22 Οκτ 2013

Οἱ χάρτες ποὺ θὰ κατατεθοῦν στὸν ΟΗΕ μὲ 1.000.000 ἀλβανικὲς ὑπογραφὲς γιὰ τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδας!


Τὸ "σπάει" ξεσκεπάζει σήμερα τὴν Ἀλβανικὴ Ὀργάνωση "ΦΥΣΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑ" ποὺ συλλέγει μεθοδικὰ ἐδῶ καὶ καιρὸ ὑπογραφὲς Ἀλβανῶν ἀπὸ "ἀλύτρωτα ἀλβανικὰ ἐδάφη", γιὰ τὴν κατάθεση στὸν ΟΗΕ ἐπισήμου καὶ ἐνυπόγραφου αἰτήματος ἐδαφικῆς ἄποκαταστασης τῆς Ἀλβανίας στὰ "φυσικά της σύνορα"! Δηλαδὴ τὸν ἐφιάλτη τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας! Ἀρχηγὸς τῆς Ὀργάνωσης εἶναι ὁ Καθηγητὴς Koco Danaj, ὁ ὁποῖος μὲ σειρὰ βιβλίων, ἄρθρων, διαλέξεων καὶ ἐπαφῶν, ἔχει καταφέρει νὰ συλλέξει ὄχι μόνο ὑπογραφές, ἀλλὰ καὶ χρηματικὴ ἐνίσχυση!   Ο Danaj ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Ἀλβανία ἀδικήθηκε πρὶν 100 χρόνια κατὰ τὸν καθορισμὸ τῶν Συνόρων στὰ Βαλκάνια ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις, μετὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Κυριαρχία καὶ πρέπει νὰ ἀποκατασταθεῖ πλέον στὰ "φυσικά της σύνορα", ὅπου διαβιοῦν ἀλβανικὲς μειονότητες καὶ πληθυσμοί!  Ὑποστηρίζει ἀκόμη, ὅτι ὅπως ἑνώθηκε ἡ Γερμανία, ποὺ ἦταν γιὰ χρόνια χωρισμένη σὲ Δυτικὴ καὶ Ἀνατολική, ἔτσι πρέπει νὰ ἑνωθεῖ τώρα καὶ ἡ χωρισμένη σὲ πολλὰ κομμάτια καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια Ἀλβανία!
Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ τὴν πλήρη ἀντιστροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπιχειρήματος, καθὼς τὸ ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου, μὲ ἀπόφαση τῶν Συμμάχων, ἐκκρεμεῖ ἐπισήμως στὸ Συμβούλιο Ἐξωτερικῶν τῶν 4 Μεγάλων Δυνάμεων νικητριῶν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδὴ Ρωσίας, Ἀγγλίας, Γαλλίας, ΗΠΑ! Τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα - δηλαδὴ ἡ Ἕνωση τῆς Β.Η. μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα - κατὰ τὴν ἀπόφαση τῶν Συμμάχων, θὰ μποροῦσε νὰ ἐξεταστεῖ μόνο μετὰ τὴν....
ἐπανένωση τῶν Γερμανιῶν! Ἡ ὁποία ἤδη ἐπετεύχθη! Καὶ γὶ΄ αὐτὸ τὰ σύνορα μὲ τὴν Ἀλβανία ΔΕΝ εἶναι ὁριστικά, οὔτε ἔχει κλείσει τὸ Βορειοηπειρωτικό! Ἀσχέτως ποὺ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἀφέθηκε σὲ ἀδράνεια γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους πολιτικῆς ἀνεπάρκειας...

   Μὲ βάση λοιπὸν τὴ Συμμαχικὴ Ἀπόφαση, ἡ Ἑλλάδα ἀνὰ πάσα στιγμὴ μὲ προσφυγή της στὶς 4 Δυνάμεις, μπορεῖ νὰ ἀνοίξει καὶ νὰ διευθετήσει στὸ Βορειοηπειρωτικό... Ἀλίμονο ὅμως ἐὰν οἱ Βορειοηπειρῶτες περιμένουν τὰ χαρτιὰ καὶ τὰ φλυτζάνια τῆς Ἀθήνας γιὰ νὰ κανονίσουν τὰ ζητήματά τους...  Αὐτὸ λοιπὸν ἀκριβῶς τὸ πολιτικὸ καὶ ἐθνικὸ κενό, τὴν ἑλληνικὴ ἀδράνεια, ἐκμεταλλεύτηκαν οἱ Ἀλβανοὶ καὶ ἀντὶ νὰ διεκδικοῦμε ἐπισήμως καὶ ἐννόμως ἐμεῖς, διεκδικοῦν πλέον αὐτοὶ καὶ ἔχουν ἤδη πετύχει τὴν σύσταση καὶ ἀμερικανικὴ ἀναγνώριση μίας ἀκόμη Ἀλβανίας, τῆς Ἀλβανίας τοῦ Κοσσόβου, μὲ τὰ 6 ἀστέρια στὴ Σημαία, ποὺ ὑποδηλώνουν τὰ 6 Ἀλβανικὰ κομμάτια...

 Σύμφωνα λοιπὸν μὲ σχετικὰ πρόσφατο δημοσίευμα ἀλβανικῆς ἐφημερίδας τὴν ἀναφορὰ πρὸς τοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς καὶ τὶς Ξένες Δυνάμεις γιὰ τὴ "Φυσικὴ Ἀλβανία" ἔχουν ὑπογράψει μέχρι στιγμῆς 37 Ἀλβανοὶ βουλευτές, ἐνῶ τὸ αἴτημα ὑποστηρίζουν καὶ Ἀλβανοὶ Βουλευτὲς τῶν Σκοπίων, ἀλλὰ καὶ τοῦ Μαυροβουνίου ὅπως ἔγινε ἤδη γνωστό, οἱ ὁποῖοι μάλιστα γὶ΄ αὐτὴ τὴν ὑποστήριξή τους ἀντιμετωπίζουν πλέον ποινὲς κάθειρξης μέχρι καὶ 15 ἐτῶν καὶ τὴν κατηγορία διαμελισμοῦ τοῦ Μαυροβουνιακοῦ ἐδάφους!

   Σημειώνουμε ὅτι στὰ Σκόπια τὰ ἀμιγῶς ἀλβανικὰ κόμματα διαθέτουν 25 Ἀλβανοὺς Βουλευτὲς : DUI 15, DPA 8, NDR 2! Οἱ Βουλευτὲς πάντως αὐτοὶ ἐπισήμως σιωποῦν πρὸς τὸ παρόν, προφανῶς γιὰ εὐνόητους λόγους... Ἡ πρωτοβουλία στοχεύει μέχρι τὰ τέλη Νοεμβρίου φέτος (σὲ ἕνα μήνα ἀπὸ τώρα)  νὰ συλλέξει 1.000.000 ὑπογραφὲς γιὰ τὰ ὑποβάλει τὸ Αἴτημα τῆς ἐδαφικῆς ἀποκατάστασης τῆς Ἀλβανίας, στὰ σύνορά της "Φυσικῆς Ἀλβανίας" σὲ Οὐάσινγκτον, Βερολίνο, Βιέννη, Παρίσι, Λονδίνο καὶ Βρυξέλλες! Οἱ ὑπογραφὲς θὰ εἶναι ἀπὸ ὅλες τὶς περιοχὲς ὅπου ζοῦν Ἀλβανοὶ ἐκτὸς Ἀλβανίας καὶ ἀπὸ τὴ Διασπορὰ καὶ ἀπὸ τὰ Δυτικὰ Βαλκάνια! Τὸ νέο κράτος θὰ ἔχει  καὶ πάλι πρωτεύουσα τὰ Τίρανα!

   Ὁ ἴδιος μάλιστα ὁ Ἀρχηγὸς Koco Danaj, διαβεβαιώνει:    "Μέχρι τὶς 28 Νοεμβρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους, θὰ ἐκπλαγεῖτε ἀπὸ τὸ πόσο πολλὲς ὑπογραφὲς θὰ συγκεντρωθοῦν γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἰδέας τῆς ἐνοποίησης τῶν Ἀλβανῶν σὲ ἕνα κράτος"!    Δυστυχῶς, δὲν εἶναι καθόλου ἀστεία τὰ πράγματα...

   Πολὺ περισσότερο πὼς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἀλβανία εἶχε ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τοὺς Ρεπουμπλικάνους τοὺς Μποὺς γιὰ νὰ σχηματίσουν τὴ "Γιουγκοσλαβία" τῆς Ἀλβανίας, δηλαδὴ ἕνα νέο μεγάλο κράτος στὴ θέση τῆς Γιουγκοσλαβίας μὲ τυφλὰ ἀφοσιωμένους στὶς ΗΠΑ, γιὰ νὰ κουμαντάρει ἡ Ἀμερικὴ τὰ Βαλκάνια ὅπως θέλει, μὴ ἀφήνοντας οὔτε χαραμάδα σὲ Ρωσία καὶ Γερμανία! Αὐτὸ τὸ νέο μεγάλο βαλκανικὸ Κράτος, θὰ ἦταν ἡ "Μεγάλη Ἀλβανία", ἀρχικὰ μὲ τὴν οἰκεία μορφὴ "Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀλβανῶν" (USAL)!

   Ἀλλὰ γιὰ νὰ προχωρήσουν τὰ πράματα, χρειάζεται κινητοποίηση καὶ Αἰτήματα μὲ ὑπογραφὲς τῶν ἴδιων τῶν λαῶν...  Καὶ μάλιστα θὰ ὑπάρχουν χιλιάδες ὑπογραφὲς Ἀλβανῶν τῆς Ἑλλάδας, ποὺ θὰ δηλώνουν μόνιμη κατοικία ἢ τόπο ἐργασίας "Ἑλλάδα", μὲ ἰδιαίτερη μάλιστα προτίμηση στὶς περιοχὲς ποὺ φαίνονται στὸν χάρτη... γιὰ νὰ φανεῖ "μειονότητα"... Ὑπογραμμίζουμε γιὰ τὴν Ἱστορία, ποὺ πάντα ἀλάνθαστη πυξίδα, ὅτι ἡ μεγάλη Γιουγκοσλαβία ἦταν ἕνα ἀφύσικο, τεχνητὸ κράτος ποὺ δημιουργήθηκε μὲ ἐπιμονὴ καὶ ἀνάμιξη τῆς Γαλλίας, ὡς ἀντίπαλο δέος στὴν Αὐτοκρατορία τῆς Αὐστρουγγαρίας! Τὴ διέλυσαν πρόσφατα Γερμανία (=Αὐστρία) ἀρχικὰ καὶ ΗΠΑ ἔπειτα, γιὰ νὰ φτιάξουν ὁ καθένας κάτι ἄλλο δικό του στὴ θέση της! Καὶ οἱ ΗΠΑ ξεκίνησαν μὲ τὸ Κόσσοβο, νὰ ὑφαίνουν γοργὰ τὸ σχέδιο...

Ο  ΧΑΡΤΗΣ - ΣΟΚ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΟΗΕ!

Ἡ Ἑλλάδα διαμελίζεται καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Βόρειο Ἤπειρο "χάνει" Κέρκυρα καὶ τὰ γύρω νησιά, ὅλη τὴ Θεσπρωτία, Κόνιτσα, Ἰωάννινα, Ἠγουμενίτσα καὶ ὡς κάτω, Ἄρτα καὶ Πρέβεζα! Ἀλλὰ καὶ  Πρέσπες, Φλώρινα καὶ Καστοριά!  Ὁ Ἐφιάλτης ἔχει ἀρχίσει! Καὶ εἶναι ὥρα πιά, σὰν λαὸς καὶ σὰν Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες μὲ ὄνομα γεμάτο εὐθύνες, νὰ ξαναβροῦμε πιὰ τὸν δρόμο τοῦ ἁγνοῦ Πατριωτισμοῦ, τῆς Ἑνότητας, τοῦ ἀληθινοῦ Χρέους καὶ τῆς δοξασμένης  Ἱστορίας, ποὺ θέλησε φαίνεται ἐμεῖς νὰ εἴμαστε ἡ γενιὰ ποὺ θὰ ὁλοκληρώσει τὸ "Θαῦμα τοῦ ΄40"! 
spaei

4 σχόλια:

 1. γιατι <>; ψηλα το κεφαλι ωρε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. κουνια που τους κουναγε λεω εγω!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Den prokite na parei kanenas tipote.
  Ta exoun pei oi Agioi mas!!!!!kai enas apo autous einai kai o Gerontas Paisios!!!!!
  Opote kanenas na min kanei orexi na faei apo tin pita tis Ellados.
  Erxetai megalos polemos.Sa proetimastoume.

  Kostas

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.