11 Οκτ 2017

Ἀναδίπλωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας σχετικὰ μὲ τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν

Τὸ Ὑπουργεῖο διὰ τοῦ Ἄγγελου Βαλλιανάτου, σχολικοῦ συμβούλου Θεολόγων, καλεῖ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς νὰ προσαρμόσουν τὸ μάθημα στὶς ἀνάγκες τῶν συγκεκριμένων παιδιῶν ποὺ ἔχει κάθε ἐκπαιδευτικός, νὰ χρησιμοποιήσουν  τὸ ὑλικὸ ποὺ ἔχουν συγκεντρώσει ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ νὰ κρατηθοῦν στὶς βιβλιοθῆκες τοῦ σχολείου ἀρκετὰ ἀντίγραφα ἀπὸ  τὰ παλαιὰ βιβλία.
Τὴν ἴδια στιγμὴ ὅμως μερίδα διευθυντῶν ἐπιδίδεται σὲ ψυχολογικὸ πόλεμο σὲ βάρος γονέων ἀκόμη καὶ μαθητῶν ποὺ ἐπιστρέφουν τὰ βιβλία.
Μὲ τὶς ὑπ’ ἀρίθμ. 1434/28-9-2017 Ὁδηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 2017-18 διευκρινίζεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὅτι:
“Το περιεχόμενο τοῦ Φακέλου Μαθήματος δεν εἶναι βιβλίο. Δηλαδή, δὲν θὰ πρέπει νὰ διδαχθεῖ ὡς δοκίμιο, ὅπου τα παιδιὰ θὰ διαβάσουν καὶ θὰ μάθουν κάτι, οὔτε καὶ θὰ ἐξεταστοῦν στὸ περιεχόμενό του. Το ὑλικὸ ποὺ βρίσκεται στοὺς Φακέλους Μαθήματος εἶναι προτεινόμενο καὶ βοηθητικό, ὥστε νὰ ἔχουμε κάτι κοινὸ στὰ χέρια μας γιὰ νὰ....

ἐργαστοῦμε μὲ τὰ παιδιὰ στὴν τάξη. Ἀπὸ τοὺς Φακέλους ἐπιλέγουμε ὅσα στοιχεῖα θεωροῦμε ὅτι μᾶς χρειάζονται, ἀγνοοῦμε τὰ ὑπόλοιπα. Ἐξίσου, οἱ «Ἰδέες γιὰ ἐργασίες καὶ δραστηριότητες» καὶ τὰ κείμενα σὲ ἔγχρωμο πλαίσιο εἶναι ἐνδεικτικά. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀρχίζει καὶ τελειώνει στὴν τάξη. Τὰ παιδιὰ μαθαίνουν ἀπὸ τὴ διαδικασία διδασκαλίας στὴν τάξη, δὲν ἀπομνημονεύουν κάτι“.

Σὲ ἄλλο σημεῖο τονίζεται: “Σὲ κάθε Θεματικὴ Ἑνότητα, στὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν, ὑπάρχουν πολὺ περισσότερα Προσδοκώμενα Μαθησιακὰ Ἀποτελέσματα, Βασικὰ Θέματα καὶ Προτεινόμενες Δραστηριότητες ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ χρειαζόμαστε γιὰ τὴ διδασκαλία μας. Βρίσκονται ἐκεῖ γιὰ νὰ ἐπιλέξουμε αναλογα μὲ τὰ παιδιὰ καὶ ἐμς καὶ ὄχι γιὰ νὰ τὰ ἐξαντλήσουμε.”
Εἶναι σαφὲς ἀπὸ τὰ παραπάνω ὅτι οἱ γονεῖς μποροῦν ἐλεύθερα νὰ ἐπιστρέψουν τοὺς φακέλους τῶν Θρησκευτικῶν πίσω καὶ νὰ ἀξιώσουν τὰ παιδιά τους νὰ διδαχθοῦν μόνο θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καθὼς καὶ νὰ μὴν ἀξιολογηθοῦν ἐπὶ τοῦ φακέλου ποὺ ἐπιστρέφουν. Ἀντίστοιχη ἐλευθερία παρέχεται καὶ στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ θὰ ἐπιλέξουν νὰ διδάξουν μόνο ὀρθόδοξες θεματικές.
Λάβαμε σειρὰ ἀπὸ καταγγελίες ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος πὼς κάποιοι διευθυντὲς σχολείων ἢ προϊστάμενοι ἐκπαίδευσης μὲ ὑπερβάλλοντα κομματικὸ ἢ ἄλλου εἴδους ζῆλο ἀσκοῦν ψυχολογικὴ πίεση σὲ γονεῖς ἐμποδίζοντάς τους νὰ ἐπιστρέψουν τοὺς φακέλους τῶν Θρησκευτικῶν. Προφασίζονται ἀπίστευτους ἰσχυρισμοὺς ὅπως δῆθεν λήξη τῆς προθεσμίας ἐπιστροφῆς (!!!), ὅτι εἶναι παράνομο νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ βιβλία, ὅτι οἱ μαθητὲς θὰ λαμβάνουν ἀπουσίες ἢ ὅτι θὰ λάβουν χαμηλὴ βαθμολογία καὶ θὰ ἀποκλεισθοῦν ἀπὸ τὴ διαδικασία ἐπιλογῆς τους γιὰ σημαιοφόροι. Προϊστάμενοι ἐκπαίδευσης σὲ τηλεοπτικὲς ἢ ραδιοφωνικὲς ἐκπομπὲς προσβάλλουν τοὺς γονεῖς ὡς “γραφικούς” καὶ “φανατισμένους”. Κάποιοι δὲ ἐκπαιδευτικοὶ (ἐλάχιστοι εὐτυχῶς) προχωροῦν σὲ ἀπομόνωση τῶν μαθητῶν ποὺ ἐπέστρεψαν τὰ βιβλία ἢ σὲ ἐπιδεικτικὴ ἐξέτασή τους σὲ μὴ ὀρθόδοξα θέματα.
Σύμφωνα καὶ μὲ τὶς ἀνωτέρω νέες διευκρινιστικὲς ὁδηγίες τοῦ Ὑπουργείου, εἶναι σαφὲς ὅτι βρίσκονται ἐκτὸς κάλυψης Ὑπουργείου. Πρόκειται γιὰ ἀπολύτως παράνομες πρακτικὲς ποὺ διώκονται πειθαρχικὰ ἀκόμη καὶ ποινικά. Συμβουλεύουμε τοὺς γονεῖς ποὺ ἀντιμετωπίζουν τέτοιες “μεθοδεύσεις” νὰ ἀπαιτοῦν γραπτὴ αἰτιολόγηση ἀπὸ τοὺς διευθυντὲς ἢ προϊσταμένους γιὰ ποιὸ λόγο ἀρνοῦνται νὰ παραλάβουν τὶς δηλώσεις ἐπιστροφῆς τοῦ φακέλου, παρὰ τὴ ρητὴ νομοθετικὴ πρόβλεψη τοῦ Κώδικα Διοικητικῆς Διαδικασίας. Οἱ παραβιάσεις διατάξεων τοῦ Κώδικα Διοικητικῆς Διαδικασίας ἐπισύρουν  πειθαρχικὲς εὐθύνες ἀκόμη καὶ ποινικές. Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς ἐλάχιστους ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ προσβάλλουν τὶς προσωπικότητες μαθητῶν τους, πρέπει νὰ ἐλεγχθοῦν τουλάχιστον πειθαρχικά. Θυμίζουμε δὲ τὴ γνωμοδότηση τοῦ Συνταγματολόγου κ. Γεωργίου Κρίππα σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ διδάσκουν ὡς θρησκειολογία  τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν διαπράττουν παράνομο προσηλυτισμό.
Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ καλοῦμε τὸ σύνολο τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων νὰ ἀναλάβουν τὴν ἐκκλησιαστική, συνταγματικὴ καὶ ἱστορική τους εὐθύνη καὶ νὰ ἀξιώσουν τὴν ἀνάκληση τοῦ νέου προγράμματος σπουδών  γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία, τόσο εὐαίσθητη ὀψίμως σὲ ζητήματα “αὐτοπροσδιορισμο”, ὀφείλει νὰ σεβαστεῖ τὴν ἰδιοπροσωπία μας  ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὀφείλει νὰ σεβαστεῖ τὸ Νόμο, τὸ Σύνταγμα καὶ τὶς Διεθνεῖς Συμβάσεις.                                                                      ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.