23 Δεκ 2013

Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη: Ἀναλυτικὸ ἀφιέρωμα


Ἀρκετοὶ ἀπὸ ἐμᾶς, ἀκούσαμε γιὰ τὴν δασκάλα Χαρὰ Νικοπούλου. Πρὶν λίγα χρόνια ἔδωσε τὴν προσωπική της μαρτυρία στὰ πομακοχώρια. Διώχθηκε, συκοφαντήθηκε, προπηλακίσθηκε, ἀλλὰ τελικὰ τὰ κατάφερε! Ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἔμαθε ὅτι ὑπάρχουν μουσουλμάνοι ποὺ ΔΕΝ εἶναι Τοῦρκοι ἀλλὰ Πομάκοι -ποὺ ἐξισλαμίστηκαν ἐπὶ Τουρκοκρατίας- καὶ ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἔμαθε γιὰ τὴν δράση τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς ἀλλὰ καὶ τὶς ἀπαράδεκτες "συνδιαλλαγές" του μὲ Ἑλληνικὰ πολιτικὰ πρόσωπα καὶ κόμματα. 
Πρὶν 2 χρόνια, ἡ Χαρὰ Νικοπούλου, ὁ σύζυγός της Ἰωάννης Φριτζαλᾶς καὶ μία ὁμάδα 35 περίπου ἐθελοντῶν, ξεκίνησαν μία νέα προσπάθεια στὴν πόλη τῆς Κομοτηνῆς. Ἵδρυσαν τὴν "Κιβωτὸ τῆς Δόμνας Βιζβίζη", ἕνα σύγχρονο "κρυφὸ σχολειὸ" (διαβάστε σχετικὰ ἐδῶ καὶ ἐδῶ) καὶ ξεκίνησαν μαθήματα σὲ μικροὺς ἀλλὰ καὶ σὲ μεγάλους..! Ἀλλὰ ἡ Ἑλληνίδα δασκάλα, μὲ τὸν σύζυγό της καὶ τὴν ὁμάδα τῶν ἐθελοντῶν, δὲν σταμάτησαν ἐκεῖ. Ἡ νέα τους προσπάθεια στὴν Θράκη, εἶναι ἡ διαμόρφωση ἑνὸς παραδοσιακοῦ οἰκισμοῦ στὰ Πομακοχώρια, ποὺ θὰ γίνει τόπος ζεστασιᾶς καὶ διαμονῆς γιὰ ὀρφανὰ καὶ ἐγκαταλελειμμένα παιδιά, ἢ παιδιὰ ποὺ οἱ γονεῖς τοὺς ἀδυνατοῦν νὰ....
ἀναθρέψουν. Μία πραγματικὴ ΚΙΒΩΤΟΣ ποὺ θὰ στηρίζεται ὅσο τὸ δυνατὸν στὶς δικές της δυνάμεις (μὲ τὸ δικό της ἀγρόκτημα, ζῶα κλπ). 
Παραθέτουμε βίντεο ποὺ παρουσιάζει τὸ νέο ἐγχείρημα καθὼς καὶ σχετικὸ ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο τὸ ὁποῖο προτρέπουμε νὰ ἐκτυπώσουμε ὅλοι καὶ νὰ τὸ μοιράσουμε σὲ φίλους καὶ γνωστούς. Στὴ  νέα προσπάθεια τῆς ἡρωικῆς μας δασκάλας, αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν θὰ τὴ ἀφήσουμε καὶ πάλι μόνη. Θὰ εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς δίπλα της. Καταθέτοντας ἔστω καὶ τὴν ἐλάχιστη συνδρομή μας στὴν νέα προσπάθεια, ἢ ἀναλαμβάνοντας κάποιο ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ πρέπει νὰ γίνουν! 

Τὸ βίντεο-παρουσίαση τῆς "Κιβωτοῦ":


Τὸ ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο:

Ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» 
Ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» ἀγκυροβόλησε στὸ «νοητὸ λιμάνι» τῆς Κομοτηνῆς τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2012, μὲ σκοπὸ νὰ ὑποστηρίξει καὶ νὰ προβάλλει, μέσω τοῦ ἔργου καὶ τῶν δραστηριοτήτων ποῦ ἀναλαμβάνει ὡς πνευματικὸ κέντρο, τὴν ἑξῆς ἰδέα: κάθε εἴδους προσωπική, κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ κρίση μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἐπιτυχῶς μὲ τὴν ἄμεση ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας καὶ τὴν ἐμβάθυνση στὸ ἀνυπέρβλητο πολιτιστικὸ καὶ ἱστορικὸ δυναμικό του Ἑλληνισμοῦ. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο μποροῦμε ἀσφαλῶς: νὰ ἐπιτύχουμετην πνευματική μας ἀναγέννηση καὶ ἀφύπνιση, νὰ ἀποκτήσουμε ὡς πολίτες ὀρθὴ βούληση, καθὼς καὶ νὰ ἐπανεύρουμε ὁράματα καὶ ἰδανικά, τὰ ὁποία θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ οἰκοδομήσουμε μία ἑνωμένη, ὑγιῆ καὶ ἁρμονικὴ κοινωνία.

Ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» εἶναι ἕνα ἐγχείρημα ποῦ ὑποστηρίζεται καὶ ἐνισχύεται ἀπὸ Ἱερὲς Μονὲς καὶ ἐπιστημονικοὺς φορεῖς, λειτουργεῖ ἐξ ὁλοκλήρου σὲ ἐθελοντικὴ βάση καὶ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τους Θρακιῶτες ἀνεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας. Στὸν χῶρο μᾶς διοργανώνονται, ἤδη ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2012, ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια ἐνηλίκων καὶ παίδων, τὰ ὁποία ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τὴν μελέτη, ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τοῦ ἀνεσπέρου ἑλληνορθοδόξου πνεύματος, τῆς πανεπιστημονικῆς προσεγγίσεως τοῦ «σκέπτεσθαι ἑλληνικῶς», καὶ τῶν διαχρονικῶν καὶ οἰκουμενικῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Σὲ αὐτὰ συμπεριλαμβάνονται σεμινάρια φιλοσοφίας, ἀρχαίων ἑλληνικῶν, μουσικῆς/ὀρθοφωνίας, ἱστορίας, μελέτης πατερικῶν κειμένων κλπ.

Ἐπίσης, ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως, παραδίδονται στὸν χῶρο μας, μὲ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ὡραρίου, δωρεὰν μαθήματα ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας γιὰ μαθητὲς δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν πρόσβαση, λόγω οἰκονομικῶν δυσχερειῶν, στὰ μαθήματα τῶν φροντιστηρίων. Στοὺς μαθητὲς μᾶς παρέχεται στοιχειῶδες μεσημβρινὸ γεῦμα πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ μαθήματος. Τὰ μαθήματα, τὰ ὁποῖα γίνονται μὲ γνώμονα τὴν διεύρυνση τῆς κρίσεως καὶ τῶν πνευματικῶν ὁριζόντων τῶν μαθητῶν καὶ ὄχι ἁπλῶς γιὰ τὴν παροχὴ στείρας γνώσεως, παραδίδονται μὲ πολλὴ ἀγάπη ἀπὸ δασκάλους καὶ καθηγητὲς τῆς Κομοτηνῆς, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τοὺς ἐθελοντικά, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν προσωπική μας πίστη, ἡ ὁποία ἀποτέλεσε καὶ τὴν κινητήριο δύναμη γιὰ τὴν δημιουργία τῆς «Κιβωτοῦ», πῶς ἐν μέσω κρίσεως μποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν οἱ πιὸ ἰσχυροὶ δεσμοὶ ἀλληλεγγύης.

Ἡ παιδαγωγικὴ προσέγγιση τοῦ πνευματικοῦ μας κέντρου εἶναι ἀπαύγασμα τῶν σοφῶν συμβουλῶν τῆς ἐξέχουσας ἐπιστημονικῆς μας ὁμάδος, στὴν ὁποία ἔχουμε τὴν μεγάλη τιμὴ νὰ συμμετέχουν προσωπικότητες ἀναγνωρισμένες γιὰ τὸ ἐπιστημονικό τους κύρος, ὅπως ὁ JoseLuisNavarro, ὁ Σαράντος Καργάκος, ἡ Ἄννα Τζιροπούλου - Εὐσταθίου, ὁ Νίκος Λυγερός, ὁ Γιῶργος Λεκάκης κ.α.

Στὸ ἔργο τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη» συμπεριλαμβάνονται ἐπίσης δωρεὰν ἐπιστημονικὲς διαλέξεις, τὶς ὁποῖες παραδίδουν μία φορὰ μηνιαίως μέλη τῆς ἐπιστημονικῆς ὁμάδος καὶ δραστηριότητες ποῦ συμβάλλουν στὴν γενικότερη πολιτιστικὴ καὶ τουριστικὴ προβολὴ τῆς Θράκης μας, καθὼς καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς φυσικῆς παρουσίας στὴν περιοχή. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν τομέα τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς, ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» ἔχει ἀναπτύξει συνεργασία μὲ ἐνορίες τῆς Κομοτηνῆς, μὲ σκοπὸ τὴν στήριξη ἀναξιοπαθούντων πολιτῶν καὶ ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Καλοῦμε ὅλους τους συμπατριῶτες μας ποῦ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ προσφέρουν, νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὴν «Κιβωτό» μας καὶ νὰ συνδράμουν στὴν προσπάθεια τὴν ὁποία κάνουμε γιὰ νὰ ἀγγίξουμε τὴν ψυχὴ κάθε Ἕλληνα, ἁπλώνοντας τοῦ μία χείρα βοηθείας σὲ αὐτὴ τὴν τόσο δύσκολη συγκυρία γιὰ τὴν Πατρίδα μας.

Τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος…


Ἰωάννης Φριτζαλᾶς, Γεωπολιτικὸς - Ἱστορικὸς ἀναλυτῆς                     
Διευθυντὴς τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη»
f_john542@hotmail.com
6948781892

Χαρὰ Νικοπούλου, Δασκάλα
Ὑπεύθυνη παιδαγωγικοῦ προγράμματος
haranikopoulou@gmail.com
6936868684

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ ΒΙΖΒΙΖΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ 8
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Τ.Κ.:69100
ΤΗΛ:2531084228 – 6948781892

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6670-109859-581
ΙΒΑΝ:GR5001716700006670109859581
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΤΕ: antiparakmi

3 σχόλια:

 1. Βλέπω τέτοιες προσπάθειες, φλόγα, δυναμισμό, όρεξη και χαίρομαι τόσο πολύ!
  Μπράβο στη Χαρά και σε όσους συνεργάζονται για το σπουδαίο αυτό κι ελπιδοφόρο εγχείρημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ.ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΣΟΥ ΜΟΙΑΣΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. http://thecaller.gr/callers-choice/xara-nikolopoulou/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.