19 Ιουλ 2017

Γιὰ χάρη τῆς Ἀλήθειας, ὁ ἐπίσκοπος ἵσταται ἐπὶ σκοπὸν κατὰ παντὸς ἀνεξαιρέτως!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης. Δάσκαλος Κιλκίς
     Εἶναι γνωστὴ καὶ πολυδιαφημισμένη  ἡ εἴδηση, πὼς ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔκανε, στὶς 30-6-2017, τὴν ἀσεβῆ καὶ ἀντιχριστῆ δήλωση, μέσω ἠλεκτρονικοῦ δικτύου, σχετικὰ μὲ τὸ θάνατο μιᾶς γυναίκας,  τὴν ὁποία ἐπαίνεσε, διότι πρωτοστάτησε στὴ νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων, δηλαδὴ στὴν διὰ νόμου δολοφονία ἀπροστάτευτων πλασμάτων. 
     Λίγες μέρες μετὰ ὁ ἴδιος ἐπισκέφθηκε μὲ περισσὸ θράσος καὶ πλήρη ἀφοβία - τί εἶχε νὰ φοβηθεῖ ἄλλωστε – τὸν Μητροπολίτη Σπάρτης, ὁ ὁποῖος τὸν καλοδέχτηκε, «θεωρώντας χρήσιμη τὴν ἐπίσκεψη καὶ τοῦ εὐχήθηκε δύναμη στὸ ἔργο του πρὸς ὄφελος τῆς πατρίδας». 
     Ἀπὸ τὴ μιὰ σκεφτόμαστε καὶ κάνουμε καλοπροαίρετη ὑπόθεση,  πώς, ἴσως ὁ Μητροπολίτης δὲν εἶχε ἐνημερωθεῖ ἀπὸ τοὺς συνεργάτες του γι` αὐτὴν τὴν  ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀντιευαγγελικὴ θέση τοῦ ἐπισκέπτη του καὶ γὶ` αὐτὸ δὲν ἀναφέρθηκε καθόλου στὸ θέμα. Φαίνεται βέβαια ἀπίθανη ἡ ἐκδοχὴ αὐτή.
     Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως ἀναρωτιόμαστε: Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν γνωρίζει ἕνας Μητροπολίτης τί λένε καὶ τί πιστεύουν οἱ πολιτικοὶ προύχοντες, ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ καταθέσει τὴν ὁμολογία τοῦ ἀπέναντι στὴν κάθε ἐκτροπή τους καὶ νὰ ἐλέγξει τὴν....
ὑποκρισία τους; Διότι ἐδῶ, ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀντιπολίτευσης, παίζεται τὸ παιχνίδι τῆς ἄκρας ὑποκρισίας. 
     Αὐτός, ποὺ ἐπαινεῖ τὸ ἔγκλημα καὶ τὸν ἐγκληματία, μπαίνει σὲ ἱεροὺς χώρους ὡς προβατόσχημος λύκος, ἀνερυθρίαστα καὶ ζητάει νὰ «εὐλογήσουν» τὸ ἔργο του. Εἶναι δυνατὸν νὰ εὐλογηθεῖ ἡ ἀνομία καὶ ἡ συναίνεση στὸ ἔγκλημα; Διότι ὁ ἴδιος ἔχει συνταχθεῖ καὶ μὲ ἄλλα παρόμοια κινήματα σοδομικὴς καὶ παρὰ φύσιν μορφῆς.
      Ἃς θυμηθοῦμε γιὰ τὴν ἀνάλογη περίπτωση ἀπὸ τὴν ἱστορία τὸν ἐπίσκοπο Μεδιολάνων (Μιλάνου) ἅγιο Ἀμβρόσιο. Ποιὰ στάση κράτησε ἀπέναντι στὸν αὐτοκράτορα, ὅταν ἐγκλημάτησε; Ὁ μεγάλος αὐτὸς μαχητὴς τῆς πίστεως ταπείνωσε μὲ τὴ σθεναρή του στάση τὸν αὐτοκράτορα Μέγα Θεοδόσιο, (346-395 μ.Χ.), μὲ διαταγὴ τοῦ ὁποίου  ἔγινε μεγάλη σφαγὴ στὸν ἱππόδρομο τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 390 μ.Χ. 

      Ὁ διοικητὴς τῆς γοτθικῆς φρουρᾶς τῆς πόλεως Βοθέριχος, στὶς παραμονὲς ἀγώνων ἁρματοδρομίας, φυλάκισε ἕναν δημοφιλῆ ἡνίοχο. Ὁ λαὸς ξεσηκώθηκε καὶ στὴν ἄρνηση τοῦ διοικητῆ νὰ τὸν ἐλευθερώσει, ἐπιτέθηκε ἐναντίον τῆς φρουρᾶς μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτωθοῦν ὁ Βοθέριχος καὶ πολλοὶ ἀξιωματικοὶ καὶ τὰ σώματά τους «νὰ κατασυρθοῦν εἰς τὰς ὁδούς». Ἡ γοτθικὴ φρουρὰ μὲ ἐντολὴ τοῦ Θεοδοσίου, παγίδεψε τὸ λαὸ στὸν ἱππόδρομο καὶ «ἔσφαξεν... ἐν διαστήματι τριῶν ὡρῶν, ἄνευ διακρίσεως ἀθώων καὶ ἐνόχων, πολιτῶν καὶ ξένων, κατὰ τίνας μὲν ἑπτὰ χιλιάδας, κατὰ τίνας δὲ πεντεκαίδεκα χιλιάδας ἀνθρώπων», ὅπως ἀναφέρει ὁ Κων. Παπαρρηγόπουλος στὴν «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους». 
      Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ὅταν ὁ Θεοδόσιος θέλησε νὰ εἰσέλθει στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Μιλάνου, ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος στάθηκε στὴ θύρα καὶ ἀπαγόρευσε τὴν εἴσοδο στὸν αὐτοκράτορα. Ὅλοι περίμεναν τὸ ξέσπασμα τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοδοσίου. Ὅμως ἐκεῖνος ὑπάκουσε ταπεινά, ζήτησε μὲ δάκρυα στὰ μάτια συγγνώμη καὶ ταπεινωμένος γύρισε στὰ ἀνάκτορα. 
     Νὰ πῶς ὁ Κων. Παπαρρηγόπουλος συνοψίζει τὰ γεγονότα: «Ὁ?Θεοδόσιος ὑπήκουσεν εἰς τοὺς λόγους τούτους, ὑπέκυψεν εἰς τὸν ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀφορισμὸν καὶ ἐπανελθῶν εἰς τὰ βασίλεια καθυπέβαλεν ἐαυτὸν εἰς τὸ τῆς Ἐκκλησίας ἐπιτίμιον, ἀπὸ τοῦ ὁποίου μόλις μετὰ ὀκτὼ μήνας ἐλύθη, γενόμενος πάλι δεκτὸς εἰς τὴν τῆς Ἐκκλησίας κοινωνίαν, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ἀφοῦ πρότερον δημοσία ἐν τῷ ἱερῶ ναῶ ὠμολόγησε τὴν ἁμαρτίαν καί, πρηνὴς κείμενος καὶ τὸ Δαυϊτικὸν ἐκφωνῶν: “Ἐκολλήθη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχή μου, ζῆσον μὲ κατὰ τὸ λόγιον σού”, παρεκάλεσεν ἴνα τύχη συγγνώμης».
     Καρπὸς τῆς μετάνοιάς του, ποὺ παραδειγμάτισε τὸν λαό του, ἦταν ἕνας νόμος ποὺ ἔλεγε πὼς κανεὶς καταδικασμένος σὲ θάνατο δὲν θὰ ἐκτελεῖτο, ἂν δὲν περνοῦσαν τριάντα ἡμέρες ἀπὸ τὴν λήψη τῆς καταδικαστικῆς ἀποφάσεως. 
     Τόση ἦταν ἡ μετάνοια τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου, ὥστε ὁ Ἅγιος Θεὸς εὐδόκησε νὰ τοῦ δωρίσει τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας.
    Ἐσιώπησε ὁ Μητροπολίτης Σπάρτης καὶ ἀντιπαρῆλθε τὸ οὐσιῶδες μὲ ἥσυχη συνείδηση, ἐνῶ ὁ «ἄρχων» ἔκανε   πραγματικὴ ἱεροσυλία. Ναὶ εἶναι ἱεροσυλία αὐτὸ ποὺ ἔγινε. Μπῆκε στὰ ἅγια ὁ ἀμετανόητος καὶ ὑποκριτὴς καὶ «ἔκλεψε τὴν καλὴ ἐντύπωση» γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, χωρὶς ὁ Μητροπολίτης νὰ τὸν ἐλέγξει καὶ νὰ τοῦ ζητήσει νὰ βάλει μετάνοια. 
Δυστυχῶς, χρωστᾶμε πολλὴ προσευχὴ καὶ πολὺ κλάμα γιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ!

Ἰδοὺ οἱ εἰδήσεις:
1. http://www.pronews.gr/elliniki-politiki/nd/610385_minyma-toy-kyriakoy-mitsotaki-gia-thanato-tis-simon-veil
2. http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15945-o-kuriakos-mitsotakis-ston-mitropoliti-spartis
Σάββας Ἠλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 19-7-2017

5 σχόλια:

 1. κ. Ἠλιάδη έχετε απόλυτο δίκαιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ἔκανε πραγματικὴ ἱεροσυλία.

  Μιμείται άριστα τον μεγάλο κάπηλο της Ορθοδοξίας Καρατζαφέρη.

  Σας συγχαίρω για το κείμενό σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σαφώς καί γνώρισε ο μητροπολίτης. Η αισχρή όμως καί άνομη διαπλοκή τόσον αυτού όσον καί τών πλείστων αρχιερέων μέ τίς εξουσίες τού κόσμου, είναι τόσον ισχυρή ώστε προτιμούν νά τά έχουν καλά μέ αυτούς παρά μέ τόν Χριστό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΟΡΟΙΔΟ Ο ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΤΟ ΜΑΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
  ΤΙ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 350.000;;; ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ.
  ΜΕ ΑΥΤΑ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ;ΜΠΑΑΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ20 Ιουλίου 2017 - 11:50 μ.μ.

  Αγαπητέ δάσκαλε Σάββα Ηλιάδη,

  είναι να απορεί κανείς με την στάση των περισσοτέρων Επισκόπων της εποχής μας.

  Αυτοί θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι το κατ'εξοχήν διακριτό χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης Πίστης είναι το ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ φρόνημα.

  Ιδιαιτέρως μάλιστα το ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ φρόνημα ενώπιον της εκάστοτε ΚΡΑΤΙΚΗΣ/ΚΟΣΜΙΚΗΣ εξουσίας !!

  Η Ιστορία της Ορθοδοξίας δεν είναι τίποτε άλλο από αγώνες ΕΝΑΝΤΙΟΝ των αρχών του κόσμου αυτού !!

  Πόσοι από τους Πατέρες της Εκκλησίας και τους Αγίους της ετελεύτησαν τον βίο τους με "φυσικό" τρόπο ;;

  Ελάχιστοι, ελαχιστότατοι !!

  Εξορίες, φυλακές, βασανιστήρια : με ΑΙΜΑ έχει γραφτεί η Ιστορία της Ορθόδοξης Πίστης και θα συνεχίσει να γράφεται.

  Με ποιο δικαίωμα λοιπόν οι σημερινοί Επίσκοποι αρνούνται - ή φοβούνται - να εκφέρουν τον Λόγο της Αληθείας και να ελέγξουν ΑΥΣΤΗΡΩΣ τους εξουσιαστές της εποχής μας ;;

  Μήπως επειδή το Κράτος πληρώνει τους μισθούς τους ;;

  Βεβαίως σήμερα ζούμε σε "πολιτισμένες" εποχές, όπου η ανεκτικότητα, η φράγκικη ψευτοευγένεια και η "μετριοπάθεια" θεωρούνται οι ύψιστες αρετές.

  Ας μου απαντήσει όμως κάποιος : από πότε η φράγκικη ψευτοευγένεια - δηλαδή το να τα έχεις καλά με όλους - αποτελεί ΟΡΘΟΔΟΞΗ, Ρωμέ'ι'κη αρετή ;;;

  Μήπως η Αγάπη των Ευαγγελίων ταυτίζεται με την κοινωνική ευγένεια ;;

  Είναι δηλαδή ΟΡΘΟΔΟΞΟ και ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ το να χαριεντίζεσαι και να χασκογελάς με τον Μητσοτάκη - και τον κάθε Μητσοτάκη - και να ΜΗΝ του λες κατάμουτρα ότι η έκτρωση είναι ΦΟΝΟΣ και το να εξυμνεί κάποια που νομιμοποίησε τον ΦΟΝΟ είναι βλασφημία ;;

  Αγαπάς κάποιον όταν είσαι ευγενικός μαζί του ή όταν τον ταρακουνάς για να τον ξυπνήσεις ;;

  Εγώ ως γιατρός πολλές φορές γίνομαι ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΣ στους ασθενείς μου για να τους κάνω καλά.

  Ίσως μερικοί να με παρεξηγήσουν και να μην ξαναέρθουν σ'εμένα ...εγώ όμως θα έχω κάνει το καθήκον μου.

  Οι Επίσκοποί μας δεν μπορούν να γίνουν ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΙ για τον Λόγο του Θεού ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κωνσταντίνος Ιωάν. Παπανικολάου24 Ιουλίου 2017 - 2:31 μ.μ.

  Η "Κοινωνία", η παράταξη των συνεχιστών της πολιτικής του Ιωάννου Καποδίστρια, "η παράταξη όλων των Ελλήνων που αγωνίζονται για την πίστη και την πατρίδα"(Πολιτικό Πρόγραμμα 2015), η πολιτική παράταξη που κάνει πράξη σχετική προτροπή του Αγίου Παϊσίου, προβάλλοντας το μοναδικό πολιτικό πρότυπο του πρώτου Κυβερνήτη, Ιωάν. Καποδίστρια, από το 2008 γνωστοποίησε την ύπαρξή της σε όλους τους μητροπολίτες και ζήτησε από μεγάλο αριθμό πνευματικών ιερέων να προτρέψουν τα πνευματικά τους παιδιά, που έχουν το χάρισμα της ενασχολήσεως με τα κοινά, να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της "Κοινωνία" και να αγωνιστούν για την σωτηρία της πατρίδος μας. Σχεδόν κανείς δεν ανταποκρίθηκε! Το επιχείρημα: Οι άνθρωποι της Εκκλησίας - τάχα - δεν ασχολούνται με την πολιτική!(Άρα το πεδίο της πολιτικής μένει ελεύθερο για τους αντίχριστους και ανθέλληνες, τους θεομπαίχτες και ποικίλους τυχοδιώκτες!). Όταν φτάνουμε στο σημείο, ακόμη και σεβάσμιοι και παραδοσιακοί Ιεράρχες, από τη μια να διστάζουν να πουν τον παραμικρό λόγο, για να ενισχύσουν τον αιματηρό αγώνα μιας πολιτικής παρατάξεως ανθρώπων με εκκλησιαστικό φρόνημα και πνεύμα θυσίας, μην τυχόν και κατηγορηθούν ότι "κομματίζονται"(!), και από την άλλη να συναντιούνται επισήμως με αποδεδειγμένα θεομπαίχτες πολιτικούς, στους οποίους δεν λένε το παραμικρό για τα αισχρά και άθλια πεπραγμένα τους, τότε το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο...Πατέρες και αδελφοί, να κάνουμε πολλή προσευχή να μας ανοίξει τα μάτια ο Χριστός όλους, κληρικούς και λαϊκούς. Κινδυνεύει η Ορθοδοξία και η Πατρίδα μας τον έσχατο κίνδυνο κι εμείς βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας! Η Παναγιά να μας φωτίσει να συνέλθουμε, έστω την έσχατη ώρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.