23 Φεβ 2016

«Βαδίζοντας πρὸς τὴν Πανορθόδοξο Σύνοδο»: Ἐξαιρετικὲς ὁμιλίες ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο Μεταλληνὸ καὶ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη

Καθήλωσαν τὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο μὲ τὴν ἐνημέρωση, τὴ θεολογικὴ ὀρθόδοξη κατάρτιση καὶ τὴ μαρτυρία τους σὲ οὐσιαστικὰ θέματα τῆς Ἐκκλησίας ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς καὶ ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης στὴν ὁμιλία τῆς Σχολῆς Γονέων – Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Κατερίνης «Βαδίζοντας πρὸς τὴν Πανορθόδοξο Σύνοδο» τὴ Δευτέρα 22/2/2016 στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ δήμου Κατερίνης.
Ὁ π. Γεώργιος ἀναφέρθηκε στὶς ὄψεις τῆς προβληματικῆς το διαλόγου κατὰ τὴ Σύνοδο ξεκινώντας ἀπὸ τὴν παραδοχὴ τοῦ διαλόγου, ἐφόσον ὁ τελευταῖος ἀνήκει στὴν οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἄλλωστε καὶ ὁ Θεὸς διαλέγεται μὲ τὰ πλάσματά του καὶ ἡ λατρεία καὶ ἡ προσευχὴ δημιουργοῦν τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὸ διάλογο Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Ὁ σκοπὸς τῶν Συνόδων εἶναι ἡ ἐπανένταξη τῶν αἱρετικῶν στὴν Ἐκκλησία, ὄχι ἡ ἕνωση. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν πίστη καὶ παράδοση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Κάποιες φορὲς ὑπεισέρχεται στὶς συνόδους ὁ....
παγκοσμιοποιημένος διεθνὴς πολιτικὸς χαρακτήρας ἢ κατὰ τὸν κ. Γιανναρὰ ἰσχύουν μέθοδοι πολιτικῶν ἐπαφῶν καὶ στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς διαλόγους.

Ἕως τὸν 19ο αἰώνα ἡ ἀληθινὴ πίστη ἀποτελοῦσε τὸ θεμέλιο τς ἑλληνικῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα ξεκίνησε μὲ διαγγέλματα ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο μία φιλοδυτικὴ στροφή, μὲ πολιτικὸ ὑπόβαθρο, γιὰ προετοιμασία στὴν εἴσοδο τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν παρὰ τὶς ἐνστάσεις καὶ δισταγμοὺς ἀπὸ τὸν π. Φλωρόσκι καὶ τὸν καθηγητὴ κ. Καρμίρη. Στοὺς διαλόγους τῶν συνόδων πρέπει νὰ διακηρύσσεται καὶ βιώνεται ἡ ἀπόλυτη πίστη δηλαδὴ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Χριστὸ κι ὄχι ἡ ἐνδοτικότητα στὴν παναίρεση ποὺ κατὰ τὸν π.Ἰουστίνο Πόποβιτς εἶναι τὰ ψευδοχριστιανικὰ συστήματα. Ἄλλωστε πόσοι ἑτερόδοξοι, κατὰ τὸν π. Σαράντη Σαράντο ἔγιναν ὀρθόδοξοι στοὺς οἰκουμενικοὺς διαλόγους; Κανένας. Ἐνῶ ἀπὸ ἁπλοὺς παπάδες καὶ ἁγιορεῖτες πολλοί. Νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ γλώσσα τῆς ἀληθείας καὶ νὰ ἀπομακρύνεται τὸ δῆθεν ἐπιχείρημα τῆς ἀπομόνωσης.

Ὁ δεύτερος εἰσηγητὴς μοναχὸς π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης μὲ κριτικὴ ματιὰ μετέφερε καὶ γνωστοποίησε δημοσιευμένα κείμενα τῶν μητροπολιτῶν Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου καὶ καθηγητὴ τῆς Δογματικῆς στὴ Θεολογικὴ Α.Π.Θ. κ. Τσελεγγίδη. Ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος προετοιμάζεται ἐδῶ καὶ 50 χρόνια καὶ ἀποφασίστηκε νὰ πραγματοποιηθεῖ στὴ Θεολογικὴ Ἀκαδημία στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης στὶς 16-27/6/ 2016. Θὰ ἀναπτυχθοῦν διάφορα θέματα ὅπως ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο, ἡ σπουδαιότητα τῆς νηστείας ,τὸ μυστήριο γάμου καὶ κωλύματα καὶ οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο.

Σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιστολὲς τῶν ἀνωτέρω μητροπολιτῶν προωθήθηκαν κείμενα ἐν ἀγνοία τῶν ἱεραρχῶν καὶ δημιουργεῖται ἔλλειμμα συνοδικότητας ἐφόσον θὰ παρευρίσκονται 24 ἐπίσκοποι ἀπὸ κάθε ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὸν προκαθήμενό τους. Στὶς συνόδους ἡ συμμετοχὴ ὅλων των ἱεραρχῶν εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη. Μήπως ἔμμεσα ἐπιδιώκεται φίμωση μοναχῶν καὶ θεολόγων καὶ προωθεῖται ἡ νομιμοποίηση τοῦ διαχριστιανικοῦ οἰκουμενισμοῦ σύμφωνα μὲ τὸν νεοεποχίτικο συγκρητισμό; Ἄλλωστε ὁ Πάπας ἐξέφρασε τὴν ἀντιευαγγελικὴ θεωρία του μὲ τὴ ρήση «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι καλές».

Μὲ τὸν κίνδυνο σχίσματος καὶ ἐνθυμούμενοι ἅγιες μορφὲς μειοψηφίας, ὅπως ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, μπορεῖ ἔστω καὶ μία ἐκκλησία νὰ καταψηφίσει τὸ κείμενο ὥστε νὰ ἀποσυρθεῖ ἢ ριζικὰ νὰ ἀναθεωρηθεῖ .Ἡ ἐνημέρωση καὶ ὁ προβληματισμὸς δημιούργησαν γόνιμο καὶ ἐνδιαφέροντα διάλογο.
Ἡ ἑπόμενη ὁμιλία προγραμματίστηκε γιὰ τὴ Δευτέρα 29/2/2016 μὲ ὁμιλητὲς τὸν ἀντιναύαρχο κ. Παναγιώτη Λίτσα πρ. Ἀρχηγὸ Στόλου Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μὲ θέμα «τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ» καὶ τὸν κ. Ἄγγελο Συρίγο δρ. Νομικῆς-Ἐπίκουρο Καθηγητὴ Διεθνοῦς Δικαίου, Γέν. Γραμμ. Πλήθ. καὶ Κοιν. Συνοχῆς Υπ. Ἐσωτερικῶν μὲ θέμα «Ἑλληνοτουρκικὲς Σχέσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.