶν πολιτῶν, παραβιάζοντας ὅμως ἔτσι κάθε ἔννοια ἀπορρήτου καὶ ἰδιωτικότητος. Ἐν προκειμένω τίθεται τὸ καίριο ἐρώτημα: Ποιοὶ θὰ διαχειρίζονται ὅλες αὐτὲς τὶς πληροφορίες; Θὰ εἶναι πρόσωπα ὑψηλοῦ κύρους καὶ ὑπεράνω πάσης ὑποψίας, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ θιασῶτες τῆς νέας ταυτότητας; Ἂς μὴν τρέφουμε αὐταπάτες. Τέτοιου εἴδους ἄτομα σπανίζουν σήμερα, ἰδιαίτερα στὴν ἐποχή μας, ὅπου ἡ διαφθορὰ κυριαρχεὶ στὴ δημόσια ζωή, ὅπως αὐτὸ περίτρανα διαπιστώνεται ἀπὸ πάμπολλα σκάνδαλα κρατικῶν λειτουργῶν, ποὺ κάθε τόσο βγαίνουν στὴ δημοσιότητα. Ἄλλωστε ἀποτελεῖ καθημερινὸ φαινόμενο ἡ διαρροὴ καὶ παράνομη διάθεση προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν, ποὺ πωλοῦνται σὲ τράπεζες, σὲ ἑταιρεῖες, σὲ ἀσφαλιστικὰ κέντρα, κ.λ.π. Καμιὰ ἀπολύτως ἐγγύηση δὲν ὑπάρχει ἐπίσης γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων ἀπὸ τοὺς λεγόμενους χάκερς, καθὼς ἔχει ἀποδειχθεῖ διεθνῶς, ὅτι κανένας κωδικός, ὅσο ἀσφαλὴς καὶ ἂν εἶναι αὐτός, δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ τοὺς ἐμποδίσει νὰ τὸν «σπάσουν». Τὸ ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι ὑπερβολή, ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ χάκερς ἔχουν κατορθώσει νὰ σπάσουν τοὺς κωδικοὺς καὶ ἔχουν μπεῖ στὰ ἀρχεῖα τοῦ ἀμερικανικοῦ πενταγώνου, τῆς ΝΑΣΑ, του FBI κ.α.


Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος οἱ κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ ὁ θεολογικὸς κόσμος καὶ γενικὰ τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα προέβαλαν σθεναρὴ ἀντίσταση, καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια αὐτῶν τῶν ἐτῶν, στὴ σχεδιαζόμενη ἐπιβολὴ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ πρωτίστως τὴν σύνδεση ὅλων αὐτῶν μὲ τὴν χρήση τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 στὶς νέες ταυτότητες. Μάλιστα η Ἱερὰ Μητρόπολή μας σὲ συνεργασία μὲ τὴν «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», διοργάνωσε στὶς 6 Ὀκτωβρίου 2012, στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας πολὺ σημαντικὴ Ἡμερίδα μὲ θέμα: «Νέα ταυτότητα, εἰσιτήριο χωρὶς ἐπιστροφή». Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σε ἀνακοίνωσή της σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτὸ στὶς 17.11.2010 τόνιζε μεταξὺ ἄλλων: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθερία τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως. Γι’ αὐτό: α) Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατ’ οὐδένα τρόπο ἐμφανῆ, ἢ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ 666. β) Ἐπίσης κατ’ οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιάζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίες».


Βέβαια οἱ ἑκάστοτε ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, πιεζόμενες ἄνωθεν ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ κέντρα ἐξουσίας, διαφημίζουν καὶ προπαγανδίζουν κατὰ κόρον τὴν ἀναγκαιότητά τους, διότι μέσω αὐτῶν, ὅπως ἰσχυρίζονται, θὰ μπορέσουν νὰ πατάξουν τὴν τρομοκρατία, τὴν φοροδιαφυγὴ καὶ τὴν παράνομη μετανάστευση. Εἶναι ἀναγκαία, λένε, ἡ στενὴ παρακολούθηση τῶν πολιτῶν γιὰ τὴν προστασία τους καὶ γιὰ τὴν πρόληψη καὶ καταστολὴ τῆς τρομοκρατίας ἀπὸ φανατικοὺς τζιχαντιστὲς καὶ ἀπὸ πάσης φύσεως ἐξτρεμιστές, οἱ ὁποῖοι διαπράττουν φρικτὰ ἐγκλήματα, μὲ στόχους ἀθώους πολίτες. Προβάλλουν ἀκόμη τὸ ἐπιχείρημα ὅτι κανένας τίμιος καὶ ἠθικὸς ἄνθρωπος δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε ἀπὸ τὶς νέες ταυτότητες, ἀπὸ τὴν καταγραφὴ τῶν προσωπικῶν του δεδομένων, ἀφοῦ δὲν ἔχει τίποτε νὰ κρύψει. Πολὺ περισσότερο δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε ὁ χριστιανός, ἡ ζωὴ τοῦ ὁποίου εἶναι «πόλις ἐπάνω ὅρους κειμένη». Ἡ ἀπάντησή μας εἶναι ὅτι παρ’ ὅτι κανένας δὲν εἶναι τέλειος καὶ ἀναμάρτητος, παρὰ μόνον ὁ Χριστός, ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἀρνούμαστε τὸ ἠλεκτρονικό μας φακέλλωμα καὶ τὴν ἠλεκτρονική μας παρακολούθηση δὲν εἶναι ἐπειδὴ ἔχουμε κάτι νὰ κρύψουμε, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦμε νὰ διατηρήσουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας τὸ δικαίωμα νὰ ὁρίζουμε τὴν προσωπική μας ζωὴ καὶ τὶς ἐπιλογές μας καὶ νὰ μὴν γινόμαστε ὑποχείριο στὶς ἐπιθυμίες καὶ στὶς ἐπιβουλὲς τῶν διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας, ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν χειραγώγησή μας. Ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι αὐτὸ ποὺ γιὰ μᾶς θεωρεῖται ἠθικὸ καὶ τίμιο, αὐτὸ ποὺ γιὰ μᾶς ἀποτελεῖ ἀξία καὶ ἰδανικό, δηλαδὴ ἡ πίστη μας, ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, γιὰ τὴν ἀντίθεη παγκόσμια ὀλιγαρχία, ποὺ καθορίζει τὶς τύχες τοῦ κόσμου, εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ ἀλλοιωθεῖ καὶ νὰ ἐκλείψει. Μ’ ἄλλα λόγια ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ εἴμαστε οἱ «ἀσύμβατοι» μὲ τὸ παγκόσμιο σύστημα ἐξουσίας.


Ἡ σημερινὴ συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, ἔφερε καὶ πάλι στὸ προσκήνιο τὴν ἀλλαγὴ τῶν ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων. Ἤδη μὲ την υπ’ ἀριθμ. 8200/0-297647/10-4-2018 κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση τῶν ἀναπληρωτῶν ὑπουργῶν οἰκονομικῶν καὶ ἐσωτερικῶν, ἡ ὁποία δημοσιεύτηκε στὸ Φ.Ε.Κ. 1476/Β΄/27-4-2018, καθιερώθηκε ὁ νέος τύπος ταυτότητας καὶ ὁρίστηκαν οἱ προθεσμίες ἀντικατάστασης τῶν παλαιῶν. Τὸ μόνο ποὺ μένει εἶναι ἡ τεχνικὴ προετοιμασία τῶν ἀρχῶν, γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ διαδικασία τῆς ἔκδοσής τους. Παραθέτουμε τὸ σχετικὸ δημοσίευμα: «Ἡ ἀντικατάσταση τῶν ταυτοτήτων μὲ νέες βιομετρικές, ὅπως ἔγινε μὲ τὰ διαβατήρια καὶ τὶς ἄδειες ὁδήγησης, ἀποτελεῖ συμβατικὴ ὑποχρέωση τῆς Ἑλλάδας. Αὐτὴ τὴ φορά, οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη δηλώνουν ἀποφασισμένοι νὰ «τρέξουν» τὴ διαδικασία ἀντικατάστασης παλαιῶν ταυτοτήτων μὲ νέες, ποὺ θὰ πληροῦν τὶς σύγχρονες προδιαγραφὲς ἀσφαλείας.…Σύμφωνα μὲ τὶς προτάσεις τῶν ἐμπειρογνωμόνων τῆς ΕΛ.ΑΣ., τὸ νέο ἔγγραφο θὰ εἶναι πλαστικὸ καὶ θὰ περιέχει μικροτσὶπ μὲ ἀποθηκευμένα τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου. Σὲ κάθε νέα ταυτότητα θὰ ἐμφανίζεται ἡ φωτογραφία καὶ τὸ ὀνοματεπώνυμο τοῦ κατόχου, ὄχι ὅμως καὶ τὸ δακτυλικό του ἀποτύπωμα….Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους τῆς κυβερνητικῆς δυστοκίας, ἐξάλλου, φέρεται πὼς ἦταν ὁ φόβος γιὰ πιθανὲς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ βουλευτῶν στὴν ἔκδοση ταυτοτήτων μὲ ἐνσωματωμένο μικροτσὶπ» (Πηγή: www.kathimerini.gr). Τόσο ἀπὸ τὴν δημοσίευση στὸ Φ.Ε.Κ. τῆς κοινῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν παρὰ πάνω δημοσίευση προκύπτει, ὅτι οἱ νέες ταυτότητες θὰ εἶναι ἠλεκτρονικοῦ τύπου, ἐφοδιασμένες μὲ μικροτσίπ τεχνολογιας R.F.I.D., καὶ γενικὰ θὰ ἔχουν ὅλες τὶς τεχνικὲς προδιαγραφὲς τῆς παλαιᾶς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Εἶναι προφανὲς ὄτι η συγκυβέρνηση θέλει νὰ «περάσει» ὅσο πιὸ ἀνώδυνα γίνεται τὴ νέα ταυτότητα, ἐν κρυπτῶ καὶ «ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα», γιὰ νὰ ἀποφύγει ὅσο εἶναι δυνατὸ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Δεν θέλει νὰ τεθεῖ τὸ θέμα στὴ Βουλὴ καὶ πολὺ περισσότερο δὲν θέλει νὰ γίνει σχετικὸ δημοψήφισμα, ὅπως θὰ ἔπρεπε βέβαια, μετὰ ἀπὸ τόσες καὶ τόσο σφοδρὲς ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ σ’ ὅλα τὰ προηγούμενα χρόνια. Θέλει μ’ ἄλλα λόγια νὰ ἐπιβάλλει στὸ λαὸ «μὲ τὸ στανιὸ» καὶ «μὲ τὸ ζόρι» ἕνα νομοθετικὸ μέτρο καὶ ἕνα δημόσιο ἔγγραφο, ἀπέναντι στὸ ὁποῖο ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις. Αὐτὲς εἶναι οἱ δημοκρατικὲς εὐαισθησίες τῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία, κατὰ τὰ ἄλλα, κόπτεται γιὰ τὴν Δημοκρατία, τὴν ὁποία ὑποτίθεται ὅτι σέβεται καὶ ὑπηρετεῖ!!! Βιάζεται νὰ μᾶς μαντρώσει στὸ ἠλεκτρονικὸ «μαντρὶ» τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, διότι αὐτὸ ἐπιτάσσουν τὰ ἀφεντικά της, ποὺ ἑδρεύουν στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ.


Τὸ ὅλο ζήτημα, ἀπὸ ὅσα παρὰ πάνω, ἀκροθιγῶς μόνο καὶ πολὺ συνοπτικά, ἀναφέραμε, δὲν εἶναι μόνον οἰκονομικό, πολιτικὸ καὶ κοινωνικό. Εἶναι πρωτίστως θεολογικό, διότι αὐτὸ ποὺ διακυβεύεται εἶναι ἀκριβώς η ἐλευθερία τοῦ προσώπου, ποὺ εἶναι τὸ ὕψιστο ἀγαθό του Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, τὸ κύριο συστατικὸ γνώρισμα τῆς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργίας Του. Τὸ αὐτεξούσιό του ἀνθρώπου στὶς ἐπιλογὲς καὶ στὶς πράξεις τοῦ τὸν καθιστὰ ὑπεύθυνό της σωτηρίας του, ἢ τῆς ἀπωλείας του. Μέσα στὸ σύγχρονο ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα ποὺ ἐπιχειρεῖται, ὁ ἄνθρωπος χάνει τὴν ἰδιοπροσωπεία του, καθὼς τὸ σύστημα ἀναγνωρίζει μόνο ἀριθμοὺς καὶ στοιχεῖα, iban. Παύουμε νὰ εἴμαστε ἐλεύθερες προσωπικότητες μὲ ἐλεύθερη βούληση καὶ δράση καὶ γινόμαστε ἀντικείμενα πληροφοριῶν καὶ συλλογῆς δεδομένων. Γινόμαστε ἄνθρωποι- μαριονέτες, ποὺ ποδηγετοῦνται καὶ κατευθύνονται μέσω τοῦ παγκόσμιου συστήματος ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου ἀπὸ μία ὀλιγαρχία τῶν ἰσχυρῶν της γής. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ τὸ σύνθημα τῶν Βρετανῶν πολιτῶν τὸ 2010 ἐνάντια στὴν παραλαβὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη: «Δὲν θὰ γίνουμε σφραγισμένα μοσχάρια στὸν σταῦλο τῆς παγκοσμιοποίησης». Αυτόν ἀκριβῶς τὸν σταυλισμὸ μᾶς ἐπιδιώκουν σήμερα τὰ ἀόρατα σιωνιστικὰ κέντρα ἐξουσίας. Ἀφοῦ μᾶς ἐξανδραποδίσουν καὶ μᾶς ἀπονευρώσουν ψυχικὰ καὶ σωματικά, στοχεύουν νὰ μᾶς μεταβάλλουν σὲ μεταλλαγμένους ἀνθρώπους, ἄψυχους, ἀπνευμάτιστους καὶ ἀνερμάτιστους, χωρὶς πνοή, χωρὶς θέληση, χωρὶς ἐλπίδα καὶ σκοπό, χωρὶς νὰ προσδοκοῦν καὶ νὰ βλέπουν πρὸς τὸν οὐρανό. Ἀνθρώπους τῶν ὁποίων ἡ ζωὴ θὰ κυμαίνεται μεταξύ του ψυγείου καὶ τῆς τηλεοράσεως.


Ἐν προκειμένω, καὶ ἐπειδὴ τὰ πράγματα εἶναι πολὺ σοβαρὰ καὶ ἅπτονται τῆς ἰδίας της σωτηρίας μας, παρακαλοῦμε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ δεῖ τὸ πρόβλημα μὲ σοβαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα στὶς πραγματικές του διαστάσεις, ὅπως ἄλλωστε τὸ εἶχε δεῖ καὶ στὸ παρελθὸν μὲ προηγούμενες ἀνακοινώσεις της. Νὰ ἀφουγκραστεῖ τὴν ἀγωνία τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Νὰ τὸν πληροφορήσει γύρω ἀπὸ τοὺς κινδύνους ποὺ συνεπάγεται ἡ παραλαβὴ τῶν νέων ταυτοτήτων καὶ νὰ συστήσει τὴν ἄρνηση τῆς παραλαβῆς τῶν. Νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Πολιτεία, νὰ σεβαστεῖ τὴν ἐπιλογὴ τῶν πολιτῶν ἐκείνων, ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν νὰ παραλάβουν τὴν νέα ταυτότητα, ἐπικαλούμενοι τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τῶν συνειδήσεως, ἡ ὁποία ἄλλωστε εἶναι κατοχυρωμένη ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας μας.


Θὰ κλείσουμε τὸ σύντομο αὐτὸ σχόλιό μας μὲ τὰ σοφὰ καὶ θεοφώτιστα λόγια του αγίου Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου, ποὺ ἀναφέρονται στὸ θέμα μας: «Τὸ σφράγισμα εἶναι ἄρνηση. Ἀκόμη καὶ ἡ ταυτότητα εἶναι ἄρνηση. Ὅταν ἔχουν πάνω στὴν ταυτότητα τὸ σύμβολο τοῦ διαβόλου 666 καὶ ὑπογράφω, ἄρα τὸ ἀποδέχομαι αὐτὸ τὸ πράγμα. Εἶναι ἄρνηση, ξεκάθαρα πράγματα. Ἀρνεῖσαι τὸ ἅγιο βάπτισμα, βάζεις ἄλλη σφραγίδα, ἀρνεῖσαι τὴ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ καὶ παίρνεις τοῦ διαβόλου».[2] «Ἡ ταυτότητα δὲν εἶναι τὸ σφράγισμα. Εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ σφραγίσματος…ἂν πάρουν τὴν ταυτότητα αὐτὸ θὰ εἶναι πτώση».[3]
Εκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν

[1] βλ. Ἄρχ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Ἡ ἄρνηση τῆς Κάρτας τοῦ πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως, Σύναξη Ὀρθοδόξων Ρωμιῶν, Ἰανουάριος 2016.


[2] Ἱερομ. Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὅρος 2004, σέλ. 301.


[3] Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι Β΄, Πνευματικὴ Ἀφύπνιση, Ἔκδ. Ι. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 1999, σέλ. 183-184).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.