30 Απρ 2023

Ρουμανία: Τά Θρησκευτικά ὡς μάθημα ἐπιλογῆς στίς ἐξετάσεις γιά τό Ἀπολυτήριο Λυκείου

Οἱ μαθητές πού ἐπιθυμοῦν νά ἀκολουθήσουν τό πεδίο τῶν Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν μποροῦν νά συμπεριλάβουν τά Θρησκευτικά ὡς μάθημα ἐπιλογῆς στίς ἐξετάσεις γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ Ἀπολυτηρίου τοῦ Λυκείου, σύμφωνα ἀπόφαση ἐλήφθη ἀπό βουλευτές τῶν κομμάτων PSD (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα), τοῦ PNL (Ἐθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα) καί UDMR (Οὑγγρική Δημοκρατική Ἕνωση στή Ρουμανία) στήν Ἐπιτροπή Παιδείας.
Τῆς Σβετλάνα Λεβίτσκι
Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ τήν τροπολογία πού ἐγκρίθηκε τήν Τετάρτη 26 Ἀπριλίου, οἱ ἐξετάσεις γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ Ἀπολυτηρίου τοῦ Λυκείου πού ἀποτελοῦνται ἀπό γραπτές ἐξετάσεις, ὑποχρεωτικές, εἰδικές μέ τό πεδίο ἤ τήν... εἰδικότητα πού ἐπιλέγει ὁ μαθητής:

α) Γιά τό πεδίο τῶν Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν, μέ ἐξειδίκευση στίς Κοινωνικές Ἐπιστῆμες, θά διεξάγονται δύο γραπτές ἐξετάσεις, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι τό ὑποχρεωτικό μάθημα Ἱστορίας καί ἡ ἄλλη ἀφορᾶ ἕνα μάθημα ἐπιλογῆς μεταξύ Γεωγραφίας καί κοινωνικῶν-ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν, δηλαδή τό μάθημα τῆς Λογικῆς, τῆς Ψυχολογίας, τῆς Κοινωνιολογίας, τῶν Οἰκονομικῶν, της Φιλοσοφία ἤ τῶν Θρησκευτικῶν.

β) Γιά τό πεδίο τῶν Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν, μέ φιλολογική εἰδίκευση, θά διεξάγονται δύο γραπτές ἐξετάσεις, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι τό ὑποχρεωτικό μάθημα Γλῶσσα καί Λογοτεχνία μιᾶς διεθνῶς ὁμιλούμενης γλώσσας, ἡ ἄλλη ἀφορᾶ ἕνα μάθημα ἐπιλογῆς μεταξύ Ἱστορίας, Γεωγραφίας ἤ κοινωνικές καί ἀνθρωπιστικές ἐπιστῆμες, δηλαδή τό μάθημα τῆς Λογικῆς, τῆς Ψυχολογίας, τῆς Κοινωνιολογίας, τῶν Οἰκονομικῶν, της Φιλοσοφία ἤ τῶν Θρησκευτικῶν.

Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας, Βασίλε Μπανέσκου, δήλωσε ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀντιπροσωπεύει «μιά φυσική πράξη πού κάνει τίς θρησκευτικές λατρεῖες ἀκόμη πιό ὑπεύθυνες».

«Ἡ ἔγκριση τῶν Θρησκευτικῶν ὡς μάθημα ἐπιλογῆς γιά τίς ἐξετάσεις στό Ἀπολυτήριο Λυκείου ἀποτελεῖ μιά φυσική πράξη, πού εἶναι σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τό ὑπάρχον καθεστώς τοῦ σχολικοῦ προγράμματος, μιά πράξη πού, ταυτόχρονα, κάνει τίς θρησκευτικές λατρεῖες ἀκόμη πιό ὑπεύθυνες», εἶπε χαρακτηριστικά ὁ κ. Μπανέσκου καί πρόσθεσε ὅτι οἱ θρησκευτικές λατρεῖες πρέπει συνεχῶς νά προτείνουν καί νά ὑποστηρίζουν ἕνα θέμα ἀντάξιο τῆς πολιτιστικῆς θέσης αὐτοῦ τοῦ μαθήματος πού μελετᾶται στό σχολεῖο, μέ το ρόλο τοῦ τελευταίου νά εἶναι ἡ μετάδοση τόσο πνευματικῆς ὅσο καί ἠθικῆς γνώσης.

Σημειώνεται ὅτι ἡ ἐγγραφή στά Θρησκευτικά γίνεται μέ γραπτή αἴτηση τοῦ μαθητῆ ἤ τοῦ γονέα/νόμιμου ἐκπροσώπου, γιά τόν ἀνήλικο μαθητή. Ἐπίσης ἡ ἀλλαγή αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς γίνεται καί μέ γραπτή αἴτηση. Τό γραπτό αἴτημα ἰσχύει γιά ὅλη τήν σχολική περίοδο ἤ ἕως ὅτου νά ἀλλάξει ἡ ἐπιλογή τοῦ μαθητῆ.

Ἐπίσης, ὁ κλάδος τῶν Θρησκευτικῶν μπορεῖ νά διδάσκεται μόνο ἀπό καταρτισμένο ἐκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ παρόντος νόμου, καί ἐγκεκριμένο ἀπό τίς ἐπίσημα ἀναγνωρισμένες ἀπό τό κράτος θρησκευτικές λατρεῖες, σύμφωνα μέ τή μεθοδολογία πού ἐγκρίνεται ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Σύμφωνα μέ τή μεθοδολογία, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας συνάπτει πρωτόκολλα συνεργασίας μέ ἐπίσημα ἀναγνωρισμένες ἀπό τό κράτος θρησκευτικές λατρεῖες. Ἀκόμη διευκρινίζεται ὅτι τήν Ἐπιτροπή ὅτι ἀπαγορεύονται ἡ προπαγάνδα πολιτικοῦ καί ἰδεολογικοῦ χαρακτῆρα, καθώς καί ὁ θρησκευτικός προσηλυτισμός.

Σύμφωνα μέ προηγούμενο ρεπορτάζ τοῦ ope.gr, μέ πρωτοβουλία τοῦ Πατριάρχη Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, 13 ἐκπρόσωποι θρησκευτικῶν κοινοτήτων στή Ρουμανία ὑπέγραψαν στίς ἀρχές τοῦ Μαρτίου ἔγγραφο μέ τό ὁποῖο αἰτήθηκαν τά Θρησκευτικά νά συμπεριληφθοῦν στίς ἐξετάσεις γιά τήν ἀπόκτηση Ἀπολυτηρίου γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, ζήτησαν τή διαγραφή τῆς ἔννοιας τῆς διαφορετικότητας καί τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ ἀπό τό νέο Σχέδιο Νόμου του Ὑπουργεῖο Παιδείας.

Οἱ ὑπογράφοντες ζήτησαν ἐπίσης τήν ἀφαίρεση, ἀπό τό νέο Σχέδιο Νόμου γιά τήν Προπανεπιστημιακή Ἐκπαίδευση, ὁρισμένων διατάξεων πού σχετίζονται μέ τίς νέες ἰδεολογίες. Τά Θρησκευτικά ὡς σχολικό μάθημα εἶναι «ἕνα ἀπό τά λίγα πού μελετῶνται σέ ὅλη τήν Προπανεπιστημιακή Ἐκπαίδευση καί τό μόνο πού ἔχει ἐπικυρωθεῖ ἀπό τή συντριπτική πλειοψηφία τῶν γονέων», ὅπως ἀναφέρεται στό σχετικό ἔγγραφο τό ὁποῖο στάλθηκε στήν ὑπουργό Παιδείας Ligia Deca (Λίγκια Ντέκα).

Ἡ συμπερίληψη τῶν Θρησκευτικῶν στή λίστα ἐπιλογῶν γιά τίς ἐξετάσεις τοῦ Ἀπολυτηρίου θά ἀποδείξει «τή μή διάκριση τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τά ἄλλα σχολικά μαθήματα», καί θά ἐπιτρέψει στούς μαθητές νά ἀξιοποιήσουν καί νά ἐπαληθεύσουν τίς ἀποκτηθεῖσες δεξιότητές τους, ὅπως ἀναφέρεται.

«Τά Θρησκευτικά εἶναι ἕνα μάθημα ὅπως ὅλα τά ἄλλα καί μπορεῖ νά συμπεριληφθεῖ μεταξύ τῶν θεμάτων στίς ἐξετάσεις Ἀπολυτηρίου, ὅπως ἦταν στήν προκομμουνιστική Ρουμανία, καί ὅπως συμβαίνει σέ πολλές χῶρες τῆς ΕΕ», εἶχε πεῖ ὁ κ. Μπανέσκου σέ μέσα ἐνημέρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.