12 Αυγ 2016

Ἃγιος Μάξιμος Ὁμολογητής: Οἱ πειρασμοὶ στὴ ζωή μας

Οἱ 5 αἰτίες ποὺ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ τὸν πειρασμὸ στὴ ζωή μας
Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ἀπαριθμεῖ πέντε αἰτίες γιὰ τὶς ὁποῖες παραχωρεῖ ὁ Θεὸς τὴ δυνατότητα στὸν διάβολο νὰ πολεμᾶ τοὺς ἀνθρώπους: 
Πρώτη αἰτία, εἶναι γιὰ νὰ μάθουμε νὰ διακρίνουμε τὴν ἀρετὴν ἀπὸ τὴν κακίαν μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία αὐτοῦ τοῦ πολέμου. 
Δεύτερη αἰτία, εἶναι γιὰ νὰ «ἐξαναγκαστοῦμε» τρόπον τινά, νὰ προσκολληθοῦμε μὲ βεβαιότητα καὶ ἀκλόνητα στὴν ἀρετή. 
Τρίτη αἰτία, γιὰ νὰ μὴν ὑπερηφανευόμαστε ὅταν προκόπτουμε στὴν ἀρετή, ἀλλὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε ἐκ τῆς ἐμπειρίας τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἀγώνα ὅτι κάθε προκοπὴ εἶναι δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. 
Τέταρτη αἰτία, γιὰ νὰ ταπεινωθοῦμε καὶ γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε καὶ μισήσουμε καὶ ὁμολογήσουμε (ἐξομολόγησις) καὶ ἐγκαταλείψουμε τὶς ἁμαρτίες μας, ποὺ γίνονται αἰτία πειρασμῶν. 
Πέμπτη αἰτία, γιὰ νὰ μὴν ξεχάσουμε τὴν ἰδικὴ μας ἀσθένεια καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμη, ὅταν προοδεύοντας στὸν πνευματικὸ ἀγώνα ἀξιωθοῦμε καὶ φθάσουμε σὲ κάποιαν ἀρετή. Μέσα στὶς πιὸ πάνω αἰτίες διαφαίνεται ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι καὶ οἱ θλίψεις καὶ οἱ πειρασμοὶ εἶναι δῶρα τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ γιατί μέσα στὶς δοκιμασίες αὐτὲς μποροῦμε -ἂν τὸ θελήσουμε- νὰ συναντήσουμε τὸν πάσχοντα καὶ σταυρωμένο Χριστό μας, καὶ Αὐτὸς θὰ μᾶς ἀναστήση στὴν αἰώνια ζωή. 
Σὲ τελευταία ἀνάλυση, ὁ διάβολος μὲ ὅλα τὰ τεχνάσματά του καὶ παρ’ ὅλες τὶς...
μηχανουργίες του ἐναντίον μας, ἐν τούτοις αὐτοκαταστρέφεται καὶ θριαμβεύει ἡ θεία φιλανθρωπία! Ὅπως ἡ σταυρικὴ παγίδα, ποὺ ἔστησεν ὁ διάβολος στὸν Χριστόν, ἀπέβη τελικὰ ἡ συντριβὴ τοῦ ἴδιου το διαβόλου καὶ ἡ νίκη τοῦ Ἰησοῦ, (γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ Σταυρὸς εἶναι ἀπὸ τότε τὸ φοβερότερον ὅπλο κατὰ τοῦ διαβόλου), ἔτσι καὶ κάθε παγίδα ποὺ στήνει ὁ διάβολος καὶ σέ μς, μπορεῖ νὰ ἀποβῆ ἥττα τοῦ Σατανᾶ καὶ ἀφορμὴ γιὰ τὴ σωτηρία μας. Μὲ μίαν ὅμως ἀπαραίτητη προϋπόθεση: ὅτι θὰ ἀντιμετωπίζουμε τοὺς ἑκάστοτε πειρασμοὺς μὲ κόψιμο τοῦ δικοῦ μας θελήματος (δηλαδὴ τοῦ ἐγωισμοῦ μας) καὶ ὑπακοὴ «ἄνευ ὅρων» στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Διαχρονικὲς Λυτρωτικὲς Ἀλήθειες,
Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.