27 Φεβ 2024

Ἡ πολύτεκνη μάνα καὶ βουλευτὴς τῆς Νίκης Ἀσπασία Κουρουπάκη, τορπιλίζει τὸν ὑπουργὸ οἰκονομικῶν γιὰ τὴν ἀνάλγητη πολιτικὴ Μητσοτάκη εἰς βάρος τῶν πολυτέκνων!

Καὶ ἐπισήμως ἡ Νέα Δημοκρατία τοῦ Κυριακοῦ Μητσοτάκη, στρέφεται κατὰ τῆς στήριξης τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν! Ἡ πολύτεκνη μάνα καὶ βουλευτὴς τοῦ Β1 Βορείου τομέως Ἀθηνῶν τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τῆς Νίκης κ. Ἀσπασία Κουρουπάκη, μὲ ἐπίκαιρη ἐρώτησή της πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς οἰκονομίας καὶ οἰκονομικῶν, μὲ θέμα "φορολογικὴ ἐπιβάρυνση πολυτέκνων οἰκογενειῶν", ἀποκάλυψε ἀδικαιολόγητες δαπάνες καὶ ἐπεσήμανε ὅτι:
Τὸ Δημογραφικὸ πρόβλημα εἶναι τὸ σημαντικότερο ζήτημα ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ ἔθνος μας. 
Συνιστᾶ ζήτημα ἐπιβίωσης. Ἡ ἀσάλευτη θέση τῆς Νίκης εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ὑποστηριχθεῖ ὁ ἀγῶνας τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀνάσχεση τοῦ δημογραφικοῦ μαρασμοῦ ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ. 
Πιστεύουμε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔχει τὴν ὑποχρέωση... νὰ συμβάλει ἔμπρακτα ὅσους σηκώνουν αὐτὸ τὸ δυσανάλογο βάρος, τοὺς πολύτεκνους. 
Στὸ πλαίσιο αὐτό, σᾶς ὑποβάλαμε ἐρώτηση προκειμένου νὰ πληροφορηθοῦμε πόσο φόρο εἰσοδήματος πληρώνουν οἱ πολύτεκνες, οἱ τρίτεκνες καὶ οἱ λοιπὲς οἰκογένειες. 
Σὲ ἀπάντηση τῆς ἀνωτέρω ἐρώτησης, ἡ ΑΑΔΕ μᾶς χορήγησε ἔγγραφο ἀπὸ τὸ ὁποῖο προκύπτει μεταξὺ ἄλλων ὅτι τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο εἰσέπραξε 9.818.803 ἀπὸ 4.211 πολυτέκνους ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες. Καὶ 5.657.125 ἀπὸ 22.289 πολυτέκνους μισθωτούς. Ἡ ἀπάντηση αὐτή μᾶς δίνει μιὰ ἀκριβὴ εἰκόνα σχετικὰ μὲ τὸ πόσο λίγο ἐξαρτᾶται ὁ ἑλληνικὸς προϋπολογισμὸς ἀπὸ τὸν φόρο εἰσοδήματος ποὺ καταβάλλουν οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες. 
Μᾶς ἀποκαλύπτει ἐπίσης πόσο λίγο ἔχετε ἐξετάσει τὸ ζήτημα τῆς δημοσιονομικῆς διάστασης τῶν φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων τῶν πολυτέκνων. 
Μὲ βάση τὰ ἀνωτέρω, ἐρωτᾶσθε: 
Ποιά θὰ ἦταν ἡ ἐπίδραση στὸν προϋπολογισμὸ ἂν στὰ πλαίσια μιᾶς ἄλλης πολιτικῆς, τὸ κράτος ἀποφάσιζε νὰ μὴν εἰσπράξει τὸν φόρο εἰσοδήματος ἀπὸ πολυτέκνους φορολογούμενους, μισθωτοὺς καὶ ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες; 
Ἐπίσης ὑπάρχει κάποια Ἐθνικὴ στρατηγικὴ γιὰ τὴν στήριξη τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας; 

Στὴν δευτερολογία της ἡ κ. Κουρουπάκη εἶπε: 
Κύριε ὑφυπουργέ, ἀπ' ὅτι ἀντιλαμβανόμαστε ἀπὸ τὰ λεγόμενά σας εἶναι ἀντίθετο μὲ τὴν φορολογικὴ δικαιοσύνη νὰ ὑποστηριχθοῦν οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες. Ἡ πολιτικὴ εἶναι ἱεραρχία, εἶναι προτεραιοποίηση τῶν αἰτημάτων ποὺ ὑπάρχουν στὴν κοινωνία. Εἶναι προφανὲς ὅτι κάποιους θέλετε νὰ τοὺς ἱκανοποιήσετε καὶ κάποιους νὰ τοὺς ἀφήσετε πίσω. Καὶ ὅλοι ἀντιλαμβανόμαστε πόσο χαμηλὰ στὶς προτεραιότητές σας εἶναι οἱ πολύτεκνοι, καὶ πόσο ὑποκριτικὰ δυστυχῶς ἐπικαλεῖστε τὰ ἡμίμετρα μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς τὰ δίνετε μὲ τὸ ἕνα χέρι, ἐνῷ μὲ τὸ ἄλλο χέρι τοὺς τὰ παίρνετε πίσω.

Καὶ σᾶς ρωτῶ: Ἔπρεπε νὰ κάνω ἐγὼ τὴν ἐρώτηση γιὰ νὰ μάθουμε πόσο κοστίζει στὸν προϋπολογισμό το νὰ χορηγηθεῖ πλῆρες ἀφορολόγητο σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς πολύτεκνους; Ἀφοῦ τὸ βλέπετε μιλᾶμε γιὰ μία ἐξαιρετικὰ μικρὴ εἰσπραξιμότητα φόρου μόλις 15,4 ἑκατομμύρια, μὲ μηδαμινὲς δημοσιονομικὲς δαπάνες. 

Ἐδῶ σπαταλοῦνται παραδείγματος χάρη: 
 • 20 ἑκατομμύρια γιὰ τὴν ἐπιδότηση τῶν ΜΜΕ μέσῳ τῆς λίστας Πέτσα! 
 • 21 ἑκατομμύρια ἀπὸ τὴν μὴ πληρωμὴ τῶν δόσεων γιὰ τὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες! 
 • 6,8 ἑκατομμύρια γιὰ τὴν κάλυψη ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία! 
 • 18,1 ἑκατομμύρια στὸν προϋπολογισμὸ τοῦ 2024, γιὰ ἐπικοινωνία καὶ ἐνημέρωση τοῦ Μεγάρου Μαξίμου. 
 • 211 ἑκατομμύρια συνολικά, μαζὶ μὲ τὰ Ὑπουργεῖα γιὰ τὴν κυβερνητικὴ ἐνημέρωση! 
 • Γιὰ νὰ μὴν φτάσω στὰ 288 ἑκατομμύρια τῶν μὴ ἐξυπηρτούμενων δανείων τῶν κομμάτων!

Τὰ 15,4 ἑκατομμύρια τῶν 26 χιλιάδων πολυτέκνων οἰκογενειῶν θὰ βλάψουν τὸν προϋπολογισμό; Καὶ πόσες ἄλλες ἀδικαιολόγητες δαπάνες ἔχουν λάβει χώρα καὶ δὲν τοὺς ἔχουμε ἐντοπίσει ἀκόμα... 
Ἡ πρόταση τῆς Νίκης νὰ καταργηθεῖ ἡ φορολογία εἰσοδήματος στὶς πολύτεκνες οἰκογένειες δὲν εἶναι ἀτεκμηρίωτη! Εἶναι ἀπόλυτα τεκμηριωμένη διότι στηρίζεται σὲ ἔγγραφο τῆς ΑΑΔΕ ποὺ εἶναι πρωταρχικὴ πηγὴ ἐσόδων τοῦ κράτους. Ἂν δὲν εἶναι ἀξιόπιστο ἡ ΑΑΔΕ, τότε ποιός εἶναι; 
Πραγματικὰ θὰ ἤθελα νὰ μᾶς πεῖτε, ποιά μελέτη κάνατε ἐσεῖς π.χ. γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τεκμηρίων στοὺς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες; Ποιά μεθοδολογία χρησιμοποιεῖτε γιὰ νὰ προσδιορίζετε κάθε φορὰ πόσο θὰ μειωθεῖ ὁ ΕΝΦΙΑ. 
Στὴν προκειμένη περίπτωση ἔγινε σύγκριση τῶν δύο ἐκκαθαριστικῶν χρησιμοποιῶντας τὴν ἴδια μεθοδολογία ποὺ ὑπάρχει στὴν ἔκθεση τῶν φορολογικὴ δαπανῶν τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 2024. 

Κύριε ὑπουργὲ καὶ κύριοι τῆς κυβέρνησης, εἶστε ὑπόλογοι στὸ Ἔθνος γιὰ τὸ Δημογραφικὸ μὲ τὶς ἀποφάσεις σας. Καὶ γιὰ αὐτὸ τονίζουμε ὅτι πρέπει νὰ εἰσάγετε ἄμεσα διάταξη ποὺ νὰ προβλέπει καὶ ἀναδρομικὰ τὴν κατάργηση τῆς φορολογίας εἰσοδήματος στοὺς πολύτεκνους, ὥστε νὰ στείλουμε ἕνα σωστὸ μήνυμα σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ αἰσθάνονται ὅτι τοὺς ἐμπαίζετε. 
Ἀποδεῖξτε μας ἐπί τέλους τὴν δημοκρατική σας εὐθύνη ἀπέναντι σὲ αὐτὴν τὴν εὐαίσθητη ὅλα τῶν συμπολιτῶν μας τοὺς πολύτεκνους. Εὐχαριστῶ.

Βουλευτὴς τοῦ Β1 Βορείου τομέως Ἀθηνῶν τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τῆς Νίκης κ. Ἀσπασία Κουρουπάκη

2 σχόλια:

 1. Η Κουρουπάκη είναι φοβερή βουλευτής!
  Πάντα με ορθό λόγο, δυναμισμό και σοβαρότητα, πραγματοποιεί εξαιρετικές επίκαιρες ερωτήσεις στην Εθνική μας αντιπροσωπεία, για φλέγοντα θέματα που η κοινωνία μας αγωνιά.
  Αξία! Η Παναγία να την ενδυναμώνει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η αλαζονεία των υπουργών της κυβερνήσεως Μητσοτάκη αλλά και η αναισθησία τους σε θέματα που άπτονται της επιβιώσεως της πατρίδος, είναι πλέον επιβεβαιωμένο γεγονός. Θα λειτουργήσουν σύντομα για αυτούς οι πνευματικοί νόμοι: «ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν». (επιστολή Ιακώβου, κεφ.4).
  Χαιρόμαστε που οι βουλευτές της "Νίκης" αντιστρατεύονται αυτό το σύστημα!
  Η κυρία Κουρουπάκη μιλάει βιωματικά, καθώς ως πολύτεκνη μητέρα αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα και τις ανάγκες των πολυτέκνων οικογενειών!
  Δεν σας λέμε ένα απλό "μπράβο" για το κοινοβουλευτικό σας έργο, σεβόμενοι τον ψαλμό "ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι· εὖγε εὖγε", αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι οι προσευχές μας σας συνοδεύουν καθημερινώς στον ωραίο αγώνα σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.