31 Μαΐ 2016

Ἄραγε στὴν Κρήτη θὰ ἔχουμε Σύνοδο ἢ τὸ πρῶτο ἐκκλησιαστικὸ Μνημόνιο;

Φωτογραφία "Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ"
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Κάποιοι πρέπει ἐδῶ καὶ τώρα νὰ καταλάβουν ὅτι τὸ ψευτορωμαίικο μπορεῖ νὰ διαλυθεῖ ἀλλὰ γιὰ τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ἰσχύει «Καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».
Διερωτόμαστε ἂν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες ζήλεψαν τὴν δόξα τῶν πολιτικῶν; Καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες ὁμίλησαν. Τὸ μετὰ καὶ τὸ διὰ ταῦτα εἶναι τὸ μεῖζον. Πρὸς τί ὁ κατασκανδαλισμὸς τοῦ χριστεπώνυμου πληρώματος; Καί ἐνῶ στὴν Σύνοδο αὐτὴ θέλουν νὰ τῆς προσδώσουν στοιχεῖα ἱστορικῆς οἰκουμενικότητας μέσα στὸ κλίμα τῶν ἡμερῶν τῆς παγκοσμιοποιήσεως ποὺ βιώνουμε.
Τὸ ἐρώτημα ποὺ πλανᾶται στὰ χείλη τῶν πιστῶν εἶναι: Περίμεναν ἄραγε τὴν κατάλληλη χρονικὴ συγκυρία ἡ καρδιὰ τῆς Παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας ποὺ εἶναι ἡ ΕΛΛΑΔΑ νὰ ὑποστεῖ τρία-τέσσερα ἐμφράγματα – μνημόνια (μεσοπρόθεσμα) ἕτοιμη νὰ ραγίσει  μάλιστα ὑπὸ τὴν πίεση καὶ ἄλλων γεωπολιτικῶν δαιμόνων ποὺ καραδοκοῦν μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο τῆς...
οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης γιὰ νὰ χαροῦν τὸ ἱστορικὸ τέλος της;
¨Συγκλονιστική  φωτογραφία... Πεντάλφες καὶ ἰσλαμικὲς ἡμισέληνοι στὴν αἴθουσα ποὺ θὰ διεξαχθεῖ ἡ σύνοδος. Κεραυνοὶ τοῦ π.Γεωργίου τοῦ Μεταλληνοῦ κατὰ τῶν οἰκουμενιστικῶν ἐπιδιώξεων… (βίντεο 23-3-16).¨ ΔΕΙΤΕ: youtu.be

¨Ὁ «ἔσχατος κριτὴς» γιὰ θέματα πίστεως εἶναι ἡ συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκφράζουν ἀκόμα καὶ μεμονωμένα πρόσωπα.
Εἶναι ἀναγκαία ἡ ἀναγνώριση ὡς Οἰκουμενικῶν τῶν Συνόδων ἐπὶ Μεγ. Φωτίου καὶ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ποὺ ἔδωσαν ἀπάντηση σὲ ὅλες τὶς κακοδοξίες τοῦ Παπισμοῦ (φιλιόκβε, παπικὸ πρωτεῖο κλπ.),

«…ἡ ἔννοια τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας χρήζει ὠσαύτως διασαφήσεως…. εἰς τὴν ἑνότητα Αὐτῆς ἀνήκουν μόνον τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς Σῶμα Χριστοῦ… Περὶ τούτων μόνον λέγεται τὸ «ἴνα ὦσιν ἐν, καθὼς ἠμεῖς ἐν ἐσμέν», κατὰ τὴν ἑρμηνείαν τῶν θεοφόρων Πατέρων».

«…Ὁ τρόπος διεξαγωγῆς καὶ ἡ πορεία τῶν θεολογικῶν διαλόγων δὲν ἀναπαύει τὸ σύνολον τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δὲ καθ’ ἠμᾶς Ἱερὰ Κοινότης κατὰ καιροὺς καὶ εἰς διαφόρους περιστάσεις ἔχει ἐκφρασθῆ δι΄ ἐπισήμων κειμένων κατὰ θεολογικῶν συμφωνιῶν μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἔχει διαμαρτυρηθῆ διὰ συμπροσευχᾶς καὶ ἄλλας λατρευτικᾶς πράξεις (λειτουργικοὺς ἀσπασμοὺς κ.λπ.), δι’ ὧν δίδεται ἡ εἰκὼν ψευδοῦς ἑνώσεως μετ’ αὐτῶν… δέον νὰ ἀποσαφηνισθῆ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία οὐδόλως δύναται νὰ δεχθῆ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς τινὰ διομολογιακὴν προσαρμογὴν ἡ ὡς συμμετοχὴν εἰς συμπροσευχᾶς καὶ ἑτέρας λατρευτικᾶς πράξεις».

«…δὲν δυνάμεθα νὰ μὴ ἐκφράσωμεν τὸν ἔντονον προβληματισμὸν καὶ τὰς εὐλόγους ἀντιρρήσεις ἠμῶν διὰ τὴν περαιτέρω συμμετοχὴν τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὸ «Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν» (Π.Σ.Ε)».
Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ Παρέμβαση τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο

Τὸ ποὺ ζοῦμε ἀδελφοί μας τὰ εἶπε ὁ ΑΓΙΟΣ ΠΑΣΙΟΣ
¨Γέροντας (χαμογελώντας ): Ὁ προφήτης Ἠλίας τροχάει καὶ ἑτοιμάζει τὴν μαχαίρα του! Καὶ μάλιστα πρῶτα θὰ ἀρχίσει ἀπὸ τοὺς Πατριάρχες, δεσποτάδες , παπάδες καὶ μοναχοὺς !

Νικόλαος: Καὶ λαϊκοὺς.
Γέροντας: Τὰ δικά σας εἶναι ἁγνοήματα , ἐνῶ τὰ δικά μας εἶναι ἁμαρτήματα. Ἔτσι δὲν λέει ἡ εὐχὴ τῆς θείας λειτουργίας; «Ὑπὲρ τῶν ἐμῶν ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἁγνοημάτων». Ὁ προφήτης Ἠλίας τροχάει τὸ μαχαίρι τοῦ, ὅμως θέλει πολὺ προσοχὴ, γιατί μερικὰ πράγματα ἀλλιῶς τὰ λένε οἱ Πατέρες καὶ ἀλλιῶς τὰ ἑρμηνεύει ὁ κόσμος,

Σημεῖα, σημεῖα τῶν καιρῶν, δὲν βλέπετε …Πρέπει νὰ ΄ναι βόιδι – νὰ μὲ συγχωρεῖτε – κανεὶς, γιὰ νὰ μην καταλαβαίνει μὲ ὅλα αὐτά πού γίνονται …Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἅγιους πατέρες θα εὐχόντουσαν νὰ ζήσουν στὴν ἐποχή μας, γιατί εἶναι ἐποχὴ ὁμολογίας. Οἱ καιροὶ εἶναι δύσκολοι, ἀλλὰ δὲν τὸ καταλαβαίνουμε. Κοιμόμαστε μὲ τὰ τσαρούχια. 
Σελ: 219 ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ, Ἱερομονάχου Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου paterpaisios.blogspot.gr

ΚΑΠΟΙΟΙ πρέπει ἐδῶ καὶ τώρα νὰ καταλάβουν ὅτι τὸ ψευτορωμαίικο μπορεῖ νὰ διαλυθεῖ ἀλλὰ γιὰ τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ἰσχύει «Καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».
Τοῦ λοιποῦ …μὴ λυποῦ!!! ἔλεγε ΑΓΙΟΣ
¨Ὁ Θεὸς μᾶς ανέχεται σὰν ἔθνος, ὄχι λόγω τῆς καλοσύνης μας, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχουμε τὴν ὀρθὴ πίστη (Ὀρθοδοξία). Ἔτσι, ἂν καὶ ὅλοι μᾶς μισοῦν, ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἀφήνει νά πάθουμε κάτι κακὸ. Σελ: 253 Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ, Ἱερομονάχου Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου

Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση
Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

1 σχόλιο:

  1. Τοῦ λοιποῦ,μή λυποῦ......
    Ἔχουν γνώση οἱ φύλακες.....
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.