19 Μαΐ 2014

Εἰς τοὺς 13 Ὁσιομάρτυρες τῆς Μονῆς Καντάρας Κύπρου (19 Μαΐου)


Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

Στὴν Κύπρον μας δὲν ἔπαυσε ν' ἀνθὶζ' ἡ Ρωμιοσύνη.
Νὰ δίνει τέκνα γνήσια εἰς αἰωνίαν μνήμην.
Ἔτσι καὶ στὴν περίοδον Φραγκιᾶς κατηρραμένης,
ἐφάνησαν οἱ μάρτυρες Μονῆς τετιμημένης.

Δέκα καὶ τρεῖς Ὀρθόδοξοι Πατέρες τῆς Καντάρας,
δὲν ἔχασαν τὸ θάρρος τους στὴν παπικὴν ἀντάραν.
Μῆτε φοβήθηκαν ποσῶς τοῦ τύρρανου τὸν λόγον, 
διότι στὰ στήθ' ἐκόχλαζε  το Θεοῦ ὁ λόγος.

Κι ἔδειξαν εἰς τὸν λαό, τῆς Παναγιᾶς τὰ τέκνα,
ὅτι μπροστὰ στὴν πίστιν τους δὲν λόγιαζαν κανέναν.
Δὲν ἀρνηθῆκαν πίστην τους εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν,
ἐλέγξανε ποντίφικος δεινῆς κακοδοξίαν.

Μὴ πίστευσαν οἱ δυσσεβεῖς ὅτι οἱ μοναχοί μας,
θὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστην μας καὶ τὴν παράδοσή μας;
Φράγγοι, Λατίνοι, Παπικοί, δυνάστες Βυζαντίου,
τὸν Πάπα σας δὲν....
προσκυνοῦν τὰ τέκνα τοῦ Κυρίου.

Ὁ Ἰωάννης Ὅσιος, ἡγούμενος Καντάρας,
Κόνωνας, Μάρκος, Κύριλλος καὶ γέροντας Βαρνάβας,
Ἱερεμίας, Μάξιμος, Θεοκτιστὸς πυρφόρος,
Γεράσιμος, Γεννάδιος, σὺν Ἰωσὴφ ὁ νέος,
μαζὶ μὲ Ὅσιον Γερμανὸν ἐβάδισαν γενναίως.

Διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, τῆς μόνης ἀληθείας,
Ὀρθοδοξίας τῆς γλυκειᾶς τς Μίας Ἐκκλησίας,
ἐκλείσθησαν εἰς φυλακὰς τῆς Λευκωσίας Κύπρου,
ἐπρόσφεραν τὸ σῶμα τους θυμίαμα Κυρίου.

Τοὺς πόδας τους ἐδέσανε στ' ἀφηνιασμένα τ' ἄτια,
ἐσέρνανέ τους βάναυσα στὰ κοφτερὰ λιθάρια.
Ἄναψαν τέλος τὴν πυρὰν μὲ μίσος καὶ μανίαν
μετέβαλαν τὸ σῶμα τοὺς λιβάνι, εὐωδίαν.

Καὶ πότισαν τὴν Κύπρον μας μὲ τ' ἅγιό τους τὸ αἷμα,
γιὰ νὰ θεριέψει τοῦ Ρωμιοῦ τῆς λευτεριᾶς τὸ πνεῦμα.
Καὶ νὰ κρατήσουμε στερρῶς δόγμα, ἦθος, λατρείαν,
ἠγιασμένα πάτρια, Χριστοῦ ἐλευθερίαν.

Καὶ νῦν πατέρες ὅσιοι καὶ μάρτυρες Κυρίου,
προσφέρατε στὰ τέκνα σας ζῆλον Εὐαγγελίου.
Χαρήσατε στὴν Κύπρον μας τὴν θεία εὐλογία,
νὰ φύγει Ἀγὰρ ὁ υἱός, νὰ 'ρθεί ἡ Ἐλευθερία.

Ἔτι παρακαλοῦμεν σας, πατέρες τιμημένοι,
πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἠμῶν νὰ ζοῦμε μονοιασμένοι.
Βαδίζοντας ἅγιαν ὁδόν, τὴν τῆς Ὀρθοδοξίας,
τῆς Ρωμιοσύνης τῆς ἁγνῆς καὶ τῆς Ὀρθοπραξίας.

Προσόμοιον
Χαίροις Μαρτύρων θεῖος χορὸς
ὅ τς Καντάρας καὶ τῆς Κύπρου προπύργιον.
Ὁ ἔλεγχος τῶν Λατίνων καὶ παποφίλων τομή,
πάντων κακοδόξων ἡ ἀπόταξις.
Γενναίως ἀθλήσαντες, τῶν πατέρων ἑπόμενοι,
Ὀρθοδοξίαν μετὰ ζήλου τρανώσαντες,
τοὺς στεφάνους γὰρ οὐρανόθεν ἐδέξασθε.
Ὅθεν καὶ νῦν πρεσβεύσατε, θεσπέσιοι πρόμαχοι,
τῆς Ἐκκλησίας ἀστέρες, τῆς Ρωμιοσύνης ἐρείσματα.
Ἴνα στῶμεν ἀκλονήτως, εἰς πατρώας παραδόσεις,
καὶ εἰς εὐσέβειαν.

Μεγαλυνάριον
Χαίρετε τῆς Κύπρου θεῖοι βλαστοί,
καὶ τὸν μοναζόντων οἱ ἀσάλευτοι φρυκτωροί.
Σπεύσατε ταχέως, λυτρώσασθε βαρβάρων,
στερρώσατε τὴν πίστην εἰς τὴν πατρώαν γῆν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.