11 Μαρ 2024

Στόχος τῆς «νέας τάξεως πραγμάτων» ἡ οἰκογένεια!

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν 
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 11η Μαρτίου 2024 
Οἱ τρομακτικὲς πιέσεις ἀπὸ διεθνή σκοτεινὰ κέντρα γιὰ τὴν ἀναγνώριση – νομιμοποίηση τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλόφιλων «ζευγαριῶν», εἶναι ἡ «κορυφή τοῦ παγόβουνου», ἡ φανερὴ πλευρὰ τῆς πολεμικῆς κατὰ τῆς οἰκογένειας. H παραδοσιακὴ οἰκογένεια, ἡ ὁποία αὐτονόητα θεωρήθηκε ὡς ἡ ἕνωση ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἀπὸ ὅλες τὶς φιλοσοφίες καὶ τὶς θρησκεῖες τῆς ἀνθρωπότητος ἐδῶ καὶ 5000 χρόνια, δυστυχῶς ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες πολεμεῖται μανιωδῶς ἀπὸ τοὺς θιασῶτες τῆς woke ἀτζέντας. Ὅλοι οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως βγῆκαν ἀπ’ τὴν κόλαση καὶ ξεχύθηκαν στὴν πατρίδα μας, γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὸν παραλογισμό, τὴν ἀνισορροπία, τὴ διαστροφή. Χρησιμοποιῶντας τὰ φερέφωνά τους καὶ τὰ πειθήνια ὄργανά τους, πολεμοῦν μὲ λύσσα τὴν οἰκογένεια, διότι σ’ αὐτήν, ἐκτὸς... ἀπὸ τὴν γέννηση παιδιῶν, καλλιεργοῦνται οἱ ἀξίες τῆς πίστεως στὸ Θεό, τῆς ἠθικῆς, τῆς φιλοπατρίας, τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας ἀλλὰ καὶ τὰ γλωσσικὰ καὶ πολιτιστικὰ στοιχεῖα, (ἤθη καὶ ἔθιμα), ποὺ συγκροτοῦν τὴν ἰδιοπροσωπεία τοῦ κάθε ἔθνους. Γνωρίζουν ἀκόμη πολὺ καλὰ ὅτι ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ τὸ βάθρο, τὸ πρωτογενὲς κύτταρο τῆς κοινωνίας, ὅπως τὴν γνωρίζουμε ἀπὸ τὸ ἀπώτερο παρελθὸν μέχρι σήμερα. 

Ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» πασχίζει ἐδῶ καὶ χρόνια νὰ ὑλοποιήσει τὸ ὅραμά της γιὰ τὴν ἑνοποίηση τοῦ κόσμου, πολιτικά, οἰκονομικά, πολιτιστικὰ καὶ θρησκευτικά. Καὶ γιὰ νὰ τὸ κατορθώσει, χτυπᾶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐμπόδια ποὺ ἀνθίστανται στὴν «πολτοποίηση» τῆς ἀνθρωπότητας. Ἐπιχειρεῖ νὰ ὁμογενοποιήσει τοὺς λαούς, νὰ καταργήσει τὰ ἔθνη καὶ τὴν ἱστορική τους μνήμη, τὶς ἰδιαίτερες πολιτιστικὲς καὶ θρησκευτικές τους παραδόσεις, τὴν κουλτούρα καὶ κάθε τι ποὺ διαφοροποιεῖ ἕναν λαὸ ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Θυμίζουμε τὴν γνωστὴ ρήση τοῦ διαβόητου ἐχθροῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ «μακαρίτη», τέως ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. Χ. Κίσινγκερ, γιὰ τὴν Ἑλλάδα: «Ὁ λαὸς τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀναρχικὸς καὶ δύσκολος νὰ τιθασευθεῖ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸν πλήξουμε βαθιὰ στὶς πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ἴσως συνετιστεῖ. Ἐννοῶ δηλαδὴ νὰ πλήξουμε τὴ γλῶσσα του, τὴν θρησκεία του, τὰ πνευματικὰ καὶ ἱστορικά του ἀποθέματα, ὥστε νὰ ἐξουδετερώσουμε τὴν δυνατότητά του νὰ ἀναπτυχθεῖ, νὰ διακριθεῖ, νὰ ἐπικρατήσει, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν μᾶς παρενοχλεῖ στὴν περιοχὴ τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Ἀνατολῆς, τῶν τόσο σημαντικῶν γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ». Καὶ μπορεῖ μὲν νὰ ἀμφισβητήθηκε τὸ περιεχόμενο τῆς δηλώσεως, ἀπεδείχθη ὅμως ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἡ βασιμότης της. 

Βάλλονται λοιπὸν ὅλοι οἱ θεσμοὶ καὶ οἱ ἀξίες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν προαιώνια δομικὰ στοιχεῖα τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου καὶ θεμελιώδεις ἠθικὲς διδασκαλίες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖες διαμόρφωσαν τὸν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό μας, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ βάση τοῦ διαχρονικοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ. Ἡ γνωστὴ καθηγήτρια κ. Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη ἔγραψε τὰ ἑξῆς γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυντου νόμου τῆς καθιέρωσης «γάμου» των σοδομιστῶν καὶ τῆς υἱοθέτησης παιδιῶν: «Μὲ τὴν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου περὶ ὁμοφυλοφίλων ἡ χώρα μας βούλιαξε ἀκόμη περισσότερο στὸν βοῦρκο, ἀπὸ ὅπου θὰ εἶναι πιὰ δύσκολο νὰ ἐξέλθει. Ἐξυπακούεται ὅτι οὐδέποτε ὑποστήριξα ὅτι ἡ μειοψηφία αὐτὴ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει δικαιώματα καὶ σεβασμὸ στὴν ἰδιαιτερότητά της. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο εἶναι πλέον ἄστοχο, διότι τοὺς ἀναγνωρίζει ἰδιότητες τὶς ὁποῖες δὲν ἔχουν καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποκτήσουν, ἐνῷ καταστρέφει χωρὶς λόγο τὸν προαιώνιο θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, ἀνατρέποντας κάθε ἱερὸ καὶ ὅσιο. Τὸ σύμφωνο συμβίωσης, μὲ ὁρισμένες νομικῆς ὑφῆς προσθῆκες καὶ βελτιώσεις, ποὺ νὰ ἱκανοποιοῦν τὶς εὔλογες ἐπιθυμίες τους, θὰ ἦταν ὑπεραρκετό, καὶ δὲν θὰ ἐπέφερε τὸν ἀναίτιο κοινωνικὸ διχασμὸ στὸν ὁποῖο ἔχουμε ὁδηγηθεῖ». 

Σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἄρθρου της ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ψήφισή του ὑπῆρξε «φυτευτή» ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, ἀπὸ φανερὰ καὶ ἀφανή κέντρα, τὰ ὁποῖα προωθοῦν τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς ἐφιαλτικῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων». Ἔγραψε: «Πιστεύω ὅτι εἶναι ἄκρως ἀφελὲς νὰ βλέπουμε τὸ δέντρο καὶ ὄχι τὸ δάσος, ὅπως φοβᾶμαι ὅτι γίνεται μὲ τὸ περιεχόμενο τῶν ἀντιδράσεων ἐναντίον τοῦ συμβάντος. Τὸ παρατράγουδο, μὲ τὸ περί οὗ ὁ λόγος νομοσχέδιο, γιὰ ὅσους διαθέτουν δράμι φαιᾶς οὐσίας εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πολυάριθμες σελίδες πού, ὅπως φαίνεται, θεωροῦνται ἀπαραίτητες γιὰ τὴ συνέχιση τῆς πορείας πρὸς μιὰ παγκόσμια διακυβέρνηση. Ἡ ὁποία, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, περιλαμβάνει τὴν ἀνάγκη ἐξαφάνισης κάθε ἴχνους ἐθνικισμοῦ, μέσῳ τῆς κατάργησης τῆς ἱστορικῆς γνώσης, τῆς θρησκείας, τῶν ἐθνικῶν συνόρων καὶ συμβόλων καὶ τῶν φυλετικῶν χαρακτηριστικῶν. Παράλληλα, προχωροῦν καὶ συμβάλλουν στὸν μεγαλεπήβολο αὐτὸν σχεδιασμὸ ἑνὸς νέου κόσμου ἡ διάνοιξη συνόρων μὲ τὴν ἀθρόα μετανάστευση ὅλων τῶν φυλῶν καὶ τῶν χρωμάτων, τὰ ρομπὸτ ποὺ ἤδη εἶναι πλήρως σὲ θέση νὰ ὑποκαταστήσουν τὸν ἄνθρωπο, ἡ Τεχνητὴ Νοημοσύνη ποὺ οὐσιαστικὰ ἀχρηστεύει τὴν ἀνθρώπινη σκέψη -ἐκτὸς τῆς διάστασης τῆς ἀναπαραγωγῆς δεδομένων-, ἡ δημιουργία διατροφῆς πέρα ἀπὸ τὴν παραδοσιακή, κ.ο.κ.».
 
Καὶ συμπεραίνει: «Σὲ τί ἀποβλέπουν ὅλα αὐτὰ καὶ πάρα πολλὰ ἄλλα; ...Μερικοὶ στόχοι αὐτῶν ποὺ δρομολογοῦνται εἶναι ἡ ἀπόφαση ριζικῆς μείωσης τοῦ γήινου πληθυσμοῦ, ποὺ ὑλοποιεῖται ἀκριβῶς μὲ τὴν ἐπιβολὴ καὶ τὴ διάδοση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἀλλὰ καὶ τὴν πρόκληση τῶν ἐπιδημιῶν, ὁ ἔλεγχος τῆς ἀνθρώπινης σκέψης καὶ ἐνέργειας μέσῳ τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης, ἡ συγκέντρωση ἐξουσιῶν σὲ ἐλάχιστα χέρια ἀπὸ τὶς ἰντερνετικὲς ἑταιρεῖες καὶ προφανῶς πολλὰ πολλὰ ἀκόμη»! 

Δὲν εἶναι τυχαία ἡ δήλωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ἡ ψήφιση τοῦ ἐν λόγῳ νόμου εἶναι «ἀναγκαία», διότι «ἀνήκουμε στὴ Δύση», ποὺ σημαίνει ὅτι πήραμε τὸ «μήνυμα», ἢ μᾶλλον τὴν διαταγή, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία γιὰ νὰ ἀνήκουμε στὸν δυτικὸ κόσμο, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ συμμορφωνόμαστε μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῶν δυτικῶν κυβερνήσεων καὶ τὸ χειρότερο, μὲ τὶς κρυφὲς διαταγὲς ἀφανῶν κέντρων! 

Τὸ ὅτι ὁ νόμος αὐτὸς ἔχει ὡς στόχο τὴν παραδοσιακὴ οἰκογένεια, φάνηκε ἀπὸ τὴν βαρύγδουπη δήλωση γνωστοῦ «ἀκτιβιστή» τῆς κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ψηφοφορίας: «Ἡ πόλις ἑάλω» ! Ποιά «πόλη ἁλώθηκε»; Προφανῶς ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, ἡ οἰκογένεια, τὸ πατροπαράδοτο ἑλληνικὸ ἦθος! Ἂς μὴν λησμονοῦμε καὶ τὸ ἀνατριχιαστικὸ σύνθημα τῶν ὁμοφυλοφίλων στὶς «παρελάσεις» τους: «Στὸ διάολο ἡ οἰκογένεια καὶ ἡ πατρίς, νὰ πεθάνει ἡ Ἑλλάδα νὰ ζήσουμε ἐμεῖς»!, ποὺ εἶναι δηλωτικὸ γιὰ τὶς προθέσεις τοῦ σοδομιτικοῦ κινήματος. Καὶ τὸ ἀκόμα πιὸ φρικιαστικό: «Ἐρχόμαστε γιὰ τὰ παιδιά σας»! Δυστυχῶς ἦρθαν νὰ «ἁρπάξουν» ἀθῶες παιδικὲς ὑπάρξεις, γιὰ νὰ τὶς υἱοθετήσουν σὲ ὁμοφυλοφιλικὰ «ζευγάρια» μὲ τὴ νομικὴ στήριξη τῆς πολιτείας! Ἀντὶ νὰ ὑπάρξει αὐτεπάγγελτη εἰσαγγελικὴ δίωξη, γιὰ τὴν εὐθεῖα ἀπειλὴ γιὰ τὰ ἀθῶα παιδιά μας, ἔρχεται ἡ Πολιτεία καὶ ἱκανοποιεῖ τὴν φρικώδη ἀπαίτησή τους! 

Μιὰ ἄλλη ἀπόδειξη ὅτι ὁ νόμος αὐτὸς ἦρθε «φυτευτὸς» ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες, εἶναι ἡ θερμὴ ὑποδοχὴ τῆς ψήφισής του ἀπὸ τὰ διεθνή ΜΜΕ. Γράφουν: «"Ἡ Ἑλλάδα νομιμοποιεῖ τὸν γάμο ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου", γράφει σὲ ἄρθρο του τὸ CNN γιὰ τὸ νομοσχέδιο ὁμόφυλων ζευγαριῶν. "Τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια θὰ μποροῦν πλέον νὰ υἱοθετοῦν παιδιὰ μετὰ τὴν ψηφοφορία τῆς Πέμπτης. Ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς Κυριάκος Μητσοτάκης εἶπε ὅτι ὁ νέος νόμος θὰ καταργήσει μὲ τόλμη μιὰ σοβαρὴ ἀνισότητα", γράφει τὸ CNN. ...Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος εἶναι καὶ οἱ τίτλοι τῶν ἄρθρων τῶν βρετανικῶν μέσων BBC, Guardian καὶ SkyNews, δίνοντας ἔμφαση στὴν "πρώτη ὀρθόδοξη χριστιανικὴ χώρα". ...Ἡ Ἑλλάδα ἐπεκτείνει τὰ δικαιώματα γάμου καὶ υἱοθεσίας σὲ ὁμόφυλα ζευγάρια σὲ μιὰ ἱστορικὴ ψηφοφορία τοῦ κοινοβουλίου, γράφει τὸ περιοδικὸ Time. Ἡ Ἑλλάδα ἔγινε τὴν Πέμπτη ἡ πρώτη ὀρθόδοξη χριστιανικὴ χώρα ποὺ νομιμοποίησε τὸν πολιτικὸ γάμο μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, παρὰ τὴν ἀντίθεση τῆς κοινωνικὰ συντηρητικῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας, μεταδίδει τὸ Associated Press. Ἡ Le Monde, ἡ Deutsche Welle τὸ CNN καὶ πολλὰ ἀκόμα ξένα μέσα μιλοῦν γιὰ τὴν νομιμοποίηση τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων στὴν Ἑλλάδα, τονίζοντας πὼς πρόκειται γιὰ μιὰ σημαντικὴ κοινωνικὴ μεταρρύθμιση ἐν ὄψει τῆς σφοδρῆς ἀντίθεσης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας». 

Θὰ ἔπρεπε νὰ ντρεπόμαστε ὡς ἔθνος γιὰ τὸ ἐξόχως λυπηρὸ γεγονός, ὅτι ἀποτελοῦμε τὸ πρῶτο Ὀρθόδοξο κράτος, τὸ ὁποῖο θεσμοθέτησε τὴν διαστροφὴ τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καὶ φυσιολογίας. Γίναμε πρωτοπόροι στὴν καταπάτηση τῆς ἠθικῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου καὶ στὴν ἀποδοχὴ τῶν δαιμονικῶν διδασκαλιῶν τῆς «Καμπάλα», ἡ ὁποία διδάσκει ὅτι «ὁ ὁλοκληρωμένος ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἀρσενοθήλυς»! Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δὲν θὰ μείνουμε στὴν ὡς ἄνω νομοθέτηση, διότι, σύμφωνα μὲ ἀναλύσεις εἰδημόνων, σύντομα θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλα νομοθετήματα, στὰ ὁποῖα θὰ θεσμοθετοῦνται καὶ ἄλλες εἰδεχθεῖς ἁμαρτίες, ὅπως ἡ παιδεραστία, ἡ κτηνοβασία, ἡ αἱμομιξία κ.λ.π. 

Εὑρισκόμενοι ἐνώπιον μιᾶς ἐξόχως τραγικῆς καταστάσεως, ποὺ δὲν περιγράφεται μὲ λόγια, ἀπευθυνόμεθα γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ πρὸς τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ παρακαλοῦμε μὲ πολὺ σεβασμό, ἀλλὰ καὶ μὲ πολὺ πόνο ψυχῆς, τοὺς Ἱεράρχες μας, 
1. Νὰ ἀναπτυχθεῖ διορθόδοξη συνεργασία μὲ τὴν διοργάνωση Διορθοδόξων Συνδιασκέψεων μὲ θέμα τὸ «γάμο» τῶν ὁμοφιλοφίλων, ὥστε νὰ συμμετάσχουν στὸν ἀγῶνα τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας καὶ ἄλλες Ὀρθόδοξες Τοπικὲς Ἐκκλησίες μὲ κοινὰ ἀνακοινωθέντα, τὰ ὁποῖα θὰ καταδικάζουν τὸν ψηφισθέντα σοδομικὸ νόμο. 
2. Νὰ κινητοποιήσετε ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς χώρας, ὅλους τοὺς ἱερεῖς καὶ τὰ μοναστήρια σὲ παλλαϊκὰ συλλαλητήρια καὶ σὲ πορεῖες λιτανευτικὲς ἱερῶν εἰκόνων καὶ συμβόλων στοὺς δρόμους τῶν μεγάλων πόλεων. 
3. Νὰ διοργανώσετε τοπικὰ καὶ πανελλήνια συνέδρια καὶ ἡμερίδες μὲ θέμα τὸ κίνημα τῆς Νέας Ἐποχῆς. 
4. Νὰ δημοσιεύσετε σὲ περιοδικὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων σχετικὲς μελέτες καὶ ἄρθρα. 

Καλοῦμε τέλος τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, νὰ μείνει ἑδραῖος καὶ ἀμετακίνητος στὴν μόνη σώζουσα Ὀρθόδοξη πίστη μας. Νὰ ἀντισταθεῖ στὸ κακό, ἀπὸ ὅπου καὶ ἂν προέρχεται. Καὶ νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν ἀγωνιστικὴ καὶ κατανυκτικὴ περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στὴν ὁποία εἰσερχόμεθα ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν, δεόμενοι ἐκτενῶς πρὸς τὸν Κύριο, νὰ ἀναδείξει ἀξίους ποιμένες, μιμητὲς τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἀμήν. 

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.