31 Αυγ 2017

Κοινὴ δήλωση Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου-Πάπα Φραγκίσκου μὲ ἀφορμὴ τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς γιὰ τὴ Φροντίδα τῆς Δημιουργίας»

Σχόλιο: Τὴν Παρασκευὴ 1 Σεπτεμβρίου θὰ γίνουμε μάρτυρες ἀκόμη ἑνὸς βήματος στὴν προσπάθεια «γεφύρωσης» τῶν σχέσεων ποὺ ἔχει ξεκινήσει μεταξύ του Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Δύσης. Οἱ δύο θρησκευτικοί ἡγέτες θὰ προβοῦν σὲ κοινὴ δήλωση ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (καθὼς μέχρι σήμερα ἐξέδιδαν μεμονωμένη διακήρυξη) μὲ ἀφορμὴ τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς γιὰ τὴ Φροντίδα τῆς Δημιουργίας» ὅπως ἔχει ὀνομαστεῖ καὶ καθιερωθεῖ ἀπὸ τὸ 1989.
Διαβάστε παρακάτω σὲ Ἀποκλειστικὴ Μετάφραση τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ τὴν εἴδηση ὅπως ἀναρτήθηκε στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου:

Ἡ 1η Σεπτεμβρίου τηρεῖται τόσο στὶς Καθολικὲς ὅσο καὶ στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς γιὰ τὴ Φροντίδα τῆς Δημιουργίας. Φέτος, οἱ ἡγέτες τῶν δύο Ἐκκλησιῶν θὰ ἐκδώσουν μία κοινὴ δήλωση ποὺ θὰ καλέσει ὅλους νὰ «κρατοῦν μία στάση σεβασμοῦ καὶ εὐθύνης ἀπέναντι στὴ δημιουργία». 

Τὴν Παρασκευή, ὁ Πάπας Φραγκίσκος καὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θὰ ἐκδώσουν ἕνα κοινὸ μήνυμα γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς γιὰ τὴ Φροντίδα τῆς Δημιουργίας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γενικῆς ὁμιλίας τὴν Τετάρτη, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀπευθύνθηκε...
σὲ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἐπιρροὴ γιὰ νὰ «ἀκούσουν τὴν κραυγὴ τῆς γὴς καὶ τὴν κραυγὴ τῶν φτωχῶν, ποὺ ὑποφέρουν περισσότερο λόγω τῆς ἀνισόρροπης οἰκολογίας». 



Ἡ ἡμέρα τῆς προσευχῆς θεσπίστηκε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 1989 ἀπὸ τὸν προκάτοχο τοῦ Βαρθολομαίου Πατριάρχη Δημήτριο A’. 



Τὸ 2015, ὁ προσωπικὸς ἀπεσταλμένος τοῦ Βαρθολομαίου, Μητροπολίτης Περγάμου Ιωαννης Ζηζιούλας, ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς στὴν παρουσίαση τῆς ἐγκυκλοπαίδειας ὁρόσημο Laudato si ', του Πάπα Φραγκίσκου γιὰ τὴν περιβαλλοντικὴ οἰκολογία. Στὸ ἔγγραφο, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐπαίνεσε τὸ ἔργο τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη γιὰ τὸ περιβάλλον. 

Ὁ Μητροπολίτης πρότεινε σὲ ὅλες τὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες νὰ ξεκινήσουν νὰ σηματοδοτοῦν τὴν ἡμέρα, σὰν μία οἰκουμενικὴ χειρονομία. 

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀμέσως ἀγκαλίασε τὴν ἰδέα καὶ ἀποφάσισε νὰ καθιερώσει τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς γιὰ τὴν Φροντίδα τῆς Δημιουργίας στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία τὸν ἴδιο χρόνο. 

Στὴν ἐπιστολή του μὲ τὴν ὁποία ἀνακοινώνει τὴν ἀπόφαση, ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶπε ὅτι ὁ ἐτήσιος ἑορτασμὸς θὰ προσφέρει στοὺς πιστοὺς καὶ τὶς κοινότητες μία εὐκαιρία νὰ ἐπαναδιαβεβαιώσουν τὸ προσωπικό τους κάλεσμα νὰ γίνουν ἀγωνιστὲς τῆς δημιουργίας, νὰ εὐχαριστήσουν τὸν Θεὸ γιὰ τὰ ὑπέροχα ἐργόχειρα ποὺ ἀνέθεσε στὴ φροντίδα μας, νὰ ἱκετεύσουν γιὰ τὴν προστασία τῆς δημιουργίας καθὼς καὶ τὴ χάρη του γιὰ τὶς ἁμαρτίες ποὺ διαπράττονται ἐναντίον τοῦ κόσμου στὸν ὁποῖο ζοῦμε. 

"Ὁ ἑορτασμὸς αὐτῆς τῆς Ἡμέρας, τὴν ἴδια ἡμερομηνία μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, θὰ ἀποτελέσει πολύτιμη εὐκαιρία γιὰ νὰ μαρτυρήσουμε τὴν αὐξανόμενη κοινωνία μας μὲ τοὺς ὀρθόδοξους ἀδελφούς μας", γράφει ὁ Πάπας ἐκείνη τὴν ἐποχή. "Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουν τὶς ἴδιες ἀποφασιστικὲς προκλήσεις, στὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἀνταποκριθοῦμε ἀπὸ κοινοῦ, προκειμένου νὰ εἴμαστε πιὸ ἀξιόπιστοι καὶ ἀποτελεσματικοί. Ἐλπίζω ὅτι αὐτὴ ἡ Ἡμέρα θὰ περιλαμβάνει κατὰ κάποιο τρόπο καὶ ἄλλες ἐκκλησίες καὶ ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες καὶ θὰ γιορτάζεται σὲ ἕνωση μὲ παρόμοιες πρωτοβουλίες τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ». 

Ἀπὸ τὴν ἀρχή, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἔχει σφυρηλατήσει ἕναν ἰσχυρὸ δεσμὸ μὲ τὸν Βαρθολομαῖο. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης συναντήθηκε μὲ τὸν παπὰ τὸν ἑπόμενο χρόνο, ὅταν ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερουσαλήμ, ὅπου ὑπέγραψαν κοινὴ δήλωση. 

Ἀργότερα τὸ 2014, ὁ Βαρθολομαῖος φιλοξένησε τὸν Πάπα Φραγκίσκο στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ οἱ δύο θρησκευτικοὶ ἡγέτες ἐπισκέφθηκαν μαζὶ πρόσφυγες στὸ ἑλληνικὸ νησὶ τῆς Λέσβου - ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὴν ἀκτὴ τῆς Τουρκίας - τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2016. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016, ὁ Βαρθολομαῖος συναντήθηκε μὲ τὸν Φραγκίσκο στὴν Ἀσίζη σὲ Εἰρηνευτικὸ συνέδριο. 

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2017, ὁ Πάπας Φραγκίσκος, ὁ Βαρθολομαῖος καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας - προσευχόταν μαζὶ στὸ Κάιρο τῆς Αἰγύπτου. 

Τὸ μήνυμα τῆς Παρασκευῆς θὰ εἶναι ἡ πρώτη κοινὴ δήλωση ποὺ θὰ σηματοδοτεῖ τὴν ἡμέρα ποὺ ἐξέδωσαν κοινὴ δήλωση οἱ ἡγέτες τῶν καθολικῶν καὶ ὀρθόδοξων κοινωνιῶν, ἐνῶ μέχρι σήμερα ὁ καθένας ἐξέδιδε δική του δήλωση. 




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.