5 Απρ 2015

Καὶ ὁ Ἰούδας ζήτησε μίζα…

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Χοῦμπερτ φὸν Χέρκομερ «Ὁ Ἰούδας καὶ τὰ τριάκοντα ἀργύρια» 
Τότε πορευθεῖς εἰς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς εἶπε· τί θέλετε μοὶ δοῦναι καγῶ ὑμὶν παραδώσω αὐτόν;
Ὢ βρωμερὸ λάλημα! Ὢ ἀσυλλόγιστη τόλμη! Τὸ θυμοῦμαι καὶ τρέμω, ἀγαπητοί, πῶς βγῆκεν ἀπὸ στόμα τὸ λάλημα, πῶς κίνησε τὴ γλώσσα, πῶς δὲν ξεριζώθηκε ἀπὸ τὸ κορμὶ ἡ ψυχή, πῶς δὲν παραλύσανε τὰ χείλη, πῶς ὁ νοῦς του δὲν ξεστάθηκε. Τί θέλετε μοὶ δοῦναι, καγῶ ὑμὶν παραδώσω αὐτόν;
Λέγε μου, Ἰούδα, αὐτὸ σ’ ἔμαθε ὁ Διδάσκαλος τόσον καιρό; Ἔτσι λησμόνησες τὶς ἀδιάκοπες συμβουλές του; Δὲν σοὺ ἔλεγε μὴ κτήσεσθε χρυσὸν μήτε ἄργυρον, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ κυττάζοντας πῶς νὰ βάλει χαλινάρι στὴν ἀκράτητη μανία σου γιὰ τὰ λεφτά; Δὲν σὲ συμβούλευε λέγοντας ἐὰν τὶς σὲ ραπίση εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην; Γιὰ ποιὸ λόγο, πές μου, παραδοσες τὸν Διδάσκαλο;
Καλὰ ἔλεγε ὁ Παῦλος ρίζα πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία. Τί θέλετε μοὶ δοῦναι, καγῶ ὑμὶν παραδώσω αὐτόν; Παραδίνεις, Ἰούδα, αὐτὸν ποῦ ὅλα τὰ κρατάει μέσα στὸ πρόσταγμά του; Πουλᾶς τὸν ἀχώρετο στὸν νοῦ, τὸν χτίστη τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γής, τὸν πλάστη τῆς φύσεώς μας, αὐτὸν ποὺ μὲ λόγο καὶ νεῦμα τάφτιαξε ὅλα; ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ...
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ impantokratoros.gr
Καλὰ ἔλεγε ὁ Παῦλος ρίζα πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία.
Σκεφτεῖτε μόνο πόσους φιλάργυρους ἔχει ἡ Ἑλλάδα;
Σκεφτεῖτε μόνο πόσους προδότες διαθέτει καὶ τοὺς ¨καμαρώνει¨;
¨Μίζα ποὺ κυμαίνονταν ἀπὸ 2% ἕως 2,5% περιελάμβαναν ὅλες οἱ συμβάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ὅπως ἀνέφερε ὁ ὑπουργὸς Ἐπικρατείας γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς διαφθορᾶς, Παναγιώτης Νικολούδης.
Ὁ ἴδιος μιλώντας κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς συνεδρίασης τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ Λογιστικὸ Ἔλεγχο τοῦ Χρέους σημείωσε χαρακτηριστικὰ ὅτι «στὶς συμβάσεις προμήθειας παντὸς εἴδους ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν ἐκ μέρους τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου, τὸ περίπου θεσμοθετημένο ποσοστὸ προμήθειας ἦταν 2-2,5%».
Ἐπιπλέον, ἀνέφερε «στὶς μεγάλες συμβάσεις ἀγορᾶς ὁπλικῶν συστημάτων ποὺ ὑπέγραψε τὸ ὑπουργεῖο Ἄμυνας αὐτῆς τῆς χώρας εἶναι πλήρως διακριβωμένο ὅτι ἡ παράνομη προμήθεια ποὺ δινόταν σὲ Ἕλληνες ἀξιωματούχους ἦταν κατὰ μέσο ὄρο 4%».

Συμπλήρωσε δέ, ὅτι «στὶς συμβάσεις προμήθειας ἰατροφαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τὰ δημόσια νοσοκομεῖα καὶ ἀπὸ φορεῖς τοῦ Δημοσίου τὸ ποσοστὸ παράνομης προμήθειας ἔφτανε τὸ 23%».
bankingnews.gr

ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΉΡΑΝ ΤΗΝ ΜΙΖΑ …
Εἶπαν
- ¨Δὲν βάζουμε καὶ πλάτη νὰ Σταυρώσουμε τὴν Ἑλλάδα¨
-¨Την Ἑλλάδα ποὺ τὴν κάνει κουμάντο ὁ ἴδιος ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ¨
-¨ Ἂς τὸ προσπαθήσουμε γιὰ νὰ χαθοῦν καὶ τὰ ἴχνη τῶν μιζῶν μας¨
ΚΑΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ τὸ ¨ἰκρίωμα τοῦ ἐλλείμματος¨
«Τὸ ἔλλειμμα τῆς χώρας γιὰ τὸ 2009 σκοπίμως παρουσιάστηκε στὸ 15,4% ἀπὸ τὴ Eurostat. Ἔπρεπε νὰ φανεῖ μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸ τῆς Ἰρλανδίας, ποὺ ἦταν 14%, ὥστε νὰ παρθοῦν δυσβάσταχτα μέτρα κατὰ τῆς Ἑλλάδας», ἀποκαλύπτει στὴν «Ἐ» ἡ καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας καὶ μέλος τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, Ζωὴ Γεωργαντά.
Μὲ ποιὸν τρόπο ἔγινε αὐτό;
«Τὸ ἔλλειμμα ἔγινε τόσο μεγάλο λόγω τοῦ γεγονότος ὅτι μπῆκαν ὄχι μὲ φυσιολογικὸ τρόπο στὴ "γενικὴ κυβέρνηση" (σ.σ. στενὸς δημόσιος τομέας καὶ πλευρὲς τοῦ εὐρύτερου) ἕνας ἀριθμὸς ΔΕΚΟ, αὐτοὶ οἱ 151 φορεῖς, αὐτοὺς ὅπου τώρα ἐξελίσσεται ἡ ἐφεδρεία. Αὐτοὶ οἱ φορεῖς δὲν μελετήθηκαν στατιστικὰ ὅπως ἔπρεπε, καὶ μάλιστα σύμφωνα μὲ ὅσα ὁρίζει ἡ ἴδια ἡ Eurostat. Γι' αὐτὴ τὴ διαδικασία τὰ κριτήρια εἶναι πολλὰ καὶ πολύπλοκα, χρειάζεται μακροχρόνια μελέτη γιὰ νὰ ὑπαχθοῦν. Ἐμεῖς ἐπιμέναμε αὐτὲς οἱ ἐνστάσεις μας νὰ καταγραφοῦν ἀκόμα καὶ στὰ πρακτικά.
enet.gr Ἐλευθεροτυπία, Παρασκευὴ 16 Σεπτεμβρίου 2011

Καὶ ταυτόχρονα ἡ ἐπικαιρότητα ἐκείνων τῶν ¨πέτρινων χρόνων¨ κάλυπτε εἰδήσεις τοῦ τύπου…
…[…]…Τὸ Δημόσιο διαθέτει ἀκίνητη περιουσία, ἡ ἀξία τῆς ὁποίας ὑπερβαίνει τὰ 270 δὶς – ποσό, ποὺ περίπου ἰσοῦται μὲ τὸ δημόσιο χρέος τῆς χώρας. Τὰ ἀκίνητα αὐτὰ παραμένουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀνεκμετάλλευτα. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ξεκινοῦμε ἕνα φιλόδοξο πρόγραμμα, ποὺ ἐφαρμόζεται σὲ ἕνα εὐρύτατο φάσμα τομέων, ὅπως μεταφορές, ἐνέργεια, τηλεπικοινωνίες, ἀκίνητα, ΔΕΚΟ καὶ τράπεζες, μέσω ἀπευθείας πώλησης,ὑπογραφῆς σύμβασης παραχώρησης, δημοσίου διαγωνισμοῦ, ἰδιωτικοποιήσεων, στρατηγικῶν συνεργασιῶν ἢ χρηματοοικονομικῶν ἑταιρειῶν συμμετοχικοῦ κεφαλαίου – ἑταιρειῶν «holding». .. Posted by netakias.com 4 Ἀπριλίου 2015 olympia.gr

¨Ο κ. Νικολούδης ἔκανε  ἐπίσης λόγο γιὰ «διττὰ ἔκνομες ἐνέργειες», σημειώνοντας πὼς ἀφοροῦσαν πρόσωπα καὶ φορεῖς ἐντὸς καὶ ἐκτός της χώρας. 
Ὑπὸ αὐτὸ τὴν ἔννοια, πρόσθεσε , «ὡς τελικὸ συμπέρασμα ἐξάγεται πὼς οἱ οἰκονομικὲς συνέπειες ἀπὸ τὶς ἐνέργειες αὐτές, θὰ πρέπει νὰ βαρύνουν καὶ ἐκείνους στοὺς ὁποίους τὰ παράνομα χρήματα ἦρθαν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὰ παράνομα χρήματα προῆλθαν». 
Κατέληξε λέγοντας πὼς «μία τέτοια πράξη, εἶναι πράξη δικαιοσύνης». bankingnews.gr
  
Τὸ πὰζλ ἀκόμη ἀργεῖ νὰ συμπληρωθεῖ γιατί προσμένουμε  πιθανῶς καὶ ἀλλὰ γεγονότα εἴτε πιστωτικὰ. Εἴτε γεωπολιτικὰ, γεω-στρατηγικὰ σὰν αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀραδιάζουν μὲ τὶς εἰδήσεις.
Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως  τί ζημιὰ ἔκανε ἡ ¨μίζα τῆς προδοσίας¨ στὴν Ἑλλάδα;
Ἀπευχόμαστε κάποιο ὁπλικὸ σύστημα ποὺ ἀγοράσθηκε μὲ  παράνομη προμήθεια τοῦ 4% δὲν λειτουργήσει σωστὰ  σὲ πιθανὴ ἐμπλοκὴ μὲ τοὺς ἀγαπητοὺς γείτονές μας καὶ θρηνήσουμε ἀπώλειες…
Τότε ἡ μίζα τῆς προδοσίας λέγεται ¨ΕΣΧΑΤΗ  ΠΡΟΔΟΣΙΑ¨;
Ἡ Ἑλλάδα ζεῖ  ἤδη τὰ Πάθη καὶ τὴν Σταύρωσή της…
Ὅμως  ἡ ¨ ΖΩΗ ΕΚ ΤΑΦΩΝ¨ σὲ αὐτὸ τὸ εὐλογημένο ἁλωνάκι δὲν κρατιέται ἄλλο…
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ  ΕΞΩ καὶ νὰ τὰ ἀλλάξει ὅλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.