12 Φεβ 2013

Συνέντευξη-βόμβα γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις: " Γιὰ ποιὸν Ἱπποκράτη μιλᾶτε τώρα; Ἐδῶ, τὰ ἔχουν πετάξει ὅλα στὰ σκουπίδια, τὰ ἔχουν κάνει κουρελόχαρτα, συντάγματα καὶ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας. Τίποτα δὲν ἔχει μείνει ὄρθιο"

Συνέντευξη τοῦ ἰατροῦ Κυπριανοῦ Χριστοδουλίδη στὸν δημοσιογράφο Μάκη Βραχιολίδη
Ὁ Κυπριανὸς Χριστοδουλίδης εἶναι Παθολόγος ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὶς μεταμοσχεύσεις ὀργάνων σώματος ἀπὸ τὸ 1987, ἐνῶ παρακολουθεῖ τὴν ἑλληνικὴ καὶ ξένη βιβλιογραφία στὸν τομέα αὐτό, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ’70. Ἀπὸ τότε, ὁ κ. Χριστοδουλίδης,  ἄρχισε νὰ διαπιστώνει τί παιζόταν γύρω ἀπὸ τὶς μεταμοσχεύσεις ὀργάνων σώματος. Ὁ ἴδιος λέει: «Τὶς ἔβλεπα εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μὲ ἀρνητικὸ βλέμμα, γιατί ἤξερα ὅτι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔπαιρναν τὰ ὄργανα δὲν ἦταν νεκροί. Ἡ ἰατρικὴ κοινότητα εἶχε εἰσαγάγει τὸν νεολογισμὸ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου καὶ ἐπιπλέον τὴ διάγνωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, πράγμα τὸ ὁποῖο εἶναι ἐντελῶς ἐξωφρενικὸ γιὰ τὰ ἰατρικὰ δεδομένα. Καὶ αὐτὸ διότι ὁ θάνατος πιστοποιεῖται δὲν διαγιγνώσκεται! Δὲν ὑπάρχει «διάγνωση θανάτου», ὅπως δὲν ὑπάρχει τὸ «ὀλίγον ἔγκυος». Ἢ εἶναι ἢ δὲν εἶναι».
-Δηλαδὴ τί μᾶς λέτε, ὅτι ἡ μεταμόσχευση ὀργάνων σκοτώνει ἀνθρώπους;
-Βεβαίως. Ὅταν μάλιστα διαπίστωσα ὅτι ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ ἔγινε ὁ πρῶτος δωρητὴς  στὴν Ἐκκλησία, ἔπεσα ἀπὸ τὰ σύννεφα. Ὅταν λοιπὸν τὸ ἄκουσα αὐτό,  καὶ βλέποντας ὅτι ἄρχισε νὰ γίνεται μία ἐξαπάτηση καὶ παραπλάνηση τοῦ λαοῦ, ἔγραψα ἕνα ἄρθρο στὴν «Καθημερινή». Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ξεσήκωσε θύελλα, διότι τοὺς ἀποκάλυπτα ὅτι ἔλεγαν ψέματα. Ἔλεγαν ὅτι τὰ ὄργανα τὰ ἔπαιρναν ἀπὸ νεκροὺς καὶ ὄχι ἀπὸ ἐγκεφαλικὰ νεκρούς. Αὐτοὶ δὲν εἶναι νεκροὶ καὶ ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος δὲν εὐσταθεῖ. Σὲ μία ἐνημέρωση μάλιστα ποὺ ἔκαναν στὸ κοινὸ προσπαθώντας νὰ τὸ πείσουν γιὰ τὴν χρησιμότητα τῶν μεταμοσχεύσεων, παρευρέθηκα κι ἐγώ. Κι ἐκεῖ τους φλόμωναν στὰ ψέματα. Ὅτι δηλ. δὲν τοὺς ὑπέβαλαν σὲ νάρκωση γιὰ νὰ τοὺς πάρουν τὰ ὄργανα! Ἔκανα παρέμβαση καὶ τοὺς ἀποκάλυψα τὸ....

 ψεῦδος ὅτι ναρκώνουν τὸν φερόμενο ὡς νεκρό! Καὶ μοῦ ἀνταπάντησε ἕνας συνάδελφος γιατρὸς ὅτι «δὲν κάνουμε νάρκωση ἀλλὰ μυοχάλαση». Ἡ μυοχάλαση, ποὺ ὁ ἄλλος τὸν ἀκούει, δὲν ξέρει τί σημαίνει. Μυοχάλαση χωρὶς νάρκωση, δὲν ὑπάρχει. Κοροϊδεύουν τὸν κόσμο.
-Γιατί κοροϊδεύουν τὸν κόσμο;
-Εἶναι πολλοὶ οἱ λόγοι καὶ ἕνας ἐξ αὐτῶν εἶναι οἰκονομικός.
-Πάει στὸ βρόντο ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη;
-Γιὰ ποιὸν Ἱπποκράτη μιλᾶτε τώρα; Ἐδῶ, τὰ ἔχουν πετάξει ὅλα στὰ σκουπίδια, τὰ ἔχουν κάνει κουρελόχαρτα. Συντάγματα, δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, τίποτα δὲν ἔχει μείνει ὄρθιο, γιατί νὰ μείνει ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη; Ἀφοῦ πᾶνε νὰ καταργήσουν καὶ τὸν ὅρκο στὰ δικαστήρια! Βγῆκαν καὶ κάποιοι ἀνόητοι ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ εἶπαν ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸν ὅρκο. Ποῦ τὸ βρήκανε γραμμένο ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸν ὅρκο; Ἐπειδὴ λέει ὁ Χριστὸς μὴ ὁμόσαι ὅλως; Ἀπευθύνεται στοὺς μαθητές Του καὶ αὐτὸ ποὺ λέει, ἔχει τὴν προοπτικὴ μίας κοινωνίας ποὺ κυριαρχεῖ ἡ χριστιανοσύνη, ἡ κατὰ Χριστὸν Δικαιοσύνη. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση, βεβαίως δὲν ὑπάρχει καμία ἀνάγκη γιὰ ὅρκο. Ἀλλὰ ἀπευθυνόταν στὸ πρόστυχο ἱερατεῖο τῆς ἐποχῆς. Ὅταν κάποιος ὁρκίζεται, σημαίνει ὅτι ἀπεκδέχεται τὴν ὕπαρξη μίας ἀρχῆς ποὺ ὑπερβαίνει τὸ κατὰ κόσμον δίκαιο, τὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη. Δέχεται τὴν ὕπαρξη μιᾶς ἀνώτερης ἀρχῆς.
-Ἡ διὰ νόμου ἐπιβολὴ ὅτι ὅλοι θεωροῦνται ὑποχρεωτικὰ δωρητὲς ὀργάνων σώματος, τί σημαίνει;
-Σημαίνει ὅτι ὑποχρεωτικὰ δεχόμαστε ὅλοι τὴ δωρεὰ ὀργάνων. Θεωρούμαστε δηλαδὴ συγκαταβατικοὶ καὶ θετικῶς διακείμενοι. Ὑπάρχουν ὅμως πολλὰ κενὰ ἀπὸ τὸν νομοθέτη, σὲ αὐτὸ τὸ νόμο. Προσπαθοῦν νὰ νομιμοποιήσουν τὸ ἔγκλημα. Καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία γίνεται γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν λόγο: τὴ νομιμοποίηση τοῦ ἐγκλήματος. Ἑνὸς ἐγκλήματος καθοσιώσεως. Καὶ δυστυχῶς σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ἔχουν συμπαραστάτη τοὺς τὴν Ἐκκλησία.
-Ἡ Ἐκκλησία σιωπᾶ;
-Βεβαίως. Θὰ σᾶς πῶ καὶ κάτι ἄλλο ποὺ μὲ ἐξοργίζει: το1995 ἐξέδωσα ἕνα βιβλιαράκι κατανοητὸ γιὰ ὅλους ὅσους ἤθελαν νὰ μποῦν στὸ πνεῦμα τῶν μεταμοσχεύσεων. Ἤμουν ὑποχρεωμένος, ἐφόσον τὸ θέμα ἔπαιρνε καὶ θεολογικὲς διαστάσεις νὰ ἀνατρέξω καὶ στοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας  καὶ στὴν Ἁγία Γραφή. Τεκμηρίωσα τὰ πάντα καὶ ἀπὸ ἰατρικῆς-ἐπιστημονικῆς ἄποψης καὶ ἀπὸ θεολογικῆς, μὲ τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία, ὄχι μόνο δὲν ἔδωσε σημασία στὰ ἐπιχειρήματά μου ἀλλὰ ὁ ἐκδότης τοῦ βιβλίου μου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἱερωμένος, στὸ ἰστολόγιο ποὺ διατηρεῖ, ὅλα τὰ δικά μου στοιχεῖα τὰ πῆρε καὶ τὰ δημοσίευσε τὸ 2005 σὰν νὰ ἦταν δικά του, σὲ ἕνα συνέδριο ποὺ ὀργάνωσε ἡ παπικὴ ἐκκλησία γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου! Δὲν εἶχε οὔτε καν τὴ στοιχειώδη εὐπρέπεια νὰ ἀναφερθεῖ στὴν πηγή.
-Πέρα ἀπὸ τὸ βιβλίο σας, ἀπευθυνθήκατε ἐπισήμως στὴν Ἐκκλησία νὰ ἐκθέσετε τὶς ἀπόψεις σας;
-Τὸ 1990 ἀπευθύνθηκα στὴν ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ συγκεκριμένα στὸν τότε ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Πρωτοπρεσβύτερο Ματζουνέα. Ξέρετε τί μου ἀπάντησε; Ὁ Θεὸς θὰ σὲ ἐκδικηθεῖ διότι εἶσαι ἀφιλάδελφος. Ὅταν πῆγα στὸ περιοδικὸ ποὺ ἐκδίδει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὴν Μονὴ Πετράκη καὶ ἔδωσα αὐτὸ τὸ ἄρθρο ποὺ δημοσίευσε ἡ «Καθημερινή», μοῦ τὸ πέταξαν στὰ σκουπίδια.
-Τί μᾶς λέτε τώρα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συναινεῖ στὸ ἔγκλημα ἐν γνώσει της;
Βεβαίως!
-Ποιοὺς λόγους νὰ ἔχει; Μήπως παραπλανᾶται καὶ ἡ Ἐκκλησία, νομίζοντας ὅτι ἡ δωρεὰ ὀργάνων εἶναι ὅμοια μὲ τὴ δωρεὰ αἵματος;
-Μὰ δὲν ἔχει καμία σχέση. Ἀνεξαρτήτως ὅτι αὐτοὶ λένε «δωρεὰ ἱστῶν καὶ ὀργάνων» , ἄλλο ὅμως ὁ ἱστὸς καὶ ἄλλο τὸ ὄργανο. Μιλᾶνε γιὰ μεταμόσχευση τοῦ μυελοῦ τῶν ὀστῶν! Ψεύδονται. Δὲν γίνεται μεταμόσχευση μυελοῦ ὀστῶν ἀλλὰ μετάγγιση μυελοῦ ὀστῶν. Κοροϊδεύουν τὸν κόσμο, τὸν παραπλανοῦν.
-Παίζουν μὲ τὶς λέξεις προσπαθώντας νὰ ἐξαπατήσουν τὸν κόσμο;
-Ἀκριβῶς, αὐτὸ κάνουν. Ὅταν λένε «διάγνωση ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» καὶ ζητοῦν τὴ συναίνεση τῶν συγγενῶν, ξέρετε τί κάνουν; Ζητᾶνε τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς δικῆς τους διαγνώσεως, ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς. Οἱ διαγνώσεις στὴν ἰατρικὴ εἶναι πολὺ δύσκολο θέμα, δὲν δίνονται εὔκολα. Ἐνέχουν μεγάλο ρίσκο λάθους. Ὅταν λοιπὸν λένε «ἐμεῖς ἔχουμε βγάλει τὴ διάγνωση ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», τί θέλετε νὰ ποῦν οἱ συγγενεῖς; Λένε «ναί, συναινοῦμε ἀφοῦ τὸ λένε οἱ γιατροί»! Πετᾶνε τὸ μπαλάκι στοὺς συγγενεῖς θεωρώντας ὅτι βγάζουν ἀπὸ πάνω τους τὶς εὐθύνες. Συναινοῦν στὸ ἔγκλημα ὅμως.
-Ἔχετε ἀπευθυνθεῖ στὴν παροῦσα ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸν Ἀρχιεπίσκοπο;
-Ἔχω ζητήσει ἀπαντήσεις ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας, κανένας δὲν ἀπαντάει, ὅλοι μὲ πετᾶνε στ’ ἄχρηστα, στὰ σκουπίδια. Θεωροῦμε «ἀφιλάδελφος», «παλαιοημερολογίτης» , «σχισματο-αἱρετικὸς» κ.λ.π. «Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ...ΠΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝ»
-Κύριε Χριστοδουλίδη, βρισκόμαστε πλέον ἐνώπιον μίας ἐπιβαλλόμενης κατάστασης.
 -Ὅλοι ἐκλαμβάνονται ὡς δωρητὲς ὀργάνων σώματος. Πῶς μποροῦν νὰ ἀντιδράσουν αὐτοὶ ποῦ δὲν θέλουν νὰ εἶναι δωρητές;
-Μᾶς ζητᾶνε νὰ δηλώσουμε ὑπεύθυνα ὅτι δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε δωρητές. Αὐτὸ γιατί τὸ κάνουν, ξέρετε; Γιὰ νὰ ἔχουν πρῶτα ἕνα στατιστικὸ δεδομένο. Καὶ θὰ ποῦν, «ἐμεῖς τοὺς εἴπαμε νὰ δηλώσουν καὶ μόνο καμιὰ 30αριά ἄνθρωποι δήλωσαν ὅτι δὲν θέλουν. Ἄρα, ἡ συντριπτικὴ  πλειοψηφία εἶναι αὐτῶν ποὺ θέλουν». Δὲν θὰ μᾶς ποῦν ὅμως ποτὲ ὅτι ἀπὸ τὸ 1988-89 ποὺ ξεκίνησαν οἱ μεταμοσχεύσεις , μέχρι σήμερα ποὺ ἔχουν περάσει 25 χρόνια, ἡ Ἑλλάδα εἶναι «πάτος» στὶς μεταμοσχεύσεις καὶ ὅτι μόνον καμιὰ 50.000, ζήτημα εἶναι, ἂν ἔχουν δηλώσει δωρητὲς σώματος. Πρώτη ἀπάτη: δὲν μᾶς λένε πόσοι δὲν δέχτηκαν νὰ δηλώσουν ὑπεύθυνα τὰ ὄργανά τους. Δεύτερη ἀπάτη: οἱ γιατροὶ θὰ ρωτήσουν τὴν οἰκογένεια ἐὰν συμφωνεῖ ἢ ὄχι νὰ δώσουν τὰ ὄργανα τοῦ ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ. Ποιὸς λέει ὅτι τὸ οἰκεῖο περιβάλλον θὰ συμφωνεῖ πάντα; Ἐὰν εἰδικὰ τὸ ζευγάρι εἶναι χωρισμένο, ὁ μὲν πατέρας μπορεῖ νὰ λέει «πάρτε τοῦ τὰ ὄργανα», ἡ μάνα νὰ λέει «μὴν τοῦ πάρετε τὰ ὄργανα» ἢ ἄλλοι, πρώτου βαθμοῦ συγγενείας νὰ λένε «ναί», ὅποτε γίνεται ἕνας μύλος, ἕνα κομφούζιο.
Ἐὰν ὁ ἐγκεφαλικὰ νεκρὸς εἶναι χωρὶς ταυτότητα, ἐὰν εἶναι ἄνθρωπος στὰ ἀζήτητα, ἕνας λαθρομετανάστης γιὰ παράδειγμα, τότε τί γίνεται; Τότε, μπορεῖ νὰ βαρέσουν κάποιον στὸ κεφάλι καὶ νὰ ποῦν, πάρτε τοῦ τώρα τὰ ὄργανα καὶ «ἄστε τους νὰ οἰκονομήσουν». Ἀλλὰ καὶ σὲ περιπτώσεις ποὺ οἱ συγγενεῖς δὲν θέλουν νὰ δώσουν τὰ ὄργανα τοῦ συγγενῆ τους, δὲν θὰ ἔχουν κανένα δικαίωμα ἐπ’ αὐτοῦ, ἐὰν ἐκεῖνος ὅσο ἦταν ἐν ζωὴ δὲν εἶχε κάνει δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς!

«ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»
-Ὑπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο, ἐὰν κάποιος δηλώσει ὅτι δὲν θέλει νὰ γίνει δωρητὴς ὀργάνων σώματος, αὔριο-μεθαύριο νὰ τοῦ ἀλλάξουν τὴ δήλωση μὲ κάποιο ἄλλο ἔγγραφο;

-Μποροῦν νὰ τὸ κάνουν καὶ αὐτό. Ἄνετα μποροῦν νὰ τὸ κάνουν. Εἰδικὰ ἐὰν δὲν ἔχει κάποιον συγγενῆ ἢ γνωστό του. Μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, μᾶς βάζουν σὲ ἄλλα μονοπάτια ποὺ μᾶς βγάζουν ἀπὸ τὴν οὐσία τοῦ θέματος. Ἡ οὐσία τοῦ θέματος εἶναι ὅτι ἕνας ἄνθρωπος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη δὲν εἶναι βέβαιη ὅτι ἔχει πεθάνει, διότι γιὰ νὰ μπεῖ ἡ διάγνωση τῆς νεκρώσεως τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους, πρέπει νὰ γίνει βιοψία. Βιοψία ὅμως στὸ ἐγκέφαλο δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, πῶς νὰ τὸ κάνουμε; Δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αὐτὴ ἡ πιστοποίηση παρὰ ἐμμέσως μὲ κάποιες ἄλλες ἐξετάσεις, οἱ ὁποῖες καὶ πάλι δὲν εἶναι 100% ἀποδεικτικές του ἐγκεφαλικοῦ θανάτου , διότι ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν χαρακτηριστεῖ ἐγκεφαλικὰ νεκροὶ ἔχουν ἀνανήψει!!! Καὶ τέτοιες περιπτώσεις ἔχουν δημοσιευτεῖ. Ἡ ἰατρικὴ διάγνωση κύριε Βραχιολίδη, ἐνέχει πάντα ἕνα ποσοστὸ σφάλματος, ἄλλοτε μικρὸ ἄλλοτε μεγάλο. Ἡ ἰατρικὴ δὲν εἶναι ἡ ἐπιστήμη τοῦ ἀπολύτου. Ἐξάλλου δὲν μποροῦμε νὰ ὑποκαταστήσουμε τὸ Θεό!

-Ἔχουν κάνει τὴ σχετικότητα, ἀξίωμα καὶ κανόνα κύριε Χριστοδουλίδη;

-Ἀκριβῶς, ὅπως τὸ λέτε εἶναι!

-Ποῦ θέλουν τὸ πάνε τὸ πράγμα γιατρέ;

-Ἐκεῖ ποὺ πηγαίνουν ὅλα τὰ πράγματα. Καὶ τὸ καταλαβαίνει ὁ καθένας ποὺ ἔχει ἕνα IQ παραπάνω ἀπὸ τὸ μέτριο. Πᾶνε νὰ ὀργανώσουν μία παγκόσμια αὐτοκρατορία ὅπου θὰ ὑπάρχει μία ἐλὶτ ποὺ θὰ κυβερνάει τὸν κόσμο, ἔχοντας δημιουργήσει μία …σοβιετία νέου τύπου καὶ οἱ παρακατιανοὶ ἀπὸ κάτω θὰ ἐπιλέγονται: αὐτὸς θὰ σπουδάσει, αὐτὸς θὰ γίνει ἐργάτης, ὁ ἄλλος θὰ πάει τελείως… χαμένος. Θὰ μᾶς προσδιορίζουν  πόσα χρόνια θὰ δουλεύουμε, ποιοὶ θὰ δουλεύουν, ποιοὶ θὰ κάνουν παιδιὰ καὶ ποιοὶ θὰ πεθαίνουν. Ἐκεῖ τὸ πηγαίνουν. Καὶ ἡ ἀντίφαση ποὺ φαίνεται εἶναι ὅτι ἐνῶ θέλουν νὰ μειώσουν τὸν παγκόσμιο πληθυσμό, φροντίζουν οἱ ἄγαμες μητέρες νὰ ἀποκτοῦν παιδιά, τὰ ζευγάρια ποὺ δὲν ἔχουν παιδιὰ νὰ κάνουν παιδιὰ μὲ τὶς τεχνητὲς γονιμοποιήσεις, οἱ ἄρρωστοι ποὺ πεθαίνουν νὰ τοὺς πάρουν τὰ ὄργανα, γιὰ νὰ ζήσουν ἄλλοι. Μὰ ἀφοῦ θέλουν νὰ μειώσουν τὸν πληθυσμό, γιατί κάνουν καλά τους ἄλλους; Τὸ κάνουν γιὰ νὰ ἔχουν ἐπιτυχία στὰ πειράματά τους. Οὕτως ὥστε ἀργότερα αὐτὴ ἡ ἐλὶτ ποὺ κυβερνᾶ, νὰ μὴν ἔχει κανένα πρόβλημα. Νὰ ξέρει ὅτι ὁ τάδε δοῦλος εἶναι συμβατός, ὅποτε τελείωσε τὸν γιὰ νὰ ζήσει ὁ ἐκλεκτός της παγκοσμιοποίησης!

-Ὁ προσωπικός σας ἀγώνας εἶναι μοναχικός; 

-Δυστυχῶς. Μοῦ ἔχουν κατεβάσει τὰ ρολά. Προσπαθῶ νὰ ἀφυπνίσω τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας,  ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησαν οἱ μεταμοσχεύσεις. Χτυπάω πόρτες ἀλλά μου λένε «λάθος διεύθυνση»! Τὸ ἴδιο καὶ τὰ ΜΜΕ. Μία φορὰ βγῆκα στὸν ΑΝΤΕΝΝΑ, μία φορὰ μὲ φιλοξένησε ἄρθρο μου ἡ «Καθημερινὴ» καὶ ἄλλη μία τὸ τηλεοπτικὸ κανάλι ΤΗΛΕΤΩΡΑ. Ἀπὸ τότε, τὰ φῶτα σβήσανε.

-Καὶ ἡ αὐλαία ἔπεσε, ἀλλὰ ἡ παράσταση συνεχίζεται γιὰ τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς παγκοσμιοποίησης;

-Δυστυχῶς.
indobserver

33 σχόλια:

 1. Δείτε και βίντεο με συνέντευξη του γιατρού: http://www.youtube.com/watch?v=VsG5yLYkWyg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Λέει ο συγκεκριμένος γιατρός : "Ὅταν μάλιστα διαπίστωσα ὅτι ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ ἔγινε ὁ πρῶτος δωρητὴς στὴν Ἐκκλησία, ἔπεσα ἀπὸ τὰ σύννεφα."

  Τι δεν καταλαβαίνει ο γιατρός;

  Το ότι ο ίδιος ο Σεραφείμ ΕΠΕΛΕΞΕ να γίνει ΔΩΡΗΤΗΣ οργάνων, είναι προσωπική του ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΟΥ, και άρα δικαίωμα του να δωρίσει τα όργανά του.

  Τους Χριστιανούς όμως, το ποίμνιο, τους προέτρεψε θερμά ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ να γίνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΟΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ...

  Συγκεκεριμένα για τον Σεραφείμ, είχα διαβάσει μία παλαιότερη ανακοίνωσή του όπου ΔΙΑΦΩΝΟΥΣΕ κάθετα με την Υποχρεωτική Δωρεά οργάνων: http://www.pentapostagma.gr/2011/10/blog-post_8812.html και προέτρεπε τους Χριστιανούς να ΑΡΝΗΘΟΥΝ.

  Αστοχία να χρησιμοποιήσει ο γιατρός τον Πειραιώς ως "κακό παράδειγμα" για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Σεραφείμ είναι απο τους πιό Αφυπνισμένους και Ευαίσθητους στη Ιεραρχία. Ας αφυπνίσει άλλους.

  Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την ΑΡΝΗΣΗ να γίνουμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΔΟΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, δηλαδή αποθήκες ανταλλακτικών, εδώ: http://klassikoperiptosi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3778.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αέλια, στο αρθρο γινεται λογος για τον τοτε αρχιεπισκοπο Σεραφειμ κι οχι στον Πειραιώς!
   Το οτι η Εκκλησια σημερα αποφευγει να παρει θεση για την υποχρεωτικη δωρεα οργανων, ειναι γεγονος, και μας λυπει!

   Διαγραφή
  2. Έχετε δίκιο, δικό μου το λάθος.

   Η γνωμη μου είναι ότι, είναι προς τιμην του μακαριστου Σεραφείμ που προσφέρθηκε για δωρητής. Την εποχή εκείνη βέβσια, δεν υπήρχαν οι τωρινές συνθήκες και η πρόθεση να μας κάνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αποθήκες ανταλλακτικών... Αν ζούσε τώρα μπορεί να μην το έκανε.

   Για τον άλλο Σεραφείμ, είναι πολέμιος αυτης της κατάστασης και έχει ενημερώσει το ποίμνιό του για να ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ. Μέσω του Διαδικτύου ενημερώθηκαν και άλλοι πιστοί, πέραν του Πειραιά.
   Αυτά που λέει ο γιατρός, εμφανώς δεν ισχύουν για τον Πειραιώς. Να μια εξαίρεση. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες, δεν το γνωρίζω. Προσωπικά δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις.

   ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την ΑΡΝΗΣΗ να γίνουμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΔΟΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, δηλαδή αποθήκες ανταλλακτικών, εδώ: http://klassikoperiptosi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3778.html

   Αν θέλουν αποθήκες ανταλλακτικών, να πανε αλλού όχι στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Δεν τους φτάνουν οι τρέχουσες ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ, που έχουν επιβάλλει, θέλουν κι άλλες;;;

   Διαγραφή
 3. ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΘΑ ΑΠΕΡΡΙΠΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΠΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΝΕΦΡΩΝ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΙΧΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΙΛΟΔΟΞΙΩΝ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΣΑΦΗΣ ΓΡΑΜΜΗ. ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΕΤΕΒΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΠΑΙΣΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟ '' ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ'' ΩΣ ΘΑΝΑΤΟ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΡΞΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ... ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Η ΕΣΤΩ ΧΑΛΑΣΗ ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ; Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΑΛΟΥ ΕΠΙΣΗΤΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΘΩΡΑ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Επιβεβλημένη διόρθωση

  ΠΡΟΣ
  Περιοδικό "Ενοριακή Ευλογία", π. Βασίλειο Βολουδάκη

  Σεβαστέ πατέρα,

  Στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ", 12/02/2013, δημοσιεύθηκε συνέντευξη του γράφοντος στον δημοσιογράφο κ. Βραχιολίδη για το μεγάλο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Είτε λόγω δικού μου φραστικού λάθους, είτε λόγω κακής απομαγνητοφώνησης, εγράφησαν τα ακολουθούντα δικά μου :

  "Η Εκκλησία, όχι μόνο δεν έδωσε σημασία στα επιχειρήματά μου αλλά ο εκδότης του βιβλίου μου, ο οποίος είναι ιερωμένος, στο ιστολόγιο που διατηρεί, όλα τα δικά μου στοιχεία τα πήρε και τα δημοσίευσε το 2005 σαν να ήταν δικά του, σε ένα συνέδριο που οργάνωσε η παπική εκκλησία για το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου".

  Αν θυμάμαι καλά, δεν ειπώθηκαν ακριβώς αυτά. Δεν συγκράτησα βέβαια και τι, ή πώς εκφράστηκα. Είπα ότι σε συνέδριο που διοργάνωσε η παπική εκκλησία, οι γνώμες των κληθέντων ομιλητών επιβεβαίωσαν όλα όσα συμπεριελάμβανε το βιβλίο που εκδόθηκε - εκδόσεις ΥΠΑΚΟΗ, δεν αναφέρθηκε - εδώ το 1995. Τα ιστολόγια όμως - ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ, ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, δεν αναφέρθηκαν - που μας γνωστοποίησαν τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού ουδεμία μνεία έκαναν, ότι αυτά τα γνωρίζαμε πολύ προ του παπικού συνεδρίου. Αγνοήθηκαν όλα, φυσικά και ο γράφων, ο οποίος, ως μη όφειλε, κάνει αυτή την υπενθύμιση (υπογράμμιση στο "κάνει αυτή την υπενθύμιση"). Το με υπογράμμιση δεν ελέχθη.

  Με σεβασμό
  Κυπριανός Κ. Χριστοδουλίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αelia
  Το ότι ο ίδιος ο Σεραφείμ ΕΠΕΛΕΞΕ να γίνει ΔΩΡΗΤΗΣ οργάνων, είναι προσωπική του ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΟΥ, και άρα δικαίωμα του να δωρίσει τα όργανά του.

  ΚΧ
  Κάνετε κι εσείς ένα σημαντικό, τεράστιο θα έλεγα, λάθος όπως άλλοι. Ο μακαριστός Σερφείμ δεν ήταν ένας τυχόν, με τυχούσα την άποψη. Ένα τόσο σημαντικό θέμα με παγκόσμιες διαστάσεις δεν μπορεί να ενταχθεί στην άσκηση της προσωπικής (ή ιδιωτικής) ελεύθερης βούλησης. Αυτό εμφαίνει σαφώς προτεσταντική νοοτροπία, όπου κάθε προτεστάντης λόγω ελευθέρας βουλήσεως ασκεί αυτό το δικαίωμα και φτιάχνει την εκκλησία του. Έχουν αρκετές, θα φτιάξουν ακόμη κι άλλες.

  Αλλά, έστω, ας δεχθούμε αυτό το λίαν κακόδοξο και αιρετικό - επαναλαμβάνω, είναι θέμα παγκόσμιο - της προσωπικής επιλογής και άσκησης της ελεύθερης βούλησης. Το ερώτημα που τίθεται, μεταπηδά προς εκείνο που θα προβεί στη θανάτωση του ψυχορραγούντος εγκεφαλικά "νεκρού". Επιτρέπεται να προβεί στην πρόωρη και έγαιρη θανάτωση ενός ασθενούς; Διότι ασθενής είναι ο εγκεφαλικά "νεκρός". Ως ασθενής αντιμετωπίζεται στη Μονάδα Εντατικής και όχι σαν νεκρός. Είναι έτσι ή δεν είναι;

  Τα είχε σκεφθεί αυτά ο μακαριστός; Του τα είχε πει κανείς; Από το 1987 γράφονται, κανείς όμως δεν δίνει σημασία.

  Μπορεί λοιπόν καθένας να έχει την άποψή του (μη όντας βέβαια στη θέση του Σεραφείμ), όχι όμως όταν η "προσωπική επιλογή" (sic) αφορά όλη την ανθρωπότητα. Και επιπλέον, όχι μόνο αυτόν που έχει τον αλτρουϊσμό να ασκήσει, χάριν του συνανθρώπου, την ελεύθερη βούλησή του. Μάλιστα σε προθανάτιο στάδιο! Αφορά και σε εκείνον που θα τον βάλει πάνω στο χειρουργικό τραπέζι για να τον αποτελειώσει ... χάριν του πλησίον. Πλήρης, δηλαδή, η διαστροφή της Ορθόδοξης Μαρτυρίας και Ομολογίας αλήθειας, την οποία κηρύσσει η πίστις ημών των Ορθοδόξων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Συμφωνώ ότι πρέπει να ενημερωθούν όλοι ότι "εγκεφαλικός θάνατος", δεν σημαίνει "θάνατος". Και να αποφασίσουν αναλόγως αν θα κάνουν άρνηση ή όχι.

   Η προσωπικη επιλογή κάποιου κληρικού να δωρήσει όργανά του μετά θάνατον, αφορά μόνο τον ίδιο.

   Η προσωπική επιλογή κάποιοιου κληρικού να δημιουργήσει σχίσμα ή αίρεση, αφορά πολλούς. Εντελώς άστοχη η χρήση αυτού του επιχειρήματος.

   Η ελεύθερη βουληση του ανθρώπου είναι εκ Θεού δεδομένη, και κάτι που κι Εκείνος σέβεται και δεν παρεμβαίνει σε αυτό.

   Το θέμα των μεταμοσχεύσεων επι εποχής Σεραφείμ, δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Σήμερα επιδιώκεται η εμπορεύσιμη "αποθήκευση ανταλλακτικών" με τον Υποχρεωτικό Χαρακτήρα που δίνεται στις μεταμοσχεύσεις. Τότε, μόνο όποιος ήθελε έκανε δωρεά, με προσωπική του ευθύνη.

   Εσείς όταν γράφατε αυτό το άρθρο, γνωριζατε ότι ο Πειραιώς Σεραφείμ είναι καθέτως αντίθετος με την υποχρεωτική αφαίρεση οργάνων και έχει Ενημερώσει το Ποίμνιό του;

   Διαγραφή
 6. 1) "Η προσωπικη επιλογή κάποιου κληρικού να δωρήσει όργανά του μετά θάνατον, αφορά μόνο τον ίδιο"

  Απάντηση ΚΧ
  Η δωρεά οργάνων γίνεται προθανατίως και όχι "μετά θάνατον". Η προσωπική επιλογή κάποιου κληρικού του καθ΄ ημάς Ορθόδοξου Ανατολικού Δόγματος υπαγορεύεται και εντάσσεται σε όλα όσα διακελεύει το Δόγμα και οι Κανόνες της δικής μας Πίστεως. Θέμα προσωπικής επιλογής για ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, στα οποία έχει εμπλακεί ανεξέταστα και κατόπιν πίεσης η Ιεραρχία, δεν μπορούν να ανάγονται στις λεγόμενες "προσωπικές επιλογές". Άλλωστε, δεν αφορά μόνο αυτόν που θα δωρήσει τα όργανά του. Συμπράττει σε αυτό ομάδα γιατρών. Και είναι απορίας άξιο, βάσει ποιας διάγνωσης εκδίδεται το πιστοποιητικό θανάτου. Τι αναφέρει σαν αιτία θανάτου; Αιτία θανάτου, ίσον, εγκεφαλικός θάνατος ή βαρεία εγκεφαλική ή άλλη βλάβη; Αιτία θανάτου "θάνατος εγκεφαλικός" είναι επιστημονικά απαράδεκτη και νοηματικά διαβλητή. Ποτέ δεν χρησιμοποιείται ο όρος "θάνατος" για τη νεφρική, την ηπατική, ή τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, όταν εκπίπτουν ολοσχερώς οι λειτουργίες αυτών των συστημάτων.

  2) "Η προσωπική επιλογή κάποιοιου κληρικού να δημιουργήσει σχίσμα ή αίρεση, αφορά πολλούς. Εντελώς άστοχη η χρήση αυτού του επιχειρήματος"

  Απάντηση ΚΧ
  Εντελώς εκτός τόπου η αναφορά σε σχίσμα και αίρεση. Κατανοητή η παρεμβολή προκριμένου να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον του αναγνώστη, συμπαρασύροντας και τον γράφοντα. Ελπίζω, υπάρχουν νοήμονες αναγνώστες.

  3) "Η ελεύθερη βουληση του ανθρώπου είναι εκ Θεού δεδομένη, και κάτι που κι Εκείνος σέβεται και δεν παρεμβαίνει σε αυτό"

  Απάντηση ΚΧ
  Σαφέστατα. Δέον όμως να ληφθεί υπόψη, ότι εκείνος που θέλει να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού οφείλει να μην αναζητεί συνεργούς στη διεκπεραίωση του ίδιου ελευθέρου βουλήματος. Αν π.χ. θέλει να αυτοκτονήσει ή να μη βασανίζεται άδικα, ας βρεί άλλους τρόπους και όχι να ζητά τη βοήθεια των γιατρών χάριν, δήθεν, ασθενών συνανθρώπων. Ευθανασία κάνουμε στα ζώα και όχι στους ανθρώπους.

  4) "Το θέμα των μεταμοσχεύσεων επι εποχής Σεραφείμ, δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή κατάσταση"

  Απάντηση ΚΧ
  Δεν το νομίζω. Όλα έχουν δρομολογηθεί από καιρό και το ένα φέρνει το άλλο. Ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται είναι πλέον κοινός τόπος και τρόπος ζωής. Ας όψωνται οι προβεβλημένοι διδάσκαλοι και η κυρίαρχη think tank (δεξαμενή σκέψης).

  5) "Εσείς όταν γράφατε αυτό το άρθρο, γνωριζατε ότι ο Πειραιώς Σεραφείμ είναι καθέτως αντίθετος με την υποχρεωτική αφαίρεση οργάνων και έχει Ενημερώσει το Ποίμνιό του;"

  Απάντηση ΚΧ
  Οπωσδήποτε, όχι. Μετά παρέλευση 25ετίας και πλέον, αφ΄ ότου άρχισαν εδώ οι μεταμοσχεύσεις και ο γράφων επιδόθηκε - άνευ αποτελέσματος - στην ενημερωτική δημοσιογραφία για το ζήτημα αυτό, με εκπλήσσει το γεγονός. Ειλικρινά με αφήνει άναυδο, δοθέντος ότι τίποτα δεν είχα ακούσει από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, όταν ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος αποφάσισε τη μετάβαση στις ΗΠΑ για μεταμόσχευση. Παραλείπω ότι η Μητρόπολη Πειραιώς, ακόμη και προ του νυν μητροπολίτη, με αγνόησε, παρ΄ότι σαφώς με γνώριζε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γιατί θα έπρεπε να είχατε εσείς ακούσει κάτι απο η Μητρόπολη Πειραιώς για κάτι που αποφάσισε ο μακαριστός Χριστόδουλος τον Οκτώβρριο του 2007 (αν θυμάμαι καλά) σχετικά με την υγεία του;

  Η ανακοίνωση του Πειραίως Σεραφείμ, αφορά την υποχρεωτική εκχώρηση οργάνων που θέλουν να κάνουν απο τον Ιούνιο φέτος. Τι σχέση έχει με το Χριστόδουλο; Ακόμη κι αν κάποιοι ιεράρχες διαφωνούσαν με το εγχείρημα του Χριστόδουλου για τη μεταμόσχευση, θα ήταν σωστό να βγουν να το πουν και μάλιστα δημοσίως, τη στιγμή που ο μακαριστός είχε αποθέσει εκεί τις τελευταίες (ιατρικές ) ελπίδες του; Αυτό δεν θα ήταν αφιλάδελφο;

  Τέλοσπάντων επειδή τελειωμό δεν έχει η επιχειρηματολογία, σας εύχομαι να βρείτε το δίκαιό σας, ωστε να μην αισθάνεστε ότι "ὅλοι μὲ πετᾶνε στ’ ἄχρηστα, στὰ σκουπίδια" όπως λέτε.

  Να είστε καλά, ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Τέλοσπάντων επειδή τελειωμό δεν έχει η επιχειρηματολογία, σας εύχομαι να βρείτε το δίκαιό σας, ωστε να μην αισθάνεστε ότι "ὅλοι μὲ πετᾶνε στ’ ἄχρηστα, στὰ σκουπίδια" όπως λέτε"

   ΚΧ
   Αν νομίζετε ότι επιδίωξη και επιθυμία μου είναι "να βρώ το δίκιο μου", κάνετε μεγαλο λάθος. Το έχω γράψει, στο μικρό βιβλίο που μένει φυλαγμένο εδώ και 20 χρόνια, ότι αντιγραφές έκανα από αυτά που άλλοι έγραψαν. Δεν διεκδικώ το δίκιο μου, άλλους θέλω να διακαιώσω, που τους έχουν πετάξει στα σκουπίδια, αν και ισχυρίζονται ότι τους κάνουν γνωστούς. Μαζί με αυτούς πετάνε κι εμένα. Αυτά που γράφω δηλαδή. Να με πετάξουν, δεν μπορούν.

   Όσο για τον μακαρίτη Χριστόδουλο, ήταν κι αυτός θύμα του προσωπικού δικαιώματος άσκησης της ελεύθερης βούλησή του, όπως σας έχουν μάθει να λέτε :

   "Ευλογητός ει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου
   "Ευλογητός ει, Δέσποτα, συνέτισόν με τα δικαιώματά Σου
   "Ευλογητός ει Αγιε, φώτισόν με τοις δικαιώμασί Σου

   Καταλάβατε τίποτα;

   Διαγραφή
  2. Αρκεί που καταλάβατε εσείς. Για τη δικαίωση των άλλων ή τη δική μας, υπάρχει η ημέρα της Κρίσεως. Μάλλον δεν απέχει πάρα πολύ.
   Ως τότε, να είστε καλά.

   Διαγραφή
 8. Σας ενημερώνω ότι μόλις ανέβασα στο διαδίκτυο ψήφισμα με τίτλο “Ανίσχυρος ο καινούργιος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις” το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια και αν επιθυμείτε να το υπογράψετε . Έκανα και μια σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο μου

  ΨΗΦΙΣΜΑ : Ανίσχυρος ο καινούργιος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις
  [ http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/02/15/ψηφισμα-ανίσχυρος-ο-καινούργιος-νόμ/]

  Επειδή το θέμα αφορά τους πάντες, παρακαλώ ενημερώστε όλους τους οικείους σας για την ύπαρξη του ψηφίσματος και εξηγήστε τους πως να υπογράψουν εάν το επιθυμούν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αρκεί που καταλάβατε εσείς. Για τη δικαίωση των άλλων ή τη δική μας, υπάρχει η ημέρα της Κρίσεως. Μάλλον δεν απέχει πάρα πολύ.
  Ως τότε, να είστε καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/02/blog-post_15.html

  Η απάντηση προς τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος θεώρησε ότι έπρεπε να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους θέση, μετά από τη δημοσίευση της συνέντευξης.

  κχ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρκεί που καταλάβατε εσείς. Για τη δικαίωση των άλλων ή τη δική μας, υπάρχει η ημέρα της Κρίσεως. Μάλλον δεν απέχει πάρα πολύ.
   Ως τότε, να είστε καλά.

   ΚΧ
   Την Ημέρα της Κρίσεως δεν την περίμενα ούτε ο Μέγας Αθανάσιος, ούτε οι Πατέρες της Δ' Οικουμενικής, ούτε ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ούτε ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ούτε ο Μέγας Φώτιος, ούτε ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

   Όπως σας έμαθαν να (μην) λέτε :
   "Ευλογητός ει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου
   "Ευλογητός ει, Δέσποτα, συνέτισόν με τα δικαιώματά Σου
   "Ευλογητός ει Αγιε, φώτισόν με τοις δικαιώμασί Σου,
   όμοια σας διδάσκουν να γράφετε "για τη δικαίωση των άλλων ή τη δική μας, υπάρχει η ημέρα της Κρίσεως", και αλλάζετε πλευρό.

   Διαγραφή
 11. Στο προφιλ του κου ΚΧ διαβάσαμε ότι κάνει «Follow» δηλαδή "ακολουθεί, συμπορεύεται" με τα ιστολόγια:

  http://www.ecclesiagoc.gr/ (Εκκλησία ΓΟΧ - Παλαιοημερολογιτών)


  http://esfigmenou.blogspot.gr/ (το Μεθόδιο και τους καταληψίες της Εσφιγμένου, που απορρίπτουν όλο το υπόλοιπο Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Ελλάδας, κλπ...)

  Ποιούς υπερασπίζεται ο κος Χριστοδουλίδης; Ποιούς θέλει να «δικαιώσει που τους έχουν πετάξει στα σκουπίδια»; Μήπως τους ΓΟΧ; (Οι ΓΟΧ αποσχίστηκαν μόνοι τους, δεν τους έδιωξε κανένας από το Σώμα της Εκκλησίας. Συνέχισαν την τακτική των αποσχίσεων, και σήμερα είναι διαιρεμένοι σε χίλια κομμάτια.....)


  Όσο για το "μακαρίτη" Χριστόδουλο, (η έκφραση που χρησιμοποιούμε εμείς του "Νέου Ημερολογίου", για τον αρχιεπίσκοπό μας, είναι "Μακαριστός",) αυτή η φρασεολογία δεν αρμόζει σε Αρχιεπίσκοπο της Ορθόδοξης Ελλάδας. Μήπως έφταιξε σε κάτι ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Χριστόδουλος;

  Α ναι, θυμήθηκα, κάτι έχει γράψει ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, που δεν αρέσει στον κο ΚΧ:

  Έγραψε το πόνημα - οδηγό για το Παλαιοημερολογιτικό Ζήτημα στην Ελλάδα:

  http://www.myriobiblos.gr/books/book1/

  "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΚΑΤΑ ΤΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ"

  (Χριστόδουλος Παρασκευαίδης).

  Γι αυτό και ο χαρακτηρισμός "μακαρίτης" και όχι "Μακαριστός" όπως αρμόζει σε Αρχιεπίσκοπο;;;;;

  Γιατι μαστιγωνει την Ορθόδοξη Εκκλησία ο κος ΚΧ, φορώντας την προβιά της Ενημέρωσης επι τη ευκαιρία αυτου του νέου νομοσχεδιου για τις μεταμοσχεύσεις; Χρειαζόμαστε άραγε «αλήθειες» βουτηγμένες στην κατάκριση και την ιεροκατηγορία; Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε: Θα υπογράψουμε την Άρνηση Υποχρεωτικού Δότη Οργάνων, κι εμείς και τα παιδιά μας και οι συγγενείς μας.

  Μας έχει ενημερώσει η Εκκλησία μας. Εκείνος ας ενημερώσει τους ΓΟΧ, και ας αφήσει εμάς τους "Πλανεμένους του Νέου Ημερολογίου"! Έχουμε ποιμένες να μας οδηγήσουν, και άν και αυτοί πλανηθούν, έχουμε τον Αρχιερέα και Ποιμένα Χριστό. Μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και το αίμα του Χριστού είναι αλεξιτήριο δαιμόνων και πλανών.

  Άλλωστε μας έχει ειδοποιήσει ο Χριστός μέσα στο λόγο Του. «Θα έρθουν ψευδοπροφήτες και πλάνοι... θα δοκιμάσουν να πλανήσουν και τους εκλεκτούς.. η αγάπη θα ψυχρανθεί... Αλλά εσείς ΜΗΝ ΤΑΡΑΧΤΕΙΤΕ... αυτά πρέπει να γίνουν».


  Έλεος. Μέχρι και το Γ.Παίσιο βρήκε λάθος ο κος ΚΧ και τον διόρθωσε φυσικά, ΚΑΝΕΝΑΣ δεν του ξεφεύγει:

  «Το λάθος ενός Γέροντα» : http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/02/blog-post_9898.html

  Λέει ο Γ.Πορφύριος για όσους έχουν την τακτική του κου ΚΧ να χτυπούν την Εκκλησία για να τη «διορθώσουν»:
  «Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό ΔΗΘΕΝ να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί ΔΕΝ αγαπούν την Εκκλησία. Ούτε, βέβαια, τον Χριστό.» (μήπως γι αυτό τον χαρακτήρισαν «αφιλάδελφο»;)

  Αφιερωμένο σε τυμπανοκρούστες, οι οποίοι συνεχίζουν να πολεμούν την Εκκλησία του Χριστού με τις «καθαρές» τους ιδεολογίες και τις οργανωσιακές σεχταριστικές ψυχώσεις:

  http://egolpio.wordpress.com/2009/09/21/ekklhsia_agaph/

  ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οχι φιλε Ι.Γ. Δεν εχουμε ποιμενες να μας οδηγησουν, δυστυχως!!!!
   Η επισημη εκκλησια δεν εχει παρει θεση για το θεμα της δωρεας των οργανων.
   Δεν εχει παρει επισημη θεση ουτε για τα οσα σοβαρα διαδραματιζονται σημερα στην Πατριδα μας!
   Εχουμε μια Εκκλησια αφωνη και αλαλη. Μονο κατι ψελλισματα που και που, υστερα απο πιεση του ποιμνιου. Και μετα παλι σιωπη.
   Ετσι, μεμονωμενα ο καθενας Ιεραρχης λεει και κανει οτι θελει!!!
   Και το ποιμνιο βοοδερνει!!
   Τυχερος, οποιος εχει βρει εναν καλο πνευματικο, κι ετσι ενημερωνεται και καθοδηγειται!

   Διαγραφή
 12. Προς ΙΓ

  Το να προσπαθείς να εξουδετερώσεις τον συνομιλητή σου με όλα αυτά που γράφεις, ίσως έχει αποτέλεσμα σε αναγνώστες που αρκούνται να διαβάζουν λέξεις. Πέρα όμως από τις λέξεις, υπάρχουν τα νοήματα των λέξεων. Ένα από αυτά είναι και τούτο. Αν ο μακαρίτης ο Χριστόδουλος επέστρεφε υγιής και σώος από το ταξίδι στις ΗΠΑ για μεταμόσχευση, τότε να μου έλεγες αν θα γνώριζες τι πρέπει να κάνεις και αν θα υπέγραφες τη δήλωση άρνησης του δωρητή. Τον είχα ενημερώσει γραπτώς, αλλά εκείνος προτίμησε να δουλεύει καλά τη δίγλωσση γραφή και γλώσσα.

  Η προβιά της ουνίας είναι διαφανής και αν δεν έχεις τα μάτια, τα αυτιά και την αφή της καρδιάς καθαρισμένα, τις αισθήσεις δηλαδή, δεν θα τη δεις ποτέ. Αυτά για το Χριστόδουλο. Οι γέροντες είναι άλλη ιστορία. Παρεμπιπτόντως, αν βρήκες λάθος την ανάρτηση του ιστολογίου μου τη σχετική με τη θεία και την ανθρώπινη δικαιοσύνη, δώσε μου να καταλάβω το λάθος μου. Πεισματάρης δεν είμαι και από λόγια σηκώνω. Οι μόνοι που δεν τα σηκώνουν είναι οι φίλαυτοι, οι αυτοδικαιωμένοι, που σε αφήνουν να λες και να γράφεις, χωρίς να σου δίνουν σημασία.

  Έτσι έχουν τα πράγματα για τους "τυμπανοκρούστες που πολεμούν την Εκκλησία", πολεμούν δηλαδή εκείνους οι οποίοι διδάσκουν ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα άσκησης της ελεύθερης βούλησής του, όντας σε αρχιερατική θέση. Αν λοιπόν αυτοί σου πουν "πες και κανένα ψέμμα, όταν χρειάζεται", τότε την έχεις φορέσει την προβιά της ουνίας. Νομίζεις ότι βλέπεις, αλλά δεν βλέπεις, νομίζεις ότι ακούς, αλλά δεν ακους, νομίζεις ότι αισθάνεσαι, αλλά είσαι αναίσθητος, εγκεφαλικά νεκρός γίνεσαι δηλαδή. Αψηλάφητη η προβιά. Αν και ζωντανός τα όργανα σου τα έχουν βγάλει.

  Όσο για τη δοξολογία του τέλους "μάτην δεν σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ο μακαριστος π ευαγγελος μαντζουνεας δεν ηταν αρχιγραμματεας. αλλα γραμματεας της νομοκανονικης επιτροπης.π θεοδωρος ζωης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ζητή συγγνώμη από τον τότε αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου. Έχουν περάσει χρόνια και τα λάθη, γλώσσας ή γραφής, δυνατόν να συγχωρούνται.

   κχ

   Διαγραφή
 14. Αλλα αντ'άλλων ο γιατρός. Αντί να απαντήσει επι της ουσίας, για τη σχέση του με τους
  ΓΟΧ, φορτώνει την προβιά της Ουνίας δεξιά και αριστερά.... Δεν πείθετε κανέναν κε ΚΧ..

  Τον ξεσκέπασε κανονικά ο ΙΓ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλύτερα θα ήταν, αν ξεσκέπαζε όσους μας ταΐζουν με αυτοαναιρούμενα (: κατά την αμφισβαίναν παραστατικά) λόγια ψεύτικα και πράξεις υποκριτικής αγάπης. Σπάνια θα βρείς σ΄ αυτά την έμπρακτη ταπείνωση. Ότι είμαστε "αλλήλων μέλη" έγραφε ο Χρσιστόδουλος για να δικαιολογήσει τις μεταμοσχεύσεις, το ίδιο επαναλαμβάνει και ο Μεσογαίας Νικόλαος γράφοντας βιβλίο με τίτλο ομώνυμο. Αλλήλων μέλη είμαστε, ναι, αλλά πότε; Τι γράφει ο Απ. Παύλος; "Διο αποθέμενοι το ψεύδος αλήθειαν λαλείτε έκαστος μετά του πλησίον αυτού, ότι αλλήλων μέλη εσμέν". Διέγραψαν το "αποθέμενοι το ψεύδος" και το "αλήθειαν λαλείτε", για να μας πουν μόνο το "αλλήλων μέλη". Αυτά και αυτούς έπρεπε να ξεσκεπάσει ο Ανώνυμος και όχι εμένα.

   Διαγραφή
  2. Πράγματι τον ξεσκέπασε κανονικά ο ΙΓ.

   Ασχέτως με το τι λέει ΤΩΡΑ ο ΚΧ, υπάρχει παλαιότερη άποψή του, όπου εκφράζει αυτό που πρεσβεύει : Δεν θεωρεί τους ΓΟΧ σχισματικούς, αλλα γεμάτους Χάρη.

   Στο σχόλιό του αυτό απαντά εμπεριστατωμένα, ο Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος:

   "ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ
   Απάντησις στον κ. Κυπριανό Χριστοδουλίδη
   Εν Πειραιεί 3-10-2012"

   Ο σύνδεσμος εδώ: http://aktines.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9149.html

   Αξίζει να το διαβάσει κανείς, γιατι οι καιροί είναι πονηροί, και κυκλοφορούν πολλές μεταμφιέσεις... Δεν δείχνουν πιά το πρόσωπό τους πολλοί, δεν παραδέχονται ανοιχτά τα πιστεύω τους.. Γιατί; Έχουν διατεταγμένη αποστολή; Παιζουν κάποιο ρόλο;

   ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ .....

   Το ρίχνουμε στην "Αγαπολογία" όταν δεν θέλουμε να πουμε την αλήθεια, κε ΚΧ;

   Γιατι δε λέτε καθαρά αυτά που πρεσβεύετε για τους ΓΟΧ, (τα ίδια που γράψατε σε σχόλιο στις 2-10-12), ότι δηλαδή:"1) Οι ζηλωτές παλαιοημερολογίτες, όμως, ευρίσκονται μέσα στην Χάρη, 2) Σύνοδος δεν τους έχει εγκαλέσει για Σχίσμα"; Τι φοβάστε;

   Διαγραφή
 15. "πολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆθος οὐ χρησιμεύσει, καὶ ἐκ νόθων μοσχευμάτων οὐ δώσει ρίζαν εἰς βάθος, οὐδὲ ἀσφαλῆ βάσιν ἑδράσει·"
  Π. Διαθήκη, Σοφία Σολομώντος δ΄ 3

  Επειδή το θέμα παίρνει απρόβλεπτες διαστάσεις, οι οποίες όμως είναι εντελώς άσχετες του καίριου θέματος των μεταμοσχεύσεων - δεν είναι όμως άσχετες, ως προς την επιμελημένη αποφυγή των όσων κατά καιρούς έχει γράψει ο υποφαινόμενος - θα αποφύγω να απαντήσω στα νέα δεδομένα (σχόλια) που προέκυψαν.

  Αν ο/οι αξιότιμος διαχειριστής της ιστοσελίδας θέλει να ανοίξει νέο Θέμα, βάσει των σχολίων που κατατέθηκαν, θα τον ακολουθήσω το κατά δύναμιν.

  Δυο λόγια μόνο για την Διοικούσα Ιεραρχία της νεοτερικής μας εκκλησίας. Βλέπουμε τα μέλη της να συνέρχονται κάθε μήνα σε (διαρκή) Σύνοδο και να ασχολούνται με ήσσονος σημασίας τρέχοντα θέματα. Θέματα αφορώντα τον εσωτερικό της - είναι και δικός μας - μικρόκοσμο. Αποφεύγει μετά φόβου να αγγίξει τα παγκόσμια και οικουμενικά, είναι αυτό των μεταμοσχεύσεων, όπου η Αλήθεια, η Ορθοδοξία και η Εκκλησία, μπορούν να καταυγάσουν τον διαπορευόμενο στα σκοτάδια σύγχρονο κόσμο. Το ψεύδος κυριαρχεί απ΄ άκρη σε άκρη της οικουμένης ενδεδυμένο μάλιστα με την τήβεννο και το κύρος της επιστήμης.

  Σκοπός του γράφοντος είναι, αφενός να καταγγείλει τον εκπεσμό των ταγών της επιστήμης και αφετέρου, την κακοποίηση που υφίστανται τα Ιερά μας Συγγράμματα (Αγία Γραφή, πατέρες της Εκκλησίας) εκ μέρους υψηλά ισταμένων στη Διακονία της Εκκλησίας και του λαού του Θεού.

  Αυτά μόνον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ο λαλίστατος μέχρι τώρα ΚΧ πετάει το μπαλλάκι στ διαχειρισ΄τη της Σελίδας, για να ανοίξει νέο θέμα γι ποιό πράγμα; Για τα στοιχεία που προέκυψαν;

  Πάλι χτύπημα στην Εκκλησία μέσω της "Διοικούσας Ιεραρχίας" που "σιωπά". Ειναι φοβερά άδικο να χτυπά την Εκκλησία ο "follower" των ΓΟΧ, και πουθενά να μην αναφέρει ότι η κάθε Μητρόπολη, ενημερώνει τους πιστούς της και όχι μόνο...

  π.χ.: http://www.im-glyfadas.gr/01/05/01050030.asp

  http://www.pentapostagma.gr/2011/10/blog-post_8812.html

  Με η χωρίς την ιατρική του αυθεντία, η Εκκλησία της Ελλάδας, μέσα απο τις ζυμώσεις που γίνονται, θα οδηγήσει τους πιστούς στη βουλή του Θεού. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Εσείς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λησμόνησες να αναφέρεις ότι η Ιερά Σύνοδος έχει εκδώσει Εγκύκλιο - αναγνώσθηκε στους ι. ναούς - υπέρ της δωρεάς σώματος καλώντας το χριστεπώνυμο πλήρωμα να ενδώσει στις μεταμοσχεύσεις. Οι μεμονωμένες δραστηριότητες μητροπολιτών κινούνται δυστυχώς στο πνεύμα "ο καθένας είναι ελεύθερος να ασκήσει το (σ.σ. μασονικό, προτεσταντικό, σιωνιστικό) δικαίωμα της ελεύθερης βούλησής του" ή στο άλλο δόλιο τέχνασμα "η εκκλησία δεν προτρέπει, δεν αποτρέπει, αλλά επιτρέπει" τις προθανάτιες εκχωρήσεις των οργάνων. Ουδείς έχει καταφερθεί απερίφραστα κατά αυτής της αλλοπρόσαλλης γλώσσας - διαστροφής που υφίστανται Αγία Γραφή και πατερικά κείμενα, εκ μέρους μητροπολιτών ή επισκόπων. Η ιερά μας think tank εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία, οπωσδήποτε, εντός των τειχών της μητρός εκκλησίας, έχοντας τα διαπιστευτήρια της θεολογικής επιστήμης, ενίοτε δε και της Μοναχικής ιδιότητας.

   Διαγραφή
  2. "ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι"

   Επειδή η σύγχυση και το μπέρδεμα της παραπαίουσας ιεραρχίας δυσφημεί την Μητέρα Εκκλησία, παρένθεση, εξαιρέσεις υπάρχουν, ας λάβουν εις τα υπόψη οι οπαδοί (ναι, οπαδοί) του δικαιώματος άσκησης της ελεύθερης βούλησης τούτο.

   Το "όστις θέλει" δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ανάγουμε την ελεύθερη βούληση στις άπειρες βουλές, τις οποίες κάθε άνθρωπος έχει ή θέλει να έχει. Δεν σημαίνει ότι τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων μπορούν "όστις θέλει" να κάνουν αυτό ή εκείνο. Έπεται του όστις θέλει το "ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν" και τούτο διευκρινίζεται σαφέστατα από τον επόμενο στίχο "αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω".

   Όσοι λοιπόν κάνουν λόγο για δικαίωμα άσκησης της ελεύθερης βούλησης και σύνταξης προς το "οπίσω μου ακολουθείν", να μη λησμονούν και ό,τι αυτά συνεπάγονται, πράγμα που αποκλείει το "ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως". Δηλαδή, καθένας να κάνει ό,τι έχει μέσα εις την κεφαλή και βεβαίως, όταν ίσως φαύλα και πλανημένα επικαλείται το "ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ". Στην αίρεση για ποιο "ίδιον χάρισμα" μπορεί να γίνει λόγος; Ο άγιος Θεός και τα "λόγια του Θεού" έχουν πλήρως διαστραφεί.

   Διαγραφή
 17. Υπάρχει όμως κι αυτό, που πρέπει οπωσδήποτε να το ξεκαθαρίσουμε :

  "Λέει ο Γ.Πορφύριος για όσους έχουν την τακτική του κου ΚΧ να χτυπούν την Εκκλησία για να τη «διορθώσουν»:
  «Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό ΔΗΘΕΝ να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί ΔΕΝ αγαπούν την Εκκλησία. Ούτε, βέβαια, τον Χριστό.»

  Ο γέρων Πορφύριος κάνει το λάθος να νομίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι ικανοί να κατηγορήσουν την Εκκλησία! Απίστευτο. Ουδείς όμως εκείνων που ελέγχουν τους εκπροσώπους της, θα τολμούσε να γράψει μια τόσο μεγάλη κουβέντα, μάλιστα δε, έχοντας διάγει βίο ασκητικό.

  Είναι εντελώς αυθαίρετη και αβάσιμη η κατηγορία αυτή. Οι εκπρόσωποι ελέγχονται διότι, ανάξια εκπροσωπούν θεσμό και θεσμούς. Στα πρόσωπα αυτών δεν φανερώνεται, δεν αποκαλύπτεται, η Αλήθεια, διότι αυτός είναι ο Θεσμός της Εκκλησίας, σαφώς δε και των λειτουργών της.

  Συστηματικά αποκρύπτονται οι λόγοι που μας οδήγησαν στην καινοτομία του 1924 και ψεύδη επί ψευδών σωρευτικά αθροίζονται και μας αποπροσανατολίζουν. Ο μακαρίτης Χριστόδουλος έγραψε τη διατριβή του για την "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΚΑΤΑ ΤΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ". Τόλμησε όμως ποτέ κανείς να γράψει διατριβή με τίτλο "ιστορική και Κανονική αναθεώρηση του Νεοημερολογητικού ζητήματος κατά την γένεσιν και εξέλιξιν αυτού εν Ελλάδι" και αυτή να γίνει δεκτή; Ουδέποτε. Γιατί; Διότι ο γέρων Πορφύριος μας λέι "ότι όσοι κατηγορούν την Εκκλησία, για τα λάθη των ανθρώπων της βέβαια, δεν αγαπούν την Εκκλησία και το Χριστό". Εκκλησία για τον γέροντα είναι και η παπική και η προτεσταντική, διότι κι αυτές μιλούν για Χριστό.

  Μας έχουν ξεσκίσει οι παπικοί και οι προτεστάντες ουνίτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ξεκίνησε απο τις μεταμοσχεύσεις και κατέληξε στην προσφιλή του αποδόμηση της " Εκκλησίας της Ελλάδος" ο ΚΧ, χαρακτηρίζοντάς την Παπική και ουνίτικη.

  Με την προβιά του αντιοικουμενιστή και με αφορμή τις μεταμοσχεύσεις, χτυπά για άλλη μία φορά την Εκκλησία της Ελλάδος για να διαφημίσει την Εκκλησία των ΓΟΧ Παλαιοημερολογιτών, με την οποία συμπορεύεται (follow).
  Σε μιά τρικυμία δυνατή, βγάζει το τσεκούρι και χτυπά το σκαρί (Εκκλησία) για να το τρυπήσει και να μπάσει νερά. Έτσι θα δικαιωθεί έναντι όσων των "πέταξαν στα σκουπίδια" και τον χαρακτήρισαν "αφιλάδελφο"; Προσωπικά τα κίνητρα... Δεν χρειάζεται πολλλή γνώση για να δεί κανείς ότι οι αιχμές και η πικρία της "απόρριψης" κραυγάζουν, μέσα στο κείμενό του.

  Ο κόσμος ολόκληρος, αλλά και η Εκκλησία μας περνά μεγάλη καταιγίδα. Όμως, στη φουρτούνα φαίνονται οι πιστοί. Ο ΚΧ δεν κοιτάει το Χριστό κατάματα, και δεν περπατάει μαζί Του πάνω στα κύματα. Βουλιάζει, σαν τον Πέτρο που απίστησε και δείλιασε, αλλά κάνει και κάτι πολύ χειρότερο: θέλει και παρέα.. Χτυπά το σκαρί, όπου βρίσκονται οι υπόλοιποι μαθητές - πιστοί, για να βουλιάξουν και οι υπόλοιποι μαζί του!!! Τι θυμίζει αυτό; "Φαρισαίοι υποκριτές! Δεν φτάνει που δεν μπαίνετε εσείς στη Βασιλεία, φράζετε το δρόμο και σε άλλους!!!!!!"

  Το παλαιοημερολογίτικο ταμπεραμέντο του τον προδίδει: Η εμπάθεια, η αντίρρηση, ο αντίλογος, και η χαρά να έχει τον τελευταίο λόγο. Του τον χαρίζουμε!

  Η θέση της Εκκλησίας μας για τον εγκεφαλικό θάνατο και τις μεταμοσχεύσεις, έχει εκφραστεί πολλές φορές, πλαισιωμένη απο τις γνώσεις ΕΓΚΡΙΤΩΝ Επιστημόνων στο χώρο της Ιατρικής, και έχουν γίνει γνωστές ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ τη συνέντευξη του ΚΧ: (παραθέτουμε μία ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ σχετικών Άρθρων εδώ): http://www.alopsis.gr/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=18

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ΜΟΝΟ για το θέμα των μεταμοσχεύσεων χωρίς να εκτεθούν σε αιρετικά Μικρόβια... (Το παρόν ιστολόγιο έχει ευθύνες σε περίπτωση που συμμετέχει στη διάδοσή τους..)

  Ο Όψιμοι "σωτήρες" "Διαφωτιστές" και "καθοδηγητές" τύπου ΚΧ είναι πολύ της μόδας και ευδοκιμούν σε εποχές αναταράξεων ! Θέλει πολύ να παίξει αυτό το ρόλο, αλλά δεν θα του βγεί...

  Γιατί όμως έχει εισπράξει "απόρριψη" ο ΚΧ; Γιατι ξεκινάειde facto με στάση οιησης και χωριστικότητας: "Εγώ είμαι ο ειδήμων, εσείς οι απληροφόρ ητοι. Οφείλετε να με ακούσετε και θα με ακούσετε, μιλά η επιστήμη". Αυτό δεν είναι κάπως "αφιλάδελφο";

  Η επιστήμη έχει μιλήσει και με ταπεινότητα και με φιλαδελφία και με πόνο, σε πολλές περιπτώσεις. Ας διδαχθεί ο ΚΧ απο αυτές.

  Αύριο ειναι η Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, ας διδαχτούμε όλοι μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Προς ΙΓ, φιλαδέλφως από αφιλάδελφο

  1) Ξεκίνησε από τις μεταμοσχεύσεις και κατέληξε στην προσφιλή του αποδόμηση της " Εκκλησίας της Ελλάδος" ο ΚΧ, χαρακτηρίζοντάς την Παπική και ουνιτική. Με την προβιά του αντιοικουμενιστή και με αφορμή τις μεταμοσχεύσεις, χτυπά για άλλη μία φορά την Εκκλησία της Ελλάδος για να διαφημίσει την Εκκλησία των ΓΟΧ Παλαιοημερολογιτών, με την οποία συμπορεύεται (follow).

  ΚΧ απάντηση
  Ξεκίνησα από εκεί που έπρεπε και άλλοι με λοξοδόμησαν. Ελπίζω ότι ίσια τραβώ, άλλοι όμως πήραν στραβό δρόμο. Δεν αποδομώ την Εκκλησία, όπως γράφεις πάλι με συνθήματα. Οι ουνίτες, παπικοί και προτεστάντες, δηλαδή μασόνοι και σιωνιστές, μας έχουν ξεσκίσει. Αυτό είπα.

  Αντιοικουμενιστής είμαι λόγω και έργω. Όντας δε έτσι, δεν είμαι τόσο αφελής όπως εσύ, που νομίζει ότι το follow (: ακολουθώ) στη αναρτημένη λίστα των ιστολογίων που παρακολουθώ (σημ. υπάρχει και η αγγλική λέξη watch, αυτή όμως έχει άλλη εννοιολογική σημασία) ισοδυναμεί και είναι ταυτόσημο του "ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν". Μπράβο, και εις ανώτερα! Μάθαμε ότι όποιος κάνει follow σε ιστοσελίδες, κάνει και follow στην Καινή Διαθήκη, στην εκκλησία της καινοτομίας ή των ΓΟΧ, και βουλιάζει σαν τον Πέτρο.

  2) Το παλαιοημερολογίτικο ταμπεραμέντο του τον προδίδει: Η εμπάθεια, η αντίρρηση, ο αντίλογος, και η χαρά να έχει τον τελευταίο λόγο. Του τον χαρίζουμε!

  ΚΧ απάντηση
  Πάλι συνθήματα γράφεις και είμαι υποχρεωμένος, επειδή υπάρχουν πολλοί σαν εσένα, να δίνω απαντήσεις. Όχι διότι επιδιώκω να έχω τον τελευταίο λόγο. Αντίλογο έχει εσύ, σε μένα πέφτει ο λόγος.

  3) Η θέση της Εκκλησίας μας για τον εγκεφαλικό θάνατο και τις μεταμοσχεύσεις, έχει εκφραστεί πολλές φορές, πλαισιωμένη από τις γνώσεις ΈΓΚΡΙΤΩΝ Επιστημόνων στο χώρο της Ιατρικής, και έχουν γίνει γνωστές ΠΟΛΎ ΠΡΙΝ τη συνέντευξη του ΚΧ

  ΚΧ απάντηση
  Σωστά και λυπάμαι γι΄ αυτό που θα γράψω. Διότι μπορεί να μου αποδοθεί φιλαυτία και οίηση. Όταν το 1987 άρχισα να γράφω όλα τα σχετικά περί του θέματος των μεταμοσχεύσεων, πρώην υποστηρικτές αυτών - τους είχα ακούσει σε συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο - όπως ο κ. Δαΐκος ή ο κ. Αβραμίδης, έκαναν στροφή 180 μοιρών και επαναλάμβαναν ό,τι ακριβώς έγραφα. Τους ευχαριστώ, αν και ποτέ δεν αναφέρθηκαν στον γράφοντα. Το συνεχίζουν και άλλοι, μη αναφερόμενοι στον "αφιλάδελφο", που τους άνοιξε τα μάτια. Κι αυτούς τους ευχαριστώ. Ο γράφων, πάντως, έγινε γνωστός από άγνωστους (πλανεμένους και σχισματοαιρετικούς κατά τους καινοτόμους της πίστεως) και σ΄ αυτούς ανήκει το εκ καρδίας ευχαριστώ.

  Έπεται η συνέχεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Συνέχεια και τέλος προς ΙΓ

  3) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ΜΌΝΟ για το θέμα των μεταμοσχεύσεων χωρίς να εκτεθούν σε αιρετικά Μικρόβια... (Το παρόν ιστολόγιο έχει ευθύνες σε περίπτωση που συμμετέχει στη διάδοσή τους..)

  ΚΧ απάντηση
  Η θεολογική, θρησκευτική ή εκκλησιαστική, ορθότητα δέον αυτό να το λάβει σοβαρά υπόψη. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με τόσο σκοτεινούς και αφιλάδελφους ανθρώπους όπως ο γράφων. Συνιστώ στον κ. ΙΓ να παρακολουθήσει τη σημερινή (23/02/2013) Ειδική Εκπομπή στη ΝΕΤ και να ακούσει προσεκτικά τον μητροπολίτη Μεσογαίας να λέει : "Είπα να προσευχηθούμε, να πούμε μια ευχή για την πάσχουσα, και τι ευχή να πω; Να κοροϊδέψω το θεό και τον εαυτό μου και να του ζητήσω να κάνει θαύμα;"
  Προσευχήθηκε αλλά το θαύμα δεν έγινε. Τα όργανα λήφθηκαν κατόπιν προσευχής, αλλά αργά λόγω δισταγμού των γονέων, και δεν καρποφόρησαν. Σε άλλες περιπτώσεις όμως γίνεται και τότε έχουμε το θαύμα! Την ανάσταση την απολαμβάνει εκείνος που θα πάρει το όργανο. Τι γίνεται όμως με αυτόν που το δίνει, άγνωστο. Αυτός βιώνει ενδεχομένως μια άλλου είδους ανάσταση. Ανάσταση κατά εικασία, την οποία όμως δεν επιθυμεί ο μητροπολίτης, διό πολεμεί την εικαζόμενη συναίνεση. Το "εδώ και τώρα" τον ενδιαφέρει, αν και ομολογεί ότι πιστεύει σε θεό πατέρα, ποιητή των ορατών και των αοράτων. Τα αόρατα είναι γι΄ αυτόν εικασία και προφανώς, εικασία είναι το άγιο Πνεύμα.

  4) Ο Όψιμοι "σωτήρες" "Διαφωτιστές" και "καθοδηγητές" τύπου ΚΧ είναι πολύ της μόδας και ευδοκιμούν σε εποχές αναταράξεων ! Θέλει πολύ να παίξει αυτό το ρόλο, αλλά δεν θα του βγεί. Γιατί όμως έχει εισπράξει "απόρριψη" ο ΚΧ; Γιατί ξεκινάει facto με στάση οίησης και χωριστικότητας: "Εγώ είμαι ο ειδήμων, εσείς οι απληροφόρητοι. Οφείλετε να με ακούσετε και θα με ακούσετε, μιλά η επιστήμη". Αυτό δεν είναι κάπως "αφιλάδελφο"

  ΚΧ απάντηση
  "Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει". Θέτεις ερωτήματα και δίνεις μόνος σου τις απαντήσεις. Μου αποδίδεις τις ιδιότητες του σωτήρα, του καθοδηγητή, του διαφωτιστή, και αναρωτιέμαι αν θα έκανες το ίδιο την εποχή του Μ. Αθανασίου ή των αγίων πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων. Αλήθειες διαιώνιες και διαχρονικές μας άφησαν οι πατέρες και αυτούς ακολουθεί ο αφιλάδελφος διαφωτιστής και σωτήρας. Δεν είμαι "εγώ" ο ειδήμων. Είναι άλλοι, και αν αυτούς δεν τους αντέχεις, άντεξε τουλάχιστον όλους εκείνους που μόρφωσαν γενεές επιστημόνων και ποτέ δεν διανοήθηκαν ότι υπάρχει άλλου είδους θάνατος, που χρειάζεται ειδικά διαγνωστικά τεστ για να πιστοποιηθεί. Αυτή η επιστήμη έχει μιλήσει με ταπεινότητα, με φιλαδελφία και με πόνο για τον άρρωστο άνθρωπο και αυτή έκανα γνωστή απευθυνόμενος σε καινοτόμους και ακαινοτόμητους της Πίστεως και της Επιστήμης.

  Εσύ βρήκες την ευκαιρία να μου προσάψεις την κατηγορία ότι πολεμώ την Εκκλησία, ότι είμαι οιηματίας και πολλά άλλα. Άραγε, να σου θυμίσω κι εγώ, ότι αύριο θα ακούσεις το Ευαγγέλιο για τον Τελώνη και το Φαρισαίο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Δύο πράγματα να πω πάνω στις μεταμοσχεύσεις αλλά και στο θέμα του όρκου που ειπώθηκε και αυτό παραπάνω.Οι μεταμοσχεύσεις μπορούν να σώσουν κάποιους αλλά θα πεθάνουν κάποιοι άλλοι αναγκαστικά.Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο από την στιγμή που ένας έστω κλινικά νεκρός δεν έχει πεθάνει ακόμη.Ποιός είναι αυτός που θα το πει πως ο κλινικά νεκρός θα πεθάνει οπωσδήποτε;Είναι τόσο σίγουρος ένας γιατρός ότι θα πεθάνει σίγουρα ο κλινικά νεκρός ασθενής του αφού ζει ακόμα έστω και έτσι;Διότι έχουν συμβεί περιπτώσεις που κάποιοι ασθενείς συνήλθαν την τελευταία στιγμή.Έχει γράψει και ο Τύπος τέτοια περιστατικά.Επομένως δεν σκοτώνεται κάποιος για να ζήσει κάποιος άλλος;Όσον αφορά τον όρκο,πράγματι μας μιλά για αυτό ο ίδιος ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη.Δηλαδή ο όρκος απαγορεύεται.Άρα η φράση "μη ομόσαι όλως" ισχύει για όλους και όχι μόνο σε μερικούς.Και αυτό γιατί η Αγία Γραφή είναι διαχρονική και αιώνια και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο.Πρέπει λοιπόν ο όρκος να καταργηθεί από παντού από όλους τους θεσμούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.