23 Ιουν 2012

Ὁ Γέροντας Παΐσιος, τὸ ἀεροπλάνο ποὺ κατέπεσε καὶ οἱ δύο ζωντανοὶ πιλότοι

Μεταφέρουμε τὸ σχετικὰ πρόσφατο συγκλονιστικὸ περιστατικὸ ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Χριστοδούλου "Σκεῦος Ἐκλογῆς"
Ἴσως κάποιοι νὰ θυμοῦνται ὅτι στὶς 22 Ἰανουαρίου τοῦ 1987, ἡμέρα Πέμπτη καὶ στὶς 7.10 χάθηκε ἕνα στρατιωτικὸ ἀεροπλάνο μὲ δύο πιλότους, τὸν (Β....Χ...) καὶ τὸν (Β....Α....). Στις 7.10 τὰ ραντὰρ τῆς ἀεροπορίας μας καὶ ὁ πύργος ἐλέγχου, μὲ τὸν ὁποῖο διὰ ἀσυρμάτου ἦταν συνδεδεμένοι, ἔχασαν κάθε ἴχνος ἐπικοινωνίας μαζί τους. Ἡ στρατιωτικὴ ἀεροπορία κινητοποιήθηκε μὲ διάφορα μέσα, γιὰ νὰ ἐντοπίσει τὸ ἀεροπλάνο καὶ τοὺς δύο πιλότους, ἀλλὰ ὅλες οἱ προσπάθειές της ἦταν μάταιες. Ἀπὸ τότε μυστήριο κάλυψε τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ἀεροπλάνου καὶ τῶν δύο πιλότων. Οἱ συγγενεῖς τους πήγαιναν συνεχῶς καὶ ρωτοῦσαν τὴν ἀεροπορικὴ βάση μήπως εἶχαν κάποιο νέο γιὰ τὰ δύο χαμένα παιδιά. Κάποια φορᾶ, λοιπόν, οἱ ἁρμόδιοί τους εἶπαν ὅτι πρέπει νὰ τοὺς 'ξεγράψουν", γιατί ἂν κάποιο ἀεροπλάνο χαθεῖ καὶ στὶς δέκα μέρες δὲν βρεθεῖ, τότε εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ὑπάρχουν ἐλπίδες. Οἱ συγγενεῖς τῶν δύο πιλότων βρέθηκαν σὲ πολὺ δυσμενῆ θέση.
Στην Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουμουσίου τότε, στὸ γραφεῖο γραμματέας ἦταν ὁ πατὴρ (Ν....) καὶ ταμίας, ὡς προϊστάμενος τῆς Μονῆς, γράφων. Κάποια μέρα, πῆραν τηλέφωνο οἱ συγγενεῖς του πιλότου (Β....Α....) ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Στὸ τηλέφωνο ἦταν ἡ κυρία (Α...). Μοῦ διηγήθηκε μὲ πόνο τί εἶχε συμβεῖ μὲ τὸ ἀεροπλάνο καὶ μοῦ ζήτησε νὰ πάω στὸν Γέροντα καὶ νὰ τὸν παρακαλέσω νὰ τοὺς βοηθήσει. Μοῦ εἶπε ἀκόμα ὅτι ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοὺς τοὺς πίεζαν νὰ....
 πᾶνε "νὰ χτυπήσουν πόρτες" μάγων καὶ μέντιουμ καὶ ὅτι ἐκεῖνοι δὲν ἤθελαν νὰ ἐμπλακοῦν σὲ τέτοιες καταστάσεις.
 Κατέβηκα στὸν Γέροντα καὶ τοῦ διεβίβασα ὅσα ἡ κυρία (Α...) μοῦ εἶχε ἀναφέρει. Κι ἐκεῖνος μου εἶπε νὰ τῆς διαμηνύσω τὰ ἑξῆς: 
  -Πές της νὰ ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, νὰ κάνουν προσευχὴ καὶ νὰ μὴν στεναχωριοῦνται!
  Μὲ τὴ σειρά μου μετέφερα τὶς συμβουλές του στὴν κυρία (Α....), ποῦ ἀμέσως τὶς ἔβαλε σὲ ἐφαρμογή. Μάλιστα, ἔπαιρναν στὸ σπίτι τοὺς κάποια εἰκόνα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, μαζευόντουσαν οἱ συγγενεῖς καὶ οἱ γνωστοὶ καὶ ἀγρυπνοῦσαν προσευχόμενοι.
  Ἀφοῦ πέρασαν δύο μῆνες περίπου, δηλαδὴ τὸν Μάρτιο τοῦ 1987, ξανατηλεφώνησε ἡ κυρία (Α....) καὶ μᾶς ρώτησε ἂν εἴχαμε κανέναν νέο ἀπὸ τὸν Γέροντα. Τῆς ἀπαντήσαμε ἀρνητικὰ καὶ μᾶς παρακάλεσε νὰ ξαναπᾶμε νὰ τοῦ τὸ ὑπενθυμίσουμε.
  Πῆγα κι ὁ Γέροντάς μου εἶπε ξανά, ὅπως καὶ τὴν προηγούμενη φορᾶ:
  -Νὰ ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, νὰ κάνουν προσευχὴ καὶ νὰ μὴν στενοχωριοῦνται!
  Ἡ κυρία (Α...) σχεδὸν κάθε ἕνα ἕως δύο μῆνες τηλεφωνοῦσε καὶ ρωτοῦσε ἂν εἴχαμε κάτι νεότερο ἀπὸ τὸν Γέροντα. Ἀπὸ ἐκεῖνον, ὅμως, ἔπαιρνε πάντα τὴν ἴδια ἀπάντηση: "Ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, προσευχὴ καὶ νὰ μὴν στενοχωριοῦνται!"
  Στὶς 21 Ὀκτωβρίου 1987, στὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Χριστοδούλου, κατὰ τὴν ὁποία ἔχει τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ ὁ σεβαστὸς γέροντας καὶ καθηγούμενος ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος, εἶναι τοπικὴ παράδοση νὰ πηγαίνουν στὴ μονή, γιὰ εὐχηθοῦν στὸν καθηγούμενο κι ὅλοι οἱ ἑξαρτηματικοὶ πατέρες τῆς μονῆς. Κάθε χρόνο, λοιπόν, ἀνέβαινε κι ὁ γέροντας Παΐσιος. '
  Ἔτσι κι αὐτὴ τὴν φορά, στὶς 21 Ὀκτωβρίου 1987, ἦρθε ὁ Γέροντας. Μετὰ τὸ τέλος τῆς θείας λειτουργίας κι ἐνῶ ὅλοι βρισκόντουσαν στὸ συνοδικό, (κατὰ κάποιον τρόπο, σαλόνι) τῆς μονῆς κι ἔπαιρναν τὸ καθιερωμένο κέρασμα, λουκουμάδες, χτύπησε τὸ τηλέφωνο στὸ γραφεῖο. Ἀπαντήσαμε κι ἦταν πάλι ἡ κυρία (Α...). Τὴν πληροφορήσαμε ὅτι ὁ Γέροντας βρισκόταν, λόγω τῆς ἑορτῆς, ἐκεῖ καὶ πὼς μόλις θὰ εἴχαμε τὴν εὐκαιρία θὰ τὸν ρωτούσαμε. Τῆς ζητήσαμε νὰ τηλεφωνήσει πάλι ἀργὰ τὸ μεσημέρι, γιὰ νὰ τὴν ἐνημερώσουμε γιὰ ὅ,τι θὰ μᾶς ἔλεγε.
  Ὅταν τὰ κέρασμα τελείωσε κι ὁ Γέροντας κατέβαινε πρὸς τὸ μέρος ποὺ ὑπάρχει ἡ φιάλη, ὅπου γίνεται ὁ ἁγιασμός, τὸν ρωτήσαμε:
  -Γέροντα, τί θὰ γίνει μὲ τὴν κυρία (Α....) καὶ τοὺς πιλότους; Παίρνει τηλέφωνο συνέχεια καὶ ρωτᾶ. Καὶ νά, πρὸ ὀλίγου πῆρε ξανὰ καὶ θὰ τηλεφωνήσει πάλι τὸ μεσημέρι, τί νὰ τῆς ποῦμε; Σᾶς παρακαλεῖ πολὺ νὰ βοηθήσετε, γιατί οἱ συγγενεῖς τῶν παλικαριῶν ὅλη τους τὴν ἐλπίδα τὴν ἔχουν ἐναποθέσει πλέον στὸν Θεὸ καὶ σὲ σᾶς.
  Τότε ὁ Γέροντας εἶπε χαμογελώντας:
  -Πέστε, στὴν κυρία (Α....) ὅτι ἔχω καλὰ νέα: Τὰ παιδιὰ εἶναι καλά. (Ὁ Γέροντας εἶχε πληροφορία ἀπὸ τὸν Θεὸ) Νὰ συνεχίσουν νὰ προσεύχονται, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσει ὁ Θεός!
  Αὐτὰ μας εἶπε ὁ Γέροντας καὶ τὸ μεσημέρι τὰ διαβιβάσαμε στὴν κυρία (Α....), ἡ ὁποία χάρηκε πάρα πολὺ καὶ συνέχιζε πλέον τὴν προσευχή της μὲ ἀναπτερωμένη τὴν ἐλπίδα. 
  Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη πέρασε ἕνας χρόνος, χωρὶς κανένα νέο. Ὁ Γέροντας τὸ μόνο ποὺ συνιστοῦσε ἦταν προσευχή. Ὥσπου τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1988 ἦρθαν τὰ πρῶτα νέα: Οἱ δύο πιλότοι ἦταν καλὰ καὶ μάλιστα ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο, ὂ (Β....Χ...), ἔστειλε καὶ ἰδιόχειρο γράμμα τοῦ ἐνημερώνοντας γιὰ τὸ πὼς ἦταν καὶ ποὺ βρισκόντουσαν.
  Ἐπειδὴ τὸ θέμα εἶναι πολὺ λεπτό, δὲν θὰ προχωρήσω σὲ πιὸ πολλὲς λεπτομέρειες, γιατί εἶναι πιθανὸ νὰ προκληθεῖ διπλωματικὸ ἐπεισόδιο ἢ νὰ ὑπάρξουν σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴν κατάσταση τῶν δύο πιλότων. Τὸ μόνο ποὺ ἔχω νὰ πῶ εἶναι ὅτι ἐμεῖς γνωρίζουμε τὸ τί ἔγινε καὶ χάθηκε τὸ ἀεροπλάνο, πού, σὲ ποιὰ γειτονικὴ χώρα ἔπεσε, σὲ ποιὲς στρατιωτικὲς φυλακὲς αἰχμαλώτων κρατοῦνται οἱ δύο Ἕλληνες πιλότοι μας, πῶς μπορεῖ νὰ ἔρθει σὲ ἐπικοινωνία ἡ κυβέρνηση ἢ ὁ στρατὸς μαζί τους. Οἱ συγγενεῖς τῶν πιλότων ἔκαναν φιλότιμα ὅ,τι ἦταν ἀνθρωπίνως δυνατόν. Καιρὸς τώρα εἶναι νὰ εὐαισθητοποιηθεῖ ἡ κυβέρνηση καὶ τὰ ἁρμόδια ὑπουργεῖα Ἀμύνης καὶ Ἐξωτερικῶν.

50 σχόλια:

 1. ΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ .


  Εις την Δύναμη της Άγιας Τριάδος ,
  Εις την Δύναμη της Άγιας Τριάδος ,
  Εις την Δύναμη της Άγιας Τριάδος .

  Πάρε εσύ αμνέ αμαρτωλέ
  αλλά παράλληλα αγαπητέ,
  γραφή σωστή,
  ορθή,
  στην έμπνευση της, είναι ολοσχερώς δε αυτή,
  καθ όλα θεϊκή,
  μόνο η χείρα είναι δανεική,
  ανθρώπινη,
  θνητή.

  Πρόσεξε εσύ αναγνώστη αυτά που θα διαβάσεις
  τον κομιστή της γραφής αυτής μην ψάξεις
  τον χρόνο σου θα χάσεις,
  μόνο τα λόγια αυτά προσεκτικά, να σκύψεις να διαβάσεις,
  γιατί θα πεις σε λίγο "Θεέ μου δεν με είχες προειδοποιήσει".....
  ..................................................και μετά πικρά θα κλάψεις.

  Έρχεται πόλεμος,
  γενικός,
  φοβερός
  και ανθρωποκτονικός
  προπομπός αυτού μέγας σεισμός
  τεκτονικός .
  Μην αμφιβάλλεις, θα συμβεί αυτός
  θα ναι και καταστροφικός .
  Αρχικά θα σας επιτεθει από ανατολικα ο προαιωνιος εχθρος
  Ακουει στο ονομα Αγαρηνός ,
  Τούρκος όμως είναι ευρύτερα γνωστός
  Στην ψυχή του βρωμερός
  Ομοιος, σαν να ήτανε ασβός.
  Θριαμβολογεί,
  Μεγάλα σχέδια σατανικά δρομολογεί,
  Μα σε λίγο θα αφανισθεί,
  Από προσώπου γης, ο λαός αυτός θα εξαφανιστεί
  Ότι στους Έλληνες έχει δώσει ,με αυτό θα κεραστεί.
  Αρχικά θα ξαφνιαστεί
  Πως αυτός ο όλεθρος δεν είχε από μένα υπολογισθεί ;
  Αυτό μόνο θα προλάβει να σκεφθεί,
  Και ευθύς μετά θα αιματοκυλισθεί.

  Γένος ξανθό
  Γένος κραταιό
  Στο όνομα Ρώσος ακούει αυτό
  Σαν όργανο μου θα κληθεί,
  Και μέσω αυτού η Τουρκία θα καταστραφεί.
  Θα την σαρώσει,
  Και η Τουρκία θα κοιμηθεί, όπως έχει στρώσει.
  Κανείς μετά δεν θα την ξυπνήσει,
  Γιατί την γη, σαν έθνος ,για πάντα θα χει αποχαιρετήσει.

  Τον Έβρο και τα νησιά σας θέλει να πατήσει,
  ο Χριστός θα την προϋπαντήσει,
  για πάντα θέλει να τα κατακτήσει,
  ίσα που θα τα ακουμπήσει ,
  και ο Ρώσος θα την λεηλατήσει .

  Στον Έβρο όπου σταθείς μην φοβηθείς
  και όταν έρθει να σε ρωτήσει κάποιος να του πεις
  «μην φοβηθείς εδώ έχει κατασκηνώσει ο Λυτρωτής».
  Ανίκητος είμαι Εγώ,
  στα σύνορα φυλώ, πολύ καιρό τώρα Εγώ ,
  δεν θα αφήσω τον εχθρό
  να βλάψει ούτε ένα χωριό.
  Ο Χριστός θα επικρατήσει,
  την Ελλάδα στην Χείρα Του θέλει να κρατήσει
  μόνο πέτρες ο Χριστός δεν έχει ακόμα αναστήσει
  εσάς για να προειδοποιήσει .
  τον λόγο Μου κρατώ ,
  πολύ σας ευλογώ,
  δεν θα πάθετε κακό ,
  μονό σας παιδαγωγώ.
  Δεν είναι όνειρο αυτό,
  μα περά ως περά αληθινό.
  Δεν θα σας κρυφτώ
  φανερά Εγώ , θα σας βοηθώ .
  Δώρα, δώρα
  τι σας δίνω τώρα…..
  ανεκτίμητα κάθε ώρα,
  τι λέω μοναχά ; με Eμένα εμπρός προχώρα
  μόνο άρχισε από τώρα .
  Πάρτε μέλι, όσπρια, ζυμαρικά και ρύζι
  δώστε δωρεάν στον φτωχό, και θα δείτε το σακί το αδειανό να πλημμυρίζει,
  ο Χριστός σας τα χαρίζει,
  ευλογία τα δωρίζει,
  εξαιρεί αυτόν που έχει και δεν δωρίζει,
  ευθύς η πείνα τον θερίζει .
  Επικρατεί η άνοια,
  Βαθιά και ολική είναι η παράνοια.
  Οι δαίμονες χορεύουν εδώ και εκεί,
  Ο Θεός σας προειδοποιεί.

  Δώρα δίνω εγώ μεγάλα.
  Αμαρτία έχετε πολύ,
  Την ψυχή να κάνετε γυαλί,
  Την θέλω διαφανή,
  Τον παράδεισο μου να κοσμεί,
  Ο Θεός κανέναν και τίποτα δεν λησμονεί.
  Όλους εσάς ,σας συγχωρεί.
  Έχει υπομονή, άριστη ,πρωτοφανή,
  Εσάς θέλει να διακονεί.

  Ο χρόνος σας τελειώνει,
  Το κερί σας , άρχισε να λιώνει,
  Πόσο θα κρατηθεί ;
  κανείς να μάθει, δεν μπορεί,
  η μετάνοια σας τον Θεό πληροφορεί.
  Τείχος άμυνας , γρήγορα πρέπει να σηκώσετε,
  εάν θέλετε ,την ψυχή σας να την σώσετε .
  Μην απορείτε,
  Μόνο γρηγορείτε,

  Πολλά με τα μάτια σας θα δείτε.
  Της Τουρκίας οι απειλές ,
  θάλασσες θα γίνουν αυτές ,
  θα την πνίξουν σε όλο της το βεληνεκές .

  Μίσος ,ψέματα, αμαρτία και αθεΐα
  των τηλεοπτικών καναλιών η πραγματεία,
  σύντομα θα έρθει η τιμωρία,
  θα πνιγούν στην ίδια τους την αμαρτία,
  μάχαιρα στον λαό μου έδωσαν,
  την ψυχή τους ,στο διάβολο παρέδωσαν.
  Το έκαναν συνειδητά, πειθήνια όργανα του σατανά.
  θα κραυγάζουν, Ωσαννά

  Η ώρα η παραπάνω , δεν θα αργήσει
  ο κομιστής έχει εντολή γραπτή να σας το κοινοποιήσει .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έλεος με αυτή την γραφή ρε παιδιά έχετε γεμίσει όλο το ιντερνετ.Μόνο σε αφίσα δεν την έχετε βγάλει(ΩΡΑΙΑ ΙΔΕΑ ΕΕΕ;;;;)Δε λέει κάτι καινούριο.Λίγο προσοχή διότι μιας γερόντισσας βγήκαν μούφα.Τάχα δεν θα προλάβαιναν κι όχι μόνο πρόλαβαν,ξαναβγήκαν κιόλας.Τα ίδια κι αυτός που είχε βγεί στον Κωνσταντινίδη.Αυτή η γραφή νομίζεις και άργησε το ταχυδρομείο να την φέρει.Πότε την είπε ο γέροντας.Μήπως την βρήκατέ σε κανένα συρτάρι;Τίποτα κατα την διάρκεια των γεγονότων πιο συγκεκριμένο δεν έχετε;Ή έστω μετά τα γεγονότα.Αυτά που περιμέναμε είναι ήδη προ των πυλών.

   Διαγραφή
 2. Τυχαίο ότι από χτες, 22 του μηνός, δύο Τούρκοι πιλότοι αγνοούνται? ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τυχαίο ότι από χτες, 22 του μηνός, 2 τούρκοι πιλότοι αγνοούνται; Δε νομίζω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τυχαίο που σήμερα 23 του μηνός είναι 1 μέρα μετά τις 22;

  Δεν μπορώ να καταλάβω τα σχολιά σας


  ->Ανώνυμος23 Ιουνίου 2012 8:51 μ.μ.
  Δε γνωρίζω κανέναν άγιο με τέτοιο είδος "προφητικής ριματικής γραφής". Κάνω λάθος;

  ->Ανώνυμος23 Ιουνίου 2012 9:44 μ.μ.
  22-2; Ναι αλλά δεν είναι... 22 Φεβρουαρίου.
  Δεν μπορώ να καταλάβω τον αριθμητικό συσχετισμό και γιατί να σκεπτόμαστε έτσι.
  το 1453 έπεσε η πόλη αλλά δεν ήταν 1453 οι υπερασπιστές ούτε... 14/5 ώρα 3μ.μ.

  Αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω το επίπεδο σκέψης των προηγούμενων σχολίων αφενός και κατά πόσο εν Χριστώ είναι; ειλικρινά δεν ξέρω, κάποιος ας διαφωτίσει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε γνωρίζω κανέναν άγιο με τέτοιο είδος "προφητικής ριματικής γραφής". Κάνω λάθος;

   ΑΔΕΡΦΕ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΕΙ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝΕ ΑΛΛΑ Η ΓΗ ΓΥΡΝΟΥΣΕ.......
   ΕΠΙΣΗΣ ΑΔΕΡΦΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΣΟΥ ΛΕΩ, ΕΙΤΕ ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΝΕΣ, ΕΙΤΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΑΠΟ ΕΛΕΙΠΗ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ
   ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΗΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ,ΣΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ,ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ..............

   ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΜΗΛΟ επίπεδο σκέψης ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ: ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ "ΡΗΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ" ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΛΟ ΑΝΕΜΕΙΝΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ.

   ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΕΙΣ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ............

   Διαγραφή
  2. Το ότι η γη είναι στρογγυλή το ήξεραν αρκετοί αρχαίοι Έλληνες και είχαν υπολογίσει με αρκετή ακρίβεια τη διάμετρο της (η διάμετρος είναι χαρακτηριστικό μέγεθος μίας σφαίρας, όπως ιδανικά θεωρείται η γη). Ο άνθρωπος, άνω θρώσκει.

   Η προφητεία είναι θείο χάρισμα, επομένως προϋποθέτει αγιότητα, σωστά;

   Δεν έκρινα, είπα ότι μου φαίνεται "πρωτοφανές". Έχω ξανασυναντήσει παρόμοια κείμενα στο ίντερνετ, και όλα προέρχονται από σύγχρονους, και μου θυμίζουν άλλα πράγματα που δε θέλω να τα αναφέρω. Δεν έκρινα, ΡΩΤΗΣΑ. Και συνεχίζω να ρωτώ γιατί θέλω να μάθω.

   Περί αναζήτησης γεροντάδων δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα.

   Ρίμα κάνει η γραφή αυτή, ριματική την είπα γι'αυτό το λόγο.

   Για παράδειγμα γράφεις κάπου:
   "Μίσος ,ψέματα, αμαρτία και αθεΐα
   των τηλεοπτικών καναλιών η πραγματεία,"
   αθεΐα - πραγματεία. Κάνει ρίμα.

   Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έχουν γράψει σαφέστατα για γενικό πόλεμο, αγνοείς τον Άγ. Κοσμά τον Αιτωλό;

   Επίσης λες στο τέλος, ο κομιστής έχει γραπτή εντολή. Πήρες γραπτή εντολή να το γράψεις;

   Τα ριματικά, ή ποιητικά προφητικά κείμενα δεν μου θυμίζουν ορθοδοξία, συγγνώμη. Όπως επίσης και οι συσχετίσεις αριθμών-καταστάσεων: 22 -> 2, 11 -> 1 + 1.
   Αυτά μου θυμίζουν άλλα πράγματα, όχι ορθοδοξία. Ίσως φταίει ο "ελλειπής χρόνος που επένδυσα αναζητώντας τέτοιους γεροντάδες". Από την άλλη ο Χριστός μου, εμένα τον αμαρτωλό, μου έχει χαρίσει άπειρους γεροντάδες για να ανατρέξω, τους αγίους της Εκκλησίας. Μας αγαπά κι εμάς που είμαστε "ελλιπείς".

   Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το κείμενό σου αφού φαίνεται ξεκάθαρα να μιλάει ο Χριστός μέσα από τη γραφή:
   "Δεν θα σας κρυφτώ
   φανερά Εγώ , θα σας βοηθώ .
   Δώρα, δώρα
   τι σας δίνω τώρα…..
   ανεκτίμητα κάθε ώρα,
   τι λέω μοναχά ; με Eμένα εμπρός προχώρα
   μόνο άρχισε από τώρα ."

   Ζήτησα εξήγηση, όχι απολογία. Δεν μίλησα για ψέμμα. Και γιατί να μην πιστέψω τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό που τα έχει ήδη πει πολύ πιο σαφέστερα χωρίς ποιήματα;

   Διαγραφή
  3. Επανέρχομαι:

   Το σχόλιο πρωτοεμφανίζεται σε αυτό το μπλογκ:
   http://anti-ntp.blogspot.com/2012/06/blog-post_9236.html
   21 Ιουνίου 2012 10:32 μ.μ.
   όπου λέει ότι το δανείστηκαν από το ρωμαίηκο οδοιπορικό αλλά στο οδοιπορικό εμφανίστηκε σήμερα το σχόλιο αυτό

   γράφει επίσης το κείμενο:
   Πρόσεξε εσύ αναγνώστη αυτά που θα διαβάσεις
   τον κομιστή της γραφής αυτής μην ψάξεις
   τον χρόνο σου θα χάσεις,
   μόνο τα λόγια αυτά προσεκτικά, να σκύψεις να διαβάσεις,
   γιατί θα πεις σε λίγο "Θεέ μου δεν με είχες προειδοποιήσει"

   δεν ψάχνω τον κομιστή. Ψάχνω προσεκτικά τα λόγια κατά το πίστευε και ερεύνα.

   Ξανά ρωτάω, πού μιλάνε οι θεόπνευστες γραφές με ποιήματα και γιατί τον τελευταίο καιρό ξεπηδούν ανώνυμα ή ημι-ανώνυμα ποιήματα που προβάλλονται ως "μοναδική αλήθεια" και χριστιανικά;

   Παρακαλώ κάποιον να απαντήσει υπεύθυνα.

   Διαγραφή
  4. Και συνεχίζω.

   αφού εγώ, δεν έχω επενδύσει επαρκή χρόνο για αναζήτηση γεροντάδων όπως μου λες, εσύ προφανώς που μεταφέρεις αυτό το κείμενο, ξέρεις ποιος και πού το έγραψε άρα θα είσαι σε θέση να γνωρίσεις σε όποιον στο ζητήσει, αυτόν που το έγραψε. Κάνω λάθος;

   ή αντίθετα, υπάρχει μία κλειστή ομάδα;

   Ειλικρινά, πέρα από το ότι γράφει ποιητικά κάποια πράγματα που έχει αναφέρει με σαφήνεια ο Πατροκοσμάς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι οι προηγούμενοι δεν έγραφαν ποιητικά ούτε με χρησμούς ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπηδήσει ποιήματα που τα μεταφέρουν άνθρωποι οι οποίοι τα παρουσιάζουν ως θεία έμπνευση, φωτισμένα ή όπως αλλιώς.

   Οι Άγιοι και οι Αγίες της Εκκλησίας μας, μας έχουν βοηθήσει και μας βοηθούν. Τί καινούρια ( ; ) κατάσταση είναι αυτή;

   Διαγραφή
  5. και επίσης δεν κατέκρινα το επίπεδο σκέψης.

   ειπα ότι δεν μπορώ να το κατανοήσω. Από πού και ως που είναι βάσιμο ένας χριστιανός να συσχετίζει το 22-2 για παράδειγμα που αναφέρθηκε πιο πάνω;

   Οι σαλαφιστές της Αιγύπτου έβγαλαν φιρμάνι να μην κόβεται η ντομάτα με συγκεκριμένο τρόπο γιατί αποκαλύπτει το σχήμα του σταυρού ( ! ). Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να φτάσουμε σε τέτοιες ακρότητες;

   Διαγραφή
 5. ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ, ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΣ ΜΑΣ ΦΩΤΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΛΕΗΣΕΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΤΡΣΑΘΛΙΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΤΗΝ ΜΠΟΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ.ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΥΡΙΕ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ? ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΕ ΣΥΝΕΦΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΕΞΗ,ΕΤΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ.....ΕΤΣΗ ΑΠΛΑ ΛΟΙΠΟΝ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο Αντώνιος Σιατίστης πριν(επτά χρόνια) κοιμηθεί είπε, "όταν αρχίσει το κακό από τη Συρία ν'αρχίσετε να προσεύχεστε", εγώ αυτό κρατάω..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. νομιζω οτι ολα αυτα ερχονται .............

  μετανοια παιδια τιποτα αλλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΦΩΤΙΑ ΕΚΕΙ ΕΙΣΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ 22 ΑΛΛΑ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΟΛΑ ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΝ ΔΕΙ ΘΕΩ ΜΑΛΛΟΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ.ΓΙ' ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. πιστη στον ΧΡΙΣΤΟ αδερφια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. θα περασουμε δυσκολα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΑΝΘΙΣΕ ΤΟ ΑΚΑΝΘΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΙΗΣΟΥ!!!
  ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ,
  ΑΝΘΙΣΕ ΤΟ ΑΚΑΝΘΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΙΗΣΟΥ!!!


  Φαίνεται χαρακτηριστικά το ανθισμένο ακάνθινο στεφάνι και τα πράσινα φύλλα που διαρκώς πυκνώνουν

  Πολλοί μιλάνε για θαύμα. Άλλοι πάλι, για θεϊκό μήνυμα.
  Σε καιρούς χαλεπούς, με την κρίση να μαστίζει τη χώρα μας, τη φτώχεια, τη δυστυχία και την κατάθλιψη να οδηγούν πολλούς συνανθρώπους μας στο αδιέξοδο, ακόμη και την αυτοκτονία, στις παρυφές του Υμηττού πάνω από του Παπάγου, ένα εκπληκτικό, ελπιδοφόρο όσο και ανεξήγητο φαινόμενο, λαμβάνει χώρα τις τελευταίες ημέρες.

  Στην ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το ακάνθινο στεφάνι που το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, περιέβαλε τον εσταυρωμένο Ιησού, ανθίζει!!!  Πάνω από δύο μήνες πέρασαν από την εβδομάδα των Παθών του Κυρίου και μικρά κόκκινα άνθη και πολλά φύλλα που όλο και πυκνώνουν, στολίζουν πλέον το ακάνθινο στεφάνι του Ιησού Χριστού!!!
  Πολλοί, μέσα στην καταχνιά των ημερών, βλέπουν στο φαινόμενο αυτό, ως μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας.
  Η ηγουμένη της ιεράς μονής κ. Χριστονύμφη Σπυροπούλου, δεν ήθελε να μας δώσει κανένα επιπρόσθετο στοιχείο για το φαινόμενο, αλλά περιορίσθηκε να πει: «Προτιμούμε να μείνει στην αφάνεια. Παρακαλώ πολύ μην δημοσιεύσετε τίποτε. Δεν θέλουμε να δοθεί δημοσιότητα, αλλά να παραμείνει ως μαρτυρία δική μας, εντός της ιεράς μονής. Δεν επιθυμούμε η ιερά μονή να αποτελέσει αφορμή για οποιονδήποτε σχολιασμό».
  Η ηγουμένη, είχε δυσάρεστη εμπειρία πριν από χρόνια, όταν είχε σημειωθεί άλλο θαυματουργό φαινόμενο στο εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου (ανήκει στην μονή και βρίσκεται δίπλα από τον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο) και τότε, η επί μακρώ προσέλευση πιστών είχε αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένων κακόπιστων σχολιασμών, ότι –δήθεν- η ιερά μονή επωφελείτο οικονομικά από το γεγονός. Η μακραίωνη ιστορία της ιεράς μονής, η οποία έχει αποδείξει ότι παραμένει τόπος αυστηρά μοναστηριακός και μακριά από κοσμικές εκφάνσεις, έθεσε άμεσα στο περιθώριο τέτοιες μεμονωμένες συκοφαντίες. Η σεμνότητα και το χριστιανικό ήθος της ηγουμένης άλλωστε, το αποδεικνύουν.
  Το γεγονός όμως, με το κατάξερο ακάνθινο στεφάνι πάνω από τον εσταυρωμένο Ιησού, το οποίο ξαφνικά ανθίζει, δεν μπορεί να αποσιωπηθεί, διότι συγκλονίζει ως φαινόμενο από μόνο του.  Ο πατήρ Ευάγγελος, δείχνει με θαυμασμό
  το ανθισμένο πλέον στεφάνι

  Το ίδιο αποκαλύπτει και ο ιερέας Ευάγγελος Πιτσουλάκης ο οποίος κάθε Κυριακή εκτελεί το Μυστήριο της Θείας Λειτουργίας στην ιερά μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου: «Το ακάνθινο στεφάνι ήταν επί τρεις μήνες κατάξερο, φρυγανιασμένο, έτοιμο να πέσει. Ήταν ένας νεκρός οργανισμός και όμως, εδώ και λίγες ημέρες βγάζει πολλά φυλλαράκια και κόκκινα μικρά άνθη. Συγκλονίστηκα όταν το είδα. Να πάνε να δουν όσοι δεν πιστεύουν στον Χριστό και στα θαύματα».
  Ρωτήσαμε τον ιερέα εάν στο συγκεκριμένο μοναστήρι, έχουν σημειωθεί και κατά το παρελθόν παρόμοια θαυματουργά φαινόμενα.
  Πατήρ Ευάγγελος: Γνωρίζω πολύ καλά ότι παλαιότερα, υπήρχε στην ιερά μονή μια μικρή εικόνα της Παναγίας που δάκρυζε κι έβγαζε μύρο. Την θυμάμαι την εικόνα αυτή. Μια καλόγρια που έφυγε από το μοναστήρι, πήρε μαζί της και την εικόνα.
  Υπάρχει επιστημονική εξήγηση του συγκεκριμένου φαινομένου; Μπορεί ένα ξερό κλαδί που δεν ποτίζεται ούτε βρέχεται, ένας νεκρός οργανισμός που παραμένει επί μήνες σε κλειστό χώρο, ξαφνικά να παίρνει ζωή;
  Ρωτήσαμε τον γεωπόνο κ. Σοφιανίδη, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε είναι δυνατόν, ένα ξερό φυτό να ανθίσει από μόνο του».
  Σε στιγμές που ο τόπος διέρχεται τεράστια κρίση και η πίστη των χριστιανών δοκιμάζεται, φαινόμενα σαν αυτό που αντικρίζουν οι προσερχόμενοι στην ιερά μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου πιστοί, στις παρυφές του Υμηττού, αν μη τι άλλο προσφέρουν παρηγοριά, ελπίδα και αισιοδοξία ότι ο Χριστός είναι ζώσα πραγματικότητα. Βρίσκεται δίπλα μας και δείχνει την παρουσία Του.
  Ο πατήρ Ευάγγελος Πιτσουλάκης ομολογεί ότι και ο ίδιος αισθάνεται συγκλονισμένος για το φαινόμενο. Μιλάει για θαύμα και καλεί τους πιστούς να το δουν από κοντά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΑΥΜΑ;EIΠΕ ΤΙΠΟΤΑ Ο ΠΑΤΕΡ;

   Διαγραφή
 18. ssssss kante siopi tvra se ligo tha deite pola .......................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ρωσική εφημερίδα Pravda : ΤΟΥΡΚΙΑ -- ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΕΘΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ 2013‏
  Share6
  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝΤΕΧΝΑ...
  Το άρθρο της Pravda, το οποίο υπογράφει ο Stanislav Mishin,... έρχεται να ρίξει νερό στον μύλο της καταστροφικής χρονιάς. Τα όσα περιγράφει ίσως είναι ικανά να ρίξουν σε κατάθλιψη ανθρώπους που πιστεύουν πως βρισκόμαστε μπροστά στον όλεθρο, έναν σχεδιασμένο όλεθρο, που για άλλους φέρεται να σχεδιάστηκε από τη Νέα Τάξη, τους Illuminati (και ποιός ξέρει ποιούς ακόμη), για κάποιους άλλους πρόκειται να ζήσουμε σκηνές της Αποκάλυψης και της συντέλειας του κόσμου. Τέλος, υπάρχουν και οι ηπιότερες προσεγγίσεις, οι οποίες θέλουν το 2012 να είναι έτος -κομβικό σημείο- σημαντικών εξελίξεων, αλλά όχι απαραίτητα καταστροφικών πολέμων και ανείπωτων καταστροφών.
  Ελλάδα
  Η Ελλάδα θα διώξει από πάνω της την κυβέρνησή της μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, μέσο ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος. Θα είναι το πρώτο καθεστώς μαριονέτα της ΕΕ που θα ψάχνει ελικόπτερα στις ταράτσες. Η Ελλάδα θα βγει από την ΕΕ και θα επανεκκινήσει την εκτύπωση της δραχμής. Θα υπάρξουν συνομιλίες για συμμαχίες και με την εμφάνιση των Ρωσικών βάσεων.

  Η Ρωσία στην αρχή θα παραμείνει ουδέτερη, και επίσης θα κάνει έκκληση για ειρήνη, ωστόσο, θα κόψει από τους Τούρκους το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Ρωσική ανθρωπιστική βοήθεια θα πετάξει στην Ελλάδα, πάνω από τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, even as the Bulgarian government falls to its own militar. Μετά από αυτό, ενεργή Ρωσική βοήθεια θα έρθει.
  Εικόνες των νεκρών Ορθοδόξων Ελλήνων, από τουρκικές ακρότητες, θα οδηγήσουν τις μάζες στους δρόμους απαιτώντας την άμεση παρέμβαση. Τα Ηνωμένα Έθνη θα μπλοκαριστούν από το βέτο των ΗΠΑ / ΗΒ / Γαλλίας ,ακόμα και όταν Ρωσικά εθελοντές αρχίσουν να εισρέουν στα Βαλκάνια. Η Ρωσία θα αρχίσει να απειλεί την Τουρκία και το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε κλιμακωθεί γρήγορα σε εναέριες αψιμαχίες. Το ΝΑΤΟ θα ζωντανέψει, απειλώντας άμεσα τη Ρωσία να μην εμπλακεί. Η Ρωσία από αυτό το σημείο θα εντείνει την πολεμική της, με την Ουκρανία close at the hip (πιθανώς εννοεί με την Ουκρανία να αντιλαμβάνεται τι θα συμβεί).
  Ο Ρωσικός στρατός θα επιτεθεί κατευθείαν μέσα από τη Γεωργία, η οποία μετά από τέσσερις ημέρες της αντίστασης, θα καταρρεύσει. Η Τιφλίδα δεν θα πολιορκείται από σημαντικές δυνάμεις, αλλά περικυκλωμένη θα αναγκαστεί σε υποταγή, ενώ ο κύριος όγκος του στρατού θα κατευθύνεται προς την Τουρκία. Σε αυτό το σημείο η Αρμενία θα μπει στον πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας και το Αζερμπαϊτζάν στο πλευρό της Τουρκίας.

  Έως το τέλος του έτους, οι Τούρκοι θα έχουν φτάσει στο βόρειο Ισραήλ και θα αντιμετωπίζουν συνεχή ανταρτοπόλεμο από την Συρία. Θα έχουν χάσει το ανατολικό ήμισυ της χώρας τους από Αρμενικές και Κουρδικές δυνάμεις, ενώ η Ρωσία θα τους καταπατήσει φτάνοντας στα περίχωρα της Άγκυρας. (Οι Τούρκοι) Θα εξακολουθούν να κατέχουν τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα έχουν αποσυρθεί από την κεντρική Ελλάδα και θα είναι υπό συνεχή επίθεση από τα βόρεια από τις Ελληνικές, τις Σερβικές και τις Βουλγαρικές δυνάμεις. Επίσης, θα έχουν χάσει την Κύπρο από τις δυνάμεις της Νότιας Κύπρου και δεν θα μπορέσει να τις ανακτήσει λόγω των υπολοίπων μετώπων.
  Η τελική καταστροφή της Τουρκίας, η Ρώσικη απόβαση στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και η κατάληψη της Άγκυρας, θα έρθουν το πρώτο εξάμηνο του 2013. Σε αυτό το σημείο, η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την πλήρη διάλυσή της ως έθνος, που θα χωρίζεται σε τουλάχιστον 3, ίσως τέσσερα μέρη: Ελληνικό (Byzentine), Αρμενικό (Trebzon) και Κουρδικό, νότια και νοτιοανατολικά και ίσως και μια μικρότερη Βουλγαρική ζώνη στο βόρειο τμήμα της Τουρκίας και ενός μέρους της βόρειας Θράκης.
  Κύπρος
  Η Κύπρος θα ξεπεράσουν τον πόλεμο σχετικά εύκολα σε σύγκριση με την υπόλοιπη περιοχή. Η Νότια Κύπρος θα ξεκινήσει αμέσως μια επίθεση στην Βόρεια Κύπρο και με σκληρή μάχη θα διώξει τους Τούρκους μέσα σε μερικούς μήνες.
  Τουρκία
  Αυτό το έτος θα φέρει στην Τουρκία το τελευταίο της πόλεμο. …. Έως τα μέσα του 2013, η Τουρκία θα είναι στο κάδο των απορριμμάτων της ιστορίας, ένα νεκρό έθνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. μπραβο ρε παιδια για την αναρτηση αυτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ο Θεος να βαλει το χερι του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Απαντήσεις
  1. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥ ΑΓΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΎΧΟΝΤΑΙ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ....!

   Διαγραφή
  2. ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ!!

   Διαγραφή
  3. ΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΑΥΘΕΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩ!

   Διαγραφή
  4. ΕΣΥ ΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ? ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΣΙΓΟΥΡΟΣ?

   Διαγραφή
 23. Την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ θα την παρουμε με την βοηθεια απο τους φιλους μας τους Ρωσους στον πολεμο της Λαρισας, με αρχηγο τον πρωην στρατιωτικο του Γεροντα Παισιου!!!! Ονομα δεν ξερω,α να επεισημανω κατι αυτος ο στρατιοτηκος
  ειναι σε κομμα στους 'Ανεξαρτητες Ελληνες' μαζι με τον κ.Καμμενο.

  Ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΚΑΛΑ ΤΙ ΠΟΛΕΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ.ΚΑΛΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΓΕΛΑΣΑ ΠΟΛΎ.ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΧΗΣΗ.ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΗ ΑΓΝΟΙΑ ΜΕ ΔΙΆΦΟΡΑ.ΕΓΩ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΕΓΚΥΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΤΙ ΔΥΟ ΠΙΛΟΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΕΣΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΤΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΙΛΟΤΟΙ ΑΝΑΠΑΎΟΝΤΑΙ ΕΝ ΚΥΡΊΩ.ΟΥΤΕ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ΦΑΝΕ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΑΝΏΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. AYTO TO EΓΚΥΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΡΩ......ΤΟΥ....ΠΡΩΗΝ...εα...ΜΟΝΟ ΕΓΚΥΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ Β.Χ.ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥΛΑΚΟ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΟΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ....ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗΚΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΑΓΑΝΕ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ.

   Διαγραφή
  2. Το βιβλίο που αναφέρεις το έχω διαβάσει.Δεν θυμάμαι να αναφέρει κάτι για τους συγκεκριμένους πιλότους δεν ξέρω και ποιά έκδοση έχεις διαβάσει εσύ.Πάντως είναι εγκυρότατο όσων αφορά τις μαρτυρίες για τον γέροντα.Διαφωνώ στο ότι έπρεπε να βάλει αυτά τα θέματα για ομοιπαθητική.Δεν χρειζόταν πιστεύω.Αναφέρει για τον παππουλάκο τον γνωστό ή παππουλάκος είναι ο πιλότος;Σε ποια σελίδα αναφέρεται για τους πιλότους και παππουλάκο γιατι δεν θυμάμαι.Πως έβγαλες το συμπέρασμα ότι έφαγαν λεφτά από τις οικογένειες των πιλότων δεν καταλαβαίνω.Εγώ είπα ότι μετά τον χαμό τους βγήκαν κάποιοι και ζητούσαν λεφτά απο τις οικογένειες των πιλότων για πληροφορίες και τέτοια.Είπα εγώ ότι τα πήραν;Δεν είπα κάτι τέτοιο.Τέλος Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΊΟ ΤΟΥ ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΛΕΣ.Αλλά αν σου πω ποιανού είναι μάλλον θα τον βγάλεις κι αυτόν αναξιόπιστο γιατί φαίνεται σου αρέσει να μείνει η ιστορία έτσι σαν μια ευκαιρία να συνεχίζουμε να τροφοδοτούμε το κατα τα άλλα δικαιολογημένο μίσος για τους Τούρκους.Πάντως λυπάμαι που σας ξενερώνω όλους που θα θέλατε τους πιλότους στη φυλακή της τουρκίας(εγώ προσωπικά θα τους προτιμούσα ζωντανους στο σπιτάκι τους,όμως ο πάτερ Παϊσιος ανέφερε ότι οι πιλότοι τελικά αναπαύονται εν κυρίω.Και μενα μ΄αρέσει ο Τζεϊμς μπόντ αλλά δεν θα παίζουμε και με τον πόνο του άλλου.Βέβαια δεν ξερω αν αναφέρεστε σε κανένα άλλο περιστατικό με πιλότους.Εγώ την έγκυρη περίπτωση που ήξερα την ανέφερα.Όσο για το βιβλίο ψάξε να το βρείς και ύπάρχει.

   Διαγραφή
  3. ""Και μενα μ΄αρέσει ο Τζεϊμς μπόντ αλλά δεν θα παίζουμε και με τον πόνο του άλλου.Βέβαια δεν ξερω αν αναφέρεστε σε κανένα άλλο περιστατικό με πιλότους""

   δεν παιζω με τον πονο του αλλου γιατι απλα ο "αλλος" ειμαι ΕΓΩ!!!!!!!!!!

   ο Β.Χ. ειναι ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, περιμενε λιγο καιρο πολλα θα δεις και θα ακουσεις!

   Διαγραφή
 25. ΕΧΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ. ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ .......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά βρε χαλάρωσε.Mην μπαίνεις στον κόπο.Γράψε ποιές σελίδες είναι για τον παπουλάκο στο βιβλίο του ζουρνατζόγλου να δω.Για τους πιλότους πιστεύεις εσύ τώρα ότι είναι ζωντανοί;Μακάρι να ήταν,αλλά όσο είναι ζωντανοί οι αγνοούμενοι της Κύπρου άλλο τόσο είναι και αυτοί.Μήπως είσαι εμπαθής με τον άνθρωπο;Που ξέρεις εσυ τις γνωριμίες και τους φίλους του.Μήπως σε πέτυχε σμηνίτη πουθενά και δεν μπορείς να τον ξεχάσεις απο το τρέξιμο;Άντε καλο βράδι.

   Διαγραφή
  2. ""Μήπως σε πέτυχε σμηνίτη πουθενά και δεν μπορείς να τον ξεχάσεις απο το τρέξιμο;Άντε καλο βράδι.""

   Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΕΙΜΑΙ..........ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΩ ΕΓΩ ΤΟ ΖΩ ΑΠΟ ΜΕΣΑ?

   ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΓΩΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΝΗ ΕΝΩ ΣΟΥ ΛΕΩ ,Ο ΕΝΑΣ ,ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ?

   ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ?

   ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΕΣΥ ,ΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ,ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ? ΤΟΣΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΕΙΣΑΙ?

   ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΣ¨

   ""Και μενα μ΄αρέσει ο Τζεϊμς μπόντ αλλά δεν θα παίζουμε και με τον πόνο του άλλου"

   ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ?

   ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ!

   Διαγραφή
  3. Με ολο τον σεβασμο και με συγχωρειτε αλλα για να μην πιστεψει κανεις τι καταγράφει ο ζουρνατζογλου στο βιβλιο και να βγουν ψευτες ο ιερομοναχος και ο αντισμηναρχος που πληροφορησαν ετσι τον συγγραφεα και εφοσον ολοι εμπιστευομαστε τον γεροντα πρεπει να πειτε την δικη σας αποψη και τι σας ειπε εσας ο γεροντας για να κρινουν οι αναγνωστες αν σας ενδιαφερει ποιος εχει λαθος και ποιος σωστο.Εαν θελετε φυσικα να αναφερθητε στο θεμα αλλιως ο καθενας εχει το δικαιωμα του να εχει την αποψη του.

   Διαγραφή
 26. Σου απανταει οτι ο ενας απο τους δυο ειναι αδερφος και εσυ ειρωνευεσαι και κανεις επικληση ενος αξιωματικου της αεροποριας και μιλας για τις γνωριμιες του;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  μα ποσο φανατισμος και εγωισμος σε λουζει και σε τυφλωνει;

  ευχεσαι ειρωνικα καλο βραδυ;

  τι να σου πει κανεις;

  απο το υφος που γραφεις ξεχειλιζει μισος και μαλιστα για καποιον που δεν γνωριζεις εστω και σου δηλωνει οτι ειναι αιμα με εναν απο τους δυο!


  κουραγιο θα ευχηθω στους συγγενεις πιστη στον Χριστο μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Μήπως σε πέτυχε σμηνίτη πουθενά και δεν μπορείς να τον ξεχάσεις απο το τρέξιμο;Άντε καλο βράδι.


  ντροπη σου κυριε

  λυπουμε βαθυτατα

  τιποτα αλλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. αφηστε τον ρε παιδια ο ανθρωπος ειναι σκετη χολη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ΣΗΜΕΡΙΖΟΜΑΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ.ΚΑΚΩΣ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΒΡΊΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ.Η ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΑΝΈΦΕΡΕ ΠΡΙΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ.ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ ΤΟΝ ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ.ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ.ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ.ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΞΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΠΕ Ο ΠΑΤΕΡ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ;ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΜΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ;ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΡΤΟ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΨΟΥΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ;META ΑΠΟ ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΕΝΑ ΤΗΛ ΤΟΝ ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΝΑ ΒΡΙΖΩ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΖΗΤΕΙΣΕ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΑ ΤΟ ΚΟΙΤΆΞΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΕΙ Η ΚΥΡΙΑ.ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟ.ΝΑΠΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΤΛ.
  Ο ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ.ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΔΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΗΓΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΙ.ΕΠΙΣΗΣ ANAΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕ ΟΤΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΙΛΟΤΟΙ ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΝΑΠΑΥΣΗ.ΕΠΙΣΗΣ Ο ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΖΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΡΗΚΑΝ ΜΟΝΟ ΣΥΝΤΡΙΜΙΑ.ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΛΥΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΛΟΤΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΩΣΟΥΝ ΛΥΤΡΑ ΔΙΟΤΙ ΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩ.
  ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΙΠΕ ΨΕΜΑΤΑ,Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΕΙΠΕ ΨΕΜΑΤΑ,ΚΑΙ Ο ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΠΕ ΨΕΜΑΤΑ.ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΕΙΠΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΑΛΛΑ ¨Η ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ;ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ.ΕΑΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΑΝ ΠΕΙΣΘΩ ΘΑ ΨΑΞΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΑΝ ΜΕ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΑ ΕΙΧΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΝ ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.ΠΑΝΤΩΣ ΑΝ ΥΠΟΝΟΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΗΣ ¨Η ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΙΛΌΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ.ΠΑΝΤΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Την πιστη μας μην την χασουμε. Να την κρατησουμε δυνατη και ζωντανη! Για ολα τα υπολοιπα που γραφονται δεν εχω γνωμη αλλα ουτε και θελω να σχηματισω. Μεσα στους αιωνες η πιστη μας και η Ορθοδοξια μας οδηγησαν σε πολλα πραγματα. Μην τα ισοπεδωνετε ολα ρε παιδια. Μην γινεστε ιδιοι με λαους που βριζετε(τουρκους, αλβανους, σκοπιανους, πακιστανους και γενικα απο τη μεση ανατολη). Για ονομα του Θεου ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.