19 Σεπ 2016

Ἀνεξέλεγκτοι οἱ Προτεστάντες στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἀνεξέλεγκτοι οἱ Προτεστάντες στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) προωθοῦν τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὴν παγκόσμια συγκρητιστικὴ θρησκεία.
Εἶναι λυπηρὸ ὅτι στὴ δράση τους αὐτὴ δὲν ἀντιμετωπίζουν ὁποιαδήποτε ἀντίρρηση, ἀντίδραση, καὶ διαμαρτυρία ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ συμμετέχουν σ’ αὐτό. Μία δικαιολογία εἶναι πὼς οἱ Ὀρθοδοξοι  αἰσθάνονται ὅτι φιλοξενοῦνται ἀπὸ τοὺς Προτεστάντες στὸ ΠΣΕ καὶ ἔτσι συμπεριφέρονται μὲ εὐπείθεια πρὸς αὐτούς...
Πρόσφατο παράδειγμα: Ἡ ὁμιλία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΠΣΕ Ὄλαφ Τβέιτ,  Νορβηγοῦ Λουθηρανοῦ πάστορα, στὴν ἔναρξη τῆς 24ης Παγκοσμίου Συνδιάσκεψης τῶν Πεντηκοστιανῶν, στὸ Σάο Πάολο τῆς Βραζιλίας, τὴν 7η Σεπτεμβρίου 2016. Ὁ Δρ. Τβέιτ ἀπευθυνόμενος σ’ αὐτοὺς ἀνέφερε, μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Ὁ κόσμος ἀπεγνωσμένα ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ λαὸ ὅπως...
ἐσεῖς, ποὺ πιστεύετε στὴ μεταμορφωτικὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιὰ νὰ τὴν ἐπενδύσουμε στὸ μέλλον τοῦ κόσμου γιὰ τὰ παιδιὰ μᾶς» (Σημ.!!!).

Στὴ συνέχεια ὁ Γ.Γ. τοῦ ΠΣΕ  ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Πεντηκοστιανῶν (Σημ. !!!), γιατὶ «υἱοθέτησαν μία καρποφόρα συνεργασία ἐν Χριστῷ μεταξύ τοῦ ΠΣΕ καὶ τῆς Παγκόσμιας Πεντηκοστιανῆς Ἀδελφότητας (ΠΠΑ) καὶ πιὸ συγκεκριμένα διαμέσου τοῦ Παγκόσμιου Χριστιανικοῦ Φόρουμ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ συμμετοχή τους  στὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΠΣΕ στὸ Πουσᾶν τῆς Νότιας Κορέας». Ἐπίσης στὴν ὁμιλία του ὁ Δρ. Τβέιτ σημείωσε: «Μία Καινούργια ἐποχὴ ἀρχίζει ἀμοιβαίας ἀναγνώρισης μεταξύ τῆς Πεντηκοστιανῆς κίνησης καὶ τῆς ἀντίστοιχης Οἰκουμενικῆς, μὲ τὴν ἔννοια  ὅτι αἰσθάνονται ὑποχρεωμένοι διὰ τῆς πίστεώς τους νὰ βαδίσουν μαζί, νὰ προσευχηθοῦν μαζὶ καὶ νὰ ὑπηρετήσουν μαζί...». Μαζί Πεντηκοστιανοί, Κουάκεροι, Λουθηρανοὶ καί... Ὀρθόδοξοι!

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΠΣΕ εἶναι ὁ Πάπας, ὁ ἀπόλυτος ἠγεμόνας  στὴν οἰκουμενιστικὴ κίνηση. Οἱ Ὀρθόδοξοι, μὲ πρῶτο τὸ Φανάρι ἁπλῶς ἐπικροτοῦν, ὡς ὑπάκουοι ὑπήκοοι, τὶς ἐνέργειές του... Τὰ διοικητικὰ ὄργανα τοῦ ΠΣΕ εἶναι, στὴν οὐσία, διακοσμητικά, ἀφοῦ σὲ ὅλα τὴ μεγάλη πλειονοψηφία ἔχουν οἱ προτεστάντες:
Ἡ Γενικὴ Συνέλευση ειναι τὸ ἀνώτατο ὄργανο διοίκησης τοῦ ΠΣΕ καὶ συνεδριάζει κάθε ὀκτὼ χρόνια! Σ’ αὐτὴν ἄνω τοῦ 90% τῶν μελῶν εἶναι προτεστάντες. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ οἱ πιὸ ἀπίθανες ὁμάδες, ἀπὸ τὸν Στρατὸ Σωτηρίας καὶ τοὺς Κουάκερους ἕως τοὺς μεταρρυθμισμένους τῶν ἀτολῶν Τουβάλου, τῶν 10.851 κατοίκων...

Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπή – ἡ ὀνομασία  θυμίζει τὰ πάλαι ποτὲ κομμουνιστικὰ κόμματα – συνεδριάζει ἀνὰ δύο ἔτη καὶ ἐπὶ 151 μελῶν οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι 25, λιγότεροι οἱ Μονοφυσίτες καὶ πάνω ἀπὸ ἑκατὸν δέκα οἱ Προτεστάντες.
Ἡ Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπή συνεδριαζει δύο φορὲς τὸ χρόνο καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ 20 μέλη καὶ τρεῖς συντονιστές. Ἀπὸ τὰ 23 μέλη της τὰ πέντε εἶναι ἀπὸ τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (ἀνὰ ἕνα ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα Κωνσταντινουπόλεως, Ἱεροσολύμων, Ρωσίας καὶ Ρουμανίας καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος), δύο εἶναι μονοφυσίτες καὶ δεκαέξι προτεστάντες.

Τὰ ὄργανα ὅταν συνεδριάζουν καλοῦνται νὰ ἐγκρίνουν ἕτοιμες προτάσεις ἀπὸ τὸν Γενικὸ Γραμματέα καὶ σχεδὸν πάντα τὶς ἐγκρίνουν ὁμοφώνως... Ἂν γίνει ψηφοφορία οἱ προτεστάντες διαθέτουν τὴ μεγάλη πλειονοψηφία. Τὸ θέμα τῆς συναίνεσης ἔχει ἀτονήσει σὲ μεγάλο βαθμό... Παράδειγμα: Τὸν περασμένο Ἰούνιο ἔγινε πρόταση ἀπὸ τὸν ΓΓ στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἐκλεγοῦν ὡς ἀναπληρωτὲς Γενικοὶ Γραμματεῖς ὁ Ρουμάνος Ὀρθόδοξος δρ. Ἰοᾶν Σάουκα καὶ ἡ δρ. Ἰζαμπὲλ Ἀπάβο Φίρι, ἀφρικανὴ προτεστάντισσα, ἀπὸ τὸ Μαλάουι. Ἡ πρόταση περνοῦσε καὶ μὲ ἁπλὴ πλειονοψηφία τῶν προτεσταντῶν, ἀλλὰ ἔγινε δεκτὴ ὁμοφώνως... Τὰ δύο νέα στελέχη ἀντικαθιστοῦν τοὺς ἀποχωροῦντας Γεώργιο Λαιμόπουλο, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καὶ Χίελκε Βόλτερς, Ὀλλανδὸ Προτεστάντη. Τὸ Φανάρι ἔχασε μία θέση, γοήτρου περισσότερο. Τὴν πῆραν οἱ Ρουμάνοι...

Οἱ Πεντηκοστιανοὶ στὴν Ἑλλάδα
Στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης  τὸ Φανάρι πέτυχε νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς Ἐκκλησίες ὅσες ὁμάδες αὐτοπροσδιορίζονται ὡς χριστιανικὲς καὶ συμμετέχουν στὸ ΠΣΕ. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ οἱ Πεντηκοστιανοί, ποὺ ὁρισμένες ὁμάδες τους συμμετέχουν στὸ ΠΣΕ. Σημειώνεται ὅτι ἡ μεγάλη πλειονοψηφία τῶν Πεντηκοστιανῶν δὲν θέλει νὰ ἐνταχθεῖ στὸ ΠΣΕ, γιατί θεωρεῖ ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι καὶ οἱ ἄλλοι Χριστιανοὶ δὲν ἔχουν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, ὅπως τὸ ἔχουν ἐκεῖνοι...

Ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδόξων ὑπάρχουν τὰ πορίσματα τῆς ΚΓ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱερῶν Μητροπόλεων διὰ Θέματα Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκείας, τοῦ 2011. Στά πορίσματα ὁμοφώνως οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν – καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὸν ἐκπρόσωπό του, ἀείμνηστο Μητροπολίτη Νικοπόλεως Μελέτιο - εἴχαν  διακηρύξει τὴν πλάνη τῶν Πεντηκοστιανῶν. Οἱ σημερινοὶ  Ὀρθόδοξοι ταγοί, ποὺ συμμετέχουν στὸ ΠΣΕ, φαίνεται ὅτι πλέον δέχονται τὴ διδασκαλία καὶ τὶς σὲ βάρος τῶν Ὀρθοδόξων προσηλυτιστικὲς δράσεις τῶν Πεντηκοστιανῶν!...    

Οἱ Πεντηκοστιανοὶ ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ Λὸς Ἀντζελὲς τῶν ΗΠΑ, στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα καὶ ἔχουν ἀναπτύξει παγκοσμίως ἕνα πολὺ ἐπιθετικὸ δίκτυο προσηλυτισμοῦ πρὸς τὸν ἀμερικανικὸ τρόπο κουλτούρας, μὲ τὴ βοήθεια τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ. Στὴν Ἑλλάδα οἱ ἴδιοι ἀναφέρουν ὅτι διαθέτουν 122 εὐκτήριους οἴκους. Ελπίζεται ὅτι θὰ ἐφαρμοστεῖ καὶ σ’ αὐτοὺς ὁ προσφάτως ψηφισθεῖς Νόμος καὶ θὰ ἐλεγχθοῦν ἂν διαθέτουν τοὺς ἀπαιτούμενους ἀνὰ εὐκτήριο οἶκο 250 πιστοὺς καὶ ἐπίσης ἀπὸ ποῦ προέρχονται οἱ πόροι μίας τόσο δαπανηρῆς προσηλυτιστικῆς καμπάνιας, μὲ ἐφημερίδα, φυλλάδια, δωρεὰν Ἅγιες Γραφές, ἐνοίκια, προσωπικό. Πρέπει κάποτε νὰ πληροφορηθεῖ ἡ κοινὴ γνώμη ἂν οἱ Πεντηκοστιανοὶ διαθέτουν εὐκτήριους οἴκους ἢ κέντρα προσηλυτισμοῦ. Σημειώνεται ὅτι κατὰ τὴν έκδοση Operation World μέσα σὲ λιγότερο ἀπὸ 25 χρόνια οἱ Πεντηκοστιανοὶ ἔχουν προσηλυτίσει περίπου 10.000 Ὀρθοδόξους Ἕλληνες.

1 σχόλιο:

  1. Στη Σύνοδο της Κρήτης οι Προτεστάντες αναφέρονται ως ετερόδοξες χριστιανικές ομολογίες και όχι εκκλησίες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.