ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

15 Ιουν 2016

ΝΕΟ βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσυνης ἀπὸ τὴ σειρὰ ἄγνωστα συναξάρια: Ὅσιοι Παῦλος ὁ ἐπίσκοπος καὶ Ἰωάννης ὁ πρεσβύτερος

Ἀπό τήν σελίδα τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσυνης
Ὁ βί­ος τῶν ὁ­σί­ων Πα­τέ­ρων Παύ­λου καί Ἰ­ω­άν­νου, ἄν καί εἶ­ναι σύν­το­μος, εἶ­ναι πο­λύ ἐν­δι­α­φέ­ρων καί θαυ­μα­στός. Μᾶς δεί­χνει ἕ­ναν ἄλ­λο τρό­πο ζω­ῆς καί μιά ἰ­δι­αί­τε­ρη ὁ­δό γιά τήν ἁ­γι­ό­τη­τα. Οὔ­τε τήν ὁ­δό τοῦ μαρ­τυ­ρί­ου οὔ­τε ἀ­πο­κλει­στι­κά τήν ἀ­σκη­τι­κή ὁ­δό, ἀλ­λά τήν τε­λεί­α ἀ­πο­φυ­γή τῆς δό­ξης καί τήν δί­ψα γιά ἀ­φα­νῆ καί τα­πει­νή βι­ο­τή. Ἀ­πο­τε­λεῖ ἕ­ναν ὕ­μνο στήν ὑ­ψο­ποι­ό τα­πεί­νω­ση, μιά πρα­κτι­κή δι­δα­σκα­λί­α γιά τό πῶς νά τήν ἀ­πο­κτή­σω­με, πού καί μό­νη της ἀρ­κεῖ γιά τήν σω­τη­ρί­α μας. «Ἐ­τα­πει­νώ­θην καὶ ἔ­σωσέ με ὁ Κύ­ριος» (Ψαλμ. ριδ΄, 6). 
Ἐ­πί πλέ­ον μᾶς με­τα­φέ­ρει σέ ἐ­πο­χή πού ἀν­θοῦ­σε ἡ ἀ­ρε­τή καί ἀ­φθο­νοῦ­σαν τά χα­ρί­σμα­τα τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, ὅ­πως φαί­νε­ται στούς ὁ­σί­ους καί στούς ἄλ­λους ἀ­να­χω­ρη­τές πού ἀ­να­φέ­ρον­ται στόν βί­ο. 
Ἡ μνή­μη τῶν ὁ­σί­ων Πα­τέ­ρων Παύ­λου τοῦ ἐ­πι­σκό­που καί Ἰ­ω­άν­νου τοῦ πρε­σβυ­τέ­ρου τε­λεῖ­ται στίς 30 Ἰ­ου­λί­ου. 
Ἄς ἔ­χου­με τήν εὐ­χή τῶν ἁ­γί­ων μας.  Ἀ­μήν.
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει ἀποδέκτης μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν ΄΄ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ΄΄, στὸ τηλέφωνο: 2310552207 
ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: contact@enromiosini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και δεν αναγνωρίζει το πολυτονικό σύστημα (δεν φαίνονται δηλαδή όλα τα γράμματα στις αναρτήσεις), κατεβάστε από το google store το Mozilla Firefox Browser ώστε να μπαίνετε από αυτόν τον Browser και να επιλυθεί το πρόβλημά σας. Κατεβάστε το από ΕΔΩ.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.