28 Ιαν 2016

Σχόλιο στὴν ἀνέγερση νέου πανθρησκειακοῦ ναοῦ στὴν Ῥωσία (Δεῖτε φωτογραφίες...)

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς,  
Γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ἡ προετοιμασία τῆς ἐφιαλτικῆς Πανθρησκείας «καλπάζει» κυριολεκτικά! Τὰ γεγονότα τρέχουν μὲ τέτοια ταχύτητα, ὥστε δὲν προφθάνουμε νὰ τὰ παρακολουθήσουμε. Ὁ Διαθρησκειακὸς Οἰκουμενισμὸς δρομολογεῖ πυρετωδῶς τὴν συνένωση ὅλων τῶν θρησκειῶν, παραθρησκειῶν καὶ πίστεων σὲ ἕνα τερατῶδες θρησκευτικὸ μόρφωμα, ποὺ ὅμοιό του δὲν ξανάγινε στὴν ἱστορία! Τὰ «σημεῖα τῶν καιρῶν», (μὲ κορυφαῖο καὶ σημαντικότερο ἀπὸ ὅλα τὴν ἔλευση τῆς Πανθρησκείας), δείχνουν ὅτι βρισκόμαστε στοὺς ἔσχατους καιρούς, ὅπου ὁ Ἀντίχριστος βρίσκεται «πρὸ τῶν πυλῶν», χωρὶς βέβαια νὰ γνωρίζουμε πότε ἀκριβῶς θὰ ἔρθει. Ἔχουμε ἤδη ἐπισημάνει σὲ παλαιότερα ἄρθρα μας, ὅτι ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων ποὺ προωθεῖ ἡ Νέα Ἐποχή, σχεδιάζει...
σὲ πολιτικὸ μὲν ἐπίπεδο νὰ ἑνώσει ὅλα τὰ ἔθνη σ’ ἕνα παγκόσμιο κράτος, ποὺ θὰ ἔχει μία παγκόσμια οἰκονομία καὶ θὰ κυβερνᾶται μέσω μίας παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ἐνῶ σὲ θρησκευτικὸ ἐπίπεδο σχεδιάζει νὰ ἑνώσει ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ ὅλες τὶς αἱρέσεις σὲ μία παγκόσμια θρησκεία, ξεθεμελιώνοντας ἐκ βάθρων τὰ δόγματα καὶ τὴν πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἡ Πανθρησκεία δρομολογεῖται μὲ μία πληθώρα Διαθρησκειακῶν Συναντήσεων καὶ Διασκέψεων σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ δυστυχῶς πολλῶν «Ὀρθοδόξων» πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, καὶ λαϊκῶν θεολόγων. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς διακηρύσσουν δημοσίως ὅτι ὅλες ὁ μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες πιστεύουν στὸν ἴδιο θεὸ καὶ ὅτι ἑπομένως στὸ Ἰσλὰμ καὶ στὸν Ἰουδαϊσμὸ  ὑπάρχει σωτηρία. Καὶ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουν πάνω στὴν πράξη τὴν πίστη τους αὐτή, δωρίζουν «Κοράνια», τὰ ὁποῖα ὀνομάζουν  «ἅγια» καὶ συντρώγουν μαζὶ μὲ τοὺς μουσουλμάνους στὰ «ἰφτάρ», τὰ δεῖπνα τοῦ Ῥαμαζανιοῦ!

Δρομολογεῖται ἐπίσης καὶ μὲ τὴν ἀνέγερση πανθρησκειακῶν ναῶν, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ κόσμου. Πρὶν λίγο καιρὸ ὁλοκληρώθηκε ἕνας τέτοιος ναὸς στὸ Βερολίνο τῆς Γερμανίας, ὅπου θὰ μποροῦν νὰ «λειτουργοῦνται» Χριστιανοί, Ἰουδαῖοι καὶ Μουσουλμάνοι, σὲ ξεχωριστὰ «διαμερίσματα»! Τελευταῖα ὅμως ἀνεγέρθηκε καὶ ἄλλος ναός, στὸν ὁποῖο θὰ μποροῦν νὰ «λειτουργοῦνται», ὄχι μόνον ὀπαδοὶ τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ἀλλὰ καὶ ὀπαδοὶ πολλῶν ἄλλων, πολυθεϊστικῶν  θρησκειῶν, δώδεκα τὸν ἀριθμό, ὅπως ὁ Βουδισμός, ὁ Ἰνδουισμός, κλπ!

Σὲ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας «Ἐλεύθερη Ὥρα» (17-1-2016), τοῦ δημοσιογράφου κ. Χ. Μαντζιάρη, μὲ τίτλο: «Ἔκτισαν ναὸ τῆς πανθρησκείας στὴν Ῥωσία!», μᾶς ἔγιναν γνωστὲς οἱ λεπτομέρειες τοῦ πανθρησκειακοῦ αὐτοῦ ναοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸν ἀρθρογράφο: «Σὲ ἀπόσταση δέκα χιλιομέτρων ἀπὸ τὴν πόλη Καζᾶν τῆς Ῥωσίας, καὶ ἀκριβέστερα στὴν κωμόπολη Staroye Arakchino, ἔκτισαν ναὸ τῆς πανθρησκείας. Ἕναν ναὸ στὸν ὁποῖο ἀντιπροσωπεύονται οἱ 12 μεγαλύτερες θρησκεῖες τοῦ κόσμου. Ἡ Καζᾶν βρίσκεται 800 χιλιόμετρα ἀνατολικά τῆς Μόσχας καὶ εἶναι ἡ πρωτεύουσα τοῦ Ταταρστᾶν. Ἡ πόλη θεωρεῖται ὡς “τρίτη πρωτεύουσα” τῆς Ῥωσίας καὶ σ’ αὐτὴν ζοῦν χριστιανοὶ καὶ μουσουλμάνοι [….]»

Στὴ συνέχεια τὸ ἄρθρο ἀποκαλύπτει τὸν ἐμπνευστὴ τῆς ἀνέγερσης τοῦ ναοῦ καὶ τὶς ἀποκρυφιστικές του παραμέτρους: «Ὁ ναὸς αὐτὸς κτίσθηκε κατ’ ἐντολήν τοῦ… Ἰησοῦ Χριστοῦ (!) σύμφωνα μὲ τὸν Ildar Khanov, ὁ ὁποῖος ἄρχισε νὰ τὸν κτίζει. Ὁ Ildar Khanov ἰσχυριζόταν, πέθανε τὸ 2013, ὅτι ἐμφανίστηκε σ’ αὐτὸν ὁ Χριστὸς τὸ 1994 στὶς ὄχθες τοῦ Βόλγα ποταμοῦ καὶ τὸν διέταξε νὰ ἀρχίσει τὴν κατασκευὴ ἑνὸς ναοῦ. Τοῦ εἶπε ὁ Χριστὸς ‘Ildar, ξύπνησε αὔριο στὶς ἔξι (6) τὸ πρωί, πάρε ἕνα φτυάρι καὶ ἄρχισε νὰ κτίζεις τὰ θεμέλια ἑνὸς ναοῦ γιὰ νὰ τιμοῦνται ὅλες τὶς θρησκεῖες’. Ὁ Ildar Khanov, στὸν ὁποῖο ἐμφανίστηκε ὁ Ἰησοῦς, ἦταν ἐκκεντρικὸς ἀρχιτέκτονας καὶ ψυχοθεραπευτής. […]

Ὁ Δῆμος Καζᾶν τὸν ὀνόμασε “Ναὸ ὅλων τῶν θρησκειών”, ὅπως εἶναι γνωστὸς σήμερα, δηλαδὴ ναὸ τῆς πανθρησκείας». Φυσικὰ δὲν χρειάζεται νὰ ἔχει κανεὶς τὸ χάρισμα τῆς διακρίσεως τῶν πνευμάτων γιὰ νὰ καταλάβει ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Ildar Khanov νὰ κτίσει τὸν ναὸ τῆς πανθρησκείας δὲν ἦταν ὁ Χριστός, ἀλλὰ ὁ διάβολος, μετασχηματισμένος σὲ Χριστό. Εἶναι γνωστὴ ἡ παραθρησκευτικὴ πρακτικὴ τῶν ὁμάδων τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ὅπου ὁ Χριστός, ἀπογυμνωμένος ἀπὸ τὴν θεανθρώπινη ὑπόστασή Του, μεταβάλλεται σὲ «Χριστὸ - Ἀβατὰρ» τῶν νεοεποχίτικων ὁμάδων καὶ γίνεται προωθητὴς τοῦ πνευματισμοῦ καὶ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ!

Στὴ συνέχεια ὁ ἀρθρογράφος παρουσιάζει τὴν ἀρχιτεκτονική τοῦ ναοῦ: «Ὁ σκοπὸς τοῦ καλλιτέχνη ἦταν νὰ βάλει ὅλες τὶς θρησκεῖες, ἐπειδὴ ἡ κάθε μία ἔχει τὴν δική της ἱστορία καὶ πολιτισμικὴ ἀναγκαιότητα, κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια στέγη καὶ ὄχι νὰ τὶς συγχωνεύσει, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ ἴδιος τὸ 2012 στὴν γαλλικὴ ἐφημερίδα Le Figaro, ὥστε νὰ τὶς φέρει σὲ ἐπαφὴ μὲ δυνατότητα ἐπικοινωνίας μεταξύ τους, προσθέτοντας ἐπίσης ὅτι ὁ ναὸς αὐτὸς δὲν εἶναι τόπος λατρείας, ἀλλὰ πολιτισμοῦ. Κτίσθηκαν δώδεκα (12) θόλοι διαφόρων τύπων, ὅπως τροῦλοι, καμπαναριά, μιναρέδες, τεπέδες, μία πυραμίδα, ἂν καὶ ὁ καλλιτέχνης ἤθελε νὰ κτισθοῦν 16»! Ὄντως δαιμονικὴ σύλληψη, τὸ νὰ συγκεραστοῦν μὲ τὸν Ὀρθόδοξο ναό, τὰ κτιριακὰ σχήματα τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου, ὅπου δὲν λατρεύεται ὁ ἀληθινὸς Θεός, ἀλλὰ εἴδωλά Του, ποὺ εἶναι δαιμόνια, σύμφωνα μὲ τὸν Ψαλμωδὸ (Ψλμ.95,5)!

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἐξωτερικὸς καὶ ἐσωτερικὸς διάκοσμος εἶναι πραγματικὰ φρικιαστικός. «Στὸν ἐξωτερικὸ χῶρο ὑπάρχουν χοντροειδέστατες ψηφιδωτὲς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, ἄγαλμα τοῦ Βούδα, ἀκόμα καὶ σφίγγες, συνδέοντας ἀναπάντεχα τὴν ἀποκαλούμενη ἀπὸ ἐμᾶς προϊστορία μὲ τὸ μέλλον. Στὸ ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ ὑπάρχουν οἱ ἀντίστοιχοι 12 χῶροι τῶν θρησκειῶν. Φυσικὰ ἔχουν γίνει καὶ καλλιτεχνικὲς παρεμβάσεις. Οἱ διάφοροι θεοὶ καὶ θεὲς εἶναι ἀπεικονισμένοι σύμφωνα μὲ τὶς παραδόσεις τῆς κάθε θρησκείας, ἀλλὰ λίγο προσαρμοσμένοι.

Στὸ τμῆμα γιὰ τὴν ὀρθοδοξία δὲν ὑπάρχει ἡ Παναγία στὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ καθὼς καὶ ὁ Παντοκράτωρ στὸ κέντρο τῆς ὀροφῆς. Κάτω ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Βούδα ἔχει τοποθετηθεῖ τὸ ἄγαλμα τῆς θεᾶς Shiba, ἡ ὁποία εἶναι ἡ θεὰ τῆς καταστροφῆς. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἄγαλμα ἔχει τοποθετηθεῖ καὶ στὴν εἴσοδο τοῦ CERN»! Αὐτὴ πραγματικὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ὕβρις κατὰ τοῦ Χριστοῦ, τὸ νὰ εἰκονίζεται δηλαδὴ ὁ Δημιουργός τοῦ κόσμου μαζὶ μὲ τὶς εἰκόνες καὶ τὰ ἀγάλματα τῶν δαιμονικῶν «θεῶν» τοῦ Ἰνδουισμοῦ καὶ τοῦ Βουδισμοῦ καὶ μαζὶ μὲ τὸν δαιμονικὸ «θεὸ» Σίβα, καταστροφέα τοῦ κόσμου!

Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ χειρότερα: «Μεγάλο ἐνδιαφέρον ἔχει ὁ χῶρος ποὺ ἀναφέρεται στὴν Καθολικὴ ἐκκλησία. Ἐκεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ κάποια περίεργα σύμβολα ποὺ δὲν ταιριάζουν μὲ τὴν χριστιανοσύνη, ὑπάρχουν τὰ ἀγάλματα τοῦ νεκροῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται κατάκοιτος, καὶ ἡ Παναγία ποὺ θρηνεῖ λίγο πιὸ πέρα»! Τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχει μὲν τὸ ἀγάλματα τοῦ νεκροῦ Ἰησοῦ, ὄχι ὅμως καὶ τῆς ἀναστάσεώς του, δὲν εἶναι τυχαῖο. Ἀπηχεῖ τὴν προσπάθεια  νὰ παρουσιάσουν τὸν Ἰησοῦ  Χριστὸ ὁριστικὰ νεκρό, δοῦλο τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου καὶ ὄχι θριαμβευτὴ καὶ νικητὴ τοῦ θανάτου. Τὸ γεγονὸς τῆς ἀναστάσεως ἀποκρύπτεται, ἐπειδὴ εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν γεγονός, ποὺ ἀποδεικνύει τὴν Θεότητά του καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἀνατρέπει καὶ κατεδαφίζει ὅλες τὶς ἄλλες θεότητες, ὅλων τῶν ἄλλων θρησκειῶν.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ πανθρησκειακὸς αὐτὸς ναὸς κτίστηκε στὴν πολυπληθέστερη Ὀρθόδοξη χώρα, ὅπου τελευταία παρατηρεῖται μία ἀπροσδόκητη ἄνθιση τῆς Ὀρθοδοξίας, μετὰ ἀπὸ ἕνα σχεδὸν αἰώνα διωγμῶν ἀπὸ τὸ ἄθεο μαρξιστικὸ καθεστώς. Τὴν Ὀρθόδοξη αὐτὴ χώρα ἐπέλεξαν οἱ προωθητὲς τῆς Πανθρησκείας γιὰ νὰ κτίσουν αὐτὸν τὸν ναὸ - βδέλυγμα, διότι γνωρίζουν καλὰ πὼς ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινὴ πίστη καὶ ὅτι μόνο αὐτὴ μπορεῖ νὰ ματαιώσει τὰ σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν.

Τὸ πανίσχυρο θηρίο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐνισχυόμενο καὶ στηριζόμενο ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς Νέας Ἐποχῆς μοιάζει μὲ τὸ ἑπτακέφαλο θηρίο τῆς ἀποκαλύψεως, «τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου» (Ἀποκ.11,7). «Τὶς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τὶς δύναται πολεμῆσαι μετ’ αὐτοῦ;» (Ἀποκ.13,4). Πρὸς τὸ παρὸν παρουσιάζεται τόσο δυνατὸ καὶ ἀήττητο, ὥστε ἡ ταπεινὴ Ὀρθοδοξία νὰ φαίνεται ἀδύνατον νὰ νικήσει μὲ τοὺς ὀλιγάριθμους κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ τὴν ὑπερασπίζονται.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὸ μόνο βέβαιο εἶναι, (ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ φαίνεται παράδοξο), ὅτι ἡ τελικὴ νίκη ἀνήκει στὴν Ὀρθοδοξία. Καὶ τοῦτο διότι ἔχει μὲ τὸ μέρος τῆς τὴν ἀλήθεια-Χριστός, ἔχει μαζί της τὸν παντοδύναμο Κύριο, ὁ ὁποῖος «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἴνα νικήση» (Ἀποκ.6,2), στὴ δύναμη τοῦ ὁποίου καμία ἀνθρώπινη, ἢ σατανικὴ δύναμη τοῦ κόσμου τούτου δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ.

Θὰ ἔρθει λοιπὸν μία μέρα, ποὺ ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ἡ Πανθρησκεία θὰ σωριασθεῖ κάτω σὲ ἐρείπια, σὰν χάρτινος πύργος, ὅπως ἀκριβῶς σὰν χάρτινος πύργος κατέρρευσαν ἐν μία νυκτί, τὰ πανίσχυρα ἀθεϊστικὰ καθεστῶτα τοῦ πρώην ὑπαρκτοῦ Σοσιαλισμοῦ τῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ποὺ μέχρι τὰ τέλη τοῦ 20ου αἰῶνος φάνταζαν ἀνίκητα καὶ ἀήττητα. Ἂς μὴν ἀπογοητευόμαστε ἑπομένως ὅσοι μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ πολεμοῦμε τὴν αἵρεση, ἂν δὲν βλέπουμε ἄμεσα ἀποτελέσματα. Ἐμεῖς, ὁ κλῆρος καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ, ἂς πράξουμε τὸ καθῆκον μας καὶ ὅταν θὰ ἔρθει ἡ ὥρα, ὁ Κύριος θὰ φέρει τὴν πολυπόθητη νίκη.

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.