11 Δεκ 2017

Μόσχα: «ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη δὲν εἶναι πανορθόδοξη, οὔτε οἱ ἀποφάσεις της μποροῦν νὰ γίνουν ἀποδεκτές, ὡς μὴ ἐκφράζουσες πανορθόδοξη ὁμοφωνία»!

Πάντες πλν Φαναρίου καὶ Ἀθηνν
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Στὶς 4 Δεκεμβρίου 2017 κορυφώθηκαν στὴ Μόσχα οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἐκεῖ Πατριαρχείου καὶ στὴ μνήμη τῶν ὑπὸ τὸ ἀθεϊστικὸ καὶ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς τῶν μπολσεβίκων Νεομαρτύρων.
Κορυφώθηκαν μὲ Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία συμμετέσχον πάντες οἱ Πατριάρχες καὶ οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Πατριαρχῶν Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας. Πάντες πλὴν τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου. Δὲν ἔστειλαν οὔτε ἐκπρόσωπό τους.
Πρὸ καιροῦ εἴχαμε γράψει γιὰ τὸν προβληματισμὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς αὐλῆς του, ἂν ἔπρεπε νὰ συμμετάσχει ἢ ὄχι στὶς ἐκδηλώσεις τῆς Μόσχας. Τελικὰ ἐπεκράτησε...
ἡ ἄποψη νὰ μὴ συμμετάσχει. Καὶ ἐπικράτησε γιατί, ὅπως μᾶς ἐλέχθη, ὁ κ.  Βαρθολομαῖος δὲν συγχωρεῖ στὸν Πατριάρχη τῆς Μόσχας τὸ ὅτι, μὲ τὴν ἀπουσία του, «σαμποτάρισε» τὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη. 

Τὸν θεωρεῖ ἐπίσης ὑπαίτιο γιὰ τὴν ἀπουσία ἀπὸ αὐτὴν τῶν ἄλλων τριῶν Πατριαρχείων, Ἀντιοχείας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας. «Θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Κύριλλο μόνον ὅταν ζητήσει ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη δημοσίως συγγνώμη γιὰ τὴν ἀπουσία του ἀπὸ τὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη», μᾶς εἶπε ἄνθρωπος τοῦ Φαναρίου. Ἂν ἰσχύει ὁ λόγος αὐτός, θυμίζει τὸν Πάπα Γρηγόριο Ζ΄, τὸν Αὐτοκράτορα Ἐρρίκο Δ΄ καὶ τὸν πύργο τῆς Κανόσα.... «Αὐτὸ ποτὲ δὲν θὰ γίνει» διαβεβαιώνει τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. «Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ὀφείλει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς γιὰ τὴ στάση καὶ τὴ νοοτροπία του».

Ἡ ἀπουσία τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἀπὸ τὴ Μόσχα προκάλεσε ἀρνητικὰ σὲ βάρος του σχόλια ἀπὸ τοὺς ἄλλους Πατριάρχες καὶ Προκαθημένους τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ποὺ παρέστησαν στὶς ἐκδηλώσεις. Θεωρήθηκε ὅτι ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν συμβάλει στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀντὶ νὰ μεταβεῖ στὴ Μόσχα καὶ νὰ προστεῖ τῶν ἐκδηλώσεων,  γιὰ νὰ δείξει στὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα τί σημαίνει ἁγιότητα καὶ ψυχικὴ ἀνωτερότητα καὶ ἔμπρακτα νὰ διδάξει τὴν ταπείνωση καὶ τὴ χριστιανικὴ ἀγάπη, προτίμησε νὰ ἐπιδείξει ἔναντι τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ρεβανσισμό, ἀλαζονεία καὶ πεῖσμα.

Οἱ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας εἶναι ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις. Μὲ τὴν παρουσία στὴ Ρωσικὴ πρωτεύουσα ὅλων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οὐσιαστικὰ πλὴν αὐτοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀπέδειξαν ὅτι ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη δὲν εἶχε κανένα ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα γι’ αὐτό. Ἀντίθετα, μὲ τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ γενέθλια τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου καὶ γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 100ετίας ἀπὸ τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Πατριαρχείου, πέτυχαν νὰ δείξουν ὅτι συμβάλλει στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὅτι ὅλες οἱ κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες συμβαδίζουν μαζί του, πλὴν τοῦ Φαναρίου, ποὺ ἔτσι φάνηκε ἀπομονωμένο.

Οἱ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, πιὸ συγκεκριμένα,  πέτυχαν νὰ συλλειτουργήσει ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας μὲ τὸν Πατριάρχη  Ἱεροσολύμων. Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ συλλειτούργησαν οἱ Προκαθήμενοι τῶν δύο πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων, μετὰ τὴ διακοπὴ τῆς μεταξύ τους κοινωνίας, ποὺ ἀποφάσισε ὁ Ἀντιοχείας, λόγω τῆς ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροσολύμων  ἱδρύσεως Μητροπόλεως στὸ Κατάρ. Πέτυχαν νὰ παραστεῖ ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας, ποὺ δὲν εἶχαν, λόγω Μολδαβίας, τὶς καλύτερες τῶν σχέσεων. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου στὴ Ρουμανία βοήθησε στὴν προσέγγισή τους. Πέτυχαν νὰ παραστοῦν, ἔστω καὶ μὲ ἀντιπρόσωπο, οἱ Πατριάρχες Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας, ποὺ ἔχουν ἐσωτερικὰ προβλήματα καὶ ὁ Γεωργίας ἐπὶ πλέον δέχεται πιέσεις νὰ διατηρεῖ ψυχρὲς σχέσεις μὲ τὴ Μόσχα, λόγω τῆς Ὀσσετίας καὶ τῆς Ἀμπχαζίας. Πέτυχαν ὁ Ἀλεξανδρείας, ὡς προεστῶς τῆς λατρευτικῆς συνάξεως, νὰ ἐκφωνήσει λόγο – ὕμνο γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Ὅπως εἶπε τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας «τυγχάνει τῆς ἀδιαπτώτου πνευματικῆς συναντιλήψεως τῆς Ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας». Πέτυχαν συμπερασματικά,, ἀπὸ ἀπόψεως ἐκκλησιαστικῆς γεωστρατηγικῆς, νὰ φανεῖ παράγοντας ἑνότητας γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους.

Σημειώνεται ὅτι τὶς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ συγκέντρωση τῶν Πατριαρχῶν καὶ τῶν Προκαθημένων στὴ Μόσχα εἶχε συνεδριάσει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Κατ’ αὐτὴν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἰλαρίων παρουσίασε τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης τῶν ντοκουμέντων τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Κατὰ τὴν παρουσίαση σημείωσε ὅτι ἡ ἀποτυχία τῆς παρουσίας ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν στὴν Κρήτη ὀφείλεται στὸ ὅτι τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 τὸ Φανάρι κατήργησε τὴν ἀρχὴ τῆς ὁμοφωνίας, τὴν ὁποία εἶχαν ἀποφασίσει οἱ Προκαθήμενοι στὴν Κωνσταντινούπολη. Καὶ ἀφοῦ ἐξήγησε τοὺς λόγους τῆς διαφωνίας καὶ ἀπουσίας τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας σημείωσε: «Τὸ παγκόσμιο πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν ἐκπροσωπήθηκε στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ἡ Ἁγία Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴ συνεδρίασή της, στὶς 15 Ἰουνίου 2016 ἀποφάσισε οτι “ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς πανορθόδοξη, οὔτε οἱ ἀποφάσεις αὐτῆς μποροῦν νὰ γίνουν ἀποδεκτές, ὡς μὴ ἐκφράζουσες πανορθόδοξη ὁμοφωνία”».

Στὴν ἐνημέρωση τῆς Ἱεραρχίας ὁ κ. Ἰλαρίων σημείωσε ἀκόμη ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη γιὰ τὴ Διασπορὰ πρέπει νὰ συζητηθεῖ σὲ πανορθόδοξο ἐπίπεδο καὶ πὼς στὸ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ὁ ὑπόλοιπος χριστιανικὸς κόσμος» δὲν ὑπῆρξε ὁμοφωνία μεταξὺ τῶν συμμετασχόντων. Ὅπως εἶπε, 21 συμμετασχόντες ἀπὸ τοὺς 161 δὲν ὑπέγραψαν τὸ σχετικὸ κείμενο, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 17 ἤσαν ἀπὸ τοὺς 25 ἐκπροσώπους τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας. Ἄφησε ἀκόμη μίαν ὑπόνοια ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης δὲν ἦταν ξεκάθαρη ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς πολιτικῆς ἑνώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Θετικὴ ἐξέλιξη γιὰ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία εἶναι καὶ ἡ αἴτηση τοῦ «Πατριάρχου Οὐκρανίας» καὶ πρώην Μητροπολίτου Κιέβου Φιλαρέτου νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ εὐχαριστιακὴ κοινωνία τῶν ὑπ’ αὐτὸν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας μὲ τὴν «μητέρα Ρωσικὴ Ἐκκλησία». Ἂν συμβεῖ αὐτὸ βελτιώνεται καὶ ἐνισχύεται ἡ θέση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας ἔναντι τῶν πιέσεων ποὺ δέχεται ἀπὸ τὴν Οὐκρανικὴ κυβέρνηση καὶ ἀποδυναμώνεται τὸ ὅπλο, ποὺ ἐπισείει τὸ Φανάρι, νὰ ἀνακηρύξει μονομερῶς τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία.  

Ἡ ἀπουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς Μόσχας πέρασε ἀπαρατήρητη. Γιὰ νὰ δικαιολογηθεῖ ἡ ἀπουσία του ἐλέχθησαν δύο ἐκδοχές. Ἡ μία ἦταν γιὰ νὰ μὴν προκαλέσει περαιτέρω ἔνταση στὴ σχέση του μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο. Αὐτὴ ἀπορρίφθηκε ἀσυζητητί, μὲ τὴν ἁπλὴ λογικὴ ὅτι χειρότερες δὲν μποροῦν νὰ γίνουν μετὰ τὴν ἀγωγή, ποὺ ἔχει καταθέσει σὲ βάρος τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου, γιὰ τὸ κτῆμα Προμπονὰ καὶ τὸν ἐντὸς αὐτοῦ  Ναὸ καί, ἐν πάση περιπτώσει, πῆγαν ὅλοι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι (Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων, Κύπρου, Ἀλβανίας).

Ἡ δεύτερη ἐκδοχὴ ἦταν ὅτι προτιμᾶ νὰ βρίσκεται ἀνάμεσα σὲ φίλους καὶ οἰκείους στὴν Ἀθήνα, στὴ Ζάλτσα καὶ στὰ Οἰνόφυτα, παρὰ ἀνάμεσα στοὺς Πατριάρχες καὶ στοὺς Προκαθημένους. Στὴν ἐκδοχὴ αὐτὴ ὑπῆρξε  τὸ σχόλιο ὅτι εἶναι προσβλητικὴ πρὸς ὅλους ὅσοι ἔκαμαν τὸν κόπο καὶ μετέβησαν στὴ Μόσχα, μὲ τὴν προσθήκη ὅτι ἡ πρωθιεραρχικὴ εὐθύνη καὶ τὰ καλῶς ἐννοούμενα πνευματικὰ καὶ ποιμαντικὰ ὀφέλη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπιβάλλουν τὴν παρουσία τους σὲ πανορθόδοξες συνάξεις. Σημειώνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος παλαιότερα ἦταν ἡ πιὸ προβεβλημένη, ἡ πιὸ ζωντανή, ἡ πιὸ ἐλεύθερη, ἡ μὲ μεγαλύτερο ἱεραποστολικὸ ἔργο Ἐκκλησία, παράδειγμα γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες.-

14 σχόλια:

 1. ...δυστυχως
  Ο Μοσχας εχει δικιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι Φαναριώτες αυτές τις μέρες θα έχουν υψηλή πίεση μετά τις κινήσεις και πράξεις του Πατριαρχείου της Ρωσίας...
  Ταπεινωθηκαν σφόδρα, αλλά τους ήταν απαραίτητο γιατί πολύ ψηλά τον έχουν σηκώσει τον αμανε και σκανδαλιζουν καθημερινά με τα οικουμενιστικα τους έκτροπα χιλιάδες πιστούς, οι οποίοι έχουν γρηγορουσα εκκλησιαστική συνείδηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Υπογραμμιζω και επαυξανω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ας διαβασει προσεκτικα το Πηδαλιο ο Βαρθολομαιος
  Ο νεος οικουμενικος ειναι δικαιωοματικα ο Μοσχας
  Δ οικ.συνοδος Κανων ΚΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. > Στὶς 4 Δεκεμβρίου 2017 κορυφώθηκαν στὴ Μόσχα οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἐκεῖ Πατριαρχείου καὶ στὴ μνήμη τῶν ὑπὸ τὸ ἀθεϊστικὸ καὶ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς τῶν μπολσεβίκων Νεομαρτύρων. [...] Πάντες πλὴν τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου. Δὲν ἔστειλαν οὔτε ἐκπρόσωπό τους.

  Καλά, είναι γνωστό ότι οι αρχιερείς μας εδώ στην Ελλάδα είναι "αριστερούληδες" πλέον. Τι ζητάνε σε τέτοια "αριστεροφοβική" εκδήλωση;


  > Οἱ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, πιὸ συγκεκριμένα, πέτυχαν νὰ συλλειτουργήσει ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας μὲ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων.

  Πατριάρχης Ιεροσολύμων δεν είναι ο Ειρηναίος;
  Ο άλλος λαθρο-πατριάρχης δεν είναι;
  Γιατί τον αποκαλούν όλοι πατριάρχη;


  > Ἡ ἀπουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς Μόσχας πέρασε ἀπαρατήρητη.

  Καλά! Εδώ εμείς οι Έλληνες ακόμα δεν έχουμε παρατηρήσει ότι υπήρξε διαδοχή του Χριστοδούλου από τον Ιερώνυμο! Φαντάζει σαν να μην έχουμε πλέον αρχιεπίσκοπο στην Ελλάδα, μετά από την κοίμηση του Χριστοδούλου - ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του!
  Και να πήγαινε, η παρουσία του απαρατήρητη θα ήταν...


  Αυτά είναι καλά νέα γενικά.
  Δυστυχώς, δεν απαλλαχθήκαμε από τους αιρετικούς, αλλά μάλλον οι Ρώσσοι θα πάψουν τις έντονες αιρετικές ενέργειες προς χάριν συμφερόντων τους.
  Θα έλεγα να τους κάνουμε την "τρίτη Ρώμη" που επιθυμούν να γίνουν, με όρο να κάνουν εκκαθάριση στο εκκλησιαστικό τοπίο. Μεταξύ αμερικανοκίνητων, αηδιαστικών, αντίχριστων και αριστεριζώντων "αγίων" και "μεγάλων" "συνόδων" "της Ορθοδόξου Εκκλησίας" και μιας Ρωσσίας που έχει τα πρωτεία τιμής στην Ορθοδοξία, μάλλον θα διάλεγα το 2ο, μιας και είμαι απίστευτα αλλεργικός και αηδιασμένος ήδη από το 1ο, το οποίο δε λέει να φύγει από τα μυαλά των Ελλήνων επισκόπων μας χωρίς ένα γερό ταρακούνημα...
  Και ποιος ξέρει... Ίσως οι Ρώσσοι και οι λοιποί Σλάβοι συγκαλέσουν (κάτω από την πίεση του πιστού λαού τους και λόγω συμφερόντων) Οικουμενική Σύνοδο που θα καταδικάσει την κολυμπάριο, μαζί με τον Οικουμενισμό και τους οικουμενιστές "επισκόπους" μας. Γιατί αλλιώς, και ειδικά από τους δικούς μας "πατριάρχες", δεν μας βλέπω να γίνεται σύγκληση τέτοιας Συνόδου ποτέ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μη γελιέσαι φίλε, ούτε η Ρωσία έχει παραδοσιακές θέσεις ενάντια στον οικουμενισμό. Απλώς έχει αρκετό τοπικισμό και επιθυμία για "πρωτείο", και δεν χάνει την ευκαιρία σε κάθε στιγμή, να υποσκάπτει το οικουμενικό πατριαρχείο. Γενικά, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Το μόνο καλό εν τέλει, είναι που δεν έχουν μεταξύ τους συμφωνία, με αποτέλεσμα να μη μπορούν σε οικουμενικό και συνοδικό επίπεδο, να "περάσουν" την κάθε αιρετική και αλλοτριωτική κακοδοξία ή καινοτομία τους...

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος12 Δεκεμβρίου 2017 - 12:34 π.μ.12 Δεκεμβρίου 2017 στις 10:40 μ.μ.

   @Ανώνυμος12 Δεκεμβρίου 2017 - 3:11 μ.μ.

   Το γνωρίζω και το αναφέρω σε αυτά που γράφω έμμεσα, αλλά από την άλλη να σκεφτούμε τα εξής:

   1) Από αυτούς που αντέδρασαν ουσιαστικά στην κολυμπάριο (λαός και κλήρος), η συντριπτική πλειοψηφία ήταν από σλαβικούς λαούς της ανατολής (π.χ. Σέρβοι, Ρουμάνοι, κ.α. - από όσο γνωρίζω τουλάχιστον). Μπορεί αυτοί να καθοδηγήθηκαν μερικώς από δικούς μας ανθρώπους, αλλά δεν παύουν να αποτελούν το πιο σε εγρήγορση κομμάτι της Εκκλησίας (πιθανότατα να είναι και το πιο υγιές κομμάτι).

   2) Είναι πασιφανές ότι τόσο ο Οικουμενισμός, όσο και άλλες ασθένειες όπως ο μασονισμός και η θεοσοφία έχουν στήσει κάστρα ολόκληρα στην δύση και στην ευρώπη και προσπαθούν να κατακτήσουν και την ανατολή. Το τι γίνεται στην Ελλάδα φάνηκε από την ουσιαστικά ανύπαρκτη αντίδραση στην κολυμπάριο - για να μη μιλήσουμε και για τους αντιπερισπασμούς που παίχτηκαν... Είναι λογικό το "κέντρο" της Ορθοδοξίας να βρίσκεται σε χώρα που δεν έχει καταληφθεί εντελώς από αυτά. Γνωρίζω ότι ο Κύριλλος είναι οικουμενιστής, αλλά τουλάχιστον δεν θυσιάζει τα πάντα (π.χ. την ίδια του την χώρα) προκειμένου να πετύχει μια "ένωση" της κακιάς ώρας. Για τους δικούς μας, έχοντας δει τι θυσιάστηκε τελευταία και πόσο νοιάστηκαν, έχω τις αμφιβολίες μου...

   3) Τελευταία, πολλά στραβά και τραγικά γίνονται στην Εκκλησία της Ελλάδος. Είτε είναι οι ανωμαλίες που ξεστομίζει ξεδιάντροπα ο οικουμενικός και οικουμενιστικός "πατριάρχης", είτε οι πράξεις του, είτε αυτό το τραγικό που έγινε με τον Πατριάρχη Ειρηναίο στα Ιεροσόλυμα, είτε η στάση της ιεραρχίας της Ελλάδος σε διάφορα προβλήματα (στάση γλάστρας ή στάση νανουρίστρας), είτε τα χάλια τα μαύρα που έχει ο λαός μας και που συναντώνται και στα πρόσωπα των επισκόπων μας (με αποκορύφωμα τα πρόσωπα των "επισκόπων" του Πατριαρχείου). Με όλα αυτό το χάλι, θα ήταν καλό πιστεύω να χάσουμε τα πρωτεία, μπας και έτσι συνέλθουμε. Φαίνεται να είναι το μόνο ή από τα λίγα που ενδιαφέρουν τους επισκόπους μας, έτσι κι αλλιώς. Σε όλα τα άλλα δε δίνουν μία. Αν το χάσουν, ίσως πουν να συνέλθουν. Εξάλλου, δε θα πληγεί ούτε η Ορθοδοξία από αυτό, ούτε η χώρα μας. Ο εγωισμός μας μόνο.

   4) Ίσως είναι και αυτό που αναφέρει ο Ανώνυμος παραπάνω με το: "Δ οικ.συνοδος Κανων ΚΗ". Δεν το έχω ψάξει το θέμα πολύ όμως πάνω σε αυτό.


   Βέβαια, ο Θεός θα αποφασίσει εν τέλει.

   Διαγραφή
 6. Φιλοι μου δεν ειναι οικουμενικος πατριαρχης οποιος θελεις εσυ η εγω.
  Διαβασε 11 Δεκ 2017 9.34μμ να καταλαβης το σκεπτικο και τοτε πες μου ποιος ειναι ο πραγματικος, de facto, σημερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε μας βοηθάς όμως...
   Στείλε κανένα λινκ και κανέναν αριθμό σελίδας...

   https://greekdownloads.wordpress.com/2013/08/01/%CF%80%CE%B7%CE%B4%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BD/
   σελ. 172

   Είναι απίστευτο που δεν υπάρχουν αυτά τα κείμενα σε μια ηλεκτρονική μορφή της προκοπής. :|

   Διαγραφή
  2. Σελ 116-118
   Διαβασε προσεκτικα
   Ποια πολις σημερα εχει τον κοσμικον αρχοντα των ορθοδοξων
   Αθηνα η κωνλις η μοσχα
   Εκει ειναι οικουμενικος
   Δηλ στην μοσχα διπλα στον πουτιν

   Διαγραφή
 7. Ἄ ς μήν εἴμαστε ἐπιπόλαια εὐκολόπιστοι....Ἄς προσπαθήσουμε νά βλέπουμε πιό πέρα ἀπό τήν ...μύτη μας !!
  Κατάκριση Ἄκριτη,ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Όπως θέλετε de facto ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ είναι ο " Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης", χωρίς πρωτείον διοικητικόν ,αλλά έχων τα πρεσβεία τιμής διά το είναι αυτόν μετά τον Ρώμης, ο οποίος κι εκείονς είναι πρώτος μεταξύ ίσων κι όχι "αλάθητος με διοικητικόν πρωτείον ", όπως επιθυμεί. Αυτή είναι η τάξις της Εκκλησίας βάσει των Οικουμενικών Συνόδων. Τα άλλα είναι φληναφήματα και φρούδες ελπίδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.