28 Ιουν 2016

Γιά μιά ἀδιάλυτη οἰκογένεια

Ἡ οἰκογένεια εἶναι ὡς μία οἰκία σὲ σεισμόπληκτη περιοχή. Ἂν δὲν ἔχει γερὰ θεμέλια, ἀπὸ τὶς πολλὲς σεισμικὲς δονήσεις, θὰ καταρρεύσει καὶ θὰ διαλυθεῖ. Ἀσφαλῶς, ἐνδιαφέρεστε νὰ διατηρηθεῖ μέχρι τέλους τὸ οἰκοδόμημα τῆς οἰκογένειάς σας. Ἡ ζωὴ ὅμως ἔχει πολλὲς δυσκολίες καὶ ἀτυχίες. Ἀρρώστιες καιροφυλακτοῦν καὶ πολλὰ χτυπήματα καὶ δοκιμασίες θὰ ὑπάρχουν, γιατί ὁ κόσμος «κεῖται ἐν τῷ πονηρῷ». Ἡ συναισθηματικὴ ἀγάπη τοῦ πρώτου καιροῦ σύντομα ἐξατμίζεται καὶ χάνεται, ἂν δὲν εἶναι στερεωμένη πάνω στὴν πίστη. Τὰ κορμιὰ γερνοῦν γρήγορα, γιατί εἶναι χωμάτινα, καὶ τὰ πλούτη χάνο- νται καὶ πολλὲς φορὲς δὲν μποροῦν νὰ μᾶς προσφέρουν τίποτα. Οἱ κοσμικότητες κουράζουν καὶ γενικὰ ποτὲ δὲν θὰ λείψουν οἱ παρεξηγήσεις, οἱ ὑπερβολές, ἴσως καὶ οἱ κακοήθειες. Οἰκογένεια λοιπὸν χωρὶς πυξίδα πορείας εἶναι καράβι χωρὶς πηδάλιο. Οἰκογένεια χωρὶς Χριστὸ εἶναι σπίτι χωρὶς θεμέλιο. Αὐτὸς ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ μόνος τρίτος εὐπρόσδεκτος ἀνάμεσα στοὺς συζύγους, γιατί ἐμπνέει πίστη, ἐλπίδα, σεβασμό, ἀγάπη καὶ εὐγένεια. Ἐπιπλέον, ὁ Χριστὸς μᾶς ἐμπνέει τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἀτομικότητα καὶ τὴν αὐθυπέρβαση τοῦ ἑνὸς γιὰ χάρη τοῦ ἄλλου. Γι’ αὐτό, μόνο οἱ ἄνθρωποι ποὺ φοβοῦνται τὸν Θεὸ μποροῦν νὰ ξεπερνοῦν αὐτὲς τὶς δυσκολίες. Οἱ ἄλλοι παραδίδονται στὴ φθορά, πικραίνονται μὲ τὴν ἀποτυχία, καὶ σὲ ὅλη τους τὴν πορεία ζοῦν μία....
τρικυμισμένη ζωή, ἂν δὲ χωρίσουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ

Ἀνήκετε ὁ ἕνας στὸν ἄλλον τώρα ποὺ παντρευτήκατε «..καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μία». (Ἐφεσ. ε’ 31). Δὲν εἶσθε πλέον «ἐλεύθεροι», ἔχετε εὐθύνες ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον. Βασικὴ ἀρχὴ «οὓς ὁ Θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω». Ἀλλοίμονο στὸν ἄνδρα ἢ τὴν γυναῖκα ποὺ θὰ χωρίσει τὸ ἀνδρόγυνον. Γίνετε καλοὶ σύζυγοι, ἀποκτῆστε τέκνα ἐν Κυρίῳ καὶ μοιρασθῆτε μὲ σωστὲς ἀναλογίες τὰ βάρη τῆς οἰκογένειάς σας. Δὲν πρέπει νὰ μετρᾶτε μὲ τὸ ὑποδεκάμετρο τὰ λάθη τοῦ ἄλλου καὶ τὰ δικά σας νὰ τὰ ἀμνηστεύετε. Ἐγκαίρως νὰ διαλύετε τὰ νέφη, μὲ ἀμοιβαῖες ἐξηγήσεις, καὶ μὴν ἀφήνετε νὰ παραμένουν σκιὲς στὴ σχέση σας. Ζητᾶτε πάντα συγγνώμη ὅταν φταῖτε καὶ μὴ διστάζετε ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν σφάλατε. Ἡ ψυχικὴ ὡραιότης τοῦ χαρακτῆρα σας φαίνεται στὸ ἂν πεῖτε τὸ σφάλμα μόνος σας. Μὴν ἀφήνετε νὰ τὸ μάθει ὁ/ἡ σύζυγός σας ἀπὸ ἄλλους, ποὺ θὰ τὸ μεταφέρουν ὅπως αὐτοὶ θέλουν. Θὰ πρέπει νὰ μάθετε νὰ ἀκοῦτε καὶ ὄχι μόνο νὰ μιλᾶτε ἢ τὸ χειρότερο νὰ διατάζετε. Ἰδιαιτέρως προσέξτε μὴν κρατᾶτε κρυφὰ χαρτιὰ ἀπὸ τὴν γυναῖκα σας ἢ τὸν ἄνδρα σας. Κάποτε θὰ σᾶς «κάψουν». Κοπιάζετε καὶ μὴ ἀποσείετε τὶς εὐθύνες σας. Ἡ ταπεινὴ ἀναγνώριση εἶναι προϋπόθεση προόδου καὶ φανερώνει καλλιεργημένο καὶ ἀνώτερο πνευματικὰ ἄνθρωπο.
Λάθος μέγα νὰ φθάνετε εὔκολα στὰ ἄκρα. Πάντα ὑπάρχει μία διέξοδος στὰ προβλήματα. Ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχει ὑπομονὴ καὶ ταπείνωση. Μὴν στενοχωριέστε ὑπέρμετρα· ἡ πραγματικότητα δὲν ἀλλάζει. Ἀναζητῆστε τρόπους διεξόδου. Μελετᾶτε τὴν Ἁγία Γραφή, βίους Ἁγίων καὶ πατερικὰ κείμενα καὶ ἐναποθέστε τὰ προβλήματά σας στὴν Ἐκκλησία. Νὰ ἀποφεύγετε ἐντελῶς τὸν θυμό, τὴν ἐκδίκηση, τὴ βαναυσότητα, τὴν ἀπρεπῆ γλῶσσα. Ξεχωρίζετε πάντα μὲ τὸ νὰ διδάσκετε μὲ τὸ παράδειγμά σας καὶ ἐλάχιστα μὲ τὰ λόγια σας. Ὀδύνη, θλίψη καὶ πολλὲς τρικυμίες προκαλεῖτε στὴν οἰκογένειά σας ὅταν ἀφήνετε τρίτους ἐπιπόλαιους καὶ ἀδιάκριτους νὰ ἀναμιγνύονται στὰ ἐσωτερικά σας. Ποτέ μὰ ποτέ μὴν ξανοίγεστε σὲ ἐπικίνδυνες σχέσεις μὲ ἄλλο πρόσωπο, διότι μόνο ναυάγιο θὰ προκαλέσετε. Διακινδυνεύετε τὴν εὐτυχία σας. Ὅλα μαθαίνονται κάποια στιγμή. Ρόδινα δὲν εἶναι πάντα τὰ πράγματα ὅταν ἀπορροφᾶστε ἀπὸ τὶς δουλειές σας. Αὐτὸ ἔχει ὡς συνέπεια νὰ μὴν «σᾶς βλέπει» ἡ οἰκογένειά σας. Ἔχουν καὶ οἱ δικοί σας βλέπετε τὴν ἀνάγκη σας. Οἱ δὲ γυναῖκες μὴ θεωρεῖτε ὑποτιμητικὸ τὸ νὰ ὑπηρετεῖτε τὸ σπίτι σας. Σταματῆστε νὰ φορτώνετε τὰ παιδιά σας μὲ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ ψεύτικα εἴδωλα καὶ δῶστε τους χριστιανικὴ ἀγωγή. Κάντε μακροπρόθεσμη ἐπένδυση, ποὺ θὰ σᾶς ἐπιστραφεῖ μὲ πολὺ τόκο. Τὴν εὐγένεια ποὺ δείχνετε πρὸς τὰ ἔξω, τὴν ἴδια νὰ μεταδίδετε πάντα καὶ πρὸς τοὺς οἰκείους σας. Ὄχι δύο πρόσωπα, οὔτε νὰ ἐκτονώνεστε καὶ ξεσπᾶτε στοὺς δικούς σας, διότι αὐτὸ δείχνει ἀνισόρροπο ἄνθρωπο. Ὕμνος καὶ μόνον ὕμνος πρέπει στὸν Θεό, γι’ αὐτὸ μάθετε νὰ προσεύχεστε ζητῶντας πάντα τὴ βοήθειά Του. Φεύγετε ὡς ἀπὸ ὄφεως τὴν ἀπελπισία καὶ ὁπλιστεῖτε μὲ ἀγάπη καὶ διάκριση, κάντε τὸν σταυρό σας καὶ ριχτεῖτε στὴν πάλη τῆς ζωῆς καὶ θὰ νικήσετε.
Χρειάζεστε καὶ ἕναν καλὸ καὶ κοινὸ Πνευματικὸ στὴν οἰκογένειά σας. Σὲ ὅλες τὶς στιγμὲς τῆς ζωῆς σας θὰ σᾶς φανεῖ πολὺ χρήσιμος. Ψευδοσοφία εἶναι ὅποιος λέγει ὅτι εἶναι ἀνώτερος. Μπορεῖ ὁ ἄνδρας νὰ εἶναι ἡκεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ «ὀφείλει νὰ ἀγαπᾶ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς» (Ἐφεσ. ε΄ 22-25). Καὶ ἡ γυναῖκα νὰ σέβεται καὶ νὰ τιμᾶ τὸν ἄνδρα της καὶ «ὅποιος θέλει, τέλος πάντων, νὰ εἶναι πρῶτος, ἂς εἶναι πάντων διάκονος». Ὢ! πόσον μέγα εἶναι τοῦτον τὸ μυστήριον τοῦ γάμου, ὅταν καὶ οἱ δύο ζοῦν ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον, ὡς μία ψυχή;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.