10 Ιουν 2015

Κάρτα τοῦ Πολίτη: "ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος" (Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης) Β΄ Ἐπαυξημένη Ἔκδοση Ἁγιορειτῶν ΠατέρωνΕὐχαριστοῦμε τούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες πού ἐνημέρωσαν ξανά τό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ γιά τήν Β΄ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ (42σέλιδη ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ, ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ!) τοῦ νέου τους ἐντύπου μέ τίτλο: "Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-'ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος' (Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης)", ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ.

Διαβάστε καί κατεβάστε ὅλο τό ἔντυπο ἀπό pdf ἐδῶ:
  


Διαβάστε καί τά ἑξῆς:
Πρόκειται γιά τό δεύτερο στήν σειρά ἁγιορείτικο ἔντυπο-μετά τό ἀντικοικουμενιστικό"ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-διαχρονική μαρτυρία στούς ἀγῶνες ὑπέρ Πίστεως",-τό ὁποῖο ἔρχεται νά δώσει τά φῶτα του στούς πιστούς, ὅσον ἀφορᾶ τό μεῖζον θέμα: "κάρτα πολίτη", πού ὡς γνωστόν ἀνησυχεῖ καί ταρακουνᾶ σέ συνεχόμενη βάση καί πάλι τόν Ἑλληνικό Ὀρθόδοξο λαό! Ἡ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ πού συντάχθηκε καί κυκλοφόρησε ἐκτάκτως λόγῳ τῶν γεγονότων, ἔγινε ἀνάρπαστη κι ἐξαντλήθηκε ἀμέσως! Οἱ περιστάσεις καί ἡ ζήτηση τοῦ ἐντύπου, ὁδήγησαν στήν συμπλήρωσή του καί στήν ἐπανέκδοσή του.

Δυστυχῶς, πολλοί ἀφελῶς ἤ παραπλανητικῶς, εἴτε προφορικῶς εἴτε ἐντύπως, ἀναρωτιοῦνται ἀκόμη ἄν θά ἔχει ἡ κάρτα τσίπ! Τήν στιγμή πού ὅλα γίνονται ἠλεκτρονικά καί οἱ παγκόσμιες Κυβερνήσεις τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐπιθυμοῦν τόν ἀπόλυτο συγκεντρωτισμό καί ἔλεγχο τῶν πληροφοριῶν (καί ἐθνικά καί οἰκουμενικά) στό παγκόσμιο τερματικό ἀναφορᾶς τῶν Βρυξελλῶν, αὐτοί ὑποθέτουν, ὅτι οἱ νεοεποχίται θά μᾶς γυρίσουν πίσω στήν παλαιολιθική ἐποχή μέ χαρτένια κάρτα, χωρίς τσίπ καί barcode! Τή στιγμή δηλαδή πού ἡ κάρτα τοῦ σοῦπερ μαρκετ, γιά παράδειγμα, ἔχει μαγνητική ταινία πίστωσης σέ μηχάνημα, ἡ κάρτα πολίτη θά εἶναι ἁπλός χαρτοπόλεμος! Ἀφέλεια, πλάνη ἤ κατευθυνόμενη παραπλάνηση τοῦ κόσμου;....
Ἐπίσης, ἀναρωτιοῦνται ἄν θά ἔχει τό barcode τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666! Τήν στιγμή πού ἔχει ἀποδειχθεῖ πολλάκις ἡ ὕπαρξη τοῦ 666 στό barcode-τό ἔχουν παραδεχθεῖ δημόσια πολιτικοί, πληροφορικοί, κατασκευάστριες ἑταιρεῖες καί ἐπιπλέον προειδοποιοῦν καί τό ἐπιβεβαιώνουν Ἅγιοι καί ἀξιόλογοι Γέροντες καί Πατέρες-αὐτοί κωφεύουν, στρουθοκαμηλίζουν, παρασύρουν τόν κόσμο κι ἀσχολοῦνται μέ τά προσωπικά δεδομένα καί τήν ἀπώλεια ἐλευθερίας καί ὄχι μέ τό ΧΑΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, ἤ δέν ἀσχολοῦνται καθόλου καί αὐτό προτρέπουν καί στούς ὑπολοίπους!... Σωστή ἡ ἐλευθερία καί ἡ προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων, ἀλλά μέ αὐτά ἀσχολοῦνται καί οἱ ἄθεοι καί οἱ ἄθρησκοι κομμουνισταί. Θά σωθοῦν;... Ἐμεῖς, πάνω ἀπ' ὅλα εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί λογοδοτοῦμε στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό!!!
Τό παρόν ἔντυπο ἀποτελεῖ μία ἐμπεριστατωμένη ἀπάντηση περί τοῦ σημαντικότατου ζητήματος "κάρτα πολίτη", σέ πολύχρονες ἀνησυχίες καί ἀπορίες ἑκατομμυρίων Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων πολιτῶν. Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ἐπί χρόνια, ἄγονται καί φέρονται πολλάκις ἀνιλεῶς εἴτε ὑπό τῆς ἀδιαφορίας εἴτε ὑπό τοῦ "θολοῦ"-κατευθυνόμενου ἤ ἐλλιποῦς-(ἀπο)προσανατολισμοῦ τους, προερχόμενα ἀπό διαφόρους (κληρικούς, λαϊκούς, κοσμικούς, μεμονωμένους καί φορεῖς). Οἱ ἀτέρμονες πελαγαδρομίες θέσεων ἑκόντων καί ἀκόντων πρέπει νά σταματήσουν, διότι ἀντί νά δυναμώνουν τό χριστιανικό φρόνημα τό κάμπτουν καί τό ἀπονευρώνουν κι ἔτσι, θά ὁδηγήσουν εὔκολα ταῖς εὐλογίαις τους στόν καταποντισμό τοῦ σφραγίσματος πλῆθος χριστιανῶν! Οἱ συντάκτες Ἁγιορεῖτες Πατέρες διαφωτίζουν καί λαμβάνουν ξεκάθαρη στάση ἀπέναντι στό ζήτημα "κάρτα πολίτη", τήν ὁποία καταθέτουν ἐντύπως καί μέ τήν ὁποία ὡς Ἱστολόγιο συμφωνοῦμε καί συνομολογοῦμε. Εἶναι καί ὁ βασικώτερος λόγος πού ἀποσυρθήκαμε ἀπό ἄλλες πρόσφατες δημόσιες κινήσεις καί θέσεις ὀρθοδόξων φορέων, οἱ ὁποῖες θεωροῦμε ὅτι μετατοπίζουν σέ λάθος κέντρο βάρους (μή ὁμολογιακό-σωτηριολογικό) τό ζήτημα "κάρτα πολίτη"! Οἱ Χριστιανοί θά ἀπολογηθοῦμε ὄχι μόνο γιά τήν παραλαβή ἤ μή τῆς τσιπαρισμένης κάρτας τοῦ πολίτη, ἀλλά καί γιά ποιόν λόγο δέν τήν θέλουμε· δηλαδή τό κάνουμε γιά τόν Χριστό ἤ γιά τά προσωπικά μας δεδομένα ἤ κάτι ἄλλο;... Μέ χαρά συνδράμουμε στήν ἠλεκτρονική διάδοση καί τῆς Β΄ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ τοῦ παρόντος Ἐντύπου, τό ὁποῖο μᾶς ἀναπαύει ἐπειδή λαμβάνει ξεκάθαρη θέση σέ σωστές βάσεις, ταυτοχρόνως καί ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα ἀγάπης στούς συνανθρώπους μας!
Διαβάζοντας τό περιοδικό, θά βρεῖ κανείς: ὁμολογία, ἀλήθεια, ἀδειλία, ἀνυποκρισία, ξεκάθαρη θέση, πολύπλευρη ἐνημέρωση (θεολογική-τεχνολογική-κοινωνική), μαρτυρίες Ἁγίων καί προειδοποιήσεις συγχρόνων Πατέρων, καθώς καί τόν ὀρθόδοξο χριστιανικό τρόπο ἀντιμετώπισης τοῦ ζητήματος!
Σημείωση: 
Γιά παραγγελίες, γράψτε στήν Ταχυδρομική Θυρίδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού θά βρεῖτε στό ἔσω τοῦ ἐξωφύλλου.

2 σχόλια:

 1. Ποιοί ακριβώς είναι οι "Αγιορείτες Πατέρες" τους οποίους ευχαριστείτε ;
  Έχουν όνομα ή είναι μια Ταχυδρομική Θυρίδα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐλογεῖτε.

   Θά σοῦ ἀπαντήσω ἐγώ ἀγαπητέ Ἀνώνυμε. Πρίν καιρό στήν δημοσίευση τῆς Α΄ Ἔκδοσης, προσωπικά ἀπάντησα στό Ἱστολόγιο "Κατάνυξις" ἐπ' αὐτοῦ, σέ σχολιαστή πού ἔκανε παρόμοια ἐρώτηση.

   Θά σοῦ ἀναφέρω ἐνδεικτικῶς κάποια ἀπό τά πολλά ὀνόματα Ἁγιορειτῶν Πατέρων πού βρίσκονται πίσω ἀπό τά δύο περιοδικά (Α΄ Ἔκδοση Ἀπριλίου καί Β΄ Ἔκδοση Ἰουνίου):

   Γέρων Γαβριήλ
   Γέρων Ἰλαρίων
   Γέρων Εὐστράτιος
   Γέρων Σάββας
   Γέρων Νεκτάριος (http://geron-nektarios-o-agioritis.blogspot.gr/2015/06/2015.html)
   Γέρων Χερουβείμ
   Γέρων Ἀρτέμιος
   Γέρων Ζηνόβιος
   Μοναχός Δοσίθεος
   Μοναχός Κοσμᾶς
   Μοναχός Εὐστάθιος
   Μοναχός Μάξιμος
   ....
   καί πολλά ἄλλα, ἔτσι γιά νά μήν ἔχεις ἀπορία.

   Οἱ Πατέρες εἶναι πολλοί καί δέν μποροῦμε κάθε φορά πού συντάσσουμε ἕνα περιοδικό (εἰδικά αὐτό περί κάρτας πού ἦταν ἐπεῖγον λόγῳ τῶν γεγονότων πού τρέχουν πυρετωδῶς), νά τρέχουμε ἀπό κελλί καί σέ κελλί, ὀπότε συμφωνήσαμε νά ὑπογράψουμε ὡς ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ. Αὐτό ἀρκεῖ. Τό περιοδικό ἐξάλλου, δέν εἶναι κρυφό καί οὔτε ἔχει τίποτε νά κρύψει, ἀντιθέτως ἀποκαλύπτει τίς ἀλήθειες περί κάρτας, πού εἴτε δέν λέγονται ὅπως πρέπει εἴτε δέν λέγονται καθόλου, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἐνημερώνεται σωστά ὁ χριστιανικός κόσμος.

   Διυλίζεις τόν κώνωπα καί καταπίνεις τήν κάμηλο καί δέν διαβάζεις μέ προσοχή τί λέει τό περιοδικό, παρά στέκεσαι στό ποιός τό ὑπογράφει καί παρασύρεις τό ἀναγνωστικό κοινό σέ ἐσφαλμένες ἀτραπούς. Αὐτό εἶναι τό πρόβλημά μας ἤ ὅτι ὁ κόσμος καίγεται μέ τίς κάρτες, τά 666 καί τά προεόρτια χαράγματα;
   Μᾶς κατηγορεῖς γιά ἀνωνυμία, ἐνῶ ἐσύ ρωτᾶς ἀνωνύμως.
   Ἐξάλλου, τό περιοδικό στό περεχόμενό του περιλαμβάνει, σύν τοῖς ἄλλοις, τόσες ΕΠΩΝΥΜΕΣ καί ΕΠΙΣΗΜΕΣ μαρτυρίες ὅπως: Πατέρων καί Γερόντων (ζώντων καί κεκοιμημένων), καθώς καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κρήτης, τῶν Μετεώρων καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους! Αὐτά δέν εἶναι ΕΠΩΝΥΜΑ ἀρκετά γιά σένα καί τόν ὁποιονδήποτε;

   Καί ἔνας νά ὑπαγράφει, ἤ κανένας καί γνωστός νά ὑπογράφει ἤ ἄγνωστος, σημασία ἔχει τό λεγόμενον καί ἡ τεκμηρίωσή του-κυρίως ἡ Θεολογική διά τῶν Ἁγίων-καί ὄχι τά ὅποια τρανταχτά ὀνόματα. Ἐμᾶς τούς πατέρες ἐξ Ἁγίου Ὄρους, δέν μᾶς ἐνδιαφέρει νά παρελαύνουν τά ὀνόματά μας καί αὐτά νά τραβοῦν τήν προσοχή τῶν ἀναγνωστῶν, ἀλλά τό λεγόμενον νά εἶναι κατά Θεόν. Δηλαδή ἄν σοῦ πεῖ ἐσένα κάποιος ἄγνωστος (ἤ κάποιοι ἄγνωστοι), καί ἄς ὑποθέσουμε χωρίς πνευματική ἤ κοινωνική ἐπιφάνεια, μίαν ἀλήθεια, θά κλείσεις τά αὐτιά σου σέ αὐτήν καί δέν θά τήν δεχθεῖς προσωποληπτικῶς διότι δέν ἔχει κάποιο "κῦρος" ὁ λέγων καί δέν εἶναι "ὄνομα";

   Ὑπάρχουν πολλά γνωστά ὀνόματα πού καταφέρνουν νά τραβᾶνε τήν προσοχή τῶν πιστῶν, ἀλλά σέ λάθος κατευθύνσεις, πού εἴτε κομματιάζουν τήν ἀλήθεια καί κρύβουν μέρη της, εἴτε δέν τήν λένε.
   Μάθε νά στέκεσαι στήν οὐσία καί ὄχι στήν κενή δόξα καί ὄλοι μας.

   Μέ εὐχές γιά φώτιση καί σωτηρία σέ σένα καί σέ ὅλους μας,
   Γέρων Σάββας Λαυριώτης

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.