27 Φεβ 2014

Ἐπὶ τῶν πληγῶν...

Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθανε ἡ ἐπιχείρησις «στραγγαλίσεως» τῶν διδακτικῶν ὡρῶν τοῦ μαθήματος, σὰν νὰ μὴν ἔφθανε τὸ «ἄκρως δημοκρατικόν» το «προαιρετικοῦ» του μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τελευταίως ἐνεφανίσθη καὶ ὁ ἀποχαρακτηρισμὸς αὐτοῦ, ἀπὸ μαθήματος κατηχήσεως, εἰς θρησκειολογικὸν τοιοῦτον. Τί νὰ κάνωμε, ὅμως, τὰ πάντα μεταβάλλονται «θεολογικῶ τῷ τρόπω». Κυρίως δέ, μακρυὰ ἀπὸ κάθε «καιροσκοπισμόν», ἂν καὶ πολλοὶ βιώνουν τὸ ἀμετάβλητο δόγμα «κατὰ τὸν καιρὸ καὶ ἀρμένιζε».
Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ ὑποστῆ καὶ αὐτὸ τὸ ταλαίπωρο μάθημα τὴν ἀλλαγὴ τοῦ «φύλου» του. Ὄχι λοιπὸν κατηχητικό, ἀλλά θρησκειολογικο ἐφεξῆς τὸ προφὶλ τοῦ μαθήματος. Ἔτσι, δὲν θὰ μπορῆ κανεὶς νὰ μᾶς κατηγορήση γιὰ φανατισμὸ καὶ μονολιθικότητα, η, τὸ ἀκόμη χειρότερο, γιὰ ἄρνησι γνώσεων τῶν ἄλλων θρησκειῶν, οἱ ὁποῖες, ὅλες μαζί, ὅπως κηρύσσεται, ὁδηγοῦν εἰς τὸν ἴδιο θεό, κι ἂν ὄχι εἰς τὸν ἴδιο θεὸ σὲ ἕναν τέλος πάντων κόσμο ἀπελευθερωτικὰ πλασμένο.
Ἀλλὰ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο δὲν μπορῶ νὰ ξεδιαλύνω μέσα μου, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο σὰν σφήνα μου ἔχει καρφωθῆ εἰς τὸν «θρησκειολογικόν μου ἐγκέφαλον» εἶναι τὸ ποιοὶ θὰ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θὰ διδάξουν τὶς ἄλλες θρησκεῖες στὰ παιδιά. Μήπως τὸ «ὑπάρχον διδακτικὸν προσωπικόν», τουτέστιν οἱ σοφὲς κεφαλὲς τῶν ὑπαρχόντων θεολόγων; Μά, οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἀγνοοῦν τὰ....
τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. Δοθέντος δὲ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν εἰσῆλθαν εἰς τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ ἔχοντες ἐπιλέξει αὐτὴν ὡς τὴν τελευταία των ἐπιλογῶν τους, ὅπερ σημαίνει ὄτι εσπουδασαν ἕνεκεν ἀποτυχίας. Καί, ἐπὶ πλέον, εἰς τὰ βασικὰ μαθήματα τοῦ κλάδου ἔφεραν θριαμβευτικὰ τὴν «παγκόσμια φοιτητικὴ σταθερά το 5» καὶ μάλιστα μὲ ἐρωτηματικό. Ἕνας δὲ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ λόγος πού ὅταν βλέπουν κάποιον αἱρετικὸ ἐξαφανίζονται «ὡς ἀπὸ προσώπου πυρός», φοβούμενοι νὰ ἀνοίξουν διάλογο, λόγω τῆς θεολογικῆς καὶ ὄχι μόνον ἀνεπαρκείας των.
Διερωτῶμαι λοιπόν, καὶ ἂν θέλετε, ἐσεῖς πού γνωρίζετε, σᾶς παρακαλῶ βοηθῆστε μέ: Ποῦ θὰ μάθουν τώρα αὐτοὶ οἱ «θεολόγοι» ὅλες τὶς ἄλλες θρησκεῖες, ὥστε νὰ τὶς διδάξουν σωστὰ εἰς τὰ σχολεῖα; Τί εἴπατε; Θὰ τίς μελετησουν μόνοι τους; Ὡραῖο ἀνέκδοτο! Δὲν γνωρίζετε, ὅτι οἱ περισσότεροι αὐτοῦ το φυράματος «θεολόγοι», ἅμα τὴ λήψει τοῦ πτυχίου των, ἀμέσως ἐκκίνησαν τὴν διαδικασία τοῦ αὐτομάτου διαζυγίου μὲ τὴν μελέτη; Πῶς εἴπατε; Ὑπάρχουν καὶ Θεολογικὲς Ἀκαδημίες Ἱερῶν Μητροπόλεων; Ά, λέτε γιὰ κάτι Μ.Κ.Ο. (μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις) οἱ ὁποῖες ἔχουν μεταβληθῆ εἰς «θρησκευτικὴν πασσαρέλαν» καί, ἀπὸ ὑψηλὴ ἐπιστήμη, τὴν Θεολογία τὴν κατήντησαν ἕνα μάτσο χάλια, μᾶλλον ἕναν «βῶλον» θρησκευτικοφιλοσοφικὴς λάσπης; Πῶς εἴπατε; Οἱ τρανοί μας θεολόγοι θὰ μεταβοῦν σὲ σχολὲς τῶν ἄλλων θρησκειῶν γιὰ μετεκπαίδευσι; Καλὸ κι αὐτό, ἀλλὰ ἐὰν δείξουν καὶ ἐκεῖ τὸν ἴδιο ζῆλο τὸν ὁποῖον ἔδειξαν στὶς Θεολογικὲς Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, τότε τὰ πράγματα γίνονται ἀκόμη πιὸ τραγικά. Δὲν νομίζετε; Τί νὰ σᾶς πῶ; Λέτε ἐκεῖ νὰ μεταβληθοῦν σὲ ἀστέρες τῆς θρησκειολογίας; (Ἐννοεῖται, ὅτι δὲν κάνομε λόγο γιὰ ἐκείνους τοὺς θεολόγους μᾶς οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν Ὀρθόδοξη θεολογία καὶ τὴν βιώνουν, ἀλλὰ γιὰ ὅσους κινοῦνται εἰς τὰ μήκη κύματος ποῦ προανεφέραμε).
Ἀλλά, εἰς τὸ δημοκρατικὸ αὐτὸ πλαίσιο τῶν διδασκαλιῶν, ποιὸς θὰ διδάξη τὰ χριστιανόπουλα σωστὰ τὴν χριστιανική τους πίστι, δοθέντος ὅτι οἱ ἀστέρες αὐτοὶ «θεολόγοι» θὰ ἀριστεύσουν μὲν εἰς τὶς ἄλλες θρησκεῖες, εἰς τὴν Ὀρθόδοξη ὅμως θὰ συνεχίσουν νὰ ἔχουν μαῦρα μεσάνυχτα; Δὲν γνωρίζω. Δὲν γνωρίζω, καὶ ἀντὶ νὰ μὲ βοηθήσετε μὲ τὶς ἀπαντήσεις σας, τελικῶς μᾶλλον μὲ ἐζαλίσατε καὶ μοῦ ἐκάνατε τὸ κεφάλι «θρησκειολογικὸ κοκτέϊλ». Ἴσως χρειασθῆ νὰ πάρω ὀλίγον «μαγνήσιον» γιὰ νὰ χαλαρώσω, νὰ συνέλθω καὶ κάτι «ἁλμυρὸν» γιὰ νὰ τονωθῶ...
Τώρα ὅμως σᾶς ἀφήνω, διότι ἐπείγομαι νὰ μελετήσω τὸ πρόγραμμα κάποιας «Θεολογικῆς Ἀκαδημίας» μὴ τυχὸν καὶ βρῶ ἐκεῖ μέσα κάποια λύσι εἰς τὸ πρόβλημα. Ἂν ὄχι καὶ ἐκεῖ, δὲν μοῦ μένει ἄλλο παρα νὰ πάρω μία τριήμερη ἄδεια διακοπῶν ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου, μήπως καὶ βγάλω ἄκρη.
Μοῦ εἶπαν ὅτι ἀπὸ τὰ καλύτερα μέρη γιὰ ἀνάπαυσι καὶ στοχασμὸ εἶναι τὸ Πήλιο... Αὐτὰ γιὰ σήμερα.
Καλὴ ἀντάμωσι.
Ἔρρωσθε...

ΥΓ. Ἀχνοφέγγει καὶ μία ἐλπίδα μήπως ἀναλάβη τὴν ὑπόθεσι ἡ ἴδια ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ὁ κλῆρος καὶ ὁ μοναχισμός. Ἄλλωστε, ἡ Ἱεραρχία γνωρίζει τὸ θέμα καὶ πρέπει νὰ ἔχη λόγον καὶ μάλιστα δυναμικόν. Ὁπωσδήποτε, ὑπάρχουν καὶ τὰ κατάλληλα στελέχη πού μποροῦν νὰ χειρισθοῦν εἰς τὴν σωστή του βάση τὸ ὅλο θέμα. Ἑπομένως, αὐτό, ἔφ' ὅσον δὲν ἔχη γίνει ἕως τώρα, θὰ πρέπη νὰ γίνη σύντομα. Ὀψόμεθα...

9 σχόλια:

 1. ΚΥΡΙΕ γιατρεψε τις πληγές τησ θρησκείας μας και της Πατριδος μας.
  Σας ευχαριστουμε για την επιλογή του κειμένου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πρέπει όλοι να αγωνιστουμε για το μαθημα των θρησκευτικων.μην το αφηνουμε. αυτο το θεμα ειναι πολύ σοβαρο…
  Σας ευχαριστούμε!!!
  Κωνσταντίνος Χριστίνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εαν προχωρήσει αυτή η αθλιότητα στα σχολεία μας (που είδη έχει ξεκινήσει "πιλοτικά" σε αρκετά σχολεία) το μόνο που μας μένει ως ορθόδοξοι γονείς είναι να απαιτήσουμε απαλλαγή των παιδιών μας από το μάθημα αυτό. Αυτό πρέπει να κάνουμε! Έτσι κι αλλιώς και σήμερα το μάθημα υποδιδάσκεται και μάλιστα από δασκάλους και δασκάλες (για το δημοτικό) που πολύ λίγες θεολογικές γνώσεις έχουν και οι περισσότεροι καθόλου βιωματική εμπειρία. Περιμένουμε φυσικά από την ιεραρχία της εκκλησίας να πάρει θέση ξεκάθαρη για το θέμα και να υπερασπιστεί το δικαίωμα των ορθοδόξων να διδάσκονται τα παιδιά τους ορθόδοξο μάθημα θρησκευτικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε ως γονείς να οργανώσουν οι μητροπόλεις τα κατηχητικά σχολεία με άτομα κατάλληλα και σωστή υποδομή γιατί της εκκλησίας έργο είναι πρωτίστως η κατήχηση των παιδιών και όχι του σχολείου. Φυσικά και εμείς οι γονείς πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια και να κάνουμε το καθήκον μας στο σπίτι. Οι καιροί που ζούμε απαιτούν επαγρύπνηση και ασχολία επιμελημένη για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αιρετικοί όσοι διδάσκουν την σκλαβιά της αμαρτίας σαν ελευθερία
  http://niksothropoulos.wordpress.com/2014/02/21/a-500/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Βρέ παιδιά τι υπέροχο κείμενο είναι αυτό. Ξεχωριστό και ιδιαίτερο και με κομψο τρόπο λέει μεγάλες αλήθειες. Συγχαρητήρια γιά την επιλογη και επιτελους η Εκκλησία να αναλάβη τις ευθυνες της, Δέν πάει άλλο καί να ελεγχει τόυς όποιους λάθος επισκόπους, Μαγνησιακούς αλμυρούς και όχι μόνο...ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΤΌΝ ΓΡΆΦΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΑΙΤ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ
  ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Και δη επίσκοποι ντροπή!!!!!!!!!!!
  Συγχαρητηρια για την επιλογη του ωραιου αρθρου
  Χρήστος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.