8 Δεκ 2017

«Κι ἐσεῖς ἀποφασίσατε νὰ μείνετε ἔγκυος παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι χρωστούσατε στὴν τράπεζα;»

Εἶναι στὸ Εἰρηνοδικεῖο μιὰ Δευτέρα πρωὶ καὶ ἐκδικάζονται ὑποθέσεις ὑπερχρεωμένων νοικοκυριῶν ποὺ ἔχουν κάνει αἴτηση νὰ μποῦν στὸ νόμο Κατσέλη. Ἡ διαδικασία ξεκινάει στὶς 9 ἀκριβῶς καὶ ὁ κόσμος ἔχει ἤδη συγκεντρωθεῖ ἔξω καὶ μέσα στὴν αἴθουσα. Ἀπὸ τὴν πρώτη ὑπόθεση ποὺ ἐκδικάζεται γίνεται ἀμέσως σαφὲς ὅτι ἡ ἕδρα εἶναι ἀρνητική. Ἡ εἰρηνοδίκης ἔχει ἕνα μόνιμο ὕφος εἰρωνίας καὶ ἐπίθεσης ἐνάντια στοὺς ἀγχωμένους δανειολῆπτες, ποὺ ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο διαδέχονται στὴν ἐξέταση ἀπὸ τὴν ἕδρα γιὰ τὴν ὑπόθεσή τους.
Ἡ κάθε ὑπόθεση διαρκεῖ τὸ πολὺ 20 λεπτά. Ἡ πρόεδρος φωνάζει τὸ ὄνομα τοῦ αἰτοῦντος, ποὺ πρέπει νὰ πεῖ, εἴτε ὁ ἴδιος, εἴτε διαμέσου τοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου του, ἂν παρίσταται ἢ ὄχι καὶ μετὰ τὰ ὀνόματα τῶν πιστωτῶν, ποὺ εἶναι ὅλες τράπεζες, Ἐθνική, Eurobank, Alphabank, Πειραιῶς, Citybank, Ἀγροτική, Ἐμπορική. Ἀπὸ αὐτὲς ἀπαντοῦν οἱ δικηγόροι ἂν....
παρίστανται. Ἂν ὄχι ἡ πρόεδρος φωνάζει «ἡ τράπεζα….. εἶναι ἀποῦσα».

Καὶ ξεκινοῦν οἱ ἐρωτήσεις. Ἡ ἕδρα εἶναι πολυβόλο. Ρωτάει συνεχῶς γιατί καὶ πῶς πῆρε τὸ δάνειο ὁ δανειολήπτης, μὲ ἐρωτήσεις ἐνοχλητικές, σὰν νὰ εἶναι ἔνοχος γιὰ κάτι. Ἡ ὅλη διαδικασία μοιάζει σὰν ἡ τράπεζα νὰ εἶναι ἐνάγουσα καὶ ὁ δανειολήπτης ὁ ἐναγόμενος, ποὺ πρέπει νὰ δικαιολογηθεῖ γιὰ τὴ φτώχειά του, γιατί ὅλα τα χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ σταμάτησε νὰ πληρώνει τὸ δάνειο δὲν ἔχει βρεῖ δουλειά, ποιὰ εἶναι ἡ κατάσταση στὴ ζωή του, ἐνῶ σὲ περιπτώσεις ποὺ ἔχει ἀκίνητη περιουσία πέρα ἀπὸ τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ ἀκίνητο, ἡ ἐπίθεση εἶναι εὐθεία. «Γιὰ ποιὸ λόγο αἰτεῖται νὰ ἑξαιρεθεῖ ἡ ἀκίνητή του περιουσία ἀπὸ τὴν ἐκποίηση καὶ δὲν τὴ δίνει στὴν τράπεζα γιὰ νὰ ἐξοφλήσει τὸ ποσὸ τοῦ δανείου».

Πόσα προστατευόμενα μέλη ἔχει, σὲ τί κατάσταση ὑγείας εἶναι αὐτά, ἂν ἔχει βρεῖ δουλειά, μὲ πόσα χρήματα ζεῖ (πολλὲς φορὲς πρέπει νὰ δικαιολογηθεῖ γιατί ζεῖ μὲ πάνω ἀπὸ 400 εὐρὼ τὸ μήνα, τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας σύμφωνα μὲ τὴ Eurostat εἶναι περίπου 1000€, ἀλλὰ αὐτὸ φαίνεται νὰ μὴν τὸ λαμβάνει ὑπόψη τοῦ τὸ δικαστήριο…), ἂν ὅλο το διάστημα μέχρι νὰ ἐκδικαστεῖ ἡ ὑπόθεσή του ἔδινε τὶς δόσεις καὶ ἂν εἶχε βρεῖ δουλειὰ στὸ ἐνδιάμεσο γιατί δὲν πῆγε στὴν τράπεζα νὰ τῆς δώσει μέρος τοῦ μισθοῦ τοῦ (μιλᾶμε γιὰ μισθοὺς 800€ καὶ κάτω) παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ δικαστήριο τοῦ εἶχε δώσει προσωρινὴ διαταγὴ μὲ ἕνα ἐλάχιστο ποσὸ μέχρι τὴν ἐκδίκαση τῆς προσφυγῆς. Ἡ πρόεδρος δὲ λαμβάνει ὑπόψη τὴν προσωρινὴ διαταγὴ καὶ ρωτάει τοὺς δανειολῆτπες συνεχῶς καὶ καταιγιστικά, κι ὅλα αὐτά σε 20 λεπτά, μέχρι νὰ ἔρθει ἡ σειρὰ τοῦ ἑπόμενου. 20 λεπτὰ ποὺ γιὰ τὸν καθένα μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὴ ζωή του. Τὰ δάνεια ἔχουν γίνει διπλάσια ἢ τριπλάσια ἀπὸ τοὺς τόκους καὶ τὶς ὑπερημερίες καὶ ὁ δανειολήπτης κινδυνεύει μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου νὰ βρεθεῖ ἄστεγος.

Κάποια στιγμὴ φτάνει καὶ ἡ ὑπόθεση μιᾶς δανειολήπτριας γύρω στὰ 35-40 σὲ ἡλικία. Εἶχε πάρει δάνειο πρὶν ἀπὸ καμιὰ δεκαριὰ χρόνια γιὰ νὰ ἀνοίξει μαζὶ μὲ μιὰ συνεργάτιδά της μιὰ ἰδιωτικὴ ἐπιχείρηση ὑγείας. Ἀγόρασαν τὸν ἐξοπλισμὸ καὶ νοίκιασαν τὸ χῶρο, ὡστόσο κάποια στιγμὴ ἡ συνεργάτιδά της ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν ἐπιχείρηση, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ δανειολήπτρια ἀπὸ μόνη της νὰ μὴ μπορεῖ νὰ συνεχίσει, ἐνῶ ὁ ἐξοπλισμὸς εἶχε ἀγοραστεῖ καὶ πολλὰ χρήματα εἶχαν δαπανηθεῖ στὸ ὄνομά της. Μετὰ τὸ κλείσιμο τῆς ἐπιχείρησης, τῆς ἔμεινε τὸ δάνειο, τὸ ὁποῖο κάποια στιγμὴ δὲ μποροῦσε πλέον νὰ ἀποπληρώσει μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταστεῖ κόκκινο καὶ μετὰ ἀπὸ χρόνια νὰ αἰτηθεῖ νὰ μπεῖ στὸ νόμο Κατσέλη καὶ ἔτσι ἡ ὑπόθεση νὰ φτάσει στὸ ἀκροατήριο. Στὸ ἐνδιάμεσο χρονικὸ διάστημα αὐτὴ ἡ γυναίκα ἔχει παντρευτεῖ καὶ ἔχει κάνει δύο παιδιὰ καὶ σήμερα ἐργάζεται καὶ αὐτὴ καὶ ὁ σύζυγός της, ἐνῶ τὸ μοναδικό της ἀκίνητο εἶναι ἡ κατοικία τῆς οἰκογένειας, ποὺ ἡ δανειολήπτρια αἰτεῖται ἀπὸ τὸ δικαστήριο νὰ ἑξαιρεθεῖ ἀπὸ τὴν ἐκποίηση.

Ἡ πρόεδρος ὅπως καὶ πρὶν εἶναι καταιγιστικὴ στὶς ἐρωτήσεις της, τὶς ὁποῖες ἡ αἰτοῦσα ἀπαντάει, πολλὲς φορὲς τὴν ἴδια ἐρώτηση μὲ ἄλλο τρόπο διατυπωμένη. Ὥσπου φτάνει καὶ στὸ θέμα τῆς σημερινῆς οἰκογενειακῆς της κατάστασης, ὅπου ἀκολουθεῖ ὁ ἑξῆς διάλογος ποὺ εἶναι χαρακτηριστικός:

Πρόεδρος: Σήμερα ἔχετε παιδιά;
Αἰτοῦσα: Μάλιστα, δύο.
Πρόεδρος: Τί ἡλικίες;
Αἰτοῦσα: Δυόμιση χρονῶν τὸ ἕνα καὶ ὀκτὼ μηνῶν τὸ ἄλλο.
Πρόεδρος: Καὶ ἐσεῖς, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι χρωστούσατε στὴν τράπεζα, ἀποφασίσατε νὰ μείνετε ἔγκυος καὶ νὰ κάνετε παιδιά;

…………………….

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν πρόεδρο τοῦ δικαστηρίου δικαίωμα γιὰ νὰ κάνουν παιδιὰ ἔχουν μόνο αὐτοὶ ποὺ δὲ χρωστοῦν πουθενά! Εἶναι ἕνα ἐπιχείρημα χαρακτηριστικό του τρόπου ποὺ γίνεται ἡ ἐξέταση τῶν ὑποθέσεων καὶ τῶν δυνατοτήτων ποὺ δίνει ὁ νόμος Κατσέλη, ὅπως ἔχει σήμερα τροποποιηθεῖ δύο φορὲς ἀπὸ τὶς μνημονιακὲς κυβερνήσεις, προκειμένου νὰ βάλουν στὸ χέρι τὴ λαϊκὴ περιουσία. Οἱ οἰκογένειες μὲ παιδιὰ ὑποτίθεται ἔχουν μεγαλύτερη προστασία καὶ συναισθηματικὰ αἰτοῦνται τὴν ἐξαίρεση τῶν κατοικιῶν τους ἀπὸ τὴν ἐκποίηση, γιατί εἶναι κοινωνικὰ ἀνάλγητο νὰ μείνει μιὰ ὁλόκληρη οἰκογένεια ἄστεγη, κυρίως ὅταν ὑπάρχουν καὶ μωρὰ παιδιά. Ἡ πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου γνωρίζοντας αὐτὸ καὶ δρώντας σὰν αὐθεντικὴ ἐκπρόσωπος τῶν συμφερόντων τῆς τράπεζας ρώτησε τὴ δανειολήπτρια σὰν νὰ εἶχε μὲ δόλο προβεῖ στὴν κοινωνικὰ ἐπαίσχυντη πράξη νὰ μείνει ἔγκυος προκειμένου νὰ γλυτώσει τὸ χρέος πρὸς τὴν τράπεζα (!!!).

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο ὁ δικηγόρος τῆς δανειολήπτριας ἐξεμάνη καὶ τὴ ρώτησε νὰ ἐξηγήσει στὸ δικαστήριο ἂν μία σχέση ἑνὸς ἀνθρώπου, τόσο σημαντικὴ ἔτσι ὥστε νὰ ὁδηγήσει στὴ δημιουργία οἰκογένειας καὶ παιδιῶν, θὰ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι τὸ μόνο κριτήριο γιὰ τὴ δημιουργία της θὰ ἦταν τὸ χρέος πρὸς κάποιον τρίτο. Ἡ δανειολήπτρια ἀπάντησε φυσικὰ ὄχι, ἐνῶ ἡ πρόεδρος ἐκνευρίστηκε. Στὴν ἐρώτηση τῆς προέδρου πρὸς τὴ δικηγόρο τῆς τράπεζας, ἂν εἶχε ἐρωτήσεις νὰ κάνει πρὸς τὴ μάρτυρα, ἐκείνη ἀπάντησε μὲ ἀπόλυτη εἰλικρίνεια «Ὄχι κυρία πρόεδρε, μὲ καλύψατε πλήρως ἐσεῖς».

Ἕνα ἀπὸ τὰ περιστατικὰ καθημερινῆς τρέλας στὶς αἴθουσες τῶν Εἰρηνοδικείων, ὅπου κάποιοι δικαστὲς ὑπερασπίζονται μὲ σθένος τὸ δικαίωμα τῶν τραπεζῶν νὰ πάρουν τὰ πάντα. Καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ περιστατικὰ ποὺ ἀποδεικνύεται ἐμπράκτως ὅτι οἱ γελοιότητες περὶ προστασίας τῆς πρώτης κατοικίας ποὺ ἐκφέρονται ἀπὸ τὶς πηγὲς τοῦ Μαξίμου εἶναι ἁπλῶς κουραφέξαλα.

Οἱ κατοικίες ὅλων βρίσκονται στὸ στόχαστρο, ἐνῶ οἱ τράπεζες προστατεύονται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ποὺ τοὺς κάνει πλάτες, ὅπως τὴν περίοδο τῆς κατοχῆς οἱ κυβερνήσεις τῶν δωσιλόγων ἔκαναν πλάτες στοὺς κατακτητὲς γιὰ νὰ πλουτίσουν προσωπικά. Χρόνια μετὰ τοὺς εἴδαμε νὰ ἀποτελοῦν τὸν κορμὸ τοῦ μετεμφυλιακοῦ κράτους.

3 σχόλια:

 1. Νά καταρεύσουν,μαζί μέ τό σύστημα πού στηρίζει τίς τράπεζες,νά ἡσυχάσουμε......Ἀμήν.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να σας στειλω κ την δικη μου να γελασετε? Οπου στην ουσια με δικασαν επειδή εκανα δευτερο παιδι?κ απέρριψαν την αίτηση μοθ για νομο Κατσέλη κ ας ειμαστε κ οι δυο ανεργοι....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΥΔΕΙΣ ΕΧΕΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ.
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΤΙ ΄΄ΠΑΙΖΕΙ΄΄ ΕΙΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΕΝΤΟΛΕΣ.
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 11.000 ΕΥΡΩ.
  ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.500 ΕΥΡΩ.
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΕΦΤΑΣΕ 19.000ΕΥΡΩ.
  ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΒΓΑΛΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ 150 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ.
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΡΤΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΤΟΚΟΙ ΕΙΝΑΙΙ ΑΥΤΟΙ ΟΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΣΑΝ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.