30 Μαΐ 2015

Κλειδώνονται οἱ ψυχές;

Πάτερ εἶναι ἀλήθεια ὅτι τῆς Πεντηκοστῆς κλειδώνονται οἱ ψυχές;
Τούτη τὴν περίεργη ἐρώτηση μοῦ ἔκανε χθὲς τὸ ἀπόγευμα μία κυρία.
Καὶ οὐδὲν ὅμως τὸ περίεργον, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία μας πολλὲς φορὲς ἔλαβε ἑορτὲς εἰδωλολατρικὲς καὶ τὶς νοηματοδότησε μὲ τὶς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου διαβαίνοντας ὡς γέφυρα  τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν πλάνη στὴν ἀλήθεια τοῦ Ι. Χριστοῦ.
Συγκεκριμένα, κατὰ τὴν τρίτη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς των Ανθεστηρίων στην Αθήνα  πραγματοποιούνταν τα Υδροφόρια, εἰς ἀνάμνησιν ὅσων χάθηκαν στον Κατακλυσμὸ τοῦ Δευκαλίωνα.
Οἱ Ἀθηναῖοι ἔριχναν ἀλεύρι ἀπό σιτάρι ζυμωμένο μέ μέλι πρός τὶς χθόνιες Κατὰ τὴ λήξη τῆς τελετῆς, πίστευαν ὅτι οἱ ψυχὲς ἐπέστρεφαν στόν Κάτω Κόσμο, ὁπότε καὶ φώναζαν:
«Θύραζε Κάρες οὐκὲτ' Ἀνθεστήρια» (ἐξ’ οὗ καὶ τὸ κλείδωμα τῶν ψυχῶν)
Ἀναλαμβάνοντας λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία μας τὶς ἑορτὲς τῶν Ὑδροφορίων ἔδωσε τὸ εὔνασμα καὶ τὴν εὐκαιρία στοὺς Χριστιανοὺς νὰ μνημονεύουν τοὺς κοιμηθέντες καὶ τὶς βασανισμένες ψυχές, οὕτως ὥστε μὲ τὶς  προσευχὲς καὶ τὶς ἐλεημοσύνες νὰ ἀναπαύονται καὶ αὐτὲς οἱ λησμονημένες ψυχοῦλες, ποὺ ὡς φυλακισμένοι στὰ κρατητήρια τοῦ Ἅδου, περιμένουν ἀπὸ ἐμᾶς λίγη ἀγάπη καὶ προσευχή, γιὰ νὰ ἀνακουφισθοῦν λιγάκι. Γι΄ αυτὸ καὶ τὰ Ψυχοσάββατα ποὺ ἔχει ὁρίσει ἡ Ἐκκλησία...
μας, τὰ ὁποία ἀποτελοῦν ἐπισκεπτήρια ἀνακούφισης γιὰ τὶς ψυχὲς ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τοῦτο τὸν ἐφήμερο κόσμο

Ἔλεγε σχετικὰ  ὁ Ὅσιος Παΐσιος:
«Ὅπως ἀνακουφίζουμε τοὺς φυλακισμένους μὲ ἀναψυκτικὰ κ.τ.λ. πού τοὺς πηγαίνουμε, ἔτσι τοὺς νεκρούς τούς ἀνακουφίζουμε μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὶς ἐλεημοσύνες ποὺ κάνουμε γιὰ τὴν ψυχή τους».
Ἐπίσης καὶ ὁ ὅσιος Παπαδημήτρης ὁ Γκαγκαστάθης ἔγραφε:
«Ὁ Θεὸς θέλει νὰ βοηθήσει τοὺς κεκοιμημένους, γιατί πονάει γιὰ τὴ σωτηρία τους… Μὲ τὰ κόλλυβα τοῦ δίνουμε τὸ δικαίωμα νὰ ἐπεμβαίνει.

Σὲ αὐτὲς λοιπὸν τὶς ἡμέρες ἂς προσευχηθοῦμε καὶ ἐμεῖς γιὰ τοὺς κοιμηθέντες μὲ τὴν ἑξῆς προσευχή:
 ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΩΝ
Μνήσθητι Κύριε ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Σου Μητρὸς Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας τῶν δούλων σου, τῶν κοιμηθέντων, καὶ συγχώρησον, ἀνάπαυσον καὶ ἀνάστησον αὐτοὺς, ψυχὴ τε καὶ σώματι, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς ἐν τῇ ἐσχάτη Σου ἡμέρα:

Ἔτι δέ, μνήσθητι πάντων τῶν:
Ἐν παντὶ καιρῶ καὶ τόπω τῆς Δεσποτείας σου κοιμηθέντων τέκνων Σου.
Τῶν ἀκηδεύτων καὶ ἀτάφων Ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
Τῶν ἐκτρωθέντων καὶ ἀποβληθέντων παιδίων.
Πάντων ὧν οὐδεὶς ἐστὶν ὁ μνημονεύων αὐτούς.
Πάντων τῶν ἐλαχίστων, περιφρονημένων καὶ βασανισμένων ψυχῶν.
Πάντων τῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος τελειωθέντων.
Πάντων τῶν σήμερον καὶ ὡς σήμερον ἀπελθόντων ἐκ τοῦ βίου τούτου.
Πάντων τῶν σήμερον ἑορταζουσῶν ψυχῶν.
Πάντων τῶν οἰκείων, φίλων καὶ συγγενῶν ἠμῶν.
Πάντων τῶν ἐν ἀτυχήμασιν, βιαίω θανάτω καὶ πολέμοις τελειωθέντων.
Καὶ πάντων τῶν κοιμηθέντων καὶ λυπησάντων ἠμᾶς.
Ἐπιμέλεια: π.Διονύσιος Ταμπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.