25 Ιουν 2018

Γιατί δὲν ἔγινε Δημοψήφισμα γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Μακεδονίας;

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς - Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ 

Ἀκούσαμε τὶς τελευταῖες μέρες τὸν κ. Πρωθυπουργὸ νὰ ἀρνεῖται τὸ δημοψήφισμα γιὰ ἕνα τόσο μεγάλο ἐθνικὸ θέμα, τὴν ὥρα ποὺ τὰ Σκόπια, μία χώρα ὄχι πιὸ δημοκρατικὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, σέβεται τὸν λαό της καὶ θὰ διενεργήσει δημοψήφισμα. Μάλιστα, τὸν εἴδαμε νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι σχεδὸν τὸ θέμα δὲν μᾶς ἀφορᾶ, ὅτι «δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κάνουμε δημοψήφισμα γιὰ τὸ πῶς θὰ λέγεται μία ἄλλη χώρα» καὶ ὅτι, «ἂν ἀλλάζαμε κάτι ἐμεῖς, τότε θα κάναμε δημοψήφισμα». Τον ἀκούσαμε, ἐπίσης, νὰ λέει στὶς Πρέσπες ὅτι ἡ διένεξη μὲ τὰ Σκόπια, ὅλα αὐτὰ τὰ προηγούμενα χρόνια, ἦταν «μία ἄγονη διένεξη» καὶ ὄτι η συμφωνία ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν οἰκονομικὴ εὐημερία τῶν δύο λαῶν. 
Ὡστόσο, διερωτᾶται κανεὶς ποιὰ μορφὴ εὐημερίας ἐννοεῖ ὁ κ. Πρωθυπουργός; Μήπως ἐννοεῖ εὐημερία σὰν αὐτὴν ποὺ πρόσφερε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὰ (3) χρόνια ποὺ κυβερνᾶ, ἐφαρμόζοντας μία οἰκονομικὴ πολιτικὴ ποὺ τὸν ἔφερε σὲ κατάσταση ἀπογοήτευσης, φτώχιας καὶ μιζέριας; Αν, ὅμως, ἐννοεῖ κάποια μέλλουσα εὐημερία, ποὺ ἐλπίζει νὰ ἔλθει, μέσω τῆς συμφωνίας μὲ τὰ Σκόπια, γιατί ἄραγε ἔπρεπε νὰ...
συνδεθεῖ μὲ ἐθνικὲς ἧττες καὶ παραχωρήσεις, ποῦ ἀρχίζουν ἤδη να ἰσχύουν μὲ τὶς ὑπογραφὲς στὶς Πρέσπες; 

Διότι ἡ γενικὴ αἴσθηση ὅλων τῶν λογικὰ σκεπτόμενων Ἑλλήνων, ἐκτὸς φυσικὰ ἐκείνων που στελεχώνουν τὸ κόμμα καὶ τὴν αὐλή του, εἶναι ὅτι,ἀφενός, ἡ συμφωνία ἀποτελεῖ ἐθνικὸ πραξικόπημα καὶ ἔγκλημα, ἀφετέρου, ὅτι θὰ βλάψει καίρια τα εθνικὰ συμφέροντα καὶ θὰ ὁδηγήσει σὲ πολλὰ ἀδιέξοδα τὴ χώρα μας.Καὶ τοῦτο διότι μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς μετατροπῆς τῆς σλαβομακεδονικῆς ταυτότητας σὲ «μακεδονική», ἐπιβεβαιώθηκε καὶ ζωντάνεψε τὸ ἰδεολόγημα τοῦ Μακεδονισμοῦ, δηλαδὴ τῆς «διαμελισμένης μακεδονικῆς πατρίδας». Γὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ πραγματικὰ ἐξαπάτηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐκ μέρους τῆς πανηγυρίζουσας κυβέρνησης, τὸ νὰ θεωρεῖ καὶ νὰ προβάλλει, ὡς ἐπιτυχία, τὴ μελλοντικὴ ἀπάλειψη τῶν ἀλυτρωτικῶν ἀναφορῶν καὶ βλέψεων ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῶν Σκοπίων, ὅταν στὴν οὐσία μὲ τὴν ὑπογραφὴ Κοτζιὰ στὶς Πρέσπες ἀποδέχτηκε τὶς θεμελιακὲς ἀφετηρίες τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ ποὺ εἶναι τὸ ὄνομα Μακεδόνες, Μακεδονικὴ γλώσσα καὶ Μακεδονικὴ ἐθνότητα καὶ ἰθαγένεια. 

Ἐφόσον, ὅμως, οἱ κυβερνῶντες ἰσχυρίζονται μὲ τὸ ἀφήγημά τους ὅτι αὐτὰ ποὺ συμφώνησαν καὶ ὑπέγραψαν εἶναι ὑπὲρ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῶν συμφερόντων του, γιατί τοῦ στέρησαν τὴ δυνατότητα νὰ ἐκφράσει δημοκρατικὰ τὴ θέση του μὲ δημοψήφισμα; Δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα μεγάλο ἐθνικὸ θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο ξεσηκώθηκε σύσσωμος ὁ ἑλληνικὸς λαός; Εἶναι εὔλογη ἡ ἀπάντηση: Γιατί φοβοῦνται ὅτι ὁ λαός, μὲ συντριπτικὴ πλειονότητα, θὰ τοὺς ἀπορρίψει καὶ θὰ τοὺς ἀκυρώσει τὶς συμφωνίες καὶ τὶς ὑπογραφές τους. 

Ὡστόσο, τὸ δημοψήφισμα, ὡς δεῖγμα πίστεως στὴ δημοκρατία, ἔχει εἰσαχθεῖ στὰ Συντάγματα καὶ στὴν πολιτικὴ ζωήτων περισσοτέρων χωρῶν τῆς Ε.Ε. Καὶ τοῦτο ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς διεξάγονται, γιὰ πολὺ ἑλλάσονος σημασίας θέματα δημοψηφίσματα. 

Δὲν εἶναι ὅμως ἡ πρώτη καὶ ἡ μοναδικὴ φορὰ ποὺ οἱ κυβερνῶντες δείχνουν τὴν περιφρόνησή τους στὶς εὐαισθησίες καὶ τὰ πιστεύω τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τὰ θέματα τῆς Πατρίδας,γιὰ παράδειγμα, τὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ διεθνιστικὴ καὶ νεοταξικὴ ἰδεοληψία. Τὰ θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μὲ πολυθρησκειακῆ καὶ πολυπολιτισμικὴ ἰδεοληψία. Τὰ θέματα τῆς οἰκογένειας μὲ ἀπαξίωση καὶ ἀποδομητικὴ ἰδεοληψία. 

Ό, τί ἑλληνικὸ καὶ ὀρθόδοξο στοιχεῖο βρίσκουν μπροστά τους τὸ περιφρονοῦν καὶ τὸ πολεμοῦν. Ἄξονας τῆς διακυβέρνησής τους εἶναι ἡ μετανεωτερικὴ ἀμφισβήτηση, ὁ σχετικισμός, ὁ συγκρητισμός, ἡ ἀπαξίωση τῶν ἀξιῶν, τῶν προτύπων καὶ τῶν παραδόσεων. Αὐτὸ ποὺ κάνουν εἶναι νὰ γκρεμίζουν τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ρίζες ποὺ κράτησαν τὴν Ἑλλάδα ὄρθια σὲ καιροὺς χαλεποὺς καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ ἀλλάξουν πορεία καὶ προσανατολισμὸ σὲ ὅσα περιέχει ὀντολογικὰ ἡ ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα καὶ διαφορὰ τῶν Ἑλλήνων ὡς λαοῦ διὰ μέσου τῶν αἰώνων. 

Διαβάσαμε λοιπὸν στὴ συμφωνία τί προβλέπεται νὰ γίνει στὸ χῶρο τῆς παιδείας καὶ ὅτι μέσα σὲ αὐτὰ ποὺ ὑπογράφηκαν εἶναι καὶ ἡ ἀναθεώρηση τῶν βιβλίων τῆς Ἱστορίας τῆς Μακεδονίας μας, σύμφωνα μὲ ὅσα θὰ προτείνουν καὶ θὰ ζητοῦν (ἀπαιτοῦν) οἱ Σκοπιανοί, ὡς «Μακεδόνες» πλέον. 

Ἔτσι, ἀφενός, εἴχαμε ἤδη ἀπὸ τὸ 2016στα σχολεῖα τὴν ἐφαρμογὴ νέων Προγραμμάτων καὶ βιβλίων στὰ σχολεῖα καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἀκατάλληλων καὶ ἀπαράδεκτων πολυθρησκειακῶν θρησκευτικῶν,ποὺ παραποιοῦν καὶ δηλητηριάζουν τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης μὲ τὴν εἰσαγωγὴ ἀκατάλληλης πολυθρησκειακὴς ὕλης διδασκαλίας στοὺς ὀρθόδοξους μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν σχολείων. 

Ἀφετέρου, ἔχουμε ἤδη ἐδῶ καὶ καιρὸ αὐτὰ ποὺ τεκταίνονται στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐναντίον τῆς ἀνάπτυξης τῆς ἐθνικῆς συνείδησης μὲ τὸν σχεδιασμὸ ἀλλαγῆς τῶν Προγραμμάτων τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας στὰ σχολεῖα. Τώρα,στὴ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια, περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἐπιβολὴ νέας ὕλης στὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας, ποὺ νὰ ἀλλάζει τὴν ἱστορικὴ (ἐθνικὴ) συνείδηση τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴ Μακεδονία, καὶ νὰ μὴν περιλαμβάνει ὅ, τί θὰ θεωροῦν οἱ Σκοπιανοὶ καὶ οἱ σύμμαχοί τους στὴν Ἑλλὰδ ὡς ἀλυτρωτικὴ διδασκαλία. 

Μὲ ἄλλα λόγια,δὲν πρόκειται γιὰ συμφωνία, ἀλλὰ γιὰ παραχώρηση ἢ δωρεὰ τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν δικαίων τῆς Ἑλλάδας, τῆς Μακεδονίας, τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Μακεδόνων. Εἴδαμε νὰ ὑπογράφεται ἡ συμφωνία, ἐνῶ ἀνέμιζε δίπλα στὴν ἑλληνικὴ σημαία, ἡ σημαία τῶν Σκοπίων μὲ τὸ σύμβολο τῆς ἱστορικῆς Μακεδονίας. 

Παραχωρήθηκε ἡ Ταυτότητα καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Μακεδόνα σὲ μὴ Μακεδόνες. Παραχωρήθηκε τὸ δικαίωμα, μέσω εἰδικῆς διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς νὰ ζητοῦν οἱ Σκοπιανοὶ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ὀνομάτων καὶ τῶν προϊόντων τῆς Μακεδονίας μας (ὅπως, γιὰ παραδεγμα, τὸ Ὑπουργεῖο, τὸ πανεπιστήμιο, τὸ ἀεροδρόμιο Μακεδονίας, ὁ μακεδονικὸς χαλβὰς κ.α.) Παραχωρήθηκε ἡ Ἱστορία τῶν Μακεδόνων ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα ἕως καὶ τοὺς Μακεδονομάχους σὲ νεοαποκαλούμενους Μακεδόνες. Παραχωρήθηκε στὰ Σκόπια ἡ ΑΟΖ τοῦ Αἰγαίου. Δικαιώθηκε ἡ προσπάθεια οἰκειοποιήσεως τῆς Ἱστορίας μας ἀπὸ μία ἄλλη χώρα. 

Στὴν πραγματικότητα αὐτὴ ἡ συμφωνία, ποὺ δὲν πέρασε μὲ δημοκρατικὸ δημοψήφισμα, ἀλλὰ ἐνάντια στὴ θέληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ,βάζει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Μακεδονία σὲ ἕνα σωρὸ ἐθνικὲς περιπέτειες. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γνωρίζει ὅτι τὰ Σκόπια ἤθελαν καὶ εἶχαν ἀνάγκη νὰ ἐνταχθοῦν στὸ ΝΑΤΟ καὶ στην Ευρωπαϊκὴ Ἕνωση καί, ὡς ἐκ τούτου, τὰ Σκόπια ἔπρεπε νὰ πιεστοῦν νὰ ὑποχωρήσουν καὶ νὰ παραιτηθούναπο τὶς ἄδικες, ἄνομες καὶ ἀνιστορικὲς διεκδικήσεις τους. 

Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση,ὅμως, μὲ τὴν ὑπογραφὴ καὶ τὶς παραχωρήσεις τῆς δικαίωσε καὶ νομιμοποίησε ὅλες τὶς ἕως τώρα διεκδικήσεις τῶν Σκοπιανῶν καὶ θεμελίωσε ταυτόχρονα καὶ τὶς ὅποιες μελλοντικές. Ἔφθασε μάλιστα στὸ σημεῖο νὰ ὀνομάζει ὅσους συνέλληνες διαφωνοῦν φοβικούς, ἐθνικιστές, ἀκραίους καὶ ἀλυτρωτιστές. 

Οὐσιαστικά, ὅλα αὐτὰ ποὺ διαβάζουμε ὡς «συμφωνία», ἀποτελοῦν μία συνθήκη παράδοσης τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων στὸν λαὸ τῶν Σκοπίων καὶ μέσω αὐτοῦ σὲ ἐκείνους τοὺς πολιτικοοικονομικοὺς παράγοντες πού,μὲ τὸ ἀζημίωτο βέβαια,τὸν στήριξαν καὶ θὰ τὸν στηρίξουν,μελλοντικὰ σὲ ὅλες τὶς ἀνιστόρητες καὶ παράλογες διεκδικήσεις του σὲ βάρος τῆς χώρας μας. 

Ἐμεῖς,ὅμως ὡς λαὸς τί ἀνάγκη εἴχαμε νὰ κάνουμε αὐτὲς τὶς παραχωρήσεις; Τί εἴχαμε νὰ κερίσουμε καὶ τί τελικὰ κερδίσαμε; Ἀπολύτως τίποτα. Αὐτοὶ ποὺ ἐλπίζουν καὶ ὑπολογίζουν νὰ κερδίσουν εἶναι μόνον μία μερίδα ποὺ σκέπτονται τὸ κομματικό τους ΕΓΩ καὶ συμφέρον καὶ ὄχι τὸ ἐθνικὸ ΕΜΕΙΣ τῆς χώρας. Σύρθηκαν σὲ συμφωνία, ἐν γνώσει τους, ὑπολογίζοντας νὰ λάβουν, ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τὶς παραχωρήσεις τους, μία διεθνῆ ὑποστήριξη στὰ κομματικά τους συμφέροντα,περιφρονώντας,ὅμως, τὰ συμφέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἔτσι, ὅμως, ἔβαλαν, μὲ τὴν ὑπογραφή τους, ταφόπλακα σὲ ὅλες τὶς δίκαιες θέσεις τῶν ἀληθινῶν Μακεδόνων τῆς Μίας Ἑλληνικῆς Μακεδονίας, περιφρονώντας τοὺς ἀγῶνες, τὸ αἷμα ποὺ χύθηκε καὶ τὶς θυσίες ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τοὺς προγόνους μας. 

Προτείνουμε, στὸ Κόμμα ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ κυβερνήσει τὴν Ἑλλάδα στὴν ἑπόμενη τετραετία νὰ βγεῖ ἄμεσα καὶ νὰ ὑποσχεθεῖ στὸν ἀγανακτησμένο ἑλληνικὸ λαό, μὲ πλήρη καθαρότητα, σαφήνεια καὶ διαφάνεια,τὴ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος στὶς πρῶτες 100 ἡμέρες διακυβέρνησής του, ποὺ θὰ ἔχει ὡς θέμα τὴν ἀναθεώρηση τῆς ταπεινωτικῆς συμφωνίας ποὺ ὑπογράφηκε στὶς Πρέσπες. 


3 σχόλια:

 1. Ανοησία το να λέει κανείς δε μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε πώς θα ονομάζεται ο άλλος. Είναι ρηχή μια τέτοια προσέγγιση. Αύριο μπορεί να του καπνίσει του Σουλτάνου να ονομάσει τη Τουρκία Βυζάντιο, ισχύει όμως? Δεν υφαρπάζει μια πολιτισμική κληρονομιά που δεν του ανήκει αφού είναι εξισλαμισμένος ο πληθυσμός της χώρας του? Μπορεί οι Σκοπιανοί να θέλουν να λέγονται Μακεδόνες, μπορεί κάποιοι απ΄αυτούς να είναι πράγματι Μακεδόνες, όμως αρνούνται το πολιτισμικό υπόβαθρο που οι Μακεδόνες της αρχαιότητας υιοθετούσαν, εκείνοι αισθάνονταν Έλληνες Μακεδόνες, μπορεί ο Δημοσθένης να ήταν εχθρικός μαζί τους αλλά όλα θα πρέπει να τα βλέπουμε με τη ματιά της εποχής κι όχι με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η Αθήνα είχε λόγους να εναντιώνεται με την επεκτατική πολιτική του Φιλίππου, οι Έλληνες εκείνη την εποχή είχαν πόλεις κράτη, η κάθε πόλη προτιμούσε τη μοναχική πορεία, ήταν τοπικιστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. > Γιατί δὲν ἔγινε Δημοψήφισμα γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Μακεδονίας;

  Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που η μάζωξη αιρετικών στο Κολυμπάρι έγινε "Αγία" και "Μεγάλη" "Σύνοδος", χωρίς καν να ρωτηθούν οι πιστοί λαϊκοί και το 90% των επισκόπων.

  Εξάλλου, όταν ξεπουλάς την πίστη σου τόσο εύκολα, γιατί να υπάρχει κόλλημα στο να ξεπουλήσεις ένα όνομα, ειδικά όταν φρόντισαν να το ξεπουλήσουν -εμμέσως πλην σαφώς- ήδη εδώ και δεκαετίες γενιές και γενιές πολιτικών;

  > τὴ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος στὶς πρῶτες 100 ἡμέρες διακυβέρνησής του

  Τι θα λέει ακριβώς η ερώτηση του δημοψηφίσματος;
  Μήπως : "Τα έχετε εντελώς χαμένα ώστε να αποδεχθείτε τα Σκόπια ως Β. Μακεδονία ή όχι;".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αν δεν μετανοησουμε για τις αμαρτιες μας προκοπη δεν βλεπουμε !!!!!! τιποτε αλλο δεν μας χρειαζετε ...ολα τα υπολοιπα ειναι κουβεντες στον αερα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.