16 Μαΐ 2017

Παρατηρήσεις στό κείμενο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπασίας Χριστοφόρου γιά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης

«Ἡ Ἐκκλησιολογία τῆς ἁγίας καί μεγάλης Συνόδου»
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Φωτοπούλου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς
Μετά σεβασμοῦ παρατηρήσεις στό κείμενο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου: 
Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τό παραπάνω κείμενό του προσπαθεῖ νά «σώσει» τήν ἀνύπαρκτη ὀρθότητα τοῦ κειμένου «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον» πού ἐνέκρινε ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης. Γράφει μεταξύ ἄλλων τά ἀκόλουθα: 
«... κανένα κείμενο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τέλειο, οὔτε ἡ χρήση τῶν καλύτερων θεολογικῶν ὅρων καὶ λέξεων μποροῦν νὰ ἀποδώσουν στὴν ἀκρίβειά του τὸ περιεχόμενο τῆς ἀποκαλυφθείσας πίστεώς μας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ὅπου χρησιμοποιήθηκαν οἱ ὀρθότεροι, κατ᾽ ἄνθρωπο, ὅροι, χρειάστηκε νὰ ἑρμηνευτοῦν ἀπὸ τοὺς Πατέρες διὰ τῶν...
συγγραμμάτων τους γιὰ νὰ γίνουν κατανοητοὶ καὶ ἀποδεκτοὶ ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας».

Μήπως ξεφεύγουμε τελείως ἀπό τήν ὀρθόδοξη αἴσθηση ταυτίζοντας ἤ ἔστω συγκρίνοντας τό διπλωματικό καί οἰκουμενιστικό λεξιλόγιο τῆς Κρήτης μέ τήν ὑψίστου ἐπιπέδου θεολογική ἀκρίβεια καί τήν θεοπνευστία τῆς ὁρολογίας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων;

Παρακατιών γράφει, παραπέμποντας σέ ἀποσπάσματα τοῦ κειμένου τῆς Κρήτης, τά ἑξῆς:
‘’Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βρίσκεται σὲ διάλογο μαζί τους:[ μέ τίς ἑτερόδοξες «ἐκκλησίες»] (ἐπειδὴ κουβαλοῦν ἀπὸ τὴν πρώτη χιλιετηρίδα κάποια ἐκκλησιολογική βάση), ὥστε νὰ ἀποσαφηνισθεῖ τὸ ὅλο ἐκκλησιολογικό θέμα καὶ "ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας παρ᾽ αὐταῖς διδασκαλίας περὶ μυστηρίων, χάριτος, ἱερωσύνης καὶ ἀποστολικῆς διαδοχῆς" (ἄρθρο 6). Μὲ τὸ διάλογο αὐτὸ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία "δίνει δυναμικὴν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας καὶ τῶν πνευματικῶν αὐτῆς θησαυρῶν πρὸς τοὺς ἐκτὸς αὐτῆς" (ἄρθρο 6). Ὁ διάλογος αὐτὸς γίνεται "ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τῶν Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων" (ἄρθρα 3, 5, 8, 18), ὡς "ἡ συνέχισις τῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν διηρημένον χριστιανικὸν κόσμον ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως καὶ πίστεώς της" (ἄρθρο 24). Ἀκόμα ὁ διάλογος αὐτὸς διεξάγεται "ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς ὀρθόδοξου ἐκκλησιολογίας καὶ τῶν κανονικῶν κριτηρίων τῆς ἤδη διαμορφωμένης ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως" (ἄρθρο 20).

Ἡ ὑποκρισία τοῦ... κρητικοῦ κειμένου στό μεγαλεῖο της! "Διαλέγεται" ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία " ὥστε νά ἀποσαφηνισθεῖ τό ὅλο ἐκκλησιολογικό θέμα καί ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας παρ΄ αὐταῖς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ἱερωσύνης καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς’’!!! Δηλαδή τί χρειάζεται νά "ἀποσαφηνισθεῖ"; Ἄν ἔχει ὁ πάπας καί ὁ Παπισμός άποστολική διαδοχή; Ἄς μήν ξεχνᾶ ὁ Σεβασμιώτατος τήν ἀναγνώριση στό Balamand τοῦ ἰσοκύρου τῶν Μυστηρίων Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν. Ἰδού μέρος τοῦ συμφωνηθέντος κειμένου : «Από τις δύο πλευρές[Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν] αναγνωρίζεται ότι αυτό που ο Χριστός ενεπιστεύθη στην Εκκλησία Του -ομολογία της αποστολικής πίστεως, συμμετοχή στα ίδια μυστήρια, προ πάντων στη μοναδική Ιερωσύνη που τελεί τη μοναδική θυσία του Χριστού, αποστολική διαδοχή των Επισκόπων- δεν δύναται να θεωρήται ως η ιδιοκτησία της μιας μόνον από τις Εκκλησίες μας. Στα πλαίσια αυτά είναι προφανές ότι κάθε είδους αναβαπτισμός αποκλείεται». Στο «Κοινό Ανακοινωθέν» του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β΄και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στις 29 Ιουνίου 1995, έγινε η εξής δήλωση: «Μία κοινή μυστηριακή αντίληψη της Εκκλησίας έχει εμφανισθεί, διατηρείται και μεταδίδεται στο χρόνο διά της αποστολικής διαδοχής… παρακινούμε τους πιστούς μας, Καθολικούς και Ορθοδόξους, να ενισχύσουν το πνεύμα της αδελφότητας, το οποίο προέρχεται από το ένα βάπτισμα και από την συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή». 
(Τά κείμενα ἐλήφθησαν ἀπό τήν εἰσήγηση τοῦ π. Πέτρου Heers «Τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος στό Συνέδριο γιά τόν Οἰκουμενισμό τό 2004 στή Θεσσαλονίκη).

Τό γραφέν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία"δίνει δυναμικὴν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας καὶ τῶν πνευματικῶν αὐτῆς θησαυρῶν πρὸς τοὺς ἐκτὸς αὐτῆς" τό πιστεύει ὁ ἅγιος Καρπασίας ὡς ἀκολουθούμενο ἀπό τά ποικίλα οἰκουμενιστικά διαβούλια; Δηλαδή στούς διαλόγους οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπισημαίνουν μέ ἁγιοπατερική θεμελίωση, δυναμικά τίς πλάνες τῶν ἑτεροδόξων, μαρτυροῦν τήν ἀλήθεια ὅπως βιοῦται ἀπό τούς ἁγίους μας καί καλοῦν τούς ἑτεροδόξους μέ ἀγάπη νά ἐπιστρέψουν σ΄αὐτή τήν Ἀλήθεια; Μά σέ ποιούς ἀπευθύνεται μέ τό κείμενό του ὁ καλός ἐπίσκοπος;

Ὅσον ἀφορᾶ στό διακηρυσσόμενο ὅτι "ὁ διάλογος γίνεται "ἐπί τῇ βάσει τῆς τῶν ἀρχῶν τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας καί τῶν κανονικῶν κριτηρίων τῆς ἤδη διαμορφωμένης ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως" πρέπει νά ἔχει κατά νοῦν ὁ Σεβασμιώτατος Καρπασίας ὅτι ἀπευθύνεται ὄχι σέ κάποια ἐλίτ θεολογούντων, ἀλλά στό πολύ στενοχωρημένο πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων, τό ὁποῖο βλέπει, ἐκτός ἀπό τά ἀπαράδεκτα κείμενα πού συνυπογράφονται- πολλές φορές "ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ"- τίς συμπροσευχές πού γίνονται μέ τούς αἱρετικούς κατά τή διάρκεια τῶν διαλόγων, τίς συμπροσευχές στήν Ἀσσίζη κλπ. Γιά ποιά "κανονικά κριτήρια" μιλᾶμε;

Καταλήγοντας φρονῶ ὅτι ὅταν διαβάζουμε ἤ ἑρμηνεύουμε ἕνα τέτοιο κείμενο, ὅπως τό κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον» πρέπει νά ἔχουμε κατά νοῦν ὅλα τά συμπαρομαρτοῦντα ἐδῶ καί 100 χρόνια κείμενα καί γεγονότα στά ὁποῖα ἐμπλέκονται οἱ Οἰκουμενιστές. Ἐν πάσῃ περιπτώσει τό πιό πάνω κείμενο δέν «σώζεται» μέ τίποτα! Ἡ ἐπίπεδη καί ρηχή προσέγγιση, ἀνάγνωση καί ἑρμηνεία τέτοιων κειμένων, πού τούς δώσαμε καί μεγάλη σημασία παρά τήν ἀσημαντότητά τους, ἀποπροσανατολίζει καί ἐμᾶς πού γράφουμε καί ὅσους μᾶς διαβάζουν.

7 σχόλια:

 1. Παπα-Γιάννη κρατᾶς τούς τύπους καί τά γράφεις πολύ εύγενικά στόν ...Δεσπότη κύριον Χριστόφορον. Ὃμως ὑπάρχει καί τό ἃγιον(!) πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας! Ἀποκαλεῖς τόν Δεσπότην Ἃγιον ἂλλά ὁ Ἀπόστολος Παὺλος δεκάδες(!) φορές ἀποκαλεῖ ἁγίους(!) τούς ἁπλούς βαπτισμένους καί ἀγραμμάτους Χριστιανούς!
  Αὐτό λοιπόν τό ἃγιον πλήρωμα τής Ἐκκλησίας καταλαβαίνει μέ ἁπλᾶ λόγια ὃτι ὁ ἀνωτέρω Χριστόφορος ἢ δέν γνωρίζει τί λἐει ἢ μᾶς καροϊδεύει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το επιλεκτικό "χτύπημα" έχει καταντήσει αηδία παπαΓιάννη! Βρήκες και στον Θεοφιλέστατο "πρόβλημα" εύγε! Φυσικά δεν σε ενδιαφέρει το γεγονός ότι ο θεοφιλέστατος Καρπασίας είναι ο μόνος που έντιμα συνεχίζει το έργο του μακαριστού π.Αντωνίου σε μια περίοδο που στον ελλαδικό χώρο ο αντιαιρετικός αγώνας είναι στα συρτάρια των γραφείων της συνόδου και διώκεται κάθε αντιαιρετική φωνή εκ των έσω. Μπράβο παππούλη μου για τη διάκρισή σου! Μακάρι να έδειχνες και το ίδιο ενδιαφέρον στις συμπροσευχές και τους αγιασμούς κάποιων ημετερων με τις ουρσουλίνες και με την ανοχή κάποιων στη μασονία. Χίλια μπράβο που ακύρωσες το 20ετές απολογητικό έργο ενός άξιου επισκόπου. Εύγε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Προς τρολ ανωνυμο 12.27 : Τα κουβαδακια σου και σ΄αλλη παραλια συκοφαντη και πονηρε, σε αυτο το ιστολογιο δεν υπαρχουν πολλοι βλακες για να χαψουν τη χολη σου εναντιον ενος απο τους αξιοτερους ιερεις [και δυστυχως δεν εχουμε πολλους]. Καλη μετανοια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ Ανώνυμε 5:43 που με έβγαλες από τον κόπο να απαντήσω στον ανώνυμο 12:27.
   Δαίμονας του ψιθύριζε στο αυτί και ο ανώνυμος 12:27 έγραφε;

   Διαγραφή
 4. Ο"τρολ" ανωνυμος αναφερεται προφανως στον πατερα Σαράντη Σαράντο και στην συμπροσευχή που έκανε προ λίγων ετών με παπικό κληρικό που έφερε τα ιερατικά του διακριτικά άμφια συντελώντας τον αγιασμό στο συγκριτιστικό σχολείο των Ουρσουλίνων. Γιατί εκεί ο πστήρ Φωτόπουλος σώπασε; Γιατί δύο μετρα και δυο σταθμά; Γιατί τετοια προσωποληψλια; Αδελφοί ας πάψουμε να επιτιθέμεθα ο ένας στον αλλον και να χωριζόμαστε σε φατρίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφήστε τα αυτά. Δεν έκανε καμία συμπροσευχή! Έχει απαντήσει ο π. Σαράντης Σαράντος για την δόλια κίνηση του παπικού.
   Ο Πατήρ Ιωάννης ποτέ δεν επιτίθεται σε κανέναν και ούτε πρσωποληψίες έχει.
   Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΧΕΙ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ, ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΝΑ ΔΙΟΡΘΏΝΕΙ ΤΙΣ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ.
   ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΕΜΠΆΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΡΆΝΤΗ ΣΑΡΆΝΤΟ, ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΣΈΝΙΟ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ, ΕΠΊΣΚΟΠΟ ΠΑΥΛΟ, ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗ ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΝ...

   Διαγραφή
 5. "Επιλεκτική πολεμική" ως "Ρωμαίικο Οδοιπορικό" δεν κάναμε ούτε θα κάνουμε ποτέ!
  Δεν αμφισβήτησε κανείς το έργο του Καρπασίας Χριστοφόρου σχετικά με τις αιρέσεις (βλέπε πχ αντιαιρετικό λεξικό).
  Όμως, ο Μητροπολίτης Καρπασίας Χριστοφόρος, όσον αφορά την απαράδεκτη εκκλησιολογία της Συνόδου της Κρήτης, δεν έδειξε την πρέπουσα αντιμετώπιση. Μας στενοχώρησε βαθύτατα διότι δεν έπραξε ότι οι Μητροπολίτες Λεμεσού, Μόρφου, Ναυπάκτου κλπ κλπ οι οποίοι δεν υπέγραψαν τα κακόδοξα κείμενα και αντέδρασαν ζητώντας την αλλαγή τους!

  Άγιοι Γέροντες και ασκητές του Αγίου Όρος και όχι μόνο, οι οποίοι μιλάμε μόνον κατόπιν φωτισμού Αγίου Πνεύματος, μας επιβεβαίωσαν την λανθασμένη εκκλησιολογία και την οικουμενιστική πορεία της σύναξης του Κολυμπαρίου!

  Ελπίζουμε ο Καρπασίας Χριστοφόρος, να έχει αντιληφθεί το λάθος που διέπραξε σε μια τόσο σημαντική εκκλησιαστική ιστορική στιγμή και να σταματήσει να δικαιολογεί τα κακόδοξα κείμενα της Κρήτης.

  Όπως και να το κάνουμε, αυτή η Σύναξη του Κολυμπαρίου, δεν περιείχε άρωμα Αγίου Πνεύματος, δεν εξέπεμπε αγιοπατερικό φρόνημα και τέλος δεν μετέδιδε σεβασμό στην Ορθόδοξη Παράδοση με αποτέλεσμα να μην αναπαύσει τις γρηγορούσες ορθόδοξες συνειδήσεις και να γίνει αιτία διχασμού του πιστού λαού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.