27 Νοε 2011

Ἀριστεροὶ μύθοι καὶ πικρὲς ἀλήθειες γιὰ τὰ Δεκεμβριανὰ

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας
Τὰ δραματικὰ γεγονότα τοῦ Δεκεμβρίου-Ἰανουαρίου 1944 στὴν Ἀθήνα ἔχουν δώσει λαβὴ γιὰ τὴν καλλιέργεια μίας ὁλόκληρης μυθολογίας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ΚΚΕ καὶ ἄλλων συνιστωσῶν τῆς ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς. Προσωπικὰ δὲν συμμερίζομαι ἀπόψεις τύπου μαῦρο-ἄσπρο (π.χ. ὅλοι οἱ δεξιοὶ εἶναι καλοὶ καὶ ὅλοι οἱ ἀριστεροὶ εἶναι κακοί), ἀλλὰ πιστεύω ὅτι ἡ νέα γενιὰ Ἑλλήνων δὲν εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τρέφεται μὲ τὴν μυθολογία καὶ τὴν παραφιλολογία μίας συγκεκριμένης παρατάξεως. Θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω κάποιες παραμέτρους καὶ ὁρισμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα, ὥστε νὰ βοηθήσω τὴν ἀπαγκίστρωση τῆς νεοελληνικῆς ἱστοριογραφίας ἀπὸ μύθους συστηματικὰ καὶ περίτεχνα καλλιεργημένους ἐπὶ δεκαετίες...
Ἐρώτημα 1ο. Τὸ ΚΚΕ ἐπὶ κατοχῆς ἁπλῶς βοηθοῦσε τὸν ἀγώνα κατὰ τῶν κατακτητῶν ἢ προετοίμαζε μεθοδικὰ τὴν ἁρπαγὴ τῆς ἐξουσίας καὶ τὸν ἔνοπλο ἀγώνα κατὰ τοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλευτικοῦ καθεστῶτος; Παρὰ τοὺς τόνους μελανιοῦ ποὺ ἔχουν χυθεῖ τὰ γεγονότα καὶ τὰ ντοκουμέντα μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους. Τὸ ΕΑΜ ἦταν μία ὀργάνωση –προμετωπίδα, στὴν ὁποία ἐντάχθηκαν βεβαίως πολλοὶ ἀκομμάτιστοι πατριῶτες γιὰ νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν πατρίδα ἀπὸ τὴν τριπλῆ Κατοχή. Ὅμως τὸ ΚΚΕ ποτὲ δὲν ἔχασε τὸν ἔλεγχο καὶ χρησιμοποίησε τὴ στρατολόγηση ἁγνῶν πατριωτῶν γιὰ νὰ ἔχει ἑτοιμοπόλεμο στρατὸ γιὰ τὴν περίοδο μετὰ τὴν Ἀπελευθέρωση. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ τάση τοῦ ΕΛΑΣ (Ἑλληνικοῦ Λαϊκοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ) νὰ διαλύει μὲ φονικὸ τρόπο ἀντίθετες ὀργανώσεις ἀκόμη καὶ τὴν Κεντροαριστερὴ ΕΚΚΑ τοῦ Συνταγματάρχη Ψαρροῦ. Η ΕΚΚΑ (Ἐθνικὴ καὶ Κοινωνικὴ Ἀπελευθέρωση) καὶ ἡ ἔνοπλη ὁμάδα της, τὸ 5/42 Σύνταγμα, δὲν εἶχε μεγάλη δύναμη, ἀλλὰ ὡς μὴ ἐλεγχομένη ἀπὸ τὸ ΚΚΕ ἐνοχλοῦσε. Ἔτσι φθάσαμε στὴ...
 δολοφονία τοῦ Ψαρροῦ στὸ Κλῆμα Δωρίδος ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ ( νύχτα τῆς 16ης πρὸς 17η Ἀπριλίου 1944).
Ὁ Ἄγγλος Συνταγματάρχης Κρὶς Γουντχάουζ, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε τότε στὴ βρετανικὴ στρατιωτικὴ ἀποστολὴ ποὺ στήριζε τὴν ἑλληνικὴ Ἀντίσταση, γράφει τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Γιὰ τοὺς ἡγέτες τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ -ὄχι ὅμως καὶ γιὰ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς τους, τῶν ὁποίων ἦταν εὔκολο νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν ἐνθουσιασμὸ- ἡ πάλη κατὰ τῶν Γερμανῶν ἦταν δευτερεύουσα μέριμνα, ἡ ὁποία ἀναλαμβανόταν μόνο γιὰ σκοποὺς ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὸν ἀρχικὸ σκοπὸ τῆς κατακτήσεως τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας»(1). Ὁ Γιουγκοσλάβος παρτιζάνος καὶ συνεργάτης τοῦ Κομμουνιστῆ ἡγέτη Τίτο, ὁ γνωστὸς Βουκμάνοβιτς-Τέμπο, ἂν καὶ ὑπῆρξε γιὰ ἕνα διάστημα σύμβουλος καὶ συνεργάτης τοῦ ΚΚΕ, παραδέχεται ὅτι μερικὲς φορὲς ὁ ΕΛΑΣ σκοπίμως ἀπέφευγε τὴ σύγκρουση μὲ τοὺς Γερμανοὺς καὶ Ἰταλοὺς γιὰ νὰ διατηρεῖ δυνάμεις γιὰ τὴν κατάληψη τῆς ἐξουσίας..
Ἐρώτημα 2ο. Τί προηγήθηκε τοῦ αἱματηροῦ συλλαλητηρίου τῆς 3.12.1944; Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἀθήνας στὶς 12.10.1944 σχηματίσθηκε Κυβέρνηση Ἐθνικῆς Ἑνότητος ὑπὸ τὸν Γεώργιο Παπανδρέου. Σ’ αὐτὴ συμμετεῖχαν καὶ Ὑπουργοὶ-Ὑφυπουργοὶ ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ ΕΑΜ χωρὶς νὰ εἶναι ὅλοι ἀκραῖοι κομμουνιστές. Αὐτοὶ ἤσαν οἱ Γ. Ζεῦγος, Μ. Πορφυρογένης, Α. Σβῶλος, Η. Τσιριμῶκος, Α. Ἀγγελόπουλος καὶ Ν. Ἀσκούτσης. Οἱ διαπραγματεύσεις εἶχαν καταλήξει στὴν ἀπόφαση νὰ διαλυθεῖ τὴν 1.12.1944 ἡ Πολιτοφυλακὴ τοῦ ΕΑΜ καὶ νὰ παραδώσει τὴ θέση της σὲ μία νέα Ἐθνοφυλακή, ἡ ὁποία θὰ ἀπετελεῖτο ἀπὸ ἄνδρες ὅλων τῶν ἀποχρώσεων καὶ κομμάτων. Ὅμως τὸ ΕΑΜ ἀρνήθηκε τὴν ἡμέρα ἐκείνη νὰ συμμορφωθεῖ καὶ μὲ ἐντολὴ τοῦ ΚΚΕ ἀποσύρθηκαν ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση οἱ ἀριστεροὶ Ὑπουργοί. Τὸ ΚΚΕ κρατοῦσε τὴν Πολιτοφυλακὴ γιὰ νὰ ἐπιτεθεῖ ἐναντίον τῶν Ἀγγλικῶν Δυνάμεων τοῦ Σκόμπι καὶ τῶν ἐλαχίστων κυβερνητικῶν δυνάμεων, ὅπως ἦταν ἡ Χωροφυλακὴ καὶ ἡ Ἀστυνομία Πόλεων. Ζήτησε δὲ ἄδεια γιὰ συλλαλητήριο στὶς 3 Δεκεμβρίου.
Ἐρώτημα 3ο. Ἡ ἄποψη τοῦ ΚΚΕ εἶναι ὅτι τὸ συλλαλητήριο ἦταν εἰρηνικό, ἀλλὰ τοὺς πυροβόλησαν ἐν ψυχρῶ οἱ ἀστυνομικοὶ ἀπὸ τὴ Μεγάλη Βρετανία καὶ ἀπὸ τὴν ταράτσα τῆς Βουλῆς. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ἀπόφαση γιὰ γενικὴ ἐπανάσταση εἶχε ληφθεῖ πρὸ πολλοῦ. Πρὶν ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο ἔνοπλοί του ΚΚΕ ἐπετέθησαν κατὰ τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Γ. Παπανδρέου καὶ τραυμάτισαν ἕναν ἀστυφύλακα, ἐνῶ στὸ Σύνταγμα σκότωσαν πρὶν ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο ἄλλον ἕναν ἀστυνομικό. Τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τῆς ἐπαναστατικῆς προετοιμασίας ὁμολογεῖ ἕνα τότε στέλεχος τοῦ ΚΚΕ, ὁ Α. Καλλιγᾶς, ὁ ὁποῖος γράφει τὰ ἑξῆς ἐξόχως ἐνδιαφέροντα:
«Οἱ ἐφημεριδοπῶλες διαλαλοῦσαν τὰ παραρτήματα (τῆς 1ης Δεκεμβρίου) μὲ τὴ μοιραία διαταγὴ καὶ τὸ διάγγελμα (τοῦ Σκόμπι) ποὺ ἀπειλοῦσε τὸ λαὸ μὲ λιμοκτονία καὶ οἰκονομικὸ βάραθρο. Τώρα πιὰ δὲν ἀπομένει καμμία ἐλπίδα. Καμμία ἐλπίδα; Ἴσως ἂν ὑποχωροῦσαν οἱ ἐαμικοί. Ἔτρεξα στὰ γραφεῖα τῆς ὀργάνωσης. Τὰ δωμάτια ἤσαν ἄδεια..... τὰ ἔγγραφα εἶχαν μεταφερθεῖ καὶ πολλὰ ἔπιπλα. Ἀπὸ τὰ στελέχη κανείς. Μόνο οἱ ἐλασίτες τῆς φρουρᾶς ὑπῆρχαν στὸ χτίριο καὶ μερικοὶ πολίτες. Χωρὶς νὰ ρωτήσω τίποτε, γύρισα πρὸς τὰ πίσω. Βγῆκα καὶ τράβηξα γιὰ τὸ Κόμμα. Μία ἀνάλογη ἔκπληξη μὲ περίμενε κι ἐκεῖ. Ὅλα εἶχαν μετακομιστεῖ. Τὸ χτίριο εἶχε ἀδειάσει. Ρώτησα τὸν ἄνθρωπο τῆς πόρτας: «Δὲν μοῦ λές, σύντροφε, μεταφερθήκανε τὰ γραφεῖα σας;». «Ἀπὸ σήμερά» μου ἀπάντησε. «Ποῦ» ξαναρώτησα μὲ ἀδημονία. «Στὴν παρανομία, σύντροφε», ἔκανε ζωηρὰ ὁ θυρωρός. «Δὲν κατάλαβες , λοιπόν, ἀκόμη, τί γίνεται;» Καὶ τότε κατάλαβα ὁριστικὰ καὶ ἀναμφισβήτητα τί γινότανε....»(2).
Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι δύο ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο, ποὺ πυροδότησε τὴν ἔκρηξη, τὸ ΚΚΕ καὶ οἱ θυγατρικές του ὀργανώσεις εἶχαν ἤδη φυγαδεύσει τὰ στελέχη τους στὴν παρανομία καὶ εἶχαν κλείσει τὰ γραφεῖα τους. Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἔνοπλη κατάληψη τῆς ἐξουσίας εἶχε ἤδη ληφθεῖ καὶ εἶναι μέγας μύθος νὰ ἐπιρρίπτεται ἡ εὐθύνη στὴν Ἀστυνομία, ὅτι δῆθεν μετέτρεψε σὲ αἱματηρὴ διαδήλωση ἕνα εἰρηνικὸ συλλαλητήριο. Τὸ τεχνηέντως παρουσιαζόμενο ὡς «εἰρηνικὸ συλλαλητήριο» ἦταν ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος μίας προαποφασισμένης γενικῆς καὶ βίαιης ἐξέγερσης. Ἂν ἐπετύγχανε αὐτὴ ἡ ἐξέγερση ἡ Ἑλλὰς θὰ εἶχε μεταβληθεῖ σὲ ἕνα στρατόπεδο συγκεντρώσεως σταλινικοῦ τύπου, ἑκατομμύρια ἀντιφρονοῦντες (Βασιλόφρονες, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλδημοκράτες κ.α) θὰ εἶχαν ἐκτελεσθεῖ ἢ ἐγκλεισθεῖ σὲ ἑλληνικὰ Γκουλὰγκ καὶ ἡ Μακεδονία καὶ ἡ Θράκη θὰ εἶχαν ἀποσχισθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Εὐτυχῶς ποὺ ὁ τελικὸς στόχος τῶν Δεκεμβριανῶν ἀπέτυχε. Αὐτὰ ποὺ εἴδαμε καὶ μάθαμε γιὰ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα μετὰ τὴν κατάρρευσή τους τὸ 1989-1990 μᾶς πείθουν ὅτι ὁ Θεὸς καὶ ἡ αὐτοθυσία τῶν λίγων κυβερνητικῶν καὶ Βρετανῶν μαχητὼν ἔσωσαν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ μύρια δεινά.
Ἐρώτημα 4ο. Πῶς δικαιολογεῖται τὸ ὄργιο σφαγῶν ἀμάχων, οἱ λεηλασίες σπιτιῶν καὶ καταστημάτων καὶ ἡ ἀπαγωγὴ ὁμήρων ἐκ μέρους τοῦ ΚΚΕ; Δὲν μιλοῦμε γιὰ θύματα σὲ μάχες μεταξὺ ἀντιπάλων ὁμάδων. Ἀναφερόμαστε σὲ ὁλόκληρες οἰκογένειες ποὺ βρέθηκαν παραμορφωμένες ἀπὸ τὴν ἐπαναστατικὴ βία τοῦ ΚΚΕ, τοῦ ΕΛΑΣ καὶ τῆς ΟΠΛΑ (κομμουνιστικὴ ὀργάνωση εἰδικευμένη σὲ πολιτικὲς δολοφονίες). Αὐτὰ τὰ κατέγραψαν Ἄγγλοι Ἐργατικοὶ (δηλαδὴ Κεντροαριστεροὶ ) ὑπὸ τὸν Βουλευτὴ Σιτρὶν ποὺ ἦλθε εἰδικὰ γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ στὴν Ἀθήνα μετὰ τὴν καταστολὴ τῆς ἔνοπλης στάσης. Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Δαμασκηνὸς ὑπολόγισε σὲ 65.000 τοὺς ἀμάχους ποὺ φονεύθηκαν. Πολλοὶ ἀπήχθησαν στὰ Κρώρα καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς Ἀττικοβοιωτίας καὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ περπατοῦν ἡμίγυμνοι μέσα στὸ κρύο του χειμώνα. Ἴσως τὸ ΚΚΕ ἤθελε νὰ ἐξαφανίσει τὴν ἡγεσία τῆς ἀστικῆς τάξης ἀπάγοντας καὶ δολοφονώντας ἰατρούς, δικηγόρους, Πανεπιστημιακοὺς καθηγητὲς καὶ ἀξιωματικούς. Ὅμως καὶ αὐτὴ ἡ ἑρμηνεία δὲν ἐξηγεῖ τὸ εὖρος καὶ τὸ μένος τῆς βίας, διότι μεταξὺ τῶν δολοφονηθέντων καὶ ἀπαχθέντων περιλαμβάνονταν καὶ ἁπλοὶ ἐργάτες, χαμηλόμισθοι ὑπάλληλοι, καὶ ἄνθρωποι κάθε τάξεως καὶ ἡλικίας.
Τὴν ἀπαράδεκτη βία καὶ αἱματοχυσία παραδέχθηκαν μὲ ὑπόμνημα πρὸς τὸν Ἀντιβασιλέα καὶ Ἀρχιεπίσκοπο Δαμασκηνὸ ὁρισμένα στελέχη τοῦ ΚΚΕ καὶ τῶν συνεργαζομένων ἀριστερῶν δυνάμεων. Τὸ κείμενο δημοσιεύθηκε στὸν Ριζοσπάστη τῆς 5.4.1945, φέρει τὶς ὑπογραφὲς τῶν Σιάντου, Ζεύγου, Πορφυρογένη, Σβώλου, Ἀγγελόπουλου, Ἀσκούτση, Μάντακα κ.α. καὶ λέει μεταξὺ ἄλλων: «Ἔγινε ἕνα κίνημα ποὺ ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ γίνει καὶ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἀποφευχθεῖ. .... Καὶ δυστυχῶς κατὰ τὸ κίνημα αὐτὸ ἔγιναν ὅσα ἔγιναν ἐναντίον ἀμάχων καὶ ἀθώων...».
Τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα συνῆλθε ἡ 11η Ὁλομέλεια τῆς Κ.Ε. τοῦ ΚΚΕ καὶ κατέγραψε τὰ κυριώτερα λάθη ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἀποτυχία τῆς ἐξέγερσης: Ἐπισημαίνονται κυρίως «ἡ ὄχι σωστὴ ἐκτίμηση τῶν διαθέσεων καὶ τοῦ ρόλου τῆς ἀγγλικῆς κυβέρνησης τοῦ Τσώρτσιλ», ἡ «ὑποτίμηση τῶν διαθέσεων τῆς ἀντίδρασης τόσο στὸ ἐσωτερικὸ ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικὸ» καὶ ἡ «ὑπερεκτίμηση τῶν δυνατοτήτων τοῦ ΚΚΕ».
Γιὰ τὴν ἱστορία ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε ὅτι στὶς 3 Ἰανουαρίου τὰ δύο μεγάλα κόμματα Λαϊκὸ καὶ Φιλελευθέρων γιὰ νὰ στηρίξουν τὸν ἀγώνα ὑπὲρ τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας σχημάτισαν καὶ στήριξαν τὴν Κυβέρνηση ὑπὸ τὸν Νικόλαο Πλαστήρα. Στὶς 10 Ἰανουαρίου συνήφθη ἀνακωχὴ καὶ ἀπὸ 2 ἕως 12 Φεβρουαρίου 1945 συνεκλήθη στὴ Βάρκιζα συνάντηση μεταξύ της Κυβερνήσεως καὶ τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μὲ στόχο τὴν παράδοση τοῦ ὁπλισμοῦ ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ. Ἐκεῖ ὑπεγράφη ἡ ἱστορικὴ Συμφωνία τῆς Βάρκιζας, δόθηκε ὑπόσχεση νὰ μὴν τιμωρηθοῦν οἱ ἡγέτες τῆς ἐξέγερσης καὶ ἐπετράπη ἡ ἐλεύθερη διάδοση τῶν κομμουνιστικῶν ἰδεῶν. Ἀργότερα ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης κατηγόρησε τὸν Γιώργη Σιάντο ὡς προδότη καὶ ὡς κύριο ὑπεύθυνο γὶ τὴν ἥττα στὴ μάχη τῆς Ἀθήνας τὸν Δεκέμβριο 1944.
Ἐρώτημα 5ο. Θὰ κέρδιζε ἢ θὰ ἔχανε τὸ ΚΚΕ ἂν ἀπέφευγε τὴν ἔνοπλη ρήξη καὶ ἂν ἀκολουθοῦσε πολιτικὲς μεθόδους ἐπιρροῆς; Ὁ γνώστης τῆς ἐποχῆς, ἀείμνηστος πολιτικὸς καὶ ἱστορικὸς Εὐάγγελος Ἀβέρωφ (1908-1990) ξεκίνησε ὡς στέλεχος τῶν Φιλελευθέρων, στὴ συνέχεια διετέλεσε στενὸς συνεργάτης καὶ Ὑπουργὸς τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καὶ ἔγινε ἀρχηγὸς ἐπὶ ἕνα διάστημα τῆς Νέας Δημοκρατίας) παρατηρεῖ τὰ ἑξῆς:
«....Τὸ Κόμμα μποροῦσε πράγματι ἂν παραιτεῖτο τῆς τραγικῆς ἐξεγέρσεως τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1944 νὰ καταλάβει μία θέση ἐξέχουσα καὶ ἴσως δεσπόζουσα στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1944 βρισκόταν στὴν Κυβέρνηση. Εἶχε ἀποκτήσει συμμάχους σὲ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ πληθυσμοῦ. Οἱ πλεῖστοι ἀπὸ αὐτοὺς , ἂν καὶ ἀκόμη διατηροῦσαν ἀμφιβολίες ἀπέναντί του ἦταν τοῦ λοιποῦ τόσον ἐκτεθειμένοι ὥστε θὰ συνοδοιποροῦσαν κατ’ ἀνάγκην μαζί του. Ἐξάλλου τὸ ΚΚΕ εἶχε εἰσχωρήσει παντοῦ καὶ οἱ ἀντίπαλοί του ἦταν ἀδύνατοι καὶ διηρημένοι. Ἡ πολιτικὴ διαδικασία τοῦ προσέφερε πλεονεκτήματα σαφῆ, βέβαια, καὶ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἴσως ἀποφασιστικά. Εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβει κανεὶς πῶς τὸ ΚΚΕ ἄφησε νὰ τοῦ διαφύγουν ὅλες αὐτὲς οἱ ἐξαιρετικὲς εὐκαιρίες.
Ἴσως αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι τὸ ΚΚΕ ἀκολουθοῦσε δύο ἀντίθετες γραμμὲς καὶ δὲν ἀπεφάσιζε νὰ ἀκολουθήσει τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη: Κυμαινόταν συνεχῶς μεταξύ του ἀγῶνος καὶ τοῦ συμβιβασμοῦ, μεταξύ της γραμμῆς τῆς δυνάμεως καὶ τῆς γραμμῆς τῆς πολιτικῆς. Χρησιμοποίησε τὸν ἀγώνα καὶ τὴ δύναμη μόνο στὸν «τρίτο γύρο». Ἂν εἶχε νωρίτερα ἀκολουθήσει τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη γραμμὴ εἶναι πιθανὸν ὅτι ὁ καταστρεπτικὸς γι’ αὐτὸν «τρίτος γύρος» δὲν θὰ χρειαζόταν» (3). (Ὁ Ἀβέρωφ μὲ τὸν ὄρο «τρίτος γύρος» ἀναφέρεται στὴν ἔνοπλη σύγκρουση τοῦ 1946-1949 ἀπὸ τὴν ὁποία τὸ ΚΚΕ ἐξῆλθε ἡττημένο καὶ ὁδηγήθηκε στὴν παρανομία).
Ἐρώτημα 6ο. Σήμερα τί πρέπει νὰ μαθαίνουν οἱ νέοι μας; Νομίζω ὅτι εἶναι καιρὸς νὰ ἰσορροπήσει τὸ ἐκκρεμές της ἑλληνικῆς ἱστοριογραφίας. Ἀπὸ τὸ 1949 ἕως τὸ 1974 ἀκουγόταν καὶ γραφόταν μόνον ἡ ἀντικομμουνιστικὴ πλευρὰ τῶν γεγονότων τοῦ 1941-1949, στὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται καὶ τὰ Δεκεμβριανά. Ἀπὸ τὸ 1974 μέχρι σήμερα ἀκούγεται κατὰ κόρον καὶ καθ’ ὑπερβολὴν ἡ ἄποψη τοῦ ΚΚΕ καὶ ἡ ἑρμηνεία τῆς ἀριστερόστροφης ἱστοριογραφίας. Ἐπιτέλους πρέπει ἡ σύγχρονη Ἑλληνικὴ Δημοκρατία καὶ ἡ κοινωνία νὰ ἀναγνωρίσει ὅτι ὅσοι Χωροφύλακες, Ἀστυφύλακες, Λιμενοφύλακες, στρατιωτικοὶ κ.ἃ σκοτώθηκαν ὑπερασπιζόμενοι τὴ νόμιμη Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος δὲν ἤσαν «μοναρχοφασίστες», οὔτε συνεργάτες τῶν Ναζί, οὔτε ἐνήργησαν μόνοι τους καὶ αὐθαιρέτως. Ὑπεράσπισαν τὴ δημοκρατία, τὸν Κοινοβουλευτισμό, τὴν οἰκονομικὴ εὐημερία καὶ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς χώρας. Πρὸς Θεοῦ, δὲν προτείνω νὰ ξανακαλλιεργήσουμε ἕναν παρωχημένου τύπου ἀντικομμουνισμό. Ἀλλὰ προτείνω νὰ γίνει προσπάθεια ἀπὸ τὸν Δεξιὸ καὶ Κεντρῶο χῶρο γιὰ νὰ διαδοθοῦν περισσότερο τὰ σοβαρὰ καὶ ψύχραιμα βιβλία ποὺ ἐπικρίνουν τὸ ΚΚΕ γιὰ τὰ Δεκεμβριανά, ὅπως π.χ. τὸ βιβλίο «Φωτιὰ καὶ Τσεκούρι» τοῦ Εὐαγγέλου Ἀβέρωφ. Καὶ νὰ ὀργανωθοῦν ἱστορικὰ συμπόσια, στὰ ὁποῖα νὰ μπορέσουν νὰ ἀκουσθοῦν ἐλεύθερα ὅλες οἱ ἀπόψεις
Εἶναι κωμικοτραγικὸ μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν ἀνατολικῶν καθεστώτων σταλινικοῦ τύπου νὰ βλέπουμε ἀριστεροὺς συγγραφεῖς σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη νὰ καταγράφουν καὶ νὰ ἐπικρίνουν τὰ ἐγκλήματα καὶ τὰ ἄλλα σφάλματα τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων ἢ καθεστώτων καὶ στὴ χώρα μας νὰ ἐμποδίζονται ἀπὸ τραμπούκους οἱ Γάλλοι συγγραφεῖς ποὺ ἦλθαν στὴ Θεσσαλονίκη γιὰ νὰ παρουσιάσουν τὸ βιβλίο «Ἡ μαύρη βίβλος τοῦ Κομμουνισμοῦ» (ἐκδόσεις ΕΣΤΙΑ). Φυσικὰ δέχομαι ὅτι ἀγριότητες διεπράχθησαν πιθανὸν καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν κυβερνητικῶν ἢ τῶν βρετανικῶν δυνάμεων. Σὲ ἕναν πόλεμο κανεὶς δὲν εἶναι ἅγιος. Ὅμως στὴν περίπτωση τῶν κυβερνητικῶν ἐπρόκειτο γιὰ μεμονωμένα περιστατικὰ ἐνῶ στὴν περίπτωση τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς ΟΠΛΑ ἐπρόκειτο γιὰ σταθερὴ καὶ μεθοδευμένη γραμμή.
Καιρὸς νὰ ὁμονοήσουμε οἱ Ἕλληνες, διότι οἱ στιγμὲς εἶναι δύσκολες. Ὅμως ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ καταλλαγὴ δὲν ἐπιτυγχάνονται μὲ μονομερεῖς διαστρεβλώσεις τῆς Ἱστορίας καὶ μὲ συνεχῆ καλλιέργεια μύθων ἀπὸ μία παράταξη, ἡ ὁποία προκάλεσε μεγάλο θρῆνο καὶ μεγάλη ζημιὰ στὸν τόπο καὶ καλὸ θὰ ἦταν κάποτε νὰ καθήσει ταπεινὰ καὶ νὰ κάνει τὴ σκληρὴ αὐτοκριτική της. Ὄχι μόνο γιὰ τὰ Δεκεμβριανά, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν τυφλὴ ὑποταγὴ στὸν αἱμοσταγῆ δικτάτορα Στάλιν, γιὰ τὸ αἴτημα τῆς ἀπόσχισης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τῆς Μακεδονίας καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. C.M. Woodhouse: Apple of Discord, London 1948, σέλ. 141.
2. Α. Καλλιγά: «Φλεγόμενη Πολιτεία- Ἡ μάχη τῆς Ἀθήνας», Ἀθήνα 1946 , σελίδα 13 (Παραπέμπει σ’ αὐτὸν ὁ Θεοφ. Παπακωνσταντίνου στὸ βιβλίο τοῦ «Ἀνατομία τῆς Ἐπαναστάσεως, Ἀθήνα 1952).
3. Εὖ. Ἀβέρωφ-Τοσίτσα: Φωτιὰ καὶ Τσεκούρι- Ἑλλὰς 1946-49 καὶ τὰ προηγηθέντα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς ΕΣΤΙΑΣ, Ἀθήνα 2010 (πρώτη μονοτονικὴ ἔκδοση), σέλ. 146-147
πηγή: ἐφημ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 26/11/2011

28 σχόλια:

 1. Αιώνιοι εθνοπροδότες και αμετανόητοι χριστιανομάχοι οι μπολσεβίκοι !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. απιστευτα ψευδη... Αραγε, αφου το κκε ηθελε την εξουσια το 44, γιατι ο τεραστιος ογκος του ελας ηταν σε ασχετες περιοχες? δεν μπορουσε να καταλαβει την αθηνα?? μονο ενα απ΄τα ελαχιστα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Kυριε αν ο ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ ηθελε να καταλαβει την εξουσια αυτο ηταν πολυ ευκολο διοτι την ιδια ημερα που εφυγαν οι Γερμανοι η μοναδικη στρατιωτικη δυναμη ηταν ο ΕΛΑΣ.
  Για τον ΕΛΑΣ ηταν υποθεση 3 ωρων να καταλαβει την ΑΘΗΝΑ.Αυτο τουλαχιστον μας λενε σημαντικα αρχεια και μαρτυριες ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ αναζητησετε αυτα τα αρχεια.

  Κατα τα αλλα ολο το κειμενο σας κινειται μεσα σε ενα κλιμα εντελως προκατηλειμενο και εντελως ανιστορητο που δεν αξιζει κανεις να το συζητα ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ουτε απογονος ταγματασφαλιτη δεν θα ελεγε τετοια ψευδη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΣΟΥΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ. ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;
  ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΥΧΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΝ ΕΝΝΟΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟ ΤΣΑΚΙΣΜΑ ΤΩΝ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ
  ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΝΕ
  ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΕ ΦΙΛΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΣ.
  ΚΥΤΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ
  ΤΟΥΣ ΕΙΔΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΗΤΕΣ ΠΗΓΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ.
  ΤΟΣΟ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΗΤΑΝ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. μάλλον απλοϊκά σκέφτεστε οι απολογητές των κομμουνιστών,ψάξτε λίγο περισσότερο,από ένα στραβομουτσούνιασμα του αρχηγού της σοβιετικής αποστολής στην Ελλάδα οι κομμουνιστές αποφάσισαν τελικά να μην μπουν στην Αθήνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. πράγμα που μάλλον γρήγορα μετάνιωσαν αλλά πλέον είχαν έρθει στην Ελλάδα ή πρόλαβαν και οργανώθηκαν εθνικές δυνάμεις με την υποστήριξη των Άγγλων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πολυ επιδερμικη αναλυσι της ιστοριας .
  Επειδη μιλατε ΚΑΙ για ΨΑΡΟ -ΕΚΚΑ αυτα που γραφετε ετσι πεταχτα ειναι ανυποστατα εντελως.
  Για να μαθαινετε λοιπον - Περιπτωση ψαρου.
  Στην περιοχη ο ΔΕΔΟΥΣΗΣ -ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ εκτυπησαν την πορτα του υπευθυνου του ΕΑΜ τον οποιον και σκοτωσαν κατι που δεν αρεσε ουτε και στους απλους ανθρωπους του ΨΑΡΡΟΥ. Ο ΕΛΑΣ ζητησε με μηνυμα στον ΨΑΡΡΟ να συληφθουν και να δικασθουν οι υπευθυνοι της δολοφονιας.
  Ζητησαν στην δικη να παρεβρισκονται παρατηρητες το ΕΛΑΣ και βεβαια οι Βρετανοι στρατιωτικοι που ηταν στην περιοχη ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΘΟΥΝ ΕΣΤΩ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗς ΕΚΚΑ να δικασθουν απο τον ΨΑΡΡΟ.
  Οι βρετανοι ειπαν οτι θα μεσολαβησουν για μια τετοια λυση. (αυτο δεν εγινε αντιθετα μαλιστα υποδαυλιζαν στον ψαρρο αυτη την λυσι πισω απο τις πλατες του ΕΛΑΣ ετσι ωστε να ερθουν σε συγκρουσι ΕΚΚΑ -ΕΛΑΣ καθ οσον οι βρετανοι συμφωνα με το σχεδιο τους ειδαν οτι η ΕΚΚΑ η οποια συνεργασθηκε με Τον ΕΛΑΣ σε αρκετες επιχειρησεις,δεν μπορουσε να τα βαλει με τον ΕΛΑΣ διοτι αυτο ηταν το σχεδιο των βρεταννων ετσι σκεφθηκαν να την διαλυσουν.
  Ο Ψαρρος ηταν ανθρωπος δημοκρατικος αλλα τον περιστοιχιζαν αξιωματικοι βασιλοφρονες ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ οι οποιοι του ειπαν εμεις δεν δεχομαστε να δικασθουμε σχεδον τον παραμερισαν διοτι η πλειοψηφια ηταν βασιλοφρονες και ειχαν αλλες εντολες που ο χαρρος δεν ειχε ιδεα.
  Ετσι ξεκινησε η Ιστορια και τοτε ο ΕΛΑΣ επετεθη κατα της ΕΚΚΑ. ΟΙ βρετανοι πετυχαν με εναν σμπαρο 2 τρυγονια την διαλυση του ψαρρου και την δυσφημησι του ΕΛΑΣ για την οποιαν ερχεσαι εσυ σημερα να μας διαφωτισεις.
  Ξεκινωντας η μαχη ΕΛΑΣ -ΕΚΚΑ πρωτοι εγκατελειψαν τον Ψαρρο και την κοπανησαν οι ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ οι γεναιοι ανδρες αυτοι εθεαθησαν την επομενη στην πατρα με τους Γερμανους και τους ταγματασφαλητες.
  Ο ΕΛΑΣ ποτε δεν θα ηθελε χτυπημα και την δολοφονια του ΨΑΡΟΥ ο δολοφονος συνεληφθη απο τον ΕΛΑΣ αμεσως και αν θυμαμαι καλα εκτελεσθηκε απο λαικο δικαστηριο ΖΟΥΛΑΣ το επιθετο του.
  Ετσι λοιπον διαβασε καλα την ιστορια και μετα ελα να μας την αναλυσεις ζητωντας ενοτητα .
  Πολυ χαρηκαν οι βρεταννοι για την εκτελεση του ψαρρου εκεινοι που δεν χαρηκαν ηταν το στρατηγειο του ΕΛΑΣ. οι διαταγες ηταν σαφεις δεν θα πειραχθη ο ψαρρος και οι αξιωματικοι μονο να συληφθουν τιποτα αλλο.
  Οι γεναιοι βασιλοφρονες αξιωματικοι ξεκινωντας η μαχη εγκατελειψαν τον ψαρρο και την κανανε για την πατρα να ενωθουν με τους γερμανουσ και ταγματασφαλητες.
  Ο Ψαρρος ηταν γενναιος δημοκρατικοσ και παλικαρι οι βρεταννοι και παλι επαιξαν το αιωνιο παιγνιδι τους εις βαρος της αντιστασης ,δεν τους βολευε να ηταν ενωμενη η αντισταση.
  Για αυτα εχει γραψει και ο ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ του ΕΔΕΣ οτι οποιος κατηγορησει τον ΕΛΑΣ ειναι ασχετος και δεν εχει σχεση με την Ιστορια .
  φΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΠΗΡΞΑΝ αλλα αυτο δεν μπορει να μειωσει την σημαντικη προσφορα του ΕΛΑΣ στον αντιφασιστικο και απελευθερωτικο αγωνα και την προσφορα του ΕΛΑΣ σε αυτο οπως θα επιθυμουσαν πολλοι και διαφοροι .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. O Συγραφεας του αρθρου ειλικρινα εμπλεξε πραγματα ανομοια και τα εκανε σαλατα που λενε τι γκουλαγκ εγραψε τι εθνικη αντισταση τι δεκεμβριανα ειναι εχω την εντυπωση εντελως ανιστορητος με το συμπαθειο κιολας . Το τειχος του βερολινου μαλλον ξεχασε να γραψει, αυτο το κειμενο δεν ειναι και δεν μπορει να χαρακτηρισθει σαν ιστορια ειναι αλλα αντ αλλα που λενε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εξωθησαν τον ΨΑΡΡΟ να δωσει μαχη οι βασιλοφρονες αξιωματικοι που ΗΤΑΝ μαζι του και ειχαν αλλες οδηγιες πισω απο την πλατη του ,απο αλλα κεντρα αγγλικης προελευσεως.Ενω δολοφονησαν τον υπευθυνο του ΕΑΜ στην περιοχη μολις ανοιξε την πορτα του σπιτιου του δεν ηθελαν βεβαια κατοπιν να δικασθουν εστω απο δικαστηριο της ΕΚΚΑ παρουσια παρατηρητων του ΕΛΑΣ οπως ειχε τηλεγραφησει το στρατηγειο του ΕΛΑΣ στον Ψαρρο . Ο ΕΛΑΣ δεν θα αφηνε να πεσει κατω η δολοφονια του υπευθυνου του ΕΑΜ ΚΑΙ για αυτο ειδοποιησε τον ψαρρο ΝΑ ΣΥΛΗΦΘΟΥΝ ΠΑΡΑΥΤΑ αν δεν συληφθουν θα κατεβει ο ΕΛΑΣ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ.
  Γνωριζαν μαλιστα μαλιστα αυτοι οι κυριοι δεδουσης κτλ. πολυ καλα εκ των προτερων οτι μια μαχη με τον ΕΛΑΣ ειναι χαμενη απο χερι μεσα σε μιση ωρα.
  Οπως και εγινε σε μιση ωρα διαλυθηκε η ΕΚΚΑ. . Ενω το γνωριζαν αυτο οι ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ εγκατελειψαν τον ψαρρο μολις αρχισε η μαχη με τον ΕΛΑΣ τον οποιο αυτοι εξωθησαν να δωσει μαχη με ανισες δυναμεις αλλα ετρεξαν να βρουν και προστασια στην πατρα με τους γερμανους και τους ταγματασφαλητες φιλε μου.

  Ο ταγματαρχης Φαρμακης της ΕΚΚΑ αργοτερα προσεχωρησε στον ΕΛΑΣ διοτι ηταν πατριωτης.
  Ο ιδιος εξωμολογηθηκε στον καπεταν ζαχαρια οτι ηθελα να πολεμησω για την πατριδα στην ΕΚΚΑ εμενα σπιτι και με πληρωναν σε λιρες οι Αγγλοι.Αντε να διαβασεις λιγο ιστορια και μετα τα ξαναλεμε. Τα γκουλαγκ δεν εχουν καμμια σχεση με τον απελευθερωτικο αγωνα του 1941-1944.
  Αλλο ειναι ο εθνικοαπελευθερωτικος αγωνας 1941-1941 και αλλο κοματι ειναι το 1946-1949 ο ονομαζομενος εμφυλιος.

  Αν ο ΕΛΑΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ αθηνα μολις εφυγαν οι γερμανοι ηταν στο χερι του μεσα σε ωρες να την καταλαβει , ετσι καταριπτονται αυτα που λες οτι ηθελε ο ΕΛΑΣ να καταλαβει την εξουσια - δικτατοριες και παραμυθια.
  Τις δικτατοριες τις εκαναν οι ....πατριωτες τεως ταγματασφαλιτες συνεργατες των γερμανων και μετεπειτα συνεργατες των Αγγλων και της Βασιλειας - Γριβα μ σε θελει ο βασιλιας και τετοια , εβγαλαν τις γερμανικες στολες και ντυθηκαν με τις Εγγλεζικες η αγαπη τους μαλιστα για την πατριδα εφθασε να παραδωσουν την Κυπρο στους τουρκους για να μην ξεχνιομαστε , τετοια μυαλα κουβαλαγανε οι ανθρωποι ΑΛΛΑ ΕΙΠΑΜΕ ΕΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ηταν το συνθημα τους , πατριδοκαπηλοι καπηλευτηκαν ακομα και την θρησκεια και την οικογενεια , καπηλευθηκαν και τα ιερα και τα οσια της πατριδας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ευτυχως η εκλησια εχει να παρουσιασει στον απελευθερωτικο αγωνα ιερεις παληκαρια το ρασο ετιμησε τον αγωνα της εθνικης αντιστασης μεσα απο τις μαχομενες γραμες του ΕΛΑΣ αλλα και του ΕΔΕΣ.
  Πολλοι ιερεις αλλα και Μητροπολιτες μεσα απο τις ταξεις του ΕΑΜ -ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ εδωσαν την ζωη τους για να ειναι καποιοι σημερα ελευθεροι και να ασκουν κριτικη απο τον καναπε τους στο ΕΑΜ ΕΛΑΣ και να βγαζουν απωθημενα με την γραφιδα τους για ανθρωπους που πολεμησαν τον ναζισμο φασισμο και ποτισαν με το αιμα τους τα χωματα της πατριδας.
  Στηθηκαν μπροστα σε γερμανικα στρατιωτικα αποσπασματα και των συνεργατων τους γερμανοντυμενων ελληνων και εκτελεστηκαν για την πατριδα και τον αγωνα εναντια στον κατακτητη .
  Και εκεινοι που επρεπε να μπουν φυλακες και να λογοδοτησουν ηρθαν μετεπειτα και εκαναν τους δικαστες . Να δικασουν ποιοι ποιους ?

  Να γιατι τα χαλια της ελλαδας δεν ξεκινησαν τωρα ειναι μια πορεια μεγαλη μια πορεια ξενοκρατιας στην χωρα που αρχιζει με την Ελλαδα ΣΑΝ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ της ΑΓΓΛΙΑΣ και φθανει σημερα να εχει γινει προτεκτορατο της Γερμανιας .
  ΤΟ ΕΑΜ ΦΤΑΙΕΙ Η Ο ΕΛΑΣ και για αυτο ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. πωπω αηδία καταντήσατε οι μάλλον ιερωνυμικοί μαρξ-"ορθόδοξοι"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ένας Χριστιανός Ορθόδοξος δεν πρέπει να έχει πολιτικές πεποιθήσεις και είναι πολύ ωραίο αυτό με τον Κολοκοτρώνη που τον ρώτησαν «Με ποιους είσαι με τους Ρώσους, με τους Γάλλους ή με τους Άγγλους;» και απάντησε με τον Θεό. Αυτό όμως δεν αναιρεί τα εγκλήματα των κομουνιστών. Επίσης σαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι έχουμε χρέος να αγαπούμε την πατρίδα μας για αυτό πρέπει πάντοτε να ψηφίζουμε έστω τους λίγο καλύτερους πρώτα από άποψη πίστεως και ύστερα από άποψη ικανότητος στην διοίκηση της χώρας αλλά όχι στην πονηριά όπως έλεγε και ο π. Παΐσιος σήμερα μας χρειάζονται τίμιοι πολιτικοί. Και σίγουρα δεν συμφέρει κανέναν μας να βγει ένα κομμουνιστικό κώμα και βεβαίως ούτε ακροδεξιό γιατί ούτε ο φανατισμός φέρνει καλά αποτελέσματα. Ξέχασα να πω πως η σιωνιστική οικογένεια Ρότσιλντ δεν είχε χρηματοδοτήσει μόνο τον Χίτλερ είχε χρηματοδοτήσει και τον Στάλιν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ο Ανώνυμος είναι ο ίδιος,
  που γράφει τη μια με μικρά, την άλλη με κεφαλαία!! Πολύ έξυπνο αλλά το καταλάβαμε!!

  Καλά, τόσο πολύ φοβάσαι να χρησιμοποιήσεις ένα λογαριασμό ως blogger;
  Ή σε πειράζει που θα πρέπει να δημιουργείς διαρκώς νέους λογαριασμούς για να δείχνετε πολλοί!;

  Ο κ.Χολέβας γράφει επώνυμα
  παραθέτει στοιχεία, όσα μπορεί να συμπεριλάβει κάποιος σε μια σύντομη ανάρτηση.
  Προφανώς δεν μπορεί να γράψει ολόκληρο βιβλίο στο ιντερνετ,
  βιβλία υπάρχουν και μάλιστα πολλά.
  Όποιος θέλεις τα διαβάζει.

  Ενδεικτικά:
  "Τα 10 θανάσιμα αμαρτήματα του ΚΚΕ" του Αβέρωφ.
  Οι 9 προδοσίες του ΚΚΕ σε εθνικά θέματα από την ίδρυσή του
  και το 10ο: η επιμονή του να μην αναγνωρίζει τις προδοτικές του στάσεις αλλά να συνεχίζει να τις στηρίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι προηγούμενοι ανώνυμοι αλλά ο Ανώνυμος 5:48 που είμαι εγώ δεν έχω καμία σχέσει με τους παραπάνω και είναι δικαίωμά μου να κρατάω την ανωνυμία μου και έχω πολλούς λόγους για να το κάνω αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Μαλλον καποιοι τρεχουν παρα πολυ και ειναι κολημενοι , δεν σας μλησε κανεις για κουμουνισμο , αναλυσι εγινε για τη περιοδο
  της εθνικης αντιστασης. τωρα τι να κανουμε δηλαδη επειδη εκαναν αντισταση και δεν πηγαν με τους ταγματασφαλιτες συνεργατες των γερμανων και μετεπειτα αναβαπτισθηκαν
  με τον βασιλια υποχειριο των Αγγλων και της
  αποικιοκρατιας ? Το αρθρο αυτα ελεγε για γκουλακ κτλ σε μια προσπαΘεια να δειξει οτι η εθνικη αντισταση του ΕΑΜ ΕΛΑΣ ειχε σχεση με τα γκουλαγκ.
  Αυτην την βιολα τραβαγανε και τοτε οχι για τιποτα αλλο αλλα πως θα υποταξουν το ΕΑΜ δια πυρος και σιδηρου ωστε να ελεγχουν οι Βρεταννοι την περιοχη για τα βρετανικα συμφεροντα στην περιοχη και οχι εμεις οι Ελληνες σαν ανεξαρτητος λαος
  Αυτα πληρωσαμε και με τα γεγονοτα της Κυπρου παλαιοτερα με τους Τουρκους.
  Εγω μιλησα για τν αντισταση στους κατακτητες.
  Αυτα πληρωνεις τωρα σαν προτκτορατο της Γερμανιας.
  Αν δεν βλεπουμε την αλλη πλευρα δεν θα δουμε τιποτα.
  Ας πληροφορησω λοιπον τους αγαπητους και καποιους κολημενους φιλους , ο μεγαλος φιλος ο γνωστος πλεον σε ολους εκπρσωπος του βρετανικου στρατηγειου της ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΓΟΥΝΤΧΑΟΥΖ ποτε δεν εγραψε γιατι εφυγε απο την ΚΡΗΤΗ , ας ανιξουν τα ματια τους ορισμενοι και να ερευνουν τας γραφας.
  Τον συνελαβε ο καπεταν Μανωλης Μπαντουβας
  -δεν ηταν κουμουνιστης ο Μανωλης- και ειδοποιησε την ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ να φυγει απο την κρητη αμεσως,διοτι εκανε προταση στον Μπαντουβα μολις φυγουν οι γερμανοι να σηκωσουν αγγλικη σημαια στην ΚΡΗΤΗ, εκει εφυγε το κεφαλι του ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ο οποιος τον εθεσε υπο κρατησι. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΓΙΑ ΤΟΥς ΚΟΛΗΜΕΝΟΥς.
  Θελω να τονησω οτι οι βρεταννοι επαιξαν βρωμικο ρολο στην αντισταση και την υποδαυλησαν επειδη ενας ενωμενος λαος θα ηταν εμποδιο στα μελοντικα τους σχεδια της αποικιοκρατιας. Φιλε ενοικιαστες ειμαστε της πατριδας μας αλλοι την εχουν αγορασει και παιζουν ζαρια απο χρονια πριν, αν δεν το εχετε καταλαβει ακομα ενταξει.

  Ο Κουμουνισμος δηθεν, παντα ηταν το προσχημα για να ελεξουν καταστασεις μετεπειτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. γραφει καποιος για εθνικες ομαδες , υπηρχαν εθνικες ομαδες , πλην ομως ολεςδεν ησαν εθνικες ομαδες αλλα καποιες ηταν ομαδες που συνεργαζοντοσαν πριν με τους γερμανους και εγιναν προσπαθειες να μετα βαφτισθουν σαν εθνικες ομαδες οταν εφυγαν οι γερμανοι , δηλ. κατι που ακομα και βρετανοι αξιωματικοι επεσαν απο τα συνεφα τοτε στελνοντας μηνυματα οτι δεν ειναι δυνατον να βαπτισθουν και να ντυθουν αυτοι σαν ΕΘΝΙΚΕς ομαδες εληνικες διοτι αυτοι μεχρι χθες σκοτωναν ανταρτες και βρετανους μαζι με τους γερμανους, αν λεμε για αυτες τις εθνικες ομαδες εχει καλως καταλαβαμε.
  Μηνυμα εληφθη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Μια μικρη διορθωση το βιβλιο τα 10 θανασιμα αμαρτηματα του ΚΚΕ δεν ειναι του ΑΒΕΡΩΦ αλλα του κ.Ν.ΜΟΡΤΖΟΥ τεως συμβουλατορα γραματεα και αντιπροεδρου μετεπειτα της συμβουλευτικης της 7Ης ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑς των συνταγματαρχων , αυτο ετσι προς ενημερωση ενος φιλου πιο πανω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ενας χριστιανος ορθοδοξος δεν πρεπει να εχει πολιτικες πεποιθησεις ? αυτο δεν νομιζω να ευσταθει διοτι ενας χριστιανος ορθοδοξος δεν ειναι ενα ουδετερο και αοριστο πραγμα καθ οσον και αυτος καθ εαυτου ενας χριστιανος ειναι ενα πολιτικο ζωο
  διοτι τι χριστιανος θα ηταν διαφορετικα ?
  Ο Ιησους δεν ηταν ενα αοριστο πραγμα και ουδετερο ηταν και αυτος ενας πολιτης , οι πραξεις του ηταν πληρως πολιτικοποιημενες .
  Και μονο που πηρε το μαστιγιο απο τον οικο του θεου και κυνηγησε τους εμπορους, αυτο δεν ηταν μια πολιτικη πραξη? Σαφως και ηταν μια πολιτικοποιημενη και πληρως συνηδειτοποιημενη πραξι.
  Οι προτροπες του υπερ των αδυνατων και πασχοντων δεν ηταν πολιτικες πραξεις ?
  Σαφως ηταν και ειναι κυριαρχες εως σημερα ο Ιησους ηταν ο μεγαλυτερος δικαιοτερος επαναστατης ολων των εποχων εως και σημερα.
  Μπορει σε καποιους να μην αρεσει η λεξις επαναστατης, να τρομαζει ισως , αλλα τι να κανουμε βρε παιδια ετσι ηταν η ζωη του Ιησου μια διαρκης επανασταση για να ξεσκεπασει την φαυλοτητα και την υποκρισια .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλ. λίγο ακόμα και θα μας πεις ότι Χριστός ήταν ο πρώτος κομμουνιστής;

   Διαγραφή
 21. Ναι όντως του Μέρτζου είναι το βιβλίο "Τα 10 θανάσιμα αμαρτήματα του ΚΚΕ":

  http://www.scribd.com/doc/11837264/-10-

  αυτός είναι σύνδεσμος για να το διαβάσετε (κατεβαίνει μετά από λίγο, δωρεάν).
  Μέρτζος λέγεται βλάκα
  Μέρτζος
  όχι ΜΟΡΤΖΟΣ
  Μάθε να διαβάζεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Φιλε μου εκ παραδρομης εγραψα μορτζος αντι μερτζος αλλα το ειχα στειλει ηδη, να εισαι σιγουρος οτι δεν ειμαι βλακας μαθε να φερεσαι .
  Αντι να χτυπησω το ε χτυπησα το ο αυτο σημαινει οτι ειμαι βλακας και εσυ ο μη βλακας?
  Εγω το εχω διαβασει φιλε αυτο το βιβλιο εδω και χρονια , ευχαριστω παντως για την συσταση .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Σωστο θα ηταν να προσεθετε ο κ.ΧΟΛΕΒΑΣ στο αρθρο του κατι που πιθανον να του διεφυγε , οτι
  η δικτατορια του Μεταξα δια του Βασιλια επιβληθηκε διοτι ...κατα τα λεγομενα τοτε του καθεστωτος ... η χωρα κινδυνευε απο τον κουμουνισμο (ελεος το ΚΚΕ ειχε πολυ μικρη δυναμι ηταν ανυπαρκτο σχεδον ) , η δικτατορια επισης το 1967 επιβληθηκε διοτι παλι η χωρα ...κινδυνευε απο τον κουμουνισμο (καμμια χωρα βεβαια δεν κινδυνευε απο τον κουμουνισμο ).
  Ετσι λοιπον βλεπουμε οτι η χωρα κινδυνεψε και μαλιστα εχασε και εδαφη (μιση κυπρος) απο τους τεως προστατες μας και τους ...πατριωτες της 21ης απριλιου.

  Ηδη το θεμα της Μακεδονιας ειναι τελειωμενο πλεον απλα δεν πρεπει να μας κοροιδευουν αλλο , το θεμα ειναι οτι δεν επρεπε να κανουν χρησι του ονοματος Μακεδονια αυτο δεν εγινε, ηδη εχει αναγνωρισθει απο πολλα κρατη του ΟΗΕ με αυτο το ονομα προεξαρχοντος βεβαια ΤΩΝ λεγομενων μεγαλων δυναμεων του προστατου μας επισης της Αμερικης η οποια σκαλιζει τα των βορειων συνορων μας πολυ επιδεξια μπορει να πει κανεις. Ας μην το βλεπουμε σε επισημες ανακοινωσεις απο δω και απο κει. αυτα δεν λεγουνται.
  Δεν ειμαστε ηλιθιοι να μην καταλαβαινουμε τι ψαχνουν μελοντικα εκει. Αλλα εστω οπως τα κανανε εστω και με γεωγραφικο προσδιορισμο δεν θα ειναι ασχημη και αυτη η λυσι δηλαδη απο το χειροτερο, ας πουμε οτι αυτο σαν μια καποια λυση μπορει να κοψει τον δρομο σε αλυτρωτικες διαθεσεις που καλιεργουν οι σκοπιανοι.
  Ποιοι σκοπιανοι βρε παιδια ας ειμαστε ειλικρινεις και ας λεμε τα πραγματα οπως ειναι. Απλα το μακρυ χερι του μεγαλου αδερφου ειναι πισω απο τα σκοπια.
  Θα μπορουσε να κουνηθει συγνωμη τωρα μια σκατουλα αν δεν ειχε την υπογεια υποστηριξη του μεγαλου αδερφου? Παραλληλα η Τουρκια ειναι κολος και βρακι με τα σκοπια ελπιζωντας σε καποια κινησι μελοντικα. Αν βεβαια δεν φανε οι Αλβανοι τους σκοπιανους αν και εφ οσον το επιτρεψει ο μεγαλος αδερφος σε καταληλη στιγμη που δει οτι διακυβευονται οι στοχοι του ,διοτι αυτος δινει το πρασινο σημα .O Μεγαλος αδερφος .
  Ετσι ειναι η διπλωματια. Αν προσεξει κανεις παραπανω καποια πραγματα τους ενδιαφερει το θεμα παρα πολυ.

  Διοτι βορεια των συνορων μας ειναι εκεινος ο γεωστρατηγικος δρομος που μπορει να ενωσει Αδριατικη αλλα και ΕΥΡΩΠΗ απο Ανατολη μερια.

  Αυτο ειναι το μεγαλο κλειδι της υποθεσης Σκοπιων , με λιγα λογια οι γεωστρατηγικοι ελεγχοι του κοσμου ,κατι που οι πολιτικες μας ηγεσιες δεν το κυταξαν καθολου σοβαρα τα τελευταια ας πουμε 30 χρονια η δεν τους επετρεψαν να το αγγιξουν.
  Αλλα πραγματα τους ενδιεφεραν .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έλεος πια με τα κολλήματα!

   1) Το ΚΕΣΕ ετοίμαζε ΝΑΙ ή ΟΧΙ πανσυλλαλητήριο και γενική απεργία αλλά τους πρόλαβε ο Μεταξάς και πάπαλα; Η απάντηση όσο και να το παλεύεις είναι ΝΑΙ. Δύναμη ξεδύναμη, η Ευρώπη πήγαινε για πόλεμο και εμείς εδώ στην Ελλάδα θα ασχολιόμασταν με τις "ανάγκες" των (δήθεν) κομμουνιστών;

   2) Το άλλο παραμύθι ότι την Κύπρο την "πούλησε" η δικτατορία πότε θα το σταματήσετε. Έκαναν πολλά λάθη οι "συνταγματάρχες" (το σημαντικότερο ότι δεν ξεμπέρδεψαν με τους δήθεν κομμουνιστές μια και καλή) αλλά ότι αυτοί ευθύνονται αποκλειστικά για την τραγωδία της Κύπρου είναι άλλος ένας "αριστερός" μύθος. Όχι τίποτε άλλοα αλλά έτσι αθωώνετε τον Εθνάρχη Καρά-αμάν-αλή και τον υπόλοιποι "δεξιό" συρφετό που μας κυβέρνησε έκτοτε.

   3) Γι' αυτό καλό είναι εμείς όλοι να αφήσουμε κατά μερους τα δεξιά-κεντρο-αριστερά σύνδρομα και να φερθούμε σαν πραγματικοί Έλληνες και να κοιτάξουμε το συμφέρον της Πατρίδας μας και όχι των κομμάτων.

   Διαγραφή
 24. Κύριε Χολέβα, αγαπητοί φίλοι:ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΣΑ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΌΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΞΕΦΕΥΓΕΙ.Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΑΛΛΑ Η ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ, ΤΟΤΕ ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΖΕΡΒΑ.ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΤΣΑΜΙΔΕΣ.ΠΟΙΟΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. πυρρο ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ .

  πΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΖΕΡΒΑΣ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΟΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΣΑΜΙΔΩΝ Ο ΑΡΗΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΣΑΜΙΔΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΕΙ.

  ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ ΜΑΣΑΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΣΠΕΙΡΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

  Ο ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ ΣΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡ ΟΛΟ ΟΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΖΕΡΒΑ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΔΕΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ , ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ Ο ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΣΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΩΣ ΟΧΙ ΣΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΣΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΜΗΣΤΗΡΕΥΟΝΤΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΑΔΕΛΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΤΑ ΕΣΩΨΥΧΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ.
  ΑΥΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΤΥΧΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΧΑΙΡΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ . ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΙΘΑΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ , Ο ΑΡΗΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΝ ΖΕΡΒΑ ΙΣΩΣ ΚΑΙ Ο ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΗ , ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΠΡΕΣΒΕΥΕ Ο ΖΕΡΒΑΣ ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΝΑ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ.
  ΕΝΝΟΩ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΗΤΑΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΕΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΩ ΟΤΙ Ο ΖΕΡΒΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ , ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΓΙΝΑΝ ΟΜΩΣ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ . ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ , ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΘΕΛΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΘΕΛΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΔΙΟΤΙ ΑΠΑΝΤΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΝΩΜΕΝΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΔΕΙΞΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ.
  ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΖΕΙ ΚΑΤΩ ΑΝ ΟΧΙ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΖΕΙ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΙΑφορετικη ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΙΕΙ...... Ο ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . ΠΑΝΤΩΣ ΜΗΝ ΑΝΥΣΥΧΕΙΣ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΛΕΝΕ ....ΜΑΛ...ΚΙΕΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ ΟΨΙΝ ΣΟΒΑΡΑ ΑΠΛΑ ΟΤΙ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΧΑΙΡΟΥΝΤΑΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ BLOG http://kokkinosfakelos.blogspot.gr/2010/12/blog-post_23.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.