12 Σεπ 2016

«Πράσινο φῶς» γιὰ τὴν εὐθανασία ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης

Τῆς Ἑλένης Πετροπούλου
«Πράσινο φῶς» γιὰ τὴ διαμόρφωση ἑνὸς νομοθετικοῦ πλαισίου γιὰ τὴν εὐθανασία, ἀνάβει τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. Ἤδη ἀποφασίστηκε ἡ σύγκληση ἐπιτροπῆς -μὲ τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς- ἡ ὁποία θὰ διαμορφώσει τὸ πλαίσιο ποὺ θὰ ρυθμίζει τὶς περιπτώσεις ὅσων δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν παράταση τῆς ζωῆς τους.
Ἡ σχετικὴ ἀπόφαση ἐλήφθη σὲ πρόσφατη συνάντηση τοῦ προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ὁμότιμου καθηγητὴ τῆς Νομικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν, Ἰωάννη Καράκωστα μὲ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἡ ἐπιτροπὴ θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ νομοθετικὸ καθεστὼς γιὰ τὴ ρύθμιση περιπτώσεων ποὺ ἀφοροῦν στὴν τεχνητὴ ἢ μὲ κάθε τρόπο καὶ κάθε μέσο παράταση τῆς ζωῆς πολιτῶν.
Γιὰ παράδειγμα, θὰ ἐξεταστεῖ ἡ δυνατότητα, νὰ ἀποφασίζει ἐλεύθερα ἕνας πολίτης, μὲ κατοχύρωση τῆς δήλωσής του σὲ συμβολαιογράφο, ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν τεχνητὴ παράταση τῆς ζωῆς. Σὲ κάθε περίπτωση, σύμφωνα μὲ τὶς ἴδια πληροφορίες, θὰ συνεκτιμηθεῖ ἡ γνώμη τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, μὲ δηλώσεις του, ἔχει ξεκαθαρίσει ὅτι....
«ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπόλυτα κατοχυρωμένη σὲ ἐπίπεδο συνταγματικὸ καὶ σὲ ἐπίπεδο κοινοῦ νόμου.
Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτή, ἡ ἀξιοπρέπεια ποὺ εἶναι τὸ θεμέλιό της ἀνθρώπινης προσωπικότητας πρέπει νὰ κατοχυρώνεται πάση θυσία». Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, «θὰ ληφθοῦν ὅλα τα μέτρα ἐκεῖνα, ποὺ ἐξασφαλίζουν τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα στὴν ἐξουσία τῆς προσωπικότητας, τοῦ προσώπου εἶναι καὶ ἡ ἐξουσία αὐτοδιαθέσεως τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ σημαίνει αὐτοπροσδιορισμός, αὐτοδιάθεση μέχρι τὸ τέλος. Θὰ πρέπει νὰ ληφθεῖ καὶ αὐτὸ σοβαρὰ ὑπόψη, ὅτι κάποιος ἔχει τὸ δικαίωμα αὐτοδιάθεσης καὶ τῆς ζωῆς του ἀκόμα. Θὰ συνεκτιμηθεῖ καὶ αὐτό».
Πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ χαρακτηρίζει τὸ θέμα τῆς εὐθανασίας ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Μεταμοσχεύσεων καὶ ἐντατικολόγος Ἀνδρέας Καραμπίνης, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ἡ ἰατρικὴ κοινότητα δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἐνεργητικὸ ρόλο σὲ μιὰ διαδικασία ὅπου πιστεύει ὁ ἀσθενής, ἐν πλήρει συνειδήσει, ὅτι θέλει νὰ πεθάνει. Ὁ ρόλος τῆς ἰατρικῆς κοινότητας εἶναι νὰ προστατεύει, νὰ βοηθᾶ καὶ ἐὰν μπορεῖ νὰ θεραπεύει, τονίζει.
Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν εὐθανασία εἶναι ξεκάθαρη καὶ ἀμετακίνητη. Μὲ παλαιότερη ἀνακοίνωσή της, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ὑπογραμμίζει: «Ἡ Ἐκκλησία μας, ποὺ πιστεύει στὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, στὴν ἀνάσταση τοῦ σώματος, στὴν αἰώνια προοπτικὴ καὶ πραγματικότητα, στοὺς πόνους ὡς ‘στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἠμῶν’, στὶς δοκιμασίες ὡς ἀφορμὲς καὶ εὐκαιρίες σωτηρίας, στὴ δυνατότητα ἀνάπτυξης κοινωνίας ἀγάπης καὶ συμπαραστάσεως μεταξύ των ἀνθρώπων, κάθε θάνατο ποῦ ἀποτελεῖ ἀποτέλεσμα ἀνθρωπίνων ἀποφάσεων καὶ ἐπιλογῶν -ὅσο ‘καλὸς’ καὶ ἂν ὀνομάζεται- τὸν ἀπορρίπτει ὡς ‘ὓβριν’ κατὰ τοῦ Θεοῦ. Κάθε δὲ ἰατρικὴ πράξη ποῦ δὲν συντελεῖ στὴν παράταση τῆς ζωῆς, ὡς ὁ Ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη ὁρίζει, ἀλλὰ προκαλεῖ ἐπίσπευση τῆς στιγμῆς τοῦ θανάτου, τὴν καταδικάζει ὡς ἀντιδεοντολογικὴ καὶ προσβλητική το ἰατρικοῦ λειτουργήματος».

ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Κατὰ τῆς νομιμοποίησης τῆς εὐθανασίας εἶχαν δηλώσει ἕξι στοὺς δέκα Ἕλληνες σὲ ἔρευνα ποὺ εἶχε πραγματοποιηθεῖ τὸ 2001 ἀπὸ τὸ Ψυχιατρικὸ Τμῆμα τοῦ Ἱπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Τότε, ἕνας στοὺς δύο Ἕλληνες ἐμφανίζονταν ἀντίθετοι στὴν παράταση ζωῆς ἑνὸς ἀσθενοῦς μὲ μηχανικὴ ὑποστήριξη. Ὡστόσο, ποσοστὸ 66,2% τῶν ἐρωτηθέντων, παραδέχονταν ὅτι ὁ σωματικὸς πόνος θὰ τοὺς ὁδηγοῦσε στὴ συγκεκριμένη ἀπόφαση.
Ἀπὸ τότε ἔχουν περάσει 15 χρόνια, ὡστόσο τὸ θέμα παραμένει σὲ ἐκκρεμότητα καὶ ἐπανέρχεται ὅταν ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας περιπτώσεις ἀσθενῶν ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ θέσουν τέλος στὴ ζωή τους. Σὲ ἀνάλογη πράξη φαίνεται νὰ προσέφυγε ὁ δημοσιογράφος Ἀλέξανδρος Βέλιος καὶ ἤδη ἔχει δοθεῖ ἐντολὴ ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν τῆς Ἀθήνας γιὰ διενέργεια προκαταρκτικῆς ἐξέτασης, προκειμένου νὰ διερευνηθοῦν οἱ συνθῆκες θανάτου τοῦ δημοσιογράφου. Στόχος τῆς εἰσαγγελικῆς ἔρευνας, ποὺ ξεκινᾶ ἄμεσα, εἶναι νὰ διερευνηθεῖ τὸ ἐνδεχόμενο κάποιοι νὰ βοήθησαν τὸν δημοσιογράφο νὰ φύγει ἀπὸ τὴ ζωή.
Τί ἰσχύει στὸ ἐξωτερικὸ
Ἐλάχιστες κυβερνήσεις ἀνὰ τὸν κόσμο ἔχουν ψηφίσει σχετικὲς νομοθετικὲς ρυθμίσεις ποὺ ἐπιτρέπουν ἢ ἀπαγορεύουν τὴν πρακτική. Στὴ Γερμανία καὶ τὴν Ἐλβετία ἡ ἐνεργητικὰ ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία ἢ ἡ ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία εἶναι παράνομη. Αὐτὸ ποὺ ἐπιτρέπεται εἶναι ὁ ἰατρὸς ἢ κάποιος ἄλλος νὰ παρέχει τὰ μέσα σὲ κάποιον ποὺ θέλει νὰ δώσει τέλος στὴ ζωή του, μὲ πρωτοβουλία ὅμως τοῦ τελευταίου καὶ ὑπὸ καθεστὼς πλήρους ἐλευθερίας βούλησης. Ὑπὸ αὐστηροὺς ὅρους, ἐπιτρέπεται κάθε μορφὴ εὐθανασίας στὴν Ὀλλανδία, ἡ ὁποία ἀναγνώρισε «τὸ δικαίωμα στὴν αὐτοκτονία» στοὺς βαριὰ ἀσθενεῖς το 2002 σὲ περίπτωση ποὺ ὑπάρξει σχετικὸ αἴτημα καὶ τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ἔχει κατατεθεῖ ὅσο ὁ ἐνδιαφερόμενος ἔχει «πλήρη συνείδηση». Σὲ περίπτωση ποὺ κάποιο ἀπὸ τὰ κριτήρια ποὺ εἶναι αὐστηρὰ δὲν τηρεῖται, τότε ἡ ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία θεωρεῖται φόνος.
Στὸ Βέλγιο, ποὺ ἐπίσης τὸ 2002 νομιμοποίησε τὴν εὐθανασία, γίνεται σαφὲς ὅτι αὐτὸ τὸ δικαίωμα ἔχουν ἀσθενεῖς ποὺ εἴτε ὑποφέρουν ἀπὸ ἀφόρητους πόνους εἴτε ἔχουν κάνει σχετικὸ αἴτημα πρὶν μποῦν σὲ κατάσταση κώματος. Πρόσφατα μάλιστα πέρασε σχετικὴ ρύθμιση ποὺ ἐπιτρέπει καὶ σὲ ἄρρωστα παιδιὰ νὰ ἐπιλέξουν τὸν δρόμο αὐτό. Ἡ εὐθανασία ἢ ἡ ἰατρικὰ ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία ἀσκοῦνται νόμιμα στὸ Λουξεμβοῦργο, τὸν Καναδὰ καὶ τὴν Κολομβία. Στὴ Γαλλία καὶ τὴ Μεγάλη Βρετανία ἡ εὐθανασία εἶναι παράνομη, ὅμως ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ γιατροὶ ἔχουν βοηθήσει ἀσθενεῖς νὰ πεθάνουν ταχύτερα καὶ χωρὶς πόνους χωρὶς νὰ καταδικαστοῦν. Στὶς ΗΠΑ ἡ εὐθανασία εἶναι παράνομη σὲ ὁμοσπονδιακὸ ἐπίπεδο, ὅμως σὲ πέντε πολιτεῖες (Ὄρεγκον, Οὐάσινγκτον, Μοντάνα, Βερμὸντ καὶ Καλιφόρνια) οἱ γιατροὶ ἔχουν τὸ ἐλεύθερο νὰ συνταγογραφήσουν φονικὲς δόσεις ἀπὸ φάρμακα σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ὑποφέρουν καὶ βρίσκονται ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατο.
Σημειώνεται ὅτι σὲ ὅσες χῶρες ἢ πολιτεῖες ἡ εὐθανασία ἢ ἡ ἰατρικὰ ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία εἶναι νόμιμες, τὸ 0,3% ἕως 4,6% τῶν θανάτων λαμβάνουν χώρα μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Ἐπίσης, ὅπου αὐτὲς οἱ πρακτικὲς νομιμοποιοῦνται, καταγράφεται ἀμέσως αὔξηση τῶν σχετικῶν θανάτων. Πάνω ἀπὸ τὸ 70% τῶν θανάτων μὲ εὐθανασία ἢ ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία ἀφοροῦν καρκινοπαθεῖς.

6 σχόλια:

 1. Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Λουδοβίκος, διδάκτορας θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής δογματικής και φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

  Αληθινή Ζωή ή Επιβίωση;

  https://www.youtube.com/watch?v=LlPZZ5Knbfw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά,μήν τόν πολυλές(διαφημίζεις)...κάνει λάθη σοβαρά....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. Ίσως δεν έχει δογματική ακρίβεια, σε κάποια σημεία, διότι απευθύνεται σε απλούς ανθρώπους και όχι σε Ιερά Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

   Διαγραφή
  3. 11:12,κάτι περισσότερο,ἄστο ἤ ψάξτο....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 2. Οι υπαλληλοι των ασφαλιστικών εταιρειών διευκολύνουν τις εταιρείες να εχουν μεγαλύτερα κερδη.Ζουμε την δικτατορία του Σατανα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τί θέλει να ειπή ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος με το βαρύγδουπο τίτλο;Ποίος είναι ο δοτήρ και ρυθμιστής της ζωής και του θανάτου;Δεν είναι ο Θεός που είπε και το "ου φονεύσεις"; Γι΄αυτό να ξεκαθαρίζητε τη θέσι σας και να μην ερωτάτε δικολαβικώς και δοκισισοφικώς,

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.