11 Ιαν 2024

Γιατί κ. Μητσοτάκη ἡ πατροπαράδοτη οἰκογένεια εἶναι ἐχθρὸς τῆς Νέας Τάξης ποὺ ὑπηρετεῖτε;

Γράφει ὁ Γεώργιος Ἀποστολάκης, βουλευτὴς Ἐπικρατείας τῆς ΝΙΚΗΣ 
Ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Κ. Μητσοτάκης καὶ ὁ πολιτικὸς κόσμος ποὺ συμπλέει μὲ τοὺς πολύχρωμους φορεῖς προώθησης ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, σὲ ἀγαστὴ σύμπνοια, προχωροῦν σὲ νομοθετικὴ ρύθμιση ὥστε νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς «γάμος» ἡ συμβίωση δύο ἀτόμων τοῦ ἰδίου βιολογικοῦ φύλου, ἀναγνωρίζοντας στὰ ὁμόφυλα ζεύγη ἴσα δικαιώματα μὲ τὰ ἑτερόφυλα ζεύγη. 
Τὸ Δημοκρατικὸ Πατριωτικὸ Κίνημα «ΝΙΚΗ» διατρανώνει τὴν ἔντονη ἀντίθεσή του στὸν προωθούμενο «γάμο» καὶ δηλώνει σθεναρὰ ὅτι θὰ καταψηφίσει τὸ νομοσχέδιο, ὅταν ἔλθει στὴ Βουλή. 
Ἑλληνίδες καὶ Ἕλληνες, μὲ τὴ θεσμοθέτηση τοῦ «γάμου» τοῦ ἴδιου φύλου καὶ τὴν μέσῳ αὐτοῦ ἐπιζητούμενη ἀπὸ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια παροχὴ δικαιώματος γιὰ υἱοθεσία, συντελεῖται, στὸ ὄνομα τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἀποδοχῆς τῆς διαφορετικότητας, ἡ ἀποδόμηση αἰώνιων, ξεκάθαρων ἐννοιῶν, ἀξιῶν καὶ ἀρχῶν τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης καὶ τῶν Παραδόσεων τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Διαλύεται... ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας. 
Ἡ πολιτικὴ τῆς ἐπιβολῆς τῆς «ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτζέντας», ποὺ προωθοῦν παγκόσμια οἱ κύκλοι τῆς ἀποκαλούμενης «Νέας Τάξης Πραγμάτων», ξεπερνᾶ κατὰ πολὺ τὸ μέτρο ποὺ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ἐνσταλαγμένο ἐδῶ καὶ χιλιετίες στὸ ἐθνικὸ αἰσθητήριο ἐπιβίωσής του. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ προωθούμενος «γάμος» μετὰ υἱοθεσίας ἀποκρούεται ἀπὸ τὸ συντριπτικὰ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. 

Ὁ κ. Κ. Μητσοτάκης θὰ πληρώσει τὴν πολιτική του ἔπαρση νὰ ἀδιαφορεῖ προκλητικὰ γιὰ τὸ φρόνημα τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀκόμη καὶ τῆς πλειοψηφίας τῶν συντηρητικῶν πολιτῶν ποὺ τὸν ψήφισαν. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ὑποστείλει σύντομα τὴν «ἐπηρμένην ὀφρὺν» τοῦ ἀλαζόνα ἀποδομητὴ τῶν πατροπαράδοτων ἀξιῶν καὶ δογμάτων. Ὁ κ. Μητσοτάκης μὲ «τὸ μέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ Θὲὸς» ζυγίσθηκε καὶ βρέθηκε ἐλλιποβαρὴς ὡς πρὸς τὶς ἀξίες αὐτές. Γκρεμίζει τὴν κοινὴ κληρονομιὰ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση. Καταστρέφει τὰ πάντα μὲ πρόσχημα ἕνα νέοκοπο δικαιωματισμὸ καὶ τὴ χρήση μιᾶς διχαστικῆς καὶ ἀκατανότητης γλώσσας, ἐκείνης τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας». 

Τὸ θέμα τοῦ ὁμόφυλου γάμου τίθεται ἀπὸ τὸν κ. Μητσοτάκη στὴ βάση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, παρέχοντας πλήρης ἐξίσωση τῶν ἐννόμων συνεπειῶν τοῦ γάμου ὁμοφύλων μὲ τὸν γάμο τῶν ἑτεροφύλων, ἄρα καὶ τὸ δικαίωμα γιὰ υἱοθεσία. 

Ἡ «ΝΙΚΗ» καὶ οἱ ἄνθρωποί της, μὲ τὴν ἀντίθετη θέση τους, δὲν ἀντιμαχόμαστε ὅσους καὶ ὅσες ἀπὸ τοὺς συμπολῖτες μας παρεκκλίνουν σεξουαλικὰ ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ καὶ εὐλογημένη ἑτερόφυλη σχέση. Δὲν ἐπιζητοῦμε τὸν κοινωνικὸ ἀποκλεισμό τους, οὔτε διακρίσεις σὲ βάρος τους. Τὸ κυριότερο, δὲν διακατεχόμαστε ἀπὸ πνεῦμα ἀποστροφῆς ἢ μίσους. Ἀντίθετα, τοὺς ἀποδεχόμαστε ὡς εἰκόνες Θεοῦ. Τὴν ἀπόκλισή τους ὅμως τὴν ἀπορρίπτουμε ὡς σωτηριολογικὴ ἀστοχία (= ἁμαρτία). 

Μὲ βάση αὐτὴ τὴν παραδοχὴ ἀπορρίπτουμε καὶ τὸν ὁμόφυλο γάμο. Στὴν ὁμόφυλη ἕνωση ἐλλείπει ἡ βιολογικὴ διαφορετικότητα καὶ συμπληρωματικότητα ποὺ ὁδηγοῦν στὴν σκόπιμη ἕνωση καὶ δημιουργία παιδιῶν καὶ οἰκογένειας μὲ φυσικὸ τρόπο. Καὶ ἡ θέση μας αὐτὴ πηγάζει ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ εἶναι ἡ πνευματικὴ βάση τῆς πολιτικῆς μας. «Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς». Καὶ μόνο σ' αὐτὰ τὰ ζεύγη μπορεῖ νὰ ἀπευθύνεται ἡ ἐντολὴ «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε». Ἐπὶ αἰῶνες ἄλλωστε αὐτὴ εἶναι ἡ φιλοσοφία καὶ κοσμοθεωρία ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν. 

Ὁ νοῦς τοῦ μέσου Ἕλληνα ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσει, γιατί τόση σπουδὴ ἀπὸ τὸν κ. Μητσοτάκη νὰ «προσφέρει» γάμο καὶ υἱοθεσία στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἤδη τὸ νομικό μας σύστημα παρέχει ἐπαρκῆ νομικὴ κάλυψη, ἰσότιμη μὲ ἐκείνη ποὺ παρέχει στοὺς ἑτερόφυλους ἔγγαμους. Μὲ τὸ ν. 4356/2015 προβλέπεται τὸ σύμφωνο συμβίωσης καὶ μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλλου, ἐνῷ μὲ τὸ ν. 4358/2018 ἐπιτράπηκε ἡ ἀναδοχὴ τέκνων καὶ γιὰ τοὺς συμβιοῦντες μὲ σύμφωνο συμβίωσης, ἀκόμη καὶ τοῦ ἴδιου φύλου. Πρὸς τί λοιπὸν ὁ «γάμος» καὶ ἡ «τεκνοθεσία», ἂν ὄχι γιὰ τὴν ἐπιβολὴ στὴν κοινωνία τῆς παγκόσμια προωθούμενης «ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτζέντας», ποὺ διαλυτικὸς στόχος της εἶναι τὸ φῦλο καὶ ἡ οἰκογένεια; Στόχος ποὺ κατατείνει περαιτέρω στὴν μετάλλαξη καὶ διάλυση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου ὅπως τὸ ὅρισε ὁ Δημιουργός του, ὥστε νὰ εἶναι διαχειρίσιμο. 

Κύριε Μητσοτάκη, ἀντὶ νὰ κοροϊδεύετε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ τὴν προώθηση τοῦ «γάμου» αὐτοῦ ὡς δῆθεν πράξη ἰσότητας καὶ δικαιοσύνης γιὰ μία ὀλιγάριθμη κοινωνικὴ ὁμάδα ὁμόφυλων, ποὺ δὲν τοὺς ἀρκεῖ τὸ σύμφωνο συμβίωσης καὶ θέλουν νὰ κάνουν «γάμο», ἡ «ΝΙΚΗ» σας ἀντιπροτείνει νὰ ὑπερασπισθεῖτε τὴν πατροπαράδοτη οἰκογένεια καὶ τὴν πολυτεκνία. 

Προκαλεῖ ἀλγεινὴ ἐντύπωση αὐτὴ ἡ ἐμμονή σας, ὅταν τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ Πατρίδα μας γηράσκει καὶ ἀργοπεθαίνει καὶ οἱ νέοι μας ἐπιλέγουν εἴτε νὰ μὴν δημιουργοῦν τὴ δική τους οἰκογένεια εἴτε νὰ ἀποφεύγουν συνειδητὰ τὴν τεκνοποιία γιὰ λόγους κυρίως οἰκονομικούς. Νὰ πάρετε λοιπὸν μέτρα, ἄμεσα καὶ ἐπαρκῆ, γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα. Ὄχι μὲ τὴν «εἰσαγωγὴ» καὶ «νομιμοποίηση» ἀλλοεθνῶν καὶ ἀλλόθρησκων Ἀσιατῶν, ὅπως διατείνεσθε, ἀλλὰ μὲ αὔξηση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. 

Ἀντὶ νὰ εὐνοεῖτε τὸν ὁμόφυλο γάμο μὲ τόσο πάθος, λὲς καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ πρόβλημα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας σήμερα, πάρτε ἄμεσα καὶ γενναῖα μέτρα ποὺ νὰ εὐνοοῦν τὸ πατροπαράδοτο γάμο τῶν ἑτερόφυλων ζευγαριῶν, μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία οἰκογένειας καὶ τὴν ἀπόκτηση τοὐλάχιστον τριῶν παιδιῶν. 

Ἑπομένως, νὰ ἐνισχύσουμε τοὺς νέους ἀπὸ 18-30 ἐτῶν, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ παντρευτοῦν καὶ νὰ ἀποκτήσουν στέγη καὶ εἰσόδημα, προϋποθέσεις ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ τεκνοποιήσουν καὶ νὰ διατρέφουν τὰ τέκνα τους. Πρέπει νὰ αὐξηθεῖ τὸ οἰκογενειακὸ εἰσόδημα τῶν νέων νοικοκυριῶν τοὐλάχιστον κατὰ 33%, σύμφωνα μὲ μελέτες, γιὰ νὰ τολμήσουν νὰ σκεφτοῦν νὰ ἀποκτήσουν παιδί. 

Ἐπιπλέον πρέπει νὰ χρηματοδοτηθοῦν οἱ δομὲς παιδικῶν σταθμῶν μὲ φαγητὸ καὶ ἰατρικὴ φροντίδα γιὰ ὅλα τὰ παιδιά, ὁλοήμερα σχολεῖα, συσσίτια σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα καὶ ἄλλες πρωτοβουλίες, ὅπως ἐπίδομα 600 εὐρὼ τὸ μῆνα σὲ κάθε τρίτο παιδί. Τί ἔχει κάνει γι' αὐτὰ ἡ Νέα Δημοκρατία; Τίποτα. Κοροϊδεύει τὸν κόσμο. Ἡ «ΝΙΚΗ» ἔχει στὸ πρόγραμμά της σχέδια γιὰ ὅλα αὐτά! 

Διατείνεσθε, κύριε Μητσοτάκη, ὅτι προωθεῖτε τὸν ὁμόφυλο γάμο – καὶ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται – γιὰ λόγους δημοκρατίας καὶ ἰσότητας, γιὰ νὰ δώσετε στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια δικαιώματα ποὺ ἔχουν τὰ ἑτερόφυλα. Τί ὑποκρισία! Μιλᾶτε γιὰ δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες ἐσεῖς, ποὺ κατάφωρα παραβιάσατε καὶ παραβιάζετε βασικὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα πολιτῶν, ἤτοι τὸ ἀπόρρητο τῆς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ ἀπὸ ἐσᾶς ἐλεγχόμενα predator κατασκοπευτικὰ λογισμικά, παρακολουθῶντας τὸν ἀρχηγὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὑπουργούς σας, βουλευτές, στρατηγούς, πολιτικὰ πρόσωπα, ἀκόμη καὶ συγγενεῖς σας; 

Μιλᾶτε γιὰ δικαιώματα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ ἀδιαφορεῖτε γιὰ τὸ ἀληθινὸ συμφέρον τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ υἱοθετηθοῦν ἀπὸ τέτοια ζευγάρια. Ἀγνοεῖτε τοὺς ψυχοσωματικοὺς κινδύνους ποὺ θὰ βιώσουν; Τὸ βιωματικὸ στίγμα ὅτι δὲν μεγαλώνουν μὲ φυσιολογικοὺς γονεῖς; Τὶς τραυματικὲς ἐμπειρίες στὸ σχολικὸ καὶ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον, μὲ ἀπορριπτικὲς συμπεριφορὲς καὶ χλευασμό, ἀπομόνωση καὶ περιθωριοποίηση; Ἀγνοεῖτε τὸν κίνδυνο ἐπιρροῶν ἀπὸ τὶς σεξουαλικὲς προτιμήσεις καὶ συμπεριφορὲς τῶν «γονέων» τους, γονέα 1 καὶ 2 ἢ ὅπως ἀλλιῶς, ἀφύσικα πάντως, θὰ τοὺς ὀνομάσετε; Δὲν γνωρίζετε τὰ περὶ μιμητικῆς συμπεριφορᾶς τῶν παιδιῶν ὡς καθρέπτη τῶν γονέων τους; 

Μὴν ἐπικαλεῖσθε ὡς ἄλλοθι τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δὲν σᾶς ὑποχρεώνει νὰ θεσμοθετήσετε τὸν ὁμόφυλο γάμο. Τὸ ΕΔΔΑ δέχεται τὴν ἐξουσία κάθε κράτους-μέλους, τόσο νὰ ἀπαγορεύει τὸν γάμο μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου, ὅσο καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπει τὴν υἱοθεσία ἀπὸ ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου, ἀκόμη καὶ ἂν τὸ πρὸς υἱοθεσία παιδὶ εἶναι τέκνο τοῦ ἑνὸς μέλους τοῦ ὁμόφυλου ζευγαριοῦ. 

Ἐσεῖς ὅμως, μὲ τὴν πολιτική σας ἐπὶ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ, ἀντιλαμβάνεστε τὴν οἰκογένεια καὶ κυρίως τὰ παιδιὰ ὡς ἐργαλεῖα κοινωνικῆς νομιμοποίησης τῆς σχέσεως ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου. Δείχνετε μεγάλη ἀγάπη γι' αὐτὴν τὴν μικρὴ κατηγορία πολιτῶν καὶ ἀδιαφορεῖτε προκλητικὰ γιὰ τὰ πραγματικὰ δικαιώματα καὶ συμφέροντα τῶν πολλῶν οἰκογενειαρχῶν ποὺ εἶναι ἡ βάση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. 

Ἡ «ΝΙΚΗ» στέκεται στὸ πλευρὸ αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων, στὶς παραδοσιακὲς οἰκογένειές τους, στὶς πατροπαράδοτες ἀξίες ποὺ συνιστοῦν τὸν ζωογόνο διαχρονικὸ πλοῦτο τοῦ ἔθνους μας. 

Καὶ σᾶς ρωτοῦμε, κύριε Μητσοτάκη: Γιατί ἡ πατροπαράδοτη οἰκογένεια εἶναι ἐχθρὸς στὴ Νέα Τάξη ποὺ ὑπηρετεῖτε; Γιατί εἶναι τόσο τρομακτική; Μία καὶ μοναδικὴ εἶναι ἡ ἐξήγηση. Διότι αὐτὴ ἡ οἰκογένεια μᾶς προσδιορίζει. Εἶναι ἡ ταυτότητά μας. Ἀντίθετα, γιὰ ἐσᾶς καὶ τὴν "woke" κουλτούρα σας, ὅ,τι μᾶς προσδιορίζει εἶναι πλέον ἐχθρός. Γιατί ἡ Νέα Τάξη δὲν θέλει ἀνθρώπους μὲ ταυτότητα καὶ προσωπικότητα. Θέλει νὰ εἴμαστε ἁπλὰ πειθήνιοι, ἄβουλοι καταναλωτές, ἐλεγχόμενοι σκλάβοι. Γι' αὐτὸ ἐπιτίθεται στὴν ἐθνικὴ ταυτότητα, ἐπιτίθεται στὴ θρησκευτικὴ ταυτότητα, ἐπιτίθεται στὴν ταυτότητα φύλου, ἐπιτίθεται στὴν οἰκογενειακὴ ταυτότητα. 

Κύριε Μητσοτάκη, ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ὅλα τὰ θρησκεύματα γενικότερα τάχθηκαν κατὰ τοῦ ὁμόφυλου γάμου καὶ ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ συντάσσεται μὲ τὴν παραδοσιακὴ οἰκογένεια. Ἐσεῖς γιὰ ποιούς νομοθετεῖτε; Γιὰ τὰ 570 περίπου ὁμόφυλα ζευγάρια ποὺ στὸν παρελθόντα χρόνο ἔκαναν, ὅπως ἀπὸ τὰ μέσα πληροφορούμαστε, σύμφωνο συμβίωσης; Διότι αὐτὰ καὶ ἄντε 2-3.000 ἄλλα ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὸν «γάμο» ἐνδιαφέρει τὸ νομοσχέδιό σας. 

Ἡ «ΝΙΚΗ» τὴν ὕστατη στιγμή σας καλεῖ νὰ μὴν προχωρήσετε. Καλεῖ καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ σὲ ἐπαγρύπνηση καὶ πολιτικὴ δραστηριοποίηση στὸ πλευρό της γιὰ νὰ ἀποτρέψουμε τὴν "woke" ἀτζέντα τῆς Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦμε πατροπαράδοτες ἀξίες καὶ θεσμούς! 

5 σχόλια:

 1. άξιο πολλών επαίνων το κείμενο !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ορκίζονται στο Ευαγγέλιο και νομοθετούν ενάντια στο Ευαγγέλιο; Κάτι δεν πάει καλά. ΑΛΛΟΣ είναι το Α και το Ω και όχι αυτοί ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μακάρι να τούς αγγίξει αυτό το ευλογημένο κείμενο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εξαίρετο το κείμενο. Πολλά πολλά συγχαρητήρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Υπέροχο και κατανοητό το κείμενο.Αλλα οι κυβερνώντες έχουν αλλά πρότυπα όχι τα πρότυπα της Ορθοδοξίας μας.Συγχαρητηρια κ.Αποστολακη !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.