23 Δεκ 2013

Ἐπίκειται εἰσβολὴ ἑκατομμυρίων Tούρκων


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
Ἡ προσεχὴς ἀπελευθέρωση τῆς διακίνησης τῶν Τούρκων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, δηλαδὴ ἡ κατάργηση στῆς βίζας, θὰ σηματοδοτήσει τὴν «ἱστορικὴ ἕφοδο» ἑκατομμυρίων Τούρκων στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια καθὼς τὸ ὀγκῶδες πλεονάζων ἀνθρώπινο δυναμικὸ ποὺ συσσωρεύεται στὴν δυτικὴ Τουρκία, σύμφωνα μὲ τὰ τελευταία ἄκρως ἀνησυχητικὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, ἀναζητᾶ ἀπεγνωσμένα ζωτικὸ χῶρο. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα τουρκικὰ στατιστικὰ στοιχεῖα οἱ περιοχὲς τῶν ἀκτῶν τοῦ τουρκικοῦ Αἰγαίου παρουσιάζουν τὰ τελευταία χρόνια μία ἐκρηκτικὴ πληθυσμιακὴ αὔξηση ἡ ὁποία ἤδη ἔχει δημιουργήσει ἕνα ἀσφυκτικὸ περιβάλλον γιὰ τὰ ἑκατομμύρια Τούρκων δίπλα στὰ ἑλληνικὰ νησιά. Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν μεγάλη ἑλληνικὴ ὑπογεννητικότητα καὶ στὴν σταδιακὴ ἐγκατάλειψη στὴν τύχη τοὺς τῶν νησιῶν τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου χωρὶς ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη καὶ χωρὶς ἐπαγγελματικὴ προοπτική, ἀνοίγουν οὐσιαστικά τους ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὴν περιοχὴ τοῦ τουρκικοῦ στοιχείου σὲ πρώτη φάση, ἐνῶ ἡ προοπτικὴ εἶναι νὰ ἐπεκταθεῖ ἡ τουρκικὴ παρουσία ἀκόμα καὶ στὴν κυρίως Ἑλλάδα σύμφωνα καὶ μὲ τὰ νεοοθωμανικὰ ὁράματα τῆς Ἄγκυρας. Ἡ Ἑλλάδα θὰ εἶναι ἡ πρώτη χώρα τῆς Εὐρώπης ποὺ θὰ πληγεῖ ἀνεπανόρθωτα ἀπὸ τὴν κατάχρηση τῆς βίζας γιὰ τοὺς Τούρκους, μὲ ὀλέθριες συνέπειες ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξή μας σὰν  ἑλληνικὸς λαός. Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τοὺς πανηγυρισμοὺς ὅτι ἡ Τουρκία ὑπέγραψε τὴν....
ἐπαναπροώθηση τῶν λαθρομεταναστῶν, θὰ γελάσει ὁ «κάθε πικραμένος» καθὼς ἡ ἐλευθερία πλέον διακίνησης χωρὶς κανένα περιορισμὸ θὰ ἐξουδετερώσει οὐσιαστικὰ αὐτὴ τὴν ὑπογραφή. Πολὺ ἁπλὰ ὅλοι οἱ μουσουλμάνοι θὰ «βαπτιστοῦν» Τοῦρκοι καὶ θὰ μπαίνουν πλέον ἐλεύθερα στὴν χώρα μας. Τὰ τουρκικὰ νεοοθωμανικὰ ὁράματα ὑλοποιοῦνται σταδιακὰ μὲ τὴν  προδοτικὴ ἀδιαφορία τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης γιὰ τὶς τύχες τῆς πατρίδας μας καὶ μάλιστα ὅλα αὐτὰ θὰ συντελεστοῦν καὶ ἐπὶ ἑλληνικῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.


Τὴν δραματικὴ αὐτὴ ἀπειλῆ τῆς τουρκικῆς πληθυσμιακῆς εἰσβολῆς,  καταδεικνύουν μὲ τὸν πιὸ ἀνάγλυφο τρόπο τὰ τελευταία στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῆς δυτικῆς Τουρκίας, δηλαδὴ τῶν περιοχῶν ποὺ βρίσκονται  ἀπέναντι ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Οἱ περιοχὲς αὐτὲς τῆς Τουρκίας παρουσιάζουν ἐκρηκτικὴ πληθυσμιακὴ αὔξηση ἀναμένεται στὸ ἄμεσο μέλλον νὰ προκαλέσουν κυριολεκτικὰ μία ἀνθρώπινη πλημμυρίδα ποὺ θὰ ἀνατρέψει κάθε δημογραφικὴ ἰσορροπία  καὶ θὰ ἀπειλήσει ἄμεσα τὴν ἐθνική μας κυριαρχία. Ἔτσι σύμφωνα μὲ τοὺς φετινοὺς  πινάκες ποὺ δίνει τὸ ἴδιο τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ὁ συνολικὸς πληθυσμὸς τῆς Τουρκίας ἀπὸ 76 ἑκατομμύρια ποὺ εἶναι σήμερα τὸ 2023 θὰ φτάσει τὰ 84.247.088. Ὁ πληθυσμὸς τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ 14 ἑκατομμύρια ποὺ εἶναι σήμερα τὸ 2023 θὰ φτάσει τὰ 16.568.500. Ὁ πληθυσμὸς τῆς Σμύρνης, τοῦ μεγαλύτερου τουρκικὸ λιμάνι στὸ Αἰγαῖο, ἀπὸ 4 ἑκατομμύρια ποὺ εἶναι σήμερα τὸ 2013 θὰ φτάσει τά, 4.405.279. Ὁ πληθυσμὸς τοῦ Ἀϊδινίου ποὺ βρίσκεται στὴν περιοχὴ τοῦ Αἰγαίου ἀνατολικά της Σμύρνης, τὸ 2023 θὰ φτάσει τὸ 1.062.288. Ὁ πληθυσμὸς τῆς Μούγλας ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ρόδο, ποὺ πρὶν ἀπὸ λίγες δεκαετίες ἦταν μία ἀσημὴ κωμόπολη, τὸ 2023 θὰ φτάσεις στὶς 964.591. Ὁ πληθυσμὸς τῆς Προύσας τὸ 2023 θὰ φτάσει τὰ 3.073.486. Τὸ Ντενιζλί, ποὺ εἶναι ἐπίσης στὴν δυτικὴ Τουρκία, τὸ 2023 θὰ ἔχει πληθυσμὸ 1.001.981. Ἡ Μαγνησία δίπλα ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου θὰ φτάσει τὸ 2023 τὸ 1.370.823. Τὸ Κοτζαελὶ στὴν ἀσιατικὴ ἀκτὴ τῆς Κωνσταντινούπολης, θὰ ἔχει πληθυσμὸ 1.983.591.


Αὐτὴ ἡ καλπάζουσα δημογραφικὴ ἀνάπτυξη τῆς Τουρκίας εἶναι σίγουρο πὼς θὰ ἔχει σοβαρότατες πολιτικές, κοινωνικές, οἰκονομικὲς καὶ βέβαια ἰδεολογικὲς ἐπιπτώσεις στὴν εὐρύτερη περιοχή μας. Ἀρκεῖ νὰ ἀναλογιστοῦμε πὼς οἱ μελετητὲς ὑπολογίζουν ὅτι  σὲ λίγα χρόνια  ἡ Τουρκία θὰ ἔχει πληθυσμὸ περίπου 100 ἑκατομμυρίων,  μὲ πλειοψηφία  κάτω τῶν 25 ἐτῶν. Ἕνας πληθυσμὸς ποὺ θὰ ἀναζητάει «ζωτικοὺς» χώρους ἐπιβίωσης. Ἡ παραπάνω κατάσταση  σχετίζεται ἄμεσα καὶ μὲ τὶς ἐξελίξεις στὸν οἰκονομικὸ τομέα καὶ  ἐδῶ ξεκινοῦν οἱ ἐκφραζόμενοι φόβοι πὼς ἂν ἡ τουρκικὴ οἰκονομία δὲν ἐπιτύχει ἱκανοποιητικοὺς ρυθμοὺς ἀνάπτυξης τὰ ἑπόμενα χρόνια, ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν νέες θέσεις ἐργασίας, οἱ νέοι της ἢ θὰ προσχωρήσουν μαζικὰ σὲ ἐξτρεμιστικὰ  κινήματα, ἢ θὰ γίνουν παράνομοι μετανάστες, ἢ θὰ πυκνώσουν τὶς τάξεις τῆς τουρκικῆς τρομοκρατίας καὶ μαφίας, ἢ τέλος θὰ ἐπιδιώξουν νὰ πᾶνε πρὸς τὰ δυτικά. Ἐδῶ ἔγκειται καὶ ὁ μεγάλος κίνδυνος νὰ ὑπάρξει μία τεράστια ροὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν αὐξανομένη ροὴ τῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν σίγουρα θὰ προκαλέσει ἐκρηκτικὰ προβλήματα μὲ ἄμεση ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς χώρας. Τὸ ἄλλο βασικὸ ἀλλὰ καὶ πολὺ ἀνησυχητικὸ στοιχεῖο ὅλης αὐτῆς τῆς κατάστασης εἶναι ὅτι ὁ ὑπερπληθυσμὸς αὐτὸς χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἡγετικὴ μερίδα τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν ἐπεκτατική της πολιτικὴ καὶ γιὰ τὴν προβολὴ ἀξιώσεων βάσει ἱστορικῶν ἀνακριβειῶν σὲ γειτονικές της χῶρες. Ἐδῶ εἶναι καὶ τὸ ἐπίμαχο σημεῖο ποὺ μᾶς ἀφορᾶ ἄμεσα καὶ θὰ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσει σοβαρὰ σὰν μία ἀκόμα ἐξ’ ἀνατολῶν πρόκληση ποὺ θὰ βρεθεῖ μπροστά μας καὶ τὴν ὁποία θὰ πρέπει, θέλουμε δὲν θέλουμε, νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε στὸ ἄμεσο μέλλον.  
Μὲ ὅλα αὐτὰ ἀντιλαμβάνεται κάνεις τὸ πόσο ἐγκληματικὴ εἶναι ἡ πολιτικὴ τῶν μνημονιακῶν κατοχικῶν κυβερνήσεων στὴν οἰκονομικὴ καὶ φορολογικὴ ἀφαίμαξη ποὺ ἀποθαρρύνει τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν τεκνοποίηση αὐξάνοντας ἔτσι σὲ ἀνησυχητικὸ βαθμὸ τὴν ὑπογεννητικότητα. Οἱ Ἕλληνες πλέον δὲν γεννοῦν παιδιὰ καὶ φτάσαμε στὸ ἔσχατο σημεῖο οἱ θάνατοι νὰ εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τὶς γεννήσεις. Ποῦ θὰ πάει αὐτὴ ἡ ἐθνοκτόνο πολιτικὴ κατὰ τῆς οἰκογένειας ποὺ  καθίστα τὸ κάθε παιδὶ καὶ ἕνα ἐπιπλέον φορολογήσιμο τεκμήριο; Ἀλήθεια, θὰ θελήσουμε νὰ αὐτοκτονήσουμε σὰν λαὸς καὶ σὰν ἔθνος χωρὶς νὰ προβάλουμε καμία ἀντίσταση στὴν πληθυσμιακὴ ἔκρηξη ποῦ πλησιάζει σὰν «τυφώνας» ἀπὸ τὰ ἀνατολικά μας σύνορα, διακόσια σχεδὸν χρόνια μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821;

3 σχόλια:

 1. Noμίζω πως η Εκκλησία έχει τη δικαιοδοσία να ζητήσει να ρευστοποιηθούν τα 600 δις $ που έχουν κατατεθεί σαν ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου στο Ελληνικό Δημόσιο και να σταματήσει η γενοκτονία του Ελληνικού Λαού, πράγμα που δεν έχει κάνει από τον Σεπτέμβριο του 12 η Ελληνική Κυβέρνηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδερφέ μην τρέφεις αυταπάτες. Όλοι οι υψηλά ιστάμενοι είναι στο κόλπο, γι αυτό κανένας δεν ομιλεί, πλην ολίγων σεβαστών εξαιρέσεων . Νομίζω δεν χρειάζονται αποδείξεις. Αλλαγή σε όλα, στον τρόπο εκλογής αρχιεπισκόπου , μητροπολιτών , εισαγγελέα του Αρείου πάγου, προέδρου της δημοκρατίας, όλοι πρέπει να εκλέγονται άμεσα από το λαό , για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του. Όταν οι γέροντες μητροπολίτες το μόνο που τους νοιάζει είναι ο θρόνος τους, και να τα έχουν καλά με την εξουσία (την κάθε εξουσία) τότε σωτηρία για το λαό δεν υπάρχει.

   Διαγραφή
  2. Αδερφέ μην τρέφεις αυταπάτες. Όλοι οι υψηλά ιστάμενοι είναι στο κόλπο, γι αυτό κανένας δεν ομιλεί, πλην ολίγων σεβαστών εξαιρέσεων . Νομίζω δεν χρειάζονται αποδείξεις. Αλλαγή σε όλα, στον τρόπο εκλογής αρχιεπισκόπου , μητροπολιτών , εισαγγελέα του Αρείου πάγου, προέδρου της δημοκρατίας, όλοι πρέπει να εκλέγονται άμεσα από το λαό , για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του. Όταν οι γέροντες μητροπολίτες το μόνο που τους νοιάζει είναι ο θρόνος τους, και να τα έχουν καλά με την εξουσία (την κάθε εξουσία) τότε σωτηρία για το λαό δεν υπάρχει.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.