16 Ιουλ 2016

Ἡ μνημόνευσις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μετὰ τὴν ἐν Κρήτη Σύνοδον

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης τελείωσε ὅμως οἱ συνέπειές της ἀρχίζουν τώρα νὰ φαίνονται. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀγωνιοῦντες γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀνέμεναν τὴν Σύνοδο αὐτὴ γιὰ νὰ βγάλουν σημαντικὰ συμπεράσματα καὶ νὰ πάρουν θέση ἀπέναντι στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ποὺ ἐξαπλώνεται ὅλα τὰ τελευταῖα χρόνια.
Ὅπως πληροφορούμαστε ἤδη στὸ Ἅγιον Ὅρος ἐπικρατεῖ ἀναβρασμὸς καθὼς πολλοὶ μοναχοὶ θεωροῦν ὅτι μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, κυρίως δὲ μὲ τὴν υἱοθέτηση τοῦ ὄρου "ἐκκλησίες" γιὰ τὶς αἱρέσεις τῶν Παπικῶν καὶ τῶν Προτεσταντῶν, ὑπάρχει πλέον ἀποδοχὴ στὴν πράξη, καταγεγραμμένη στὰ κείμενα τῆς Συνόδου, βασικῶν ἀρχῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Στὴ Μονὴ Χιλανδαρίου, τὸ σερβικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ὅρους, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες ἀνακοινώθηκε σὲ  τέσσερις μοναχοὺς καὶ ἕνα δόκιμο ἡ ἀπόφαση νὰ φύγουν ἀπὸ τὸ μοναστήρι ἐπειδὴ ἀπέρριψαν τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ δὲν ἀναπαύονταν μὲ τὴ συνέχιση τῆς μνημόνευσης τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ἐξάλλου περίπου δέκα λαϊκοὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνόδου ἀπέστειλαν στοὺς Μητροπολίτες τῶν περιοχῶν τους ἐπιστολὲς μὲ τὶς ὁποῖες γνωστοποιοῦσαν τὴν ἀπόφασή τους νὰ ἀποτειχισθοῦν. Ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἁγιορείτικα κελλιὰ οἱ πατέρες διέκοψαν τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου -χωρὶς νὰ ἀνήκουν στὶς παλαιὲς ὁμάδες τῶν ζηλωτῶν ποὺ δὲν μνημόνευαν ποτὲ τὸν Πατριάρχη- ἐνῶ μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς διέκοψαν ταυτοχρόνως καὶ ὁποιαδήποτε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ ὅσους μοναχοὺς...
συνεχίζουν νὰ μνημονεύουν τὸν Πατριάρχη. 

Σὲ πολλὲς ἐνορίες οἱ πιστοὶ ἐκφράζουν τὴν ἀγωνία τους γιὰ τὴν πορεία ποὺ τείνουν νὰ πάρουν τὰ πράγματα καὶ στὶς Μητροπόλεις τῶν "Νέων Χωρῶν" μὲ δυσφορία ἀκοῦνε τοὺς Μητροπολίτες νὰ μνημονεύουν τὸ ὄνομα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Στὶς ἁπλὲς ἐνορίες τῆς Βορείου Ἑλλάδος οἱ κληρικοὶ μνημονεύουν τοὺς ἐπισκόπους τους καὶ ἔτσι ἡ ἀπουσία τοῦ ὀνόματος τοῦ Πατριάρχη ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες ἀναπαύει τοὺς ἴδιους τούς κληρικοὺς καὶ τὸ ἐκκλησίασμα. Ἄλλοι πιστοὶ ἀποφεύγουν τὸν ἐκκλησιασμὸ σὲ ἐνορίες ποὺ μνημονεύονται ἐπίσκοποι μὲ οἰκουμενιστικὲς ἀντιλήψεις.

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος σὲ πρόσφατο κείμενό του μᾶς πληροφορεῖ ὅτι κατὰ τὶς ἐργασίες τῆς ἐν Κρήτη Συνόδου "γινόταν λόγος ἐναντίον τοῦ ὀρθόδοξου "φονταμενταλισμοῦ"". Συμπληρώνει ὡστόσο ὁ Μητροπολίτης ὄτι "τελικῶς δὲν ἐξεδόθη κάποιο κείμενο ἐναντίον τοῦ εὐσεβισμοῦ καὶ τοῦ ζηλωτισμοῦ". Τὸ σημαντικότερο ὡστόσο ποὺ μεταφέρει ὁ Μητροπολίτης Ἰερόθεος εἶναι ὅτι κατὰ τὴ σχετικὴ συζήτηση "ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πολωνίας καὶ πάσης Βαρσοβίας κ. Σάββας ὑποστήριξε ὅτι στὴν Πολωνία καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες βόρειες καὶ ἀνατολικὲς χῶρες αὐτοὶ οἱ λεγόμενοι ζηλωτὲς ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ κράτησαν τὴν πίστη κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κομμουνιστικῆς περιόδου, φυλακίσθηκαν καὶ μαρτύρησαν".

Ὁπωσδήποτε τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα μὲ ὅλα τὰ δεινὰ ποὺ ἐπέφερε, ἄφησε στὴν Ἐκκλησία θησαυρισμένη τὴν πείρα ἁγίων μορφῶν γιὰ τὴν στάση ποὺ θὰ πρέπει νὰ τηροῦμε σὲ παρόμοιες περιπτώσεις. Ἐπειδὴ οἱ καταστάσεις στὶς ὁποῖες ὁδηγούμαστε ἀρχίζουν νὰ ὁμοιάζουν ἐκπληκτικὰ μὲ τὴν περίοδο ἐκείνη εἶναι ἀναγκαῖο νὰ μελετήσουμε ἐν νέου τὶς σχετικὲς προτροπὲς τῶν ἁγιασμένων μορφῶν τῶν χρόνων ἐκείνων.

Ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου ἀπὸ Ἱεράρχες τῶν λεγόμενων "Νέων Χωρῶν" εἶναι πράξη ποὺ ἀναμένουν πολλοὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ θὰ ἀποτελοῦσε ὁπωσδήποτε σημαντικὸ μοχλὸ ἀνάσχεσης τῆς οἰκουμενιστικῆς πορείας τῶν Φαναριωτῶν. Οἱ ἴδιοι ὅμως οἱ Ἱεράρχες ἔχουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ λήψη μίας τέτοιας ἀπόφασης, μάλιστα δὲ σὲ συνεννόηση μεταξύ τους ὥστε μία τέτοια ἐκκλησιαστικὴ ἀντίδραση νὰ εἶναι ἀποτελεσματικότερη. Πρὸς τὸ παρὸν κάτι τέτοιο φαντάζει ἀπίθανο. Ὡστόσο οἱ Ἱεράρχες ὀφείλουν νὰ διαμηνύσουν στὸ Φανάρι ὅτι τὰ πράγματα δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωροῦνται δεδομένα ὅσο συνεχίζεται ἡ προέλαση τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Οἱ ἀποτειχίσεις ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ὁδὸ ποὺ υἱοθέτησαν λίγα πρόσωπα τὰ τελευταῖα χρόνια δὲν πέτυχαν τὴν ἀνάσχεση τῆς δράσης τῶν οἰκουμενιστῶν οὔτε υἱοθετήθηκαν στὴν παροῦσα φάση ὡς τακτικὴ ἀντίδρασης ἀπὸ σημαντικὰ πρόσωπα ποὺ ἡγοῦνται τοῦ ἀγώνα ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ ἐναντίον τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Μάλιστα μερικοὶ ἀποτειχισμένοι στράφηκαν μὲ μανία περισσὴ ἐναντίον ὅσων δὲν τοὺς ἀκολουθοῦν στὴν ἐπιλογὴ τους αὐτή, ὥστε νὰ διερωτᾶται κανεὶς ἂν ἀντίπαλοί τους εἶναι οἱ οἰκουμενιστὲς ἢ ὅσοι πολεμοῦν τὴν αἵρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, γιὰ τοὺς ὁποίους ἐφηύραν πλείστους ὅσους ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρισμούς.

Ἡ προτροπὴ τοῦ Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου γιὰ ἀποφυγὴ τῶν δύο ἄκρων ἰσχύει καὶ στὶς μέρες μας. Ἁγιασμένοι ἀσκητὲς ἐντὸς καὶ ἐκτός τοῦ Ἁγίου Ὅρους, κληρικοὶ καὶ Ἱεράρχες ἀλλὰ καὶ λαϊκοὶ πιστοὶ σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας θὰ χαράξουν τὸ δρόμο τῆς ὑπεράσπισης τῆς πίστης. Ἂς μὴν σπεύδουν κάποιοι νὰ καταστοῦν βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως καὶ παίρνουν βιαστικὲς ἀποφάσεις. Ὅσιοι Γέροντες τὴν περίοδο τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος ἔλαβαν πληροφορία μέσω τῆς προσευχῆς γιὰ τὸ τί δέον νὰ πράξουν περὶ τῆς μνημόνευσης ἢ ὄχι τοῦ Πατριάρχου. Τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ καὶ τώρα. Διότι ὅσο ἡ αἵρεση γιγαντώνεται, ὅσο ὁ οἰκουμενισμὸς ἐξαπλώνεται, τόσο καὶ ὁ θεῖος φωτισμὸς θὰ δίνεται πλουσιοπάροχα στοὺς προσευχομένους καθαρὰ ὥστε νὰ διανοίξουν σωτήριες ὁδοὺς καὶ γιὰ ἐμᾶς τούς ἁπλοὺς πιστούς.   

Λίγο πρὶν τὴν ἀποστολὴ πρὸς δημοσίευση τοῦ παρόντος ἄρθρου δημοσιοποιήθηκε ἐπιστολὴ 60 Ἁγιορειτῶν πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους μὲ τὴν ὁποία ζητεῖται ἡ διακοπὴ τῆς μνημόνευσης τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ἐὰν ἡ Κοινότητα δὲν λάβει τὴν ἀπόφαση αὐτή, γράφουν οἱ Ἁγιορεῖτες, θὰ τὸ πράξουμε ἐμεῖς ἄμεσα. Προφανῶς θὰ χρειαστεῖ νὰ ἐπανέλθουμε στὸ θέμα.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 15/7/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.