26 Ιουν 2016

Ἡ "ἱστορικὴ ὀνομασία ἄλλων ἑτεροδόξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν"

To Βασιλείου Εὐσταθίου    
Δρ. Φυσικοῦ, πτ. ΕΚΠΑ Κ.Θεολογίας   
Κὰτ΄ ἀρχὴν νὰ διευκρινίσουμε περὶ τῆς τροπολογίας "Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία ἄλλων ἑτερόδοξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὁμολογιῶν" ποὺ πρότεινε ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔγινε τελικὰ ὁμόφωνα ἀποδεκτή, ὅτι ἄλλο ὀνομασία καὶ ἄλλο ὕπαρξη, αὐτὰ μπορεῖ νὰ εἶναι τελείως διαφορετικά. Γιὰ παράδειγμα ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ὀνομάζονται Ὀρθόδοξοι, ὅμως ὑπάρχουν πραγματικὰ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πολλοὶ λιγότεροι καὶ οἱ ὑπόλοιποι παρόλο ποὺ ὀνομάζονται ἔτσι δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι, γιατί ζοῦν μὲ τρόπο ξένο πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία. Ἄλλωστε ἐδῶ καὶ αἰῶνες λέγαμε ἀνεπίσημα "ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία" ἐννοώντας τοὺς Παπικούς, χάριν συνεννόησης καὶ μόνο, χωρὶς ποτὲ νὰ ἐννοοῦμε στὸ ἐλάχιστο ὅτι αὐτοὶ εἶναι Ἐκκλησία. Καὶ τὸ ἔλεγαν αὐτὸ ἀκόμα καὶ...
ἀκραῖοι ἀνθενωτικοί. Τοὺς λέγαμε καὶ τοὺς λέμε Ἐκκλησία ἐπειδὴ τὸ θέλουν αὐτοὶ καὶ ὄχι ἐπειδὴ εἶναι. Ἡ Καθολικὴ ἢ καλύτερα παπικὴ Ἐκκλησία, ὅπως καὶ κάθε ἑτερόδοξη Ἐκκλησία, δὲν ὑπάρχει ὡς Ἐκκλησία, ὅπως ὑπάρχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι αὐτὴ καὶ μόνο αὐτὴ Ἐκκλησία. 
Ἡ ἔκφραση ποὺ υἱοθετήθηκε στὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη, ἐφόσον προσθέτει τὸν προσδιορισμὸ ἑτερόδοξος στὴν Ἐκκλησία ἀναφερόμενη σὲ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται ἐκτός τς μοναδικῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας ὡς Χριστιανοί, δηλαδὴ στοὺς αἱρετικούς, καὶ ταυτόχρονα σαφῶς κάνει λόγο γιὰ ὀνομασία καὶ ὄχι γιὰ ὕπαρξη Ἐκκλησίας, σὲ αὐτὴ τὴ μορφὴ ὅπως εἶναι μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι κατὰ τὴν κοινὴ λογικὴ δὲν ὁδηγεῖ στὴν ἀποδοχὴ ὕπαρξης ἄλλων Ἐκκλησιῶν ἐκτός τς μίας Ἐκκλησίας, δηλαδὴ τῆς Ὀρθόδοξης. Βέβαια αὐτὴ ἡ ἔκφραση δὲν ἔχει νόημα νὰ ἀπευθύνεται ἀπὸ Ὀρθοδόξους σὲ Ὀρθοδόξους, γιατί ὅπως εἴπαμε ἐννοεῖται ὅτι ὅταν ἀναφερόμενοι π.χ. στοὺς παπικοὺς ποῦμε "ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία", ἐννοοῦμε προφανῶς καὶ αὐτονόητα, τουλάχιστον ἂν ἔχουμε Ὀρθόδοξο καὶ ὄχι φιλενωτικὸ ἢ οἰκουμενιστικὸ φρόνημα καὶ πνεῦμα, κάθε ἄλλο ἀπὸ τὸ ὅτι κατὰ ὁποιοδήποτε τρόπο ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Ἔτσι, αὐτὴ ἡ πρόταση, δηλαδὴ  ἡ "Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία ἄλλων ἑτερόδοξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὁμολογιῶν", οὖσα ἄνευ νοήματος καὶ περιεχομένου, περιττεύει σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση. Καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν μένουν στὰ ὀνόματα χωρὶς περιεχόμενο, δὲν μποροῦν νὰ εἶναι αὐτὰ ἡ ἀσχολία τους, ἀλλὰ τοὺς ἐνδιαφέρει νὰ προχωροῦν ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἀπασχολοῦνται μὲ τὴν ἀλήθεια καὶ ὄχι μὲ τὰ παραμύθια. Γιατί ἂν μιλᾶμε ἐντός τς Ἐκκλησίας γιὰ αἱρετικούς, καί, ἐνῶ γνωρίζουμε καλὰ ὅτι δὲν εἶναι Ἐκκλησία, ὄχι μόνο τους ἀποκαλοῦμε ἑτερόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ τὸ σημειώνουμε κι ὄλας (ποὺ στὴν προκειμένη περίπτωση δὲν τὸ σημειώνουμε αὐτὸ ἁπλά, ἀλλὰ τὸ κάνουμε μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο τρόπο ἔκφρασης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συνοδικά, σὲ σύνοδο τῶν προκαθήμενων τῶν Ὀρθοδόξων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς ἀποδοχὴ τῆς ἱστορικῆς ὀνομασίας τῶν "ἑτερόδοξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὁμολογιῶν"),  τότε δὲν μιλᾶμε ἄσκοπα, ὅπως ὅταν λέμε παραμύθια; 
Ἂν πάλι τὸ σημειώνουμε αὐτὸ μὲ σκοπὸ καὶ μόνο νὰ τὸ χρησιμοποιοῦμε ὅταν ἀπευθυνόμαστε στοὺς ἴδιους τους αἱρετικούς, κάνοντάς τους τὸ χατίρι νὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε ὅπως θέλουν, τοὺς λέμε ὅτι ἀποδεχόμαστε νὰ σᾶς ὀνομάζουμε Ἐκκλησία ἄλλου δόγματος καὶ παράδοσης ἀπὸ τὴν δική μας τὴν Ὀρθόδοξη, Ἐκκλησία ἑτερόδοξων δηλαδή, ἔτσι ὥστε νὰ δείξουμε τὰ θερμά μας συναισθήματα πρὸς αὐτοὺς καὶ νὰ διατηρήσουμε κοινωνικὲς σχέσεις καλοῦ ἐπικοινωνιακοῦ ἐπιπέδου, δίνοντάς τους τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ὄντως τοὺς ἀναγνωρίζουμε ὡς Ἐκκλησία (καὶ εὔκολα ὁδηγοῦνται σὲ ψευδαισθήσεις ὅσο βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια), τότε πὼς θὰ καταλάβουν αὐτοὶ οἱ ἀδελφοὶ ὅτι τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν Ἐκκλησία μποροῦν νὰ τὴν βροῦν μόνο στὴν Ὀρθοδοξία; Μὲ αὐτὸ τὸ τρόπο δὲν καταλήγουμε τελικὰ ὅπου καὶ οἱ Οἰκουμενιστές, ποὺ μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους μιλᾶνε Ὀρθόδοξα καὶ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς μιλᾶνε στὴν γλώσσα τῆς πλάνης τους, ὥστε νὰ διατηροῦν ἔτσι τὴν ἐπιφανειακὴ ψευδοενότητα, καὶ γὶ αὐτὸ ἄλλωστε δὲν μπορεῖς νὰ διακρίνεις τὸ κρυμμένο πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ τὴν πρώτη πάντα ματιὰ (γιὰ παράδειγμα ἀπὸ τὴν μιὰ μιλᾶνε γιὰ τὸν Ἅγιο Μάρκο τὸν Εὐγενικὸ καὶ ἄλλους Ἁγίους ποὺ ἀφιερώθηκαν στὸν ἀνθενωτικὸ ἀγώνα κατὰ τοῦ παπισμοῦ, προσπαθώντας νὰ πείσουν τοὺς ἄλλους ὅτι εἶναι μαζί τους σὲ συμφωνία, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁμολογοῦν ὅτι ὑπάρχει παπικὴ Ἐκκλησία). Ὁ Ὀρθόδοξος τρόπος ἔκφρασης ὅμως, πρῶτα καὶ κύρια στὰ θέματα τῆς πίστεως, ὅπως ἐδῶ εἶναι τέτοιο καθαρά το συγκεκριμένο θέμα μὲ ἐκκλησιολογικὸ περιεχόμενο, εἶναι ἡ εὐθύτητα μὲ τὴν ὁποία ἐκφράζονταν πάντα οἱ Ἅγιοι. 
Καὶ ἐπειδὴ διατυπώθηκε στὸ τέλος τῆς Συνόδου ἡ ἄποψη ὅτι ἡ συνοδικὴ ἀποδοχὴ τῆς ἱστορικῆς ὀνομασίας "ἄλλων ἑτερόδοξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὁμολογιῶν" δὲν ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὴν "μακραίωνη Ὀρθόδοξη παράδοση" καὶ προστατεύει τὴν "Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία", θὰ θέλαμε νὰ ποῦμε ὅμως ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ ὅτι δὲν ὠφελεῖ τὴν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία καὶ Ἱεραποστολή. Κατὰ τὸ λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἰσχύει τὸ "Πάντα μοὶ ἔξεστιν, λλ'  οὐ πάντα συμφέρει" ποὺ μάλιστα συνεχίζει λέγοντας "πάντα μοὶ ἔξεστιν, λλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπὸ τινός", Α’ Κορ. 6, 12, καὶ στὴν περίπτωσή μας καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅτι ἡ χρήση τοῦ "ἱστορικοῦ" ὀνόματος "ἑτερόδοξη Ἐκκλησία" δὲν ὁδηγεῖ στὴν ἀποδοχὴ τῆς ὕπαρξης ἄλλης ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν ἀναίρεση τῆς μοναδικότητάς της, ὡστόσο ὅμως αὐτὴ ἡ ἀποδοχὴ χωρὶς νὰ προσφέρει ὠφέλεια τὴν ὑποχρεώνει νὰ περιοριστεῖ ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ τῆς ἱκανοποίησης ἐπιθυμιῶν καὶ σκοπῶν αἱρετικῶν φρονημάτων. Ἡ ὀνομασία αὐτὴ καὶ ἡ χρήση τῆς μπορεῖ νὰ εἶναι ἱστορική, ὅμως δὲν εἶναι εὐαγγελική, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἁγιοπατερική.

Πηγὲς μὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν Σύνοδο:
1. aktines.blogspot.gr
2. www.orthodoxia-ellhnismos.gr
3. www.enromiosini.gr
4. www.orthodoxnet.gr  
5. paremvasis.blogspot.gr
6. thriskeftika.blogspot.gr
7. www.pentapostagma.gr
8. www.orthodoxovima.gr

11 σχόλια:

 1. Στην αρχή νόμισα οτι δεν άκουσα καλά, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια! Ο Βαρθολομαίος αποκάλεσε "Αμπελώνα του Κυρίου" τα αιρετικά δόγματα!!
  "Εμείς επικαλούμεθα πάντοτε τα προσευχάς των [των ανιπτοσώπων των άλλων δογμάτων] και τους διαβεβαιούμεν δια τας ιδικάς μας προσευχάς δια το ιδικόν των έργον εις τον Αμπελώνα του Κυρίου"(!!)
  Φαντάζεσαι να προσευχόταν ο Μ. Βασίλειος για να πάει καλά το έργο του Αρείου στον Αμπελώνα του Κυρίου;;;

  https://www.youtube.com/watch?v=IAWoWy0JkwE&t=6520

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εγώ προσωπικά έχω σταματήσει να ασχολούμαι με όσα λέγουν και κάνουν, οι άνθρωποι που έχουν κάνει και κάνουν πολύ συχνή ενασχόληση τους, τη δημόσια βάναυση καταπάτηση των Ιερών Κανόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
  Ο δημόσιος λόγος τους και η δημόσια παρουσία αυτών των ανθρώπων, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Νά λοιπόν, τί εἶναι ὁ οἰκουμενισμός: Στά τελικά κείμενα τῆς Μεγάλης Συνόδου, πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος,πουθενά μά πουθενά δέν ἀναφέρονται οἱ λέξεις ''αἵρεση'' καί ''αἱρετικός''. Ὅταν ἀναφέρονται στούς παπικούς ἥ τούς προτεστάντες, τούς ὀνομάζουν ''ἑτερόδοξες ἐκκλησίες''.
  Εἶναι ἤ δέν εἶναι αῥετικοί ὅλοι αὐτοί; Γιατί δέν τό λέμε ξεκάθαρα;Γιατί, ἐν τέλει, μπερδεύουμε τούς πιστούς καί τούς δίνουμε τήν ἐντύπωση, ὅτι καί οἱ αἱρετικοί εἶναι τό ἴδιο μέ ἐμᾶς;
  Καλοδιατυπωμένα τά κείμενα τῆς Συνόδου, ἀλλά γεμάτα ἀπό ''κουτσουλιές'', ὅπως ἔλεγε καί ὁ Ἁγιος γέροντάς μας ὁ Παΐσιος. Δέν τρώγονται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, είχε πει ότι:
  Ο Πάπας (της Ρώμης) που θα ζει στον καιρό του Αντιχρίστου, θα είναι το "δεξί χέρι" του Αντιχρίστου.

  * * *

  Αυτή είναι η Παπική "Εκκλησία" και αυτούς τους καρπούς γεννά. Να τη χαίρεστε, Οικουμενιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μητροπολίτης Μόρφου, Νεόφυτος: Ο Γέρων Ευμένιος Σαριδάκης και οι Σχέσεις Ορθοδόξων με Παπικούς.

  Απόσπασμα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου, Ο άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός και ο Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης, (εκδ.) Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Μήλεσι Αττικής 2016.

  Το κείμενο αυτό μας μεταφέρει την ουρανόσδοτη εμπειρία που είχε ο μακαριστός Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης, όταν επιχείρησε να μνημονεύσει ένα παπικό στην αγία Πρόθεση. Τι συνάγεται από αυτό; Εκείνο ακριβώς που θεολογεί ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Διὰ δὲ τῶν μυστηρίων καὶ ἡ Ἐκκλησία σημαίνεται, σῶμα οὖσα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους... Σημαίνεται δὲ ἡ Ἐκκλησία ἐν τοῖς μυστηρίοις, οὐχ ὡς ἐν συμβόλοις, ἀλλ᾽ ὡς ἐν καρδίᾳ μέλη…».

  Ο Γέροντας Ευμένιος, όπως και όλοι οι σύγχρονοι άγιοι και Γέροντες της Εκκλησίας μας (όσιος Πορφύριος, όσιος Παΐσιος, Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης), έχοντας πλήρη συνείδηση και επίγνωση του τι είναι η μία, αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία, αλλά και των πολλών δογματικών διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τους παπικούς και λοιπούς ετεροδόξους, ουδέποτε συμπροσευχήθηκαν με χριστιανούς άλλων ομολογιών και, βεβαίως, ουδέποτε μνημόνευσαν ετεροδόξους στην αγία Πρόθεση, αφού σε αυτή μνημονεύονται μόνον τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Απαραίτητο όρο μετοχής στα Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί το να είναι κάποιος ζωντανό μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να πιστεύει και ζή Ορθόδοξα.


  Συνεχίζεται παρακάτω:

  http://immorfou.org.cy/web-tv/1292-ertyuy0987.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ερώτηση αφελής προς τους Οικουμενιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας:

  Εάν κάποιος Παπικός, σας πει ότι ενδιαφέρεται να γίνει Ορθόδοξος Χριστιανός, εσείς θα δεχτείτε να τον κάνετε Ορθόδοξο Χριστιανό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τα σύκα σύκα και η σκάρφη σκάρφη.
  Η ιστορική ονομασία των ακατονόμαστων της ευρώπης είναι "ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ" και "ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ".
  Το κατά πόσο είναι τούτοι εκκλησίες ή χριστιανοί, φαίνεται και από το πλήθος των ολοκαυτωμάτων και των ανωμαλιών που προκαλούν ανά τους αιώνες. Μετά από τον ολοκληρωτικό αφανισμό των πληθυσμών 3 ηπείρων (αμερική, αφρική, αυστραλία), παλεύουν μανιασμένα να ξεκάνουν και την Ασία που τους ξέφυγε. Παράλληλα, μιας και οι συνήθειες δύσκολα κόβονται, σχεδιάζουν και για το μέλλον, ψάχνοντας για νέους πληθυσμούς προς αφανισμό, αυτή τη φορά στο διάστημα (μιας και στην γη δεν έμεινε και τίποτα όρθιο)...! Σε αυτούς οφείλεται η εφεύρεση του φασισμού, του ναζισμού, του κομμουνισμού, του καπιταλισμού, του φόνου άμαχου πληθυσμού με τη χρήση ατομικής βόμβας, και πολλών άλλων "καλών", "προοδευτικών", "πρωτοφανών" και "καινοτόμων" τα οποία έχουν ποτίσει το πετσί τους ως το κόκκαλο.
  Δεν έχουν αγίους ούτε για δείγμα αλλά από αντίχριστους άλλο τίποτα, δεν έχουν έγκυρη ιεροσύνη, νομοθετούν αντίχριστους νόμους, δεν σέβονται τον άνθρωπο, δεν σέβονται ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό. Αν υπάρχουν ελάχιστοι μέσα σε αυτούς που είναι πιστοί έστω στα μισά που λέει η Αγία Γραφή, θα πρέπει να τους λέμε εκκλησίες? Μπορεί μια εκκλησία να έχει πάπα (με όλο το πακέτο των ιδιοτήτων) όπως η παπική και ιερείς παιδεραστές που δεν καθαιρούνται? Ή μπορεί μια εκκλησία να τρώγεται μεταξύ της και να διαιρείται σε χίλια παρακλάδια σαν την προτεσταντική? Τι σόι εκκλησίες είναι δαύτες?
  Για αυτούς στην ανατολή δεν ξέρω πολλά για να μιλήσω... Ίσως δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δεν μπορεί να χορτάσει και να αναπαύσει τη διψασμένη ψυχή μια "εγκύκλιος", που προσπαθεί με εκφραστικά κόλπα και περίτεχνες(λέγε πονηρές) υψηλού επιπέδου διατυπώσεις, να ταιριάξει τα αταίριαστα.Να κλείσει όσο είναι δυνατόν περισσότερες "τρύπες", για την αλληλοκάλυψη του ψέματος και πάει λέγοντας. Η αλήθεια δεν χρειάζεται καλούς μαγείρους. Η Αλήθεια δε χρειάζεται καλούς φιλολόγους. Η Αλήθεια ρέει απλά από το στόμα που την ομολογεί. Έστω και μια "σταγόνα" υπεκφυγής ή αποκλίσεως απ` αυτήν και "βρωμάει όλος ο τόπος". Άλλο η ακρίβεια της διατύπωσης και άλλο η προσπάθεια να πείσουμε εαυτούς ότι κάναμε το χρέος μας. Αλλά "Θεός ου μυκτηρίζεται".Και βεβαίως και "συνειδός ου μυκτηρίζεται".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αδελφέ μου, ξεκαθάρισε μέσα σου τι θέλεις να πεις και στη συνέχεια οργάνωσε τον λόγο σου ώστε να γίνεται κατανοητό αυτό που θέλεις να πεις. Περισσότερο υποψιαζόμαστε τι θέλεις να πεις παρά διαβάζουμε τη σκέψη σου μέσω του γραπτού σου ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητέ κ.καθηγητά μακροσκελής τοποθέτηση αλλα ορθή.Λίγο πιο απλά και ξεκάθαρα (σταράτα) πρέπει να λέμε τα πράγμτα σήμερα(με απλές παραπομπές στους Άγιους πατέρες και την παράδοση για όσους θέλουν να εμβαθύνουν ουσιαστικά).Η ορθόδοξη Εκκλησία είναι η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ και πέραν αυτης, αιρέσεις ή θρησκείες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια σας. Και για το προτελευταίο και τελευταίο που είναι παράπονα για τη μορφή του γραπτού τα καταλαβαίνω. Να είστε καλά.

  Β.Ευσταθίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.