24 Απρ 2012

Κοινωνία: Τά ἑλληνικά σύνορα καί… ἡ πόρτα τοῦ «ἀχυρώνα»!


Πρόσφατα ἡ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας ἔκανε την δήλωση: «Τά Ἑλληνικά σύνορα εἶναι ἀνοικτά, ὅπως ἡ πόρτα τοῦ ἀχυρώνα». Παράλληλα ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας προειδοποίησε τήν Ἑλλάδα γιά ἐπαναφορά τῶν ἐλέγχων στα ἐσωτερικά σύνορα τῆς Ε.Ε. (Καθημερινή).
Τό ἐνδιαφέρον τῶν ἑταίρων μας εἶναι κυρίως πρός ἴδιον ὄφελος.Ἔχει αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν λαθρομεταναστῶν πού φτάνουν στις χῶρες τους μέσῳ τῆς Ἑλλάδος. Ἔχουν αὐξηθεῖ τά προβλήματα πού προκαλεῖ ἡ παρουσία τους. Ὅμως, πλήν κάποιων νηφάλιων φωνῶν πού θεωροῦν ὅτι ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἐνισχυθεῖ γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν κατάσταση... οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες βολεύονται τόσα χρόνια βλέποντας νά μετατρέπεται ἡ χώρα μας σε «χῶρο» ἀποθήκευσης ἐξαθλιωμένων ἀνθρώπων, μέ συνέπειες τόσο τήν ἀπελπιστική κατάσταση στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει οἱ καταστηματᾶρχες τοῦ κέντρου ἀπό τό λαθρεμπόριο, ὅσο και τήν ραγδαία αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας στίς μεγάλες πόλεις καί ἰδιαίτερα στήν....

 Ἀθήνα, ὅπου τό 80% πλέον τῶν ἐγκλημάτων διαπράττεται ἀπό αὐτούς. Βολεύονται ὅσο δέν τούς ἀγγίζει το πρόβλημα.....
Ἡ εὐθύνη γιά τήν τραγωδία πού συνεχίζεται σέ βάρος τῆς Χώρας μας, βαραίνει κυρίως τήν ἀνύπαρκτη πολιτική της ἡγεσία, ἀλλά καί τούς ἡγέτες τῆς Ε.Ε. Οἱ τελευταῖοι ἀφήνουν ἀσύδοτη τήν Τουρκία στο «θεάρεστο» ἔργο πού συστηματικά ἐπιτελεῖ, δηλαδή αὐτό τῆς διευκόλυνσης τῆς λαθρομετανάστευσης, ὅπωςὁμολογοῦν πλέον καί Εὐρωπαῖοι Εὐρωβουλευτές.
Οἱ πολιτικοί μας, ἀφοῦ διέλυσαν τό κράτος, μέσῳ τῆς κομματοκρατίας καί τῆς ποικιλότροπης διαφθορᾶς, ἐκτέλεσαν στό ἀκέραιο τίς ἐπιλογές τῆς Νέας Τάξης. Ἀποδόμησαν τά ἀντανακλαστικά τῆς Ἑλληνικής κοινωνίας γιά τήν λαθρομετανάστευση. Αὐτό ἔγινε ἀφ’ἑνός μέσῳ τῆς ἰδεολογικῆς τρομοκρατίας τοῦ «πολιτικά ὀρθοῦ» καί τοῦ δῆθεν «προοδευτισμοῦ» πού ἐπέβαλαν στήν Ἑλληνική κοινωνία οἱ κυβερνήσεις, συνεπικουρούμενες ἀπό τήν Ἀριστερά μέσῳ τῶν ΜΜΕ, ἀφ’ ἑτέρου μέ τήν ψήφιση νόμων, ὅπως αὐτός γιά τήν χορήγηση τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας.
Ἡ οὐσιαστική ἔλλειψη μεταναστευτικῆς πολιτικῆς στήν Πατρίδα μας ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν σημερινή τραγική πραγματικότητα πού βιώνει ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία μεσοπρόθεσμα μουσουλμανοποιεῖται, ἐνῶ ἀλλοιώνεται ἐπικίνδυνα ἡ ἐθνολογική καί ἡ κοινωνική συνοχή. Ἔχει δέ σάν συνέπεια νά αὐξάνουν τά ποσοστά τους οἱ ἀκροδεξιές – ρατσιστικές ὀργανώσεις. Φτάσαμε πλέον στό ἀπροχώρητο. Οἱ ἴδιοι οἱ ἑταῖροι μας χαρακτηρίζουν οὐσιαστικά τήν Ἑλλάδα «ξέφραγο ἀμπέλι», ἐνῶ το ἔνοχο πολιτικό σύστημα σιωπᾶ, βιώνοντας τήν κατάρρευσή του.
Καθαρά προεκλογικά δέ, γιά νά μετριάσουν τήν ἀγανάκτηση τῶν πολιτῶν μιλοῦν γιά ἵδρυση πολλῶν «κέντρων φιλοξενίας» λαθρομεταναστῶν, δηλαδή στοίβαξης ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων σε κελιά. Μέ τέτοιες χιτλερικές μεθόδους ὑπονοοῦν ὅτι θά λύσουν τό πρόβλημα, τό ὁποῖο ἡ πολιτική τους σκοπιμότητα καί συνάμα ἀνικανότητα δημιούργησε.
Ὁ Γάλλος πρόεδρος μιλάει γιά ἀναστολή τῆς συμμετοχῆς τῆς χώρας του στήν συμφωνία Σένγκεν, ἐνῶ ἡ Δανία ἔχει ἐπαναφέρει μονομερῶς τούς ἐλέγχους στά σύνορά της.
Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχει λύσεις, οἱ ὁποῖες στηρίζονται σέ ρεαλιστικές προτάσεις:
Α) Χάραξη ἐθνικῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς, μέ γνώμονα τό συμφέρον τῆς Χώρας καί τοῦ λαοῦ.
Στά πλαίσια αὐτά πρέπει νά ὑπάρξει συγκεκριμένο ποσοστό μεταναστῶν ἐπί τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Τό ἄρθρο 2 τῆς συμφωνίας Σένγκεν παρέχει τή δυνατότητα στήν Ἑλλάδα νά ἀναστείλει μονομερῶς
καί «προσωρινά» τήν εἴσοδο μεταναστῶν σέ περίπτωση ἐκτάκτων συνθηκῶν καί γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας, ὅπως, δηλαδή ἐπιβάλλεται νά γίνει σήμερα. Εἶναι ἀπαράδεκτη καί ἀποκρουστική ἡ ἀντίφαση τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν να ἀπαιτοῦν, ἀπό τή μιά μεριά τήν ἐφαρμογή τῆς γνωστῆς Ὁδηγίας γιά τό πολιτικό ἄσυλο – ἡ ὁποία εἶναι πρακτικά ἀνεφάρμοστη ἀφοῦ εἴχαμε 126.000 λαθρομετανάστες μόνο ἀπό τόν Ἔβρο τό2011! – καί ἀπό τήν ἄλλη νά καταγγέλλουν τήν Ἑλλάδα ὅτι δέν ἐλέγχει τά σύνορά της!
Συγχρόνως, ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἀπαιτήσει νά γίνει Εὐρωπαϊκός κανονισμός ἡ συμφωνία ἐπανεισδοχῆς πού ὑπεγράφη μεταξύ Ἑλλάδας – Τουρκίας τό 2002. Σέ ἐφαρμογή αὐτοῦ ἡ Frontex θά παραδίδει αὐθημερόν τούς συλληφθέντες λαθρομετανάστες σέ Τουρκικό ἀπόσπασμα στήν μεθοριακή γραμμή γιά περαιτέρω ἐπαναπροώθηση. Ἔτσι μόνο θά σταματήσει ἡ ἐνεργός ἀνοχή τῆς Τουρκίας στήν λαθρομετανάστευση.
Β) Ἀπεξάρτηση τῶν σωμάτων ἀσφαλείας ἀπό τό σφιχταγκάλιασμα τῆς κομματοκρατίας, ὥστε νά ἐπιτελοῦν τήν ἀποστολή τους, ὅπως γνωρίζουν καί μποροῦν.
Γ) Οὐσιαστική ἀξιοποίηση τῶν Εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων γιά τή φύλαξη τῶν συνόρων μας.
Δ) Ἀπαίτηση νά γίνουν τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος πράγματι σύνορα τῆς Ε.Ε. σύμφωνα μέ τίς συνθῆκες της.
Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νά ἀσκήσει ἱσχυρή πίεση στήν Ε.Ε. γιά τήν εὐόδωση τῶν αἰτημάτων της χρησιμοποιῶντας τό ἐπιχείρημα ὅτι σε ἀντίθετη περίπτωση καί γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας, θα ἐπιτρέψει στούς λαθρομετανάστες νά μεταβοῦν στίς διάφορες Εὐρωπαϊκές χῶρες, ὅπως ἄλλωστε ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἐπιθυμεῖ.
Ε) Ἄμεση σύναψη συμφωνιῶν ἐπαναπατρισμοῦ μέ τίς χῶρες προελεύσεως τῶν λαθρομεταναστῶν.
ΣΤ) Ὅσον ἀφορᾶ στούς λαθρομετανάστες πού ἤδη βρίσκονται στήν Ἑλλάδα, καθώς καί γιά ὅσους συλλαμβάνονται, λύση εἶναι μόνο ἡ ἄμεση ἀπέλασή τους.
Σήμερα, ἐνῶ στην συντριπτική τους πλειοψηφία οἱ ἄνθρωποι αὐτοί συλλαμβάνονται, μετά τήν καταγραφή τῶν στοιχείων τους, ἀφήνονται οὐσιαστικά ἐλεύθεροι νά μετακινηθοῦν στό ἐσωτερικό τῆς Ἑλλάδος. Μέ τήν προοπτική τῆς ἄμεσης ἀπέλασης, οἱ ἐπίδοξοι λαθρομετανάστες καί οἱ λαθρέμποροι θά πάρουν τό μήνυμα, ὅτι ἄν μποῦν παράνομα στήν Ἑλλάδα θά συλληφθοῦν καί σίγουρα θά ἐπιστρέψουν στήν Τουρκία ἤ στόν τόπο καταγωγῆς τους. Ἐξαίρεση μπορεῖ νά ὑπάρξει μόνο γι’ αὐτούς πού ἀποδεδειγμένα διώκονται στίς χῶρες τους λόγω πολιτικῶν φρονημάτων. Ἡ ἄμεση ἀπέλαση ἀφορά πρωτίστως καί ὅσους ἐκτίουν ποινές φυλάκισης σέ Ἑλληνικές φυλακές.

Πρόεδρος τῆς πολιτικῆς Παρατάξεως

11 σχόλια:

 1. Η Κοινωνία είναι η μοναδική πολιτική παράταξη που θα έπρεπε να εκφράζει κάθε Ρωμιό και θερμό Χριστιανό. Ας ενωθούμε οι Χριστιανοί και ας στηρίξουμε με την ψήφο μας ανθρώπους που πραγματικά θα μπορούσαν να μας εκπροσωπήσουν! Είθε να μπει στη Βουλή!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο πνευματικός τους ηγέτης π. Βολουδάκης τα έχει βάλει με τον γέροντα Παΐσιο!
  Διαβάστε περισσότερα :
  http://klassikoperiptosi.blogspot.com/2012/04/blog-post_23.html

  ΠΡΟΣΧΗ ΠΑΙΔΙΑ!

  ΗΓ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΕΓΩ. ΑΛΛΑ ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΠΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΕΙ Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ.

   Διαγραφή
 3. Πρέπει εμείς όμως να την προβάλουμε και να την κάνουμε όσο το δυνατό πιο γνωστή στον κόσμο γιατί είναι αποκλεισμένη απ' όλα τα μέσα. Μιλήστε γι αυτή σε οικεία σας άτομα που ξέρετε πως δεν είναι κολλημένα και έχουν ανοιχτούς ορίζοντες. Μακάρι να μπει στη βουλή να ακούγεται έστω και μια ελληνορθόδοξη φωνή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από το επίσημο site της:

   "Η Πατρίδα μας για να αναγεννηθεί χρειάζεται "ΧΡΙΣΤΟ και ΨΥΧΗ"!

   Επειδή πολλοί φίλοι της Παρατάξεώς μας δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τον αντιμασωνικό, αντιαποκρυφιστικό και απελευθερωτικό χαρακτήρα της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», παρά τις διακηρύξεις του Καταστατικού μας και του Προέδρου μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να σαλπίσουμε προς τον Ελληνικό Λαό τα ακόλουθα:
   Η Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δηλώνει με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο ότι θα πολεμήση μαζί με ολόκληρο τον Ορθόδοξο Ελληνικό Λαό οτιδήποτε αντιστρατεύεται,προσβάλλει ή θίγει –έστω και κατ’ ελάχιστον- την «ΑΜΩΜΗΤΟΝ ΠΙΣΤΙΝ» των Αγίων Πατέρων και της Εκκλησίας μας, οτιδήποτε ευνοεί ή προβάλλει δαιμονικά, αποκρυφιστικά, μασωνικά και δεισιδαιμονικά μορφήματα και γραφήματα, αλλά και οτιδήποτε χαλκεύει δεσμά και στερεί τις προσωπικές και οικογενειακές ελευθερίες των Ελλήνων πολιτών «ΥΠΕΡ ΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ (ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕΝ», είτε αυτό επιχειρηθεί από τις Κρατικές αρχές με τη μορφή ηλεκτρονικών καρτών, ταυτοτήτων, τηλεκατασκοπίας ή άλλων δεσμεύσεων του ανθρωπίνου προσώπου με πρόσχημα τον εκσυγχρονισμό. Η Πατρίδα μας για να αναγεννηθεί χρειάζεται «ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΨΥΧΗ» αυτό είναι το σύνθημα και ο σκοπός υπάρξεως της Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» "

   Διαγραφή
 5. Ποια παράταξη αντιστέκεται στις κάρτες; ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΜΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Διαβάζουμε στο ιστολόγιο “Θρησκευτικά”:

  “Σε ερώτηση ποιο κόμμα πρέπει να ψηφίζουν οι χριστιανοί, ο Γέροντας Παΐσιος απάντησε αλληγορικά:

  «Να προτιμάτε τις ελιές που δεν έχουν δάκο. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες, να προτιμάτε εκείνες που έχουν λιγότερο δάκο. Φαίνονται αυτές ποιες είναι».

  Είπε άλλη φορά ο Γέροντας:

  «Το κράτος πολλές φορές από αετός που πρέπει να είναι, γίνεται κόρακας που κατασπαράσσει τους πολίτες του. Μπορεί με τα λόγια να κόβεται γι’ αυτούς, αλλά δεν κάνει τίποτε».

  Από το βιβλίο του Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ – Καταγραφή διδαχών του π. Παϊσίου, σελ. 48 και 50.”

  Ας προσέξουμε τα λόγια της σοφίας του Γέροντος Παισίου.

  Δεν είναι ουτοπιστής. Δεν πιστεύει σε χριστιανικά κόμματα. Θέλει την εμπλοκή των πιστών στις εκλογές, αλλά χωρίς να μας αφήνει να παρασυρόμαστε σε ψευδαισθήσεις.

  Στις εκλογές δεν ψηφίζουμε ιδανικά κόμματα επειδή δεν υπάρχουν ιδανικά κόμματα και δεν μπορούν να συγκροτηθούν ιδανικά κόμματα.

  Ψηφίζουμε τα λιγότερο - κατά την άποψή μας - κακά κόμματα και η επιλογή της ψήφου μας πρέπει να γίνεται με πνευματικά κριτήρια.

  Παρόμοια ήταν η στάση του μακαριστού Γέροντα Επιφάνιου.

  Παρόλον ότι ο ίδιος συνειδητά δεν συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία, ΟΤΑΝ ΕΡΩΤΑΤΟ, συνιστούσε - και το έγραψε άλλωστε-, να ψηφίζουμε τους λιγότερο κακούς υποψηφίους.

  γι'αυτό και ΔΕΝ ψηφίζω με ΤΙΠΟΤΑ Κοινώνια....

  Βασίλειος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Κ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΩΣ ΛΕΣ......ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΜΟΝΟΝ...
   ΑΠ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΙ ΚΑΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ,ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΘΟΣ Κ ΔΕΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ Κ ΟΛΑΣ ;;
   Κ ΕΓΩ ΣΟΥ ΛΕΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ.
   ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠ ΟΤΙ ΛΕΕΙ Ο 09 05 ΣΟΥ ΛΕΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΕΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΑΚΟ.

   Διαγραφή
 7. Η Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» έστειλε απαντητικό mail σε προηγούμενη ανάρτησή μας
  >> (klassikoperiptosi.blogspot: Ορθόδοξο κόμμα "Κοινωνία" - Κάρτα του Πολίτη , ηλεκτρονικη διακυβέρνηση : Άλλα μας έλεγαν πέρυσι και αλλά τώρα λίγο πριν τις εκλογές). ΕΔΩ http://asimpiestos.blogspot.com/2012/04/mail.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Φίλε Βασίλειε, λυπάμαι που θεωρείς ουτοπία να κυβερνιέται η ελληνορθόδοξη Ελλάδα από γνήσιους Ρωμιούς και πραγματικούς Χριστιανούς, οι οποίοι θα μας εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο.....Όσο οι Χριστιανοί δεν ξεκολλάνε, δεν ανοίγουν τα στραβά τους και δεν απεγκλωβίζονται από το τεράστιο παλιό παραμύθι της ''αγίας'' και ''λιγότερο κακής'' δεξιάς (ΝΔούλα κι όλα τα παρακλάδια -ο κόσμος το χει τύμπανο και οι ''της εκκλησίας'' κρυφό καμάρι-)δεν θα γίνουν ποτέ αληθινά αυτά που οι Άγιοι Γέροντες που επικαλείσαι πρεσβεύουν για μας στον Κύριο.... Α! Και λυπάμαι και αυτούς που θεωρούν ότι η αποχή είναι στάση σοβαρού Χριστιανού πολίτη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.