10 Σεπ 2016

«Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων»: Ἡ μοναδικὴ Παιδαγωγική τῆς Ὀρθοδοξίας»

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια φιλοθεη ρωμαιικο
Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ
Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Κιλκὶς
«Εἴμαστε γιὰ κλάματα»! Ἔτσι ἁπλὰ ἐκφράζεται ὁ λαός, ὅταν βλέπει γύρω του νὰ γκρεμίζονται ἄρδην «πνευματικὰ κατασκευάσματα», τὰ ὁποῖα χρειάστηκαν κόπο καὶ χρόνο αἰώνων, γιὰ νὰ ὀρθωθοῦν καὶ νὰ ἀποτελέσουν «τὶς σταθερὲς» γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου στὸ δύσκολο δρόμο τοῦ βίου του. Νὰ παραμερίζονται μὲ θράσος, μὲ ἀδιαντροπιά, μὲ ἑωσφορικὴ μανία καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος. Λίγοι στρατευμένοι, ποὺ ἔχουν ἀπωθημένα καὶ προβάλλοντας ὡς ἐπιχείρημα - προκάλυμμα τὴν εὐθυγράμμιση μὲ τὸ σήμερα, προχωροῦν ἀνεμπόδιστοι στὸ «ἔργο» ποὺ τοὺς ἀνατέθηκε.
Γι` αὐτὸ εἴμαστε γιὰ κλάματα. Διότι, ἀνεμπόδιστοι, οἱ λίγοι γκρεμίζουν καὶ οἱ πολλοὶ στεκόμαστε θεατὲς τοῦ δράματος. Καὶ ὄχι μόνο γι` αὐτό, ἀλλὰ κυρίως καὶ ἐπειδὴ τὸ γκρέμισμα...
στρέφεται στὸν εὐαίσθητο χῶρο τῆς Παιδείας.

Καταθέτουμε ἀρχικὰ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὸ σεβασμὸ στὴν ἐπιστήμη τῆς παιδαγωγικῆς καὶ τῶν συναφῶν σπουδῶν ἀλλὰ καὶ στοὺς σοβαροὺς ἐπιστήμονες καὶ ἐρευνητές, ποὺ πολλοὶ ἀπ` αὐτοὺς κατανάλωσαν ὅλη τους τὴ ζωὴ γιὰ τὴν προσφορὰ στὸ νέο ἄνθρωπο καὶ τοὺς ἔγραψε ἀξίως ἡ ἱστορία. Νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ περπατήσει τὸ δρόμο τῆς μόρφωσης καὶ γενικότερά τῆς ζωῆς, εὐκολότερα καὶ ἀποδοτικότερα. Ἀλλὰ νὰ βοηθήσουν καὶ τοὺς διδασκάλους, ὥστε νὰ φέρουν ἐλαφρῶς τὸ βαρὺ φορτίο τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν νέων καὶ νὰ μὴ «δέρουν εἰς ἀέρα», κοπιάζοντες αὐτοσχεδίως καὶ ματαίως καὶ ἀποδίδοντες ὀλίγον καὶ κακῶς. Εἶναι ἄξιοι εὐγνωμοσύνης.

Ἂς ἀκούσουμε ὅμως, τί μᾶς λέει ὁ ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, στὸ βιβλίο του «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ», σχετικὰ μὲ τὴν διαμόρφωση καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου καὶ φυσικά τοῦ νέου, ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς μαθητείας του.
Στὸ κεφάλαιο: «ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ», μᾶς λέει πὼς ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ἐνανθρώπισή του μᾶς ἔσωσε ἀπὸ τὸ θάνατο, μὲ τὸν ὁποῖο ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἤμασταν δεμένοι. Ἡ ἀληθινὴ πλέον ζωὴ εἶναι ἡ ζωὴ ἐν Χριστῷ καὶ αὐτὴν τὴ ζωὴ τὴν πραγματώνουν κυρίως οἱ ἅγιοι καὶ ἀκολουθοῦν οἱ λοιποὶ ἀναλόγως τοῦ ἁγιασμοῦ ποὺ λαμβάνουν, συμμετέχοντες στὴν ἄσκηση καὶ στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ζωὴ εἶναι ὄντως ζωή, ὅταν εἶναι ἐν Χριστῷ καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστὸ εἶναι θάνατος.

Ἀφοῦ οἱ ἅγιοι γίνονται ἕνα μὲ τὸ Χριστὸ καὶ κατὰ χάρη χριστοί, οἱ βίοι τους εἶναι γιὰ μᾶς τὸ μεγάλο διδασκαλεῖο. Νὰ πῶς συνεχίζει ὁ ἅγιος Ἰουστίνος:
«Οἱ «Βίοι τῶν Ἁγίων» δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἐπαναλαμβανόμενη σὲ κάθε ἅγιο, λίγο ἢ πολύ, κατὰ τοῦτον ἢ ἐκεῖνον τὸν τρόπον. Ἢ ἀκριβέστερα, εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ παρατεινόμενη  διὰ τῶν ἁγίων… Ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων εἶναι στὴν πραγματικότητα αὐτὴ ἡ ζωὴ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ἡ ὁποία διοχετεύεται εἰς τοὺς ἀκολουθοῦντας Αὐτὸν καὶ βιοῦται ἀπὸ αὐτοὺς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Του…».

Στὴ συνέχεια, ξεκινάει ἀπὸ τὶς «Πράξεις τῶν ἁγίων Ἀποστόλων». Αὐτὲς περιέχουν ὅ,τι δίδαξε ὁ Χριστὸς καὶ ἡ βίωση τῆς ζωῆς Του ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, ἡ ὁποία μεταδόθηκε μέσα στὴν Ἐκκλησία. Οἱ δὲ «Βίοι τῶν Ἁγίων» εἶναι συνεπῶς συνέχιση τῶν «Πράξεων τῶν Ἀποστόλων»… «Μέσα στ` αὐτοὺς συναντᾶ κανεὶς τὸ ἴδιο τὸ Εὐαγγέλιο, τὴν ἴδια τὴ ζωή, τὴν ἴδια ἀλήθεια, τὴν ἴδια δικαιοσύνη, τὴν ἴδια ἀγάπη, τὴν ἴδια πίστη, τὴν ἴδια αἰωνιότητα, τὴν ἴδια «δύναμιν ἐξ ὕψους», τὸν ἴδιον Θεὸν καὶ Κύριον». Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

«Οἱ «Βίοι τῶν Ἁγίων» δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ οἱ εὐαγγελικὲς θεῖες ἀλήθειες, ποὺ μεταφέρθηκαν στὴν ἀνθρώπινη ζωή μας διὰ τῆς χάριτος καὶ τῶν ἀσκήσεων. Δὲν ὑπάρχει εὐαγγελικὴ ἀλήθεια, ἡ ὁποία νὰ μὴν μπορεῖ νὰ μεταβληθεῖ σὲ ζωή. Ὅλες οἱ ἀλήθειες αὐτὲς δόθηκαν ἀπὸ τὸ Χριστὸ γιὰ ἕνα σκοπό: γιὰ νὰ γίνουν ζωή μας, πραγματικότητά μας, κτῆμα δικό μας, χαρά μας. Καὶ οἱ ἅγιοι, ὅλοι τους μέχρις ἑνός, ζοῦν αὐτὲς τὶς θεῖες ἀλήθειες ὡς κέντρο τῆς ζωῆς τους καὶ ὡς τὴν οὐσία τοῦ εἶναι τους. Ἀκριβῶς γι` αὐτὸ «Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων» ἀποτελοῦν ἀπόδειξη καὶ μαρτυρία ὅτι ἡ καταγωγὴ μας εἶναι ἀπὸ τὸν οὐρανό. Ὅτι ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἀπ` αὐτὸν τὸν κόσμο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἄλλο. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀληθινὸς ἄνθρωπος μόνο «ἐν τῷ Θεῷ». Ὅτι ζοῦμε ἐπάνω στὴ γῆ διὰ τοῦ οὐρανοῦ. Ὅτι «ἠμῶν  τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φίλ. 3,20) καὶ ὅτι ὁ σκοπὸς μας εἶναι νὰ οὐρανώσουμε τὸν ἑαυτό μας, τρεφόμενοι μὲ τὸν «οὐράνιον ἄρτον» τὸν καταβάντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὴν γῆν…».

Συνεχίζει: «Εἰς τοὺς «Βίους τῶν Ἁγίων» ὅλα εἶναι συνηθισμένα, ὅπως καὶ στὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ καὶ ὅλα εἶναι παράδοξα, ὅπως στὸ Εὐαγγέλιο. Ἐντούτοις καὶ στὶς δύο περιπτώσεις εἶναι ὅλα πραγματικὰ καὶ ἀληθινά, κατὰ ἕνα μοναδικὸ τρόπο…
Λοιπόν, «Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων»! Ἰδοὺ βρισκόμαστε σὲ χῶρο οὐράνιο, διότι ἡ γῆ γίνεται οὐρανὸς διὰ τῶν ἁγίων του Θεοῦ…
«Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων»! Ἰδοὺ βρισκόμαστε στὸν Παράδεισο, ὅπου φυτρώνει καὶ αὐξάνει ὅ,τι τὸ θεῖο, τὸ ἅγιο, τὸ ἀθάνατο, τὸ αἰώνιο, τὸ δίκαιο, τὸ ἀληθινό, τὸ εὐαγγελικό…
«Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων»! Ἰδοὺ βρισκόμαστε στὴν αἰωνιότητα. Χρόνος δὲν ὑπάρχει πλέον: «χρόνος οὐκέτι ἔσται» (Ἄπ. 10,6), διότι στοὺς ἁγίους τοῦ Θεοῦ βασιλεύει ἡ αἰώνια Θεία Ἀλήθεια, ἡ αἰώνια Θεία Δικαιοσύνη, ἡ αἰώνια Θεία Ἀγάπη, ἡ αἰώνια Θεία Ζωή…

«Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων»! Ἀποτελοῦν στὴν πραγματικότητα τὴν ἐφαρμοσμένη Δογματική, ἐπειδὴ ἔχουν βιωθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους ὅλες οἱ ἅγιες καὶ αἰώνιες δογματικὲς ἀλήθειες, σ` ὁλόκληρη τὴ ζωογόνα καὶ δημιουργικὴ δύναμή τους…
«Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων» ἐκτὸς αὐτῶν, περιέχουν καὶ ὅλη τὴν ὀρθόδοξη Ἠθική, τὸ ὀρθόδοξο ἦθος, σ` ὁλόκληρη τὴ λάμψη τοῦ θεανθρώπινου μεγαλείου του καὶ τῆς ἀκατάβλητης δύναμής του…
«Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων» ἀποτελοῦν τὴ βιωματικὴ Ἠθική, τὴν ἐφαρμοσμένη Ἠθική.
«Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων» βεβαιώνουν ἀναμφισβήτητα ὅτι ἡ Ἠθικὴ δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ μία ἐφαρμοσμένη Δογματική».

Παρακάτω, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς ὁ Ἅγιος φτάνει στὴν κορύφωση τῶν σκέψεων καὶ τῆς βιωματικῆς του κατάθεσης:
«Ἀλλὰ τί εἶναι ἀκόμα «Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων»; Ἡ μοναδικὴ Παιδαγωγική τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι μέσα σ` αὐτούς, κατὰ ἀναρίθμητους εὐαγγελικοὺς τρόπους, τελείως δοκιμασμένους διὰ τῆς μακραίωνης ἐμπειρίας ἔχει καταδειχθεῖ πῶς διαπλάθεται καὶ οἰκοδομεῖται  τὸ τέλειο ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὁ τέλειος ἄνθρωπος, καὶ πῶς  αὐξάνει «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἔφ. 4,13), διὰ τῶν ἁγίων μυστηρίων καὶ τῶν ἁγίων ἀρετῶν ἐν τῇ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο δὲ ἀκριβῶς ἀποτελεῖ καὶ τὸ παιδαγωγικὸ ἰδεῶδες του Εὐαγγελίου, τὸ μόνο παιδαγωγικὸ ἰδεῶδες, τὸ ἄξιο ἑνὸς θεοειδοῦς ὄντος, ὅπως εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Τὸ ἰδανικὸ αὐτὸ τὸ ἔθεσε, ἀλλὰ καὶ τὸ πραγματοποίησε πρῶτος ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, κατόπιν δὲ Αὐτοῦ τὸ πραγματοποίησαν  καὶ οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ λοιποὶ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις ὅμως, χωρὶς τὸ Θεάνθρωπο Χριστὸ καὶ ἔξω ἀπ` Αὐτόν, ὁποιοδήποτε κι ἂν εἶναι τὸ παιδαγωγικὸ ἰδανικό τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς θὰ παραμένει διὰ παντὸς ἕνα ὂν ἀτελές, ἕνα ὂν θνητό, ἕνα ὂν ἄθλιο καὶ τραγικό, ἄξιο τῶν δακρύων ὅλων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅσοι ὑπάρχουν στοὺς κόσμους τοῦ Θεοῦ».

Τέλος, γιὰ νὰ μὴν κουράζουμε τοὺς ἀναγνῶστες, κλείνει μερικῶς τὸ κεφάλαιο ὁ ἅγιος μὲ ἕναν ἀκόμη χαρακτηρισμὸ ποὺ ἀποδίδει στοὺς «Βίους τῶν Ἁγίων»:
«Ἐὰν θέλετε, λέει, «Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων» εἶναι μία ἰδιόμορφος ὀρθόδοξος ἐγκυκλοπαίδεια. Εἰς αὐτοὺς δύναται νὰ εὕρει κανεὶς ὅλα ὅσα χρειάζονται εἰς μίαν ψυχὴν πεινασμένην καὶ διψασμένην διὰ τὴν αἰώνιαν Δικαιοσύνην καὶ αἰώνιαν Ἀλήθειαν μέσα σ` αὐτὸν τὸν κόσμο. Πεινασμένη καὶ διψασμένη γιὰ τὴ θεία ἀθανασία καὶ τὴν αἰώνια ζωή. Ἂν διψᾶς τὴν πίστη, θὰ τὴ βρεῖς πλούσια στοὺς «Βίους τῶν Ἁγίων» καὶ θὰ χορτάσεις τὴν ψυχή σου μὲ τροφὴ ποὺ ποτὲ δὲ θὰ ξαναπεινάσεις. Ἐὰν ποθεῖς τὴν ἀγάπη, τὴν ἀλήθεια, τὴ δικαιοσύνη, τὴν ἐλπίδα, τὴν πραότητα, τὴν ταπείνωση, τὴ μετάνοια, τὴν προσευχὴ ἢ ὁποιαδήποτε ἀρετὴ καὶ ἄσκηση, στοὺς «Βίους τῶν Ἁγίων» θὰ βρεῖς ἕνα  πλῆθος ἁγίων διδασκάλων γιὰ κάθε ἄσκηση καὶ θὰ λάβεις τὴ βοήθεια τῆς χάριτος γιὰ κάθε ἀρετή». 

Τί περισσότερο θὰ τολμούσαμε νὰ συμπληρώσουμε σ` ὅσα μᾶς λέει ὁ ἅγιος Ἰουστίνος; Κάνοντας μία σύγκριση μὲ αὐτὰ τῶν ἀσχημονούντων εἰς βάρος  τῆς νεότητας καὶ τὸ γένους, ἄδουμε θρηνητικῶς:
«Κλάψετε μάτια, κλάψετε, κλάψετε καὶ δακρύστε,
τοὺς γέλωτας ἀφήσατε, τὴν  προσευχὴν ἀρχίστε».

Ἠλιάδης Σάββας
Δάσκαλος
Κιλκίς, 9-9-2016

5 σχόλια:

 1. Και ποιόν και τί να πρωτοκλάψεις...

  Την Ελλάδα που κατάστρεψαν;

  Τη νεολαία που έδιωξαν;

  Τη σύνταξη που εξαυλώνεται;

  Τους αυτόχειρeς;

  Τη άδεια τσέπη;

  Τη λεηλατημένη Ελλάδα επί2 από τους Γερμανούς;

  Τη ψυχή μας;

  Δάκρυσε μάνα δάκρυσε
  και μη βαριαστενάζεις
  το δάκρυ σου να ποτιστεί
  η ματζουράνα πο ΄χεις,
  κλάψετε όρη αψηλά,
  κλάψτε και σεις λεβέντες,
  να ποτιστούν οι ρεματιές,
  οι τράφοι τα ποτάμια..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
  (Βίοι Αγίων).

  Στην επόμενη ιστοσελίδα επιλέγετε τη μέρα και το μήνα που σας ενδιαφέρει, και μετά πατάτε "Αναζήτηση".

  http://www.snhell.gr/references/synaxaristis/search.asp

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 39.298 προσλήψεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνο για λαθρομετανάστες !!!

  https://odysseiatv.blogspot.gr/2016/09/39298.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

  https://www.youtube.com/watch?v=qb7DRBMfjEA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Άγιος Εφραίμ ο Μεγαλομάρτυς και Θαυματουργός, της Νέας Μάκρης Αττικής.

  http://www.imkifissias.gr/index.php/agios-efraim

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.