11 Απρ 2016

Χαιρετισμὸς Ἁγιορειτῶν στὴν ἡμερίδα γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Φωτό: "Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ"
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ἅγιε Πειραιῶς, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.
Μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπευθύνουμε ὡς Ἁγιορεῖτες Μοναχοί, ταπεινὰ τὸ μικρὸν ἔνθερμον χαιρετισμὸ μας σ’ αὐτὴ τὴν Ὁμολογιακὴ Ἡμερίδα.
Εἶναι δὲ γιὰ μᾶς ἰδιαίτερη ἡ τιμὴ νὰ συμμετέχουμε σ’ αὐτὴ τὴ θεοφιλῆ σύναξη συναμμιλώμενοι εἰς τὸν καλὸν ἀγώνα ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ τόσους σπουδαίους, γνωστοὺς ἀλλὰ ἀφανεῖς ἀγωνιστὲς πατέρες καὶ ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ δεκαετίες τώρα ἐν ἀπτοήτω φρονήματι καὶ στεντορία φωνή, παρὰ τὶς ὅποιες μεθοδεύσεις γιὰ τὴν σιωπή τους, διακηρύττουν ὅτι ἐμμένουν εὐλαβῶς καὶ ἀσπάζονται θυσιαστικῶς ἀπαραχάρακτη καὶ ἀνόθευτη ἕως κεραίας τὴν πατροπαράδοτη Ἀποστολικὴ Πίστη μᾶς, κάτι εἰς τὸ ὁποῖο, γιὰ νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς, θὰ ἔπρεπε νὰ ἡγεῖται ἀναντίρρητα τὸ Ἅγιον Ὅρος, ὁ προμαχώντας καὶ τὸ φρούριο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐφόσον ἄλλωστε ἀνέκαθεν στὴ διαχρονία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας ὁ Μοναχισμὸς πρωτοστατοῦσε στὴν καταπολέμηση τῶν θεοστυγῶν αἱρέσεων.
Καὶ ἐμεῖς λοιπὸν φέροντες τὸν βαρὺ τίτλο τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, ἂν καὶ...
συναισθανόμαστε ὅτι ὑπολειπόμεθα κατὰ πολύ τς θαυμαστῆς ἀσκητικῆς πολιτείας τῶν προγενεστέρων πατέρων μας, ὅμως στοιχοῦντες καὶ ἑπόμενοι αὐτοῖς, ὡς καὶ αὐτοὶ ἐπιποθοῦντες τὴν σωτηρία μας ἐν ἀληθεία, διατρανώνουμε σήμερον ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ὅτι δὲν θὰ ἀποδεχτοῦμε τίποτε τὸ μεταπατερικό, τίποτε ποὺ νὰ μὴ συμφωνεῖ μὲ τὶς 9 οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ τὶς κατὰ τόπους ὀρθόδοξες τοιαῦτες καὶ συνελόντι εἰπεῖν μὲ τὴν ἱερὰ Παράδοση τῆς Μίας Ἁγίας καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος καὶ Σωτὴρ ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς περιποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. Κατὰ τὸν μέγαν Ἀπόστολον Παῦλον ἐπαναλαμβάνουμε ἐπιγραμματικὰ πρὸς κάθε καλοπροαίρετο πιστόν: «καὶ ἐὰν ἠμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ἠμὶν παρ’ ὁ εὐηγγεισάμεθα ὑμίν, ἀνάθεμα ἔστω».

Στὴν περίπτωση λοιπόν, ποὺ ὑπερψηφισθοῦν οἱ ἀντορθόδοξες θέσεις τῶν πρὸς ψήφιση προσυνοδικῶν κειμένων καὶ κυρίως ἡ παροχὴ ἐκκλησιαστικότητας στὴν αἵρεση τοῦ παπισμοῦ καὶ στὴν πανσπερμία τῶν προτεσταντικῶν ὁμολογιῶν, ποὺ ἐκθεμελιώνουν τὸ ὀρθόδοξο δόγμα καὶ τὴν ἱερὰν Παράδοσιν, ὄχι μόνον δὲ θὰ τὶς ἀκολουθήσουμε, ἀλλὰ χρεωστικῶς κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, θὰ διακόψουμε τὸ μνημόσυνον ὅλων αὐτῶν ποὺ θὰ συμμαχήσουν μὲ τὶς αἱρετικὲς θέσεις καὶ τὸν παναιρετικὸ Οἰκουμενισμό.

Τὰ ἑκατὸ χρόνια οἰκονομίας καὶ ἀνοχῆς ἀπέναντι σὲ οἰκουμενιστὲς – ψευδαδέλφους καὶ κακοφρονες εἶναι ὑπεραρκετά. Ἡ ζημία ποὺ ἔχει προκαλέσει αὐτὴ ἡ ψευδεπίγραφη οἰκονομία στὸ Ὀρθόδοξο κριτήριο κλήρου καὶ λαοῦ εἶναι τεραστίων διαστάσεων. Στὸ Ἅγιον Ὅρος ἔχομε τὴν διαχρονικὴ καὶ ἁγιοπνευματικὴ παράδοση, διὰ τῆς ὁποίας μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες πὼς ἐφαρμόζεται ἐν τῇ πράξη ὁ 15ος Κανόνας τῆς Πρωτοδευτέρας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, δηλαδὴ ἡ διακοπὴ μνημοσύνου, ὅταν κηρύττει αἵρεση ἕνας ἐπίσκοπος γυμνῇ τῇ κεφαλῇ. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀπὸ τὸ 1924 ἕως τὸ 1974 εἶχε διακόψει τὴν μνημόνευση τοῦ Πατριάρχου, λόγω τῆς εἰσαγωγῆς τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰουμενισμοῦ, διὰ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου καὶ τῆς ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων ἐπὶ πατριαρχίας Ἀθηναγόρου.

Σήμερα τὰ βλέμματα ὅλων τῶν πιστῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ Φαναρίου ὡς καὶ αὐτῆς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας εἶναι στραμμένα σὲ αὐτὴν τὴν ἡμερίδα ποὺ φιλοδοξεῖ εὐσεβῶς νὰ ἀντιστρατευτεῖ εἰς τὴν ἐγειρόμενην λαίλαπα τῶν καινοτομιῶν τῆς ἀμωμήτου Πίστεῶς μας. Ἡ ἀπάντηση ὅλων μας στὴν μέλλουσα Μεγάλη Σύνοδο καὶ στὶς ἀντορθόδοξες μεταρρυθμίσεις ποὺ ἑτοιμάζουν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ οἱ οἰκουμενιστὲς ἱεράρχες καὶ θεολόγοι, ἂς εἶναι αὐτὴ τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὸν Πάπα Πίον τὸν Θ΄ τὸ 1848: «παρ’ ἠμὶν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἠδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὑπερασπιστὴς τῆς Θρησκείας ἐστὶ αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῶν Πατέρων αὐτοῦ».

Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀγάπη σας διὰ τὰ εὐήκοα ὦτα πρὸς τὸν ταπεινὸν χαιρετισμό μας καὶ ἑξαιτούμενος τὶς ἅγιες εὐχὲς ὅλων σας, εὔχομαι ὁλοψύχως καλὴ ἐπιτυχία στὴν ἡμερίδα, ἀναμένοντας μὲ ἐνδιαφέρον τὰ ὁμολογιακά σας πορίσματα.
Γέρων Σάββας Λαυριώτης

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.