16 Οκτ 2017

Ἠλεκτρονικὲς ἄδειες διαμονῆς γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες καθιερώνει τὸ ὑπουργεῖο Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς

Μία νέα ἠλεκτρονικὴ κάρτα ἀντικατέστησε τὸ γνωστὸ μέχρι σήμερα αὐτοκόλλητο ἀνανέωσης τῆς ἄδειας διαμονῆς γιὰ τοὺς πολίτες τρίτων χωρῶν ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα. Ἡ κάρτα, σὲ μέγεθος τραπεζικῆς κάρτας, περιλαμβάνει τὰ στοιχεῖα ταυτοποίησης τοῦ ἀλλοδαποῦ, τὰ στοιχεῖα ποὺ προσδιορίζουν τὸ καθεστὼς διαμονῆς του καὶ τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ κατόχου (φωτογραφία, δύο δακτυλικὰ ἀποτυπώματα καὶ ὑπογραφή). Παρουσιάζοντας τὴ Δευτέρα τὴν κάρτα σὲ συνέντευξη τύπου, ὁ ὑπουργὸς Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, Γιάννης Μουζάλας, τὴ χαρακτήρισε «μία τομή, μία τεράστια προσπάθεια, ὥστε νὰ βελτιώσουμε τὴ ζωὴ αὐτῶν ποὺ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια μένουν στὴν Ἑλλάδα». Ὁ κ. Μουζάλας ἄφησε αἰχμὲς κατὰ τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων, καθὼς «αὐτὸ εἶναι ἕνα ἔργο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ξεκινήσει τὸ 2008 καὶ νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ 2012, δηλαδὴ ὅταν ἡ χώρα ἦταν σὲ μία κανονικότητα. Ξεκίνησε καὶ τελείωσε τώρα ποὺ ἡ χώρα δὲν εἶναι σὲ κανονικότητα». Ὁ ἴδιος πρόσθεσε: «Ἡ χώρα εἶναι σὲ καλύτερη κατάσταση, ἀλλὰ αὐτὸ ἀπέχει ἀπὸ τὴν κανονικότητα. Καὶ αὐτὸ τὸ λέω γιατί ἄλλα κράτη καὶ εὐρωπαϊκὲς ὑπηρεσίες προσπαθοῦν νὰ... πείσουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα μπῆκε σὲ κανονικότητα καὶ αὐτὸ σημαίνει περικοπὲς σὲ χρήματα καὶ προσωπικό». Ἡ νέα ἠλεκτρονικὴ ἄδεια διαμονῆς διανέμεται ἀπὸ τις 20 Φεβρουαρίου 2017 καὶ ἔχει ἤδη παραδοθεῖ σὲ περισσότερους ἀπὸ 56.000 πολίτες τρίτων χωρῶν, ἐνῶ ἐπιπλέον 43.000 ἠλεκτρονικὲς ἄδειες βρίσκονται στὸ στάδιο τῆς ἔγκρισης ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες ἀλλοδαπῶν. Σύμφωνα μὲ τὸν ὑφυπουργὸ Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς,Γιάννη Μπαλάφα, συνολικὰ περισσότεροι ἀπο 600.000 οἰκονομικοὶ μετανάστες ζουν καὶ δουλεύουν στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἄλλοι 100.000-150.000 εἶναι μὴ καταγεγραμμένοι ἀλλοδαποί, τῶν ὁποίων ἡ φροντίδα εἶναι ἐπίσης ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας. Μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ κάρτα, παρατήρησε ὁ κ. Μπαλάφας, ἀντιμετωπίζονται φαινόμενα χρηματισμοῦ, διαφθορᾶς ἢ πλαστογράφησης, ἐνῶ ἁπλοποιεῖται καὶ ἡ διαδικασία ἀνανέωσης τῆς ἄδειας, ὅπως καὶ ὁ χρόνος ἔκδοσής της. Ἡ ἠλεκτρονικὴ ἄδεια ἀφορᾶ τὴ διαμονὴ γιὰ ἐργασιακοὺς λόγους, ἀνθρωπιστικοὺς λόγους, σπουδές, ἔρευνα καὶ ἐπαγγελματικὴ κατάρτιση, θύματα ἐμπορίας καὶ παράνομης διακίνησης, οἰκογενειακὴ ἐπανένωση καὶ τὶς ἄδειες μακρᾶς διάρκειας. Πίσω ἀπὸ τὴν κάρτα βρίσκεται ενα ὁλοκληρωμένο πληροφοριακὸ σύστημα, ἐξήγησε ὁ γενικὸς γραμματέας Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, Μιλτιάδης Κλάπας, ποὺ διασφαλίζει τὴν ἔκδοση ἑνὸς ἀσφαλοῦς τίτλου διαμονῆς καὶ τὴν ἀπαιτούμενη νομικὴ προσαρμογὴ στὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο. Σημειώνεται ὅτι μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ κάρτα τὸ ὑπουργεῖο Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς ὑλοποιεῖ τὴν ὑποχρέωση, ποὺ εἶναι κοινὴ σὲ ὅλα τὰ κράτη μέλη τῆς Ε.Ε., γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν ἀδειῶν διαμονῆς σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. Ὁ κ. Κλάπας διευκρίνισε ἐπιπλέον ὅτι ὅλες οἱ διαδικασίες τήρησης καὶ ἐπεξεργασίας βιομετρικῶν δεδομένων εἶναι σύμφωνες μὲ τοὺς περιορισμοὺς ποὺ θέτει ἡ ἑλληνικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία σὲ συνέχεια τῆς σχετικῆς γνωμοδότησης τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων. Γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς κάρτας τὸ ὑπουργεῖο Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς ἔχει διασυνδεθεῖ online μὲ 57 δημόσιες ὑπηρεσίες ὅλης της χώρας, ἐνῶ ἔχει προβλεφθεῖ καὶ ἡ διαλειτουργικότητα τῆς βάσης δεδομένων μὲ τὰ συναρμόδια ὑπουργεῖα καὶ ὑπηρεσίες, κυρίως τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ τοὺς ἀσφαλιστικοὺς φορεῖς. Στὸ ἔργο συγκαταλέγεται καὶ ἡ λειτουργία τοῦ Ἑνιαίου Σημείου Ἐπαφῆς (Single Point of Contact), δηλαδὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς ὑπηρεσίας ποὺ ἀπαιτεῖται ὥστε τὰ ἄλλα κράτη μέλη νὰ ἔχουν πρόσβαση στὰ στοιχεῖα τῆς ἄδειας διαμονῆς, κατόπιν σχετικῆς ἔγκρισης τοῦ κράτους ποὺ ἐκδίδει τὴν ἄδεια. Τὸ ἔργο κόστισε 2,1 ἑκατομμύρια εὐρὼ καὶ χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα τοῦ ΕΣΠΑ. Τὸ κόστος ἔκδοσης τῆς κάρτας γιὰ τὸν ὠφελούμενο ἀνέρχεται σὲ 16 εὐρὼ καὶ ἐξοφλεῖται μέσω ἠλεκτρονικοῦ παραβόλου. Τὸ κόστος περιλαμβάνει τὴν προμήθεια, ἐξατομίκευση, ἐκτύπωση καὶ ἀσφαλῆ διακίνηση τῆς κάρτας. Ἡ ἠλεκτρονικὴ ἄδεια παραλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερόμενους στὶς ὑπηρεσίες μίας στάσης τῶν Διευθύνσεων Ἀλλοδαπῶν καὶ Μετανάστευσης τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης τοῦ τόπου διαμονῆς τοῦ αἰτοῦντα ἢ στὴν ἁρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς τοῦ ὑπουργείου Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς. Ἑπόμενος στόχος τοῦ ὑπουργείου Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς εἶναι ἡ ὑλοποίηση μέσω ΕΣΠΑ δύο ἀκόμα ἔργων, ἡ δημιουργία ἑνὸς πλήρους γραφείου ἠλεκτρονικοῦ γραφείου ὑποστήριξης ἀλλοδαπῶν μὲ στόχο τὴν ψηφιοποίηση ὅλων τῶν ἀρχείων καὶ ἡ προετοιμασία τοῦ ὑπουργείου γιὰ τὴν ἀναβαθμισμένη ἔκδοση τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας ἐντὸς τῶν ἑπόμενων δύο ἐτῶν. 
(Μὲ πληροφορίες ἀπὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.