19 Ιουν 2024

Καρκίνος: Ἡ νηστεία μπορεῖ νὰ ἐνισχύσει κύτταρα ποὺ τὸν καταπολεμοῦν! Μελέτη δείχνει πῶς πρέπει νὰ γίνεται...

Ἡ νηστεία γιὰ 24 ὧρες δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα ἐνισχύει τὶς ἱκανότητες συγκεκριμένων κυττάρων τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ -ποὺ ὀνομάζονται κύτταρα «φυσικοὶ φονεῖς»- νὰ καταπολεμοῦν τὸν καρκίνο, σύμφωνα μὲ μιὰ νέα μελέτη.
Τὰ εὑρήματα, ποὺ δημοσιεύθηκαν στὸ Immuntiy, ἀνοίγουν μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἐπιλογὲς γιὰ τὴν συμπλήρωση τῆς θεραπείας τοῦ καρκίνου στὸ μέλλον.
Πῶς ἡ νηστεία μπορεῖ νὰ καταπολεμήσει τὸν καρκίνο
Ὅσα πράγματα βοηθοῦν τὸν ὀργανισμὸ νὰ καταπολεμήσει τὸν καρκίνο εἶναι καλά, εἰδικὰ ἂν εἶναι εὔκολο νὰ ἐφαρμοστοῦν καὶ δὲν ἀπαιτοῦν συνταγὴ γιατροῦ. Σὲ μιὰ πρόσφατη μελέτη, ἐρευνητὲς ἀπὸ τὸ Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering (MSK) στὴ Νέα Ὑόρκη διερεύνησαν πῶς ἡ νηστεία ἐνισχύει τὶς... ἱκανότητες τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ καρκίνου.

«Οἱ ὄγκοι εἶναι πολὺ πεινασμένοι», εἶπε ὁ Joseph Sun, ἀνοσολόγος καὶ ἕνας ἐκ τῶν συγγραφέων τῆς μελέτης. «Παίρνουν βασικὰ θρεπτικὰ συστατικά, δημιουργῶντας ἕνα ἐχθρικὸ περιβάλλον συχνὰ πλούσιο σὲ λιπίδια ποὺ εἶναι ἐπιζήμια γιὰ τὰ περισσότερα κύτταρα τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ. Αὐτὸ ποὺ δείχνουμε ἐδῶ εἶναι ὅτι ἡ νηστεία ἐπαναπρογραμματίζει αὐτὰ τὰ κύτταρα "φυσικοὺς φονεῖς" γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν καλύτερα σὲ αὐτὸ τὸ κατασταλτικὸ περιβάλλον».

Τὰ κύτταρα «φυσικοὶ φονεῖς» εἶναι λευκὰ αἱμοσφαίρια ποὺ λειτουργοῦν ἀκριβῶς μὲ τὸν τρόπο ποὺ λέει τὸ ὄνομά τους, δηλαδὴ καταστρέφοντας ἄλλα κύτταρα, μολυσμένα μὲ ἰοῦς καὶ καρκινικὰ κύτταρα. Ἂν καὶ ἡ κύρια δουλειά τους εἶναι νὰ σκοτώνουν εἰσβολεῖς, ἐπικοινωνοῦν ἐπίσης μὲ ἄλλα ἀνοσοκύτταρα, ἀπελευθερώνοντας πρωτεΐνες ποὺ ὀνομάζονται κυτοκίνες γιὰ νὰ τοὺς σηματοδοτήσουν νὰ ἐπιτεθοῦν σὲ ἐπιβλαβῆ κύτταρα. Ὅσο περισσότερα κύτταρα «φυσικοὶ φονεῖς» εἰσβάλλουν σὲ ἕναν καρκινικὸ ὄγκο, τόσο καλύτερη εἶναι ἡ πρόγνωση τοῦ ἀσθενοῦς.

Πῶς διεξήχθη ἡ μελέτη
Οἱ ἐρευνητὲς ἔβαλαν ποντίκια μὲ καρκίνο σὲ νηστεία γιὰ 24 ὧρες δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα, ἐνῷ μποροῦσαν νὰ τρῶνε ἐλεύθερα ἀνάμεσα στὶς νηστεῖες. Διαπίστωσαν ὅτι ἡ νηστεία εἶχε μιὰ βαθιὰ ἐπίδραση στὰ κύτταρα-φυσικοὺς φονεῖς τοῦ ζώου. Ὅπως συμβαίνει στοὺς ἀνθρώπους ποὺ νηστεύουν, τὰ ἐπίπεδα γλυκόζης τῶν ποντικῶν μειώθηκαν καὶ τὰ ἐλεύθερα λιπαρὰ ὀξέα, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς ἐναλλακτικὴ πηγὴ ἐνέργειας ὅταν τὰ ἄλλα θρεπτικὰ συστατικὰ εἶναι χαμηλά, αὐξήθηκαν. Ὡς ἀποτέλεσμα, τὰ κύτταρα-φυσικοὶ φονεῖς στὸν σπλῆνα ἐπαναπρογραμματίστηκαν.

«Κατὰ τὴ διάρκεια καθενὸς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς κύκλους νηστείας, τὰ κύτταρα "φυσικοὶ φονεῖς" ἔμαθαν νὰ χρησιμοποιοῦν αὐτὰ τὰ λιπαρὰ ὀξέα ὡς ἐναλλακτικὴ πηγὴ καυσίμου στὴ γλυκόζη», δήλωσε ἡ ἐπικεφαλής συγγραφέας τῆς μελέτης, Rebecca Delconte καὶ πρόσθεσε:
«Αὐτὸ βελτιστοποιεῖ πραγματικὰ τὴν ἀντικαρκινική τους ἀπόκριση ἐπειδὴ τὸ μικροπεριβάλλον τοῦ ὄγκου περιέχει ὑψηλὴ συγκέντρωση λιπιδίων καὶ τώρα εἶναι σὲ θέση νὰ εἰσέλθουν στὸν ὄγκο καὶ νὰ ἐπιβιώσουν καλύτερα λόγῳ αὐτῆς τῆς μεταβολικῆς ἐκπαίδευσης».

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παροχὴ μιᾶς ἐναλλακτικῆς πηγῆς ἐνέργειας, ἡ νηστεία προκάλεσε ἐπίσης τὴ μετεγκατάσταση τῶν κυττάρων «φυσικοὶ φονεῖς». Πολλὰ μετακόμισαν στὸν μυελὸ τῶν ὀστῶν ὅπου, λόγῳ νηστείας, ἐκτέθηκαν σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα μιᾶς πρωτεΐνης σηματοδότησης ποὺ ὀνομάζεται Ἰντερλευκίνη 12. Αὐτὸ ἐνίσχυσε τὴν παραγωγὴ ἰντερφερόνης-γάμα τῶν κυττάρων, μιᾶς ἀπὸ τὶς κυτοκίνες κατὰ τοῦ ὄγκου ποὺ παράγουν φυσικά.

«Μὲ τοὺς δύο αὐτοὺς μηχανισμοὺς μαζί, διαπιστώνουμε ὅτι τὰ κύτταρα "φυσικοὶ φονεῖς" εἶναι ἐκ τῶν προτέρων προετοιμασμένα γιὰ νὰ παράγουν περισσότερες κυτοκίνες ἐντὸς τοῦ ὄγκου», εἶπε ἡ Δρ. Delconte. «Καὶ μὲ τὸν μεταβολικὸ ἐπαναπρογραμματισμό, εἶναι πιὸ ἱκανὰ νὰ ἐπιβιώσουν στὸ περιβάλλον τοῦ ὄγκου καὶ εἰδικεύονται στὸ νὰ ἔχουν βελτιωμένες ἀντικαρκινικὲς ἰδιότητες».

Οἱ ἐρευνητὲς διερευνοῦν τώρα ἐὰν ὑπάρχουν δύο πληθυσμοὶ κυττάρων «φυσικῶν φονέων» ποὺ λαμβάνουν διαφορετικὴ ἐκπαίδευση εἴτε στὸν σπλῆνα εἴτε στὸν μυελὸ τῶν ὀστῶν ἢ ἐὰν ὅλα τὰ κύτταρα περνοῦν καὶ ἀπὸ τὶς δύο θέσεις.

Τὸ μέλλον στὴ θεραπεία τοῦ καρκίνου μὲ τὴ νηστεία
Ἡ παροῦσα μελέτη προστίθεται στὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα ποὺ δείχνουν ὅτι ἡ νηστεία μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς συμπλήρωμα στὴ χημειοθεραπεία γιὰ τὸν καρκίνο. Ἐπιπλέον, ἡ μελέτη μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὸν ἐντοπισμὸ φαρμάκων ποὺ στοχεύουν τοὺς μηχανισμοὺς ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὴ νηστεία χωρὶς νὰ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς νὰ νηστεύουν.
Μιὰ ἄλλη ἐναλλακτικὴ λύση θὰ ἦταν νὰ συλλεχθοῦν κύτταρα φυσικοὶ φονεῖς σὲ κατάσταση νηστείας καὶ νὰ διατηρηθοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ σῶμα, χορηγῶντας τα ἀργότερα ὡς συμπληρωματικὴ θεραπεία.
Μέχρι νὰ ὑπάρξει περαιτέρω ἔρευνα γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς νηστείας στὸν καρκίνο στοὺς ἀνθρώπους, οἱ γιατροὶ προτρέπουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ μιλήσουν μὲ τοὺς γιατρούς τους πρὶν νηστέψουν.
«Ὑπάρχουν πολλοὶ διαφορετικοὶ τύποι νηστείας καὶ κάποιοι μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμοι, ἐνῷ ἄλλοι μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπιβλαβεῖς», δήλωσε ὁ Neil Iyengar, εἰδικὸς στὸν καρκίνο τοῦ μαστοῦ στὸ MSK ποὺ δὲν συμμετεῖχε στὴ μελέτη. «Οἱ ἀσθενεῖς θὰ πρέπει νὰ μιλήσουν μὲ τοὺς γιατρούς τους γιὰ τὸ τί εἶναι ἀσφαλὲς καὶ ὑγιὲς γιὰ τὴν ἀτομική τους κατάσταση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.