18 Νοε 2016

Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικὰ - Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου (τὸ βιβλίο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ ἀναδομημένο)

Τοῦ π. Δαμασκηνόῦ, Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ. Καρακάλλου, Ἅγιον Ὄρος
Σέ καιρούς δύσκολους, πού ὅλοι κοιτοῦν πῶς νά ἐπιβιώσουν, δέν ἁρμόζει νά μιλᾶ κανείς γιά ἀκριβά πράγματα. Ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ ἐξαιρέσεις, ὅταν πρόκειται γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Στήν ζωή μου τό μόνο πού ἴσως ἄξιζε τόν κόπο νά κάνω εἶναι τό ὅτι προσέφερα στήν Ἐκκλησία τό βιβλίο πού ἀναφέρω παρακάτω. Τά λόγια τοῦ βιβλίου αὐτοῦ δέν εἶναι ἰδικά μου. Εἶναι λόγια ἑνός Ἁγίου, πού ἔγραψε γιά τόν Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πού ὁ Θεός ἔχει ἑτοιμάσει γιά τόν ἄνθρωπο.
Τό ἀρχικό σύγγραμμα τοῦ Ἁγίου, πού εἶναι γραμμένο στά Συριακά, πρωτοκυκλοφορήθηκε τό 1770, μεταφρασμένο στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ἀπό τόν Νικηφόρο Θεοτόκη μέ τίτλο «Τά Εὑρεθέντα Ἀσκητικά - Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου». Κυκλοφορεῖ ἀκόμη στά βιβλιοπωλεῖα καί εἶναι μοναδικό στό εἶδος του, στήν Ἀσκητική Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας. Ἐδῶ, στό παρακάτω βιβλίο, τά ἴδια λόγια τοῦ συγγράμματος αὐτοῦ παρατίθενται μέ ἕναν διαφορετικό τρόπο ἀπό ἐκεῖνον πού ὑπάρχει στό ἀρχαῖο κείμενο (εἴτε στό συριακό, εἴτε στό ἑλληνικό). Τό βιβλίο δηλαδή τοῦ Ἁγίου, ὅπως τό γνωρίζαμε, παρουσιάζεται ἐδῶ συστηματικώτερα, ἀναδομημένο κατά θέματα ἐν εἴδει κλίμακος, γιά νά ἀποκαλυφθῆ ἐμφανέστερα ὁ πλοῦτος του καί νά προσφερθῆ μέ αὐτήν τήν μορφή σέ ὅσους ἀκόμη ἀναζητοῦν καί ψάχνουν τήν Ἀλήθεια καί θέλουν νά.... τήν πλησιάσουν μέσα ἀπό τά λόγια αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου. Περισσότερα γι᾽ αὐτό ἀναφέρονται στήν Εἰσαγωγή τοῦ βιβλίου.
Τό βιβλίο γράφτηκε γιά τούς πολύ λίγους πού ποθοῦν τήν Ἀλήθεια μέ ὁποιοδήποτε κόστος, πού ὑπάρχουν ἀκόμη καί πού θά ὑπάρχουν πάντα. Ἐπαναλαμβάνω, ὅτι τό βιβλίο αὐτό εἶναι γιά πολύ λίγους, ἄν καί γράφτηκε γιά ὅλους, ὅπως τό Εὐαγγέλιο. Καί, ὅπως τό Εὐαγγέλιο, ἄν καί εἶναι γραμμένο στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ἐν τούτοις ἔχει λόγια ἁπλᾶ, πού μπορεῖ καί ἕνας ὀλιγογράμματος νά τά προσεγγίση, ἄν τό θέλη πολύ.
Ὅποιος διαβάσει τό βιβλίο καί δεχθῆ τήν ἀλήθειά του, ἐκεῖνο πού τουλάχιστον θά ἔχη ἀποκομίσει, εἶναι ὅτι θά ἔχη προχωρήσει ἕνα βῆμα πρός τήν αὐτογνωσία. Αὐτό μέ τήν σειρά του ἴσως τόν ὁδηγήση στό νά μετανοήση καί νά ἐνδιαφερθῆ νά μπῆ στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (πού εἶναι ἤδη κρυμμένη μέσα του, ἄν εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἀπό τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρῖσμα). Καί, ἐπειδή τό βιβλίο αὐτό εἶναι ἀνεκτίμητο, ἀξίζει ἀκόμη καί νά ζητιανέψη κανείς, ἄν δέν ἔχη χρήματα, γιά νά τό προμηθευθῆ.
Τό βιβλίο εἶναι ἀκριβό ἐπειδή, δυστυχῶς, εἶναι ἀκριβός ὁ τυπογράφος του, ἀλλά εἶναι, ὅπως εἴπαμε, πολύ πολυτιμώτερο ἀπό τήν τιμή του. Ἐγώ, δέν ἔχω κανένα ὑλικό κέρδος ἀπό αὐτό. Μόνο πνευματικό κέρδος θά ἔχω, ἄν ὠφεληθῆ ἔστω καί ἕνας ἄνθρωπος.
Γιά νά δῆ τώρα κάποιος τίς πρῶτες σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, γιά νά τίς ξεφυλλίση καί νά πάρη μία ἰδέα γιά τό τί περιέχει τό βιβλίο, ὅπως καί γιά νά δῆ πῶς θά φαινόταν τό βιβλίο ἄν τό ἔπαιρνε στά χέρια του, θά πρέπη νά ἀνοίξη μία ἀπό τίς ἱστοσελίδες πού παρατίθενται στό ἱστολόγιο πού προβάλλει τό βιβλίο (εἶναι το https://ta2bibliamou.blogspot.gr), καί, ἀφοῦ τήν ἀνοίξη, μετά νά πατήση τό PREVIEW, ἤ νά κάνη κλίκ στό εἰκονίδιο τοῦ βιβλίου πού εἶναι ἐπάνω ἀπό τά πράσινα γράμματα καί εὑρίσκεται κάτω ἀπό τήν εἰκόνα του. Ἄν θελήση νά παραγγείλη τό βιβλίο, θά πρέπη νά πατήση τό ADD TO CART καί νά ἀκολουθήση τίς ὁδηγίες. Ἡ διεύθυνσις πού θά δώση γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ταχυδρομικά, θά πρέπη νά εἶναι γραμμένη μέ λατινικούς χαρακτῆρες. Τό βιβλίο θά πρέπη νά προπληρωθῆ, μέσα ἀπό τήν ἱστοσελίδα του, μέσῳ χρεωστικῆς κάρτας τραπέζης. Μετά τήν πληρωμή τοῦ ποσοῦ, τό βιβλίο θά ἀποσταλῆ μέσα σέ 10-15 ἡμέρες στήν διεύθυνσι πού θά ἔχη δηλωθῆ.

1 σχόλιο:

  1. Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, Δρ. Θεολογίας: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ, ΣΗΜΕΡΑ (σύμφωνα με τους Οσίους της Εκκλησίας)

    https://www.youtube.com/watch?v=3Ese24cFbDE

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.