13 Ιαν 2013

Microchip RFID σύντομα στὰ πάρκα τῆς Disney

Η Disney ἀρχίζει καὶ κινεῖται στὸν ὁρίζοντα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καὶ συμμετέχει στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ bodychip. Φανταστεῖτε στὸ "πιὸ εὐτυχισμένο μέρος στὸν πλανήτη" νὰ γίνει "ἡ πιὸ ἐλεγχόμενη θέση στὴ Γῆ." Σύμφωνα μὲ τοὺς New York Times τὴν περασμένη ἄνοιξη, ἡ Walt Disney World στὸ Ὀρλάντο τῆς Φλόριντα θὰ ξεκινήσει τὸ "MyMagic", ἕνα ἐξελιγμένο σύστημα διαχείρισης στὸ ἀμερικανικὸ πάρκο ψυχαγωγίας, τὸ ὁποῖο θὰ περιλαμβάνει τὴ χρήση του μὲ ἕνα βραχιόλι ταυτότητας ποὺ θὰ ὀνομάζεται" MagicBand".
Τὸ βραχιόλι ἀπὸ καουτσούκ, θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἕνα RFID τσίπ, ποὺ θὰ κωδικοποιοῦνται οἱ πληροφορίες ἀπὸ τὴν πιστωτικὴ κάρτα τοῦ πελάτη, ἐπιτρέποντας στοὺς ἐπισκέπτες νὰ ἀγοράσουν εἰσιτήρια γιὰ τὰ ἀξιοθέατα, νὰ ἀγοράσουν φαγητὸ καὶ ποτό, καὶ νὰ περάσουν ἀπὸ τὰ διάφορα παιχνίδια μὲ μία κίνηση τοῦ καρποῦ. Τὰ MagicBands θὰ μποροῦν ἐπίσης νὰ περιλαμβάνουν προσωπικὲς πληροφορίες γιὰ τοὺς πελάτες, ὅπως τὸ ὄνομα τοῦ χρήστη καὶ τὴν ἡμερομηνία γέννησής τους, ἔτσι ὥστε νὰ διευκολύνει, σύμφωνα μὲ τὰ σχέδια τῆς Disney, μία πιὸ....
συναρπαστικὴ ἐμπειρία στὸ πάρκο.
Φανταστεῖτε τὸν Mickey Mouse νὰ προσεγγίσει σὲ ἕνα παιδὶ καὶ νὰ πεῖ, "Γειά σου Τζάκ, σήμερα εἶναι τὰ γενέθλιά σου! Αὐτὴ ἡ μαγικὴ δύναμη ἐνισχύει τὸ θαῦμα τῶν συμμετέχοντων", δήλωσε ὁ Thomas O. Staggs , πρόεδρος τῆς Disney Parks and Resorts .
Οἱ χρῆστες μποροῦν νὰ παρέχουν οἰκειοθελῶς προσωπικὲς πληροφορίες ἀπὸ τὴν ἐγγραφή τους στὴν ἰστοσελίδα τοῦ πάρκου. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τὰ βραχιόλια θὰ ἐνεργοῦν ἐπίσης ὡς κλειδὶ γιὰ τὴν πρόσβαση στὸ δωμάτιο τοῦ ξενοδοχείου καὶ γιὰ νὰ χρησιμοποιήσετε τὸ δικό σας χῶρο στάθμευσης.
Ἐπιπλέον, τὰ MagicBands θὰ συγκεντρώνουν ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς δραστηριότητες ποὺ ἔχουν καταγραφεῖ ἀπὸ τὸ χρήστη κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς του στὸ πάρκο καὶ τὰ ἀξιοθέατα ποὺ ἐπισκέφθηκε, πόσες ἀγορὲς ἔχουν γίνει, καὶ μὲ πόσους χαρακτῆρες τῆς Disney σταματῆσε γιὰ νὰ μιλήσει .

Τὸ φιλόδοξο αὐτὸ σχέδιο τῆς Disney τροφοδοτεῖ πολλὲς συζητήσεις σχετικὰ μὲ τὴ συλλογὴ προσωπικῶν δεδομένων. Ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες ἑταιρεῖες, ἔτσι καὶ ἡ Disney θέλει νὰ συγκεντρώσει ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες πληροφορίες γιὰ τοὺς πελάτες της, προκειμένου νὰ βελτιώσουν τὶς μελλοντικὲς ἐκστρατεῖες τους.

Η Disney ἔχει ἐπίγνωση τῶν προβλημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ παραβίαση τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, ἰδίως τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ ἡ ἑταιρεία πιστεύει ὅτι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ + MyMagic εἶναι ζωτικῆς σημασίας, ἰδίως γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς συμπεριφορᾶς τῶν πελατῶν μὲ λεπτομέρεια.
Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ + MyMagic ἔχει προσελκύσει ἐπίσης τὴν προσοχὴ τῶν θεωρητικῶν συνωμοσίας, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Disney θὰ πρέπει νὰ συμμετέχει σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες δοκιμὲς πρὶν ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ RFID τσὶπ ποὺ θὰ ἐφαρμόζεται σὲ κάθε πολίτη τῆς Δύσης. Σύμφωνα μὲ αὐτούς, τὰ κρυμμένα κίνητρα ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴ μεγάλη ἐπιχείρηση μάρκετινγκ θὰ πρέπει νὰ εἶναι τουλάχιστον δύο:
Τὸ πρῶτο, εἶναι γιὰ νὰ δοκιμαστεῖ ἡ λειτουργία τοῦ τσὶπ RFID σὲ ἕνα "χωριό", ὅπως τὸ θεματικὸ πάρκο τῆς Disney ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καὶ ἡ πόλη μας ὅπου ὁ κόσμος θὰ πρέπει νὰ ἀγοράσει τὰ προϊόντα καὶ τὶς ὑπηρεσίες ἐφόσον διαθέτει τὸ τσὶπ RFID καὶ πληρεῖ τὶς προϋποθέσεις.
Ὁ δεύτερος λόγος, πολὺ πιὸ λεπτός, καὶ εἶναι γιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ συνηθίζουν οἱ νέες γενιὲς (τὰ παιδιὰ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση), τὴν χρήση τοῦ biochip, κάνοντας τὸ σὲ ἕνα γνωστὸ περιβάλλον διασκέδασης καὶ χαλάρωσης, ποὺ μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἡ φωτισμένη ἐλπίδα ἔρχεται νὰ πείσει τοὺς γονεῖς σχετικὰ μὲ τὴ χρησιμότητα ἑνὸς ἐργαλείου τόσο πρωτοποριακοῦ (καὶ ἔτσι ἐπεμβατικού).
Ἐν πάση περιπτώσει, ἡ Disney δὲν εἶναι ἡ πρώτη ἑταιρεία νὰ χρησιμοποιήσει βραχιόλια ἐξοπλισμένα μὲ τσὶπ ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων. Τὸ Great Wolf Resort, μὲ 11 πάρκα νεροῦ στὴ Βόρεια Ἀμερική, ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖ ἀπὸ τὸ 2006.
Ὅμως, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων ποὺ παρακολουθοῦν τὸ πάρκα τῆς Disney εἶναι περίπου 120 χιλιάδες ἐπισκέπτες τὸ χρόνο καὶ εἶναι τόσο ὑψηλὸς ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴ μελλοντικὴ συμπεριφορὰ τῶν καταναλωτῶν. "Ὅταν ἡ Disney κάνει μία κίνηση, παράγει πολιτισμό", λέει ὁ Steve Brown, ἐπικεφαλῆς τοῦ Lo-Q, μίας βρετανικῆς ἑταιρείας ἡ ὁποία παρέχει συστήματα διαχείρισης γιὰ τὸ εἰσιτήριο ἀπὸ τὰ θεματικὰ πάρκα.
Τί θὰ γίνει μὲ ... τὸ τσὶπ RFID ἂν μὲ τὸν καιρὸ περάσει στὴν νοοτροπία μας, καὶ γίνει τὸ ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο ποὺ θὰ μᾶς δίνει τὴ ζωή, καὶ ὅλα αὐτὰ βρίσκονται στὰ χέρια τῶν ἑταιρειῶν.... τότε ἴσως θὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ οἱ Illuminati θὰ ἔχουν σκοράρει ἐναντίον μας. (apocalypsejohn.com)
Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.