30 Μαρ 2015

Βιβλιοπαρουσίαση: Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Διονυσίου Τάτση, Οἰκουμενισμός: Πορεία κατὰ κρημνῶν

Μόλις κυκλοφορήθηκε τὸ νέο βιβλίο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Διονυσίου Τάτση μὲ τίτλο: «Οἰκουμενισμός: Πορεία κατὰ κρημνῶν». Στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου ὁ συγγραφέας ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων: «Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γιατί ἀπαρνεῖται βασικὰ γνωρίσματα τῆς πίστης μας καὶ ἀποτελεῖ αἵρεση. Ὅλα τὰ ἄλλα προβλήματα ὠχριοῦν μπροστὰ σὲ αὐτό. Ἐκεῖνα λύνονται εὔκολα, ἐνῶ ὁ οἰκουμενισμὸς ἀντιμετωπίζεται πολὺ δύσκολα, γιατί ἔχει πρωταγωνιστὲς μεγαλόσχημους κληρικούς, καὶ ἰδίως τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει πρὸ πολλοῦ τὴν αἴσθηση τοῦ ἐκ τοῦ παπισμοῦ καὶ προτεσταντισμοῦ κινδύνου.
Ὁ οἰκουμενισμὸς προκαλεῖ κλυδωνισμὸ μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ψυχραίνει τὶς σχέσεις τοῦ λαοῦ μας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Μειώνει τὸ σεβασμὸ πρός  τὴ Μητέρα Ἐκκλησία καὶ πληγώνει βαθιά τούς ζηλωτὲς καὶ συνειδητοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνέχονται νὰ ὑποβαθμίζεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ νὰ ἀνυψώνεται ὁ παπισμὸς καὶ ὁ προτεσταντισμὸς σὲ ἰσότιμες «ἐκκλησίες». Οἱ οἰκουμενιστὲς ξεχνοῦν δολίως ὅτι οἱ αἱρετικοὶ δὲν ἀποτελοῦν ἐκκλησία καὶ οὔτε μποροῦν νὰ γίνουν μέλη τῆς μίας Ἐκκλησίας, ἐὰν δὲν ἀπαρνηθοῦν τὶς αἱρετικές τους διδασκαλίες.
Στὸ παρὸν βιβλίο συγκεντρώθηκαν διάφορα ἀντιοικουμενιστικὰ ἄρθρα τοῦ...
γράφοντος, τὰ ὁποία εἶχαν ἐρέθισμα ἔμπνευσης συγκεκριμένες δηλώσεις καὶ ἐκδηλώσεις τῶν δικῶν μας οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς συνεχίζουν, χωρὶς κανένα δισταγμὸ καὶ φόβο, τὴν κατὰ κρημνῶν πορεία τους!»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.